Почвоведение

Экономика шпор

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

көрсетіңіз

түсіндіріңіз

сипаттаңыз

талдау

.

сипаттаңыз

.

.

.

.

көрсетіңіз

.

.

.

.

сипатта

.

.

.

сипатта.

ерекшеліктері.

талдаңыз.

дәлелдеңіз

сарапттаңыз.

беріңіз.

талдаңыз.

сипаттаңыз.

талдаңыз.

беріңіз.

сипаттаңыз.

жазыңыз.

сипаттаңыз

жазыңыз.

түсіндіріңіз.

сипатта

жазыңыз

талдаңыз.

сипаттаңыз.

сипаттаңыз.

сипаттаңыз.

қараша 2014ж.

талдаңыз.

жасаңыз.

түсіндіріңіз

түсіндіріңіз.

 

5. Экстрополяция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басқа ғылымдарға ұқсас экономикалық теория ғылыми танып-білудің әртүрлі әдістерін қолданады. Экономикалық теорияның зерттеу әдістері келесі кестеде көрсетілген.

Методологиялық қызметі – экономикалық теория барлық экономиканың ғылыми жүйесі үшін методологиялық негіз болып табылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Экономикалық теорияның даму кезеңіндегі мектептердің ерекшеліктерін сипаттаңыз.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экономикалық категориялар мен заңдардың қолдану аясын түсіндіріңіз.

е тән заңдар, олар барлық дәуірлерді біртұтас тарихи үйлесіп процесс етіп байланыстырады. Бұған қоғамдық еңбек бөлу заңы, т.б. заңдар жатады. Экономикалық заңдар өздері, өз алдына әрекет ете алмаған экономикалық прогресс өзімен-өзі, өз алдына жүріп отырмақ. Бұл үшін адамдардың, олардың қажеттіктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекеті қажет. Қажеттіктер — бұл қанағаттандыруды тілейтін, өмір сүру және организмді дамытуды қамтамасыз ететін, адамның жеке басын дамыту үшін қолданылатын объективтік керектік болып табылады. Адамның қажеттіліктері көп түрлі болады. Американдық ғалым А.Маслоу бойынша, «төменгі сатыдағы» материалдық қажеттіктерді бастап, «жоғарғы сатыдағы» рухани қажеттіктер былай орнатылады:

Физиологиялық қажеттіктер (тамаққа, ішімдікке, т.б.);

Қауіпсіздік қажеттіктері (аурудан, жанжалдан, қорқыныштан, т.б.);

Әлеуметтік байланыстарға деген қажеттіктер (сүйіспеншілік, кейбір топтардың мүшесі болуға, т.б.);

өзін-өзі сыйлап қадірлеуге (мақсатқа жетуге, өзін танытуға т.б.) қажеттіктер;

өзін-өзі мадақтауға (қабілеттерін жүзеге асыру жағдайында түсінуге, т.б.) қажеттіктер.

Қажеттіктердің бұл классификациясын олардың басқаша классификациясымен толықтыруға болады: материалдық пен рухани қажеттіктер, рационалдық пен иррационалдық, абсолюттік пен ақиқат, нақты, жете түсінілген мен жете түсінілмеген, қате түсінілген т.б. қажеттіктер. Жеке түсінілген қажеттік тереңбеке деген ынта-жігер тудырады. Бұл жағдайда кажеттіктер өзінің нақты формасына, мүдделер формасына ие болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандағыөндірісфакторларыныңдамуынсипаттаңыз.

Өндіріс – бұл қоғамның дамуы мен өмір сүруі үшін қажетті материалдық және рухани игіліктерді құру процесі.

 

Қазіргі кезде экономикалық теорияда төрт өндірістік факторлар көрсетіледі: жер, еңбек, капитал, кәсіпкерлік қабілет.

Өндірістік факторлар ретінде жер екі жағынан қаралады: жер беті ретінде және экономикалық мақсатта пайдалануға қажетті табиғи игілік ретінде. Егер қажетті миниралды және органикалық тынайтқыштарды әсіресе жаңа технологияны қолдаса жердің құнарлығы сақталып қана қоймайды одан сайын жақсаруы мүмкін.

Осы қаржыақша капиталы болыптабылады.

Еңбекті де екі жақты түсіндіруге болады:адамның ойлау қабілетімен қимылдау қабілеті және өндіріс процесінде пайдалануға болатын қоғамдағы барлық еңбек ресурстары. 

Кәсіпкерлікқабілет — бұлбарлықөндірісіфакторларынтиімдіпайдалануғақабілеті бар адамресурстарыныңерекшктүрі.

Өнеркәсіп – Қазақстанныңхалықшаруашылығыныңжетекшісаласы. Олреспубликадағықоғамдықөнімніңжартысынбереді.Қазақстандаөндіністіңшоғырлануы аса жоғарыболыптабылады. Республиканыңірікәсіпорындарыныңқатарындажүзгежуықсалыстырмалыірікорпоративтікбірлестіктерқұрылды. Оларбір-бірінекөлемдері, кәсіпорынқұрамы, меншікқұрылымы, ұйымдықформасыжәнебасқаружағдайыбойыншаерекшеленеді. Қазақстандағыкорпоративтіксектордыңжектіліктідәреэжедедамымағандығынажәнеаздығынақарамастан, мұндақазірдіңөзіндекорпоративтікқұрылымның 4 тұрақтытипіайқынкөрінуде. Корпорация типтеріне:

 

— ұлттықжәнемемлекттіккомпаниялар (15-ке жуық);

— акционерлік қоғамдар, мемлекетпен құрылған және жеке жобалар бойынша жекешелендірілген бірлестіктер;

— жеке корпорациялар, нарықтың өзін-өзі құру әдісімен құрылған бірлестіктер (10-ға жуық);

— ТҰК-лардыңқазақстандықбөлімдері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меншіктің экономикалық категория ретіндегі мәнін түсіндіріңіз.

– затты меңгеріп алудың нақты қоғамдық әдісі. Иемдену осы берілген меншіктің және оның нақты түрлерінің негізі, тамырлы белгісін құ райды. «Меншік» және «иемдену» деген түсініктерді ажыратып, әрқайсы жеке танып білу қажет: бұ лардың жеке ұ ғымдар және экономикалық қатынастар жүйесінде өздерінің жеке орындары болады.

– шаруашылық өмірдің жүйесімен сәйкестікте болады және сонымен бірге дамиды. Алғашқы заманда адамдар көбінесе табиғат сыйларын жинап, аң мен балық аулап иемденген. Бара-бара екі типті шаруашылық қалыптасады – иемденуші (табиғаттың дайын сыйларымен айналысатын) және өндіруші шаруашылықтар.Меншік ол зат емес, меншік – заттарға байланысты адамдар арасындағы қатынастар, яғни меншік объектісін пайдаланудағы субъектінің құқығы.Меншік тарихын зерттеуде маңызды қадам өткен ғасырдың экономикалық ойымен жасалды. Идеолог Прудон (1809-1865) былай деген: «Меншік — бұл ұрлық». Мұндай анықтама тез арада сынға алындады, бірақ Прудонның сөзі бір жағынан дұрыс. Егер бір адамның белгілі бір мүлкі болса, екіншісі оны алу мүмкіндігінен айырылған. Сондықтан, меншік негізінде табиғаттық емес, қоғамдық қатынастар жатыр. Меншік мәңгі және кәдімгі құбылыс емес. Ол қоғамның дамуының белгілі бір кезеңінде пайда болды және әлеуметтік және тарихи құбылыс болып табылады. Меншік қорашаған ортамыздағы обьектілер және заттарды орынды түрде пайдалануға және сақтауға итермелейді.

ын зерттегенде негізгі мәселе – қоғам қатынастарын қамтамасыздандыра алатын экономика құрастыру болады.

Меншіктің және әлеуметтік-экономикалық қатынастардың түрлі формаларымен әдістерінің жұмыс істеуінен туындайтын кейбір мәселелер тәжірибе жүзінде дұрыс зерттелмеген. Қазіргі уақытта бар ғылыми еңбектер мен жобалар бұл тақырыпты жалпы түрде қарастырады, қазіргі уақыттың шаруашылық және меншік қатынастарының экономикадағы даму деңгейінің талаптарына жауап бермейді.

 

 

 

 

Экономикалық жүйе түсінігі мен типтерін талдаңыз

Экономикалық жүйе (грекше, systema-тұтас, бөлімдерден құралған)- өзара байланысқан шаруашылық қатынастар мен белгілі бір тәртіпке келтірілген экономика элементтерінің жиынтығынан тұрады және экономиканы ұйымдастырудың нысаны болып табылады.

Басты міндеті-шектеулі өндірістік ресурстарды тиімді пайдалану жолдары мен әдістерін табу. Экономикалық жүйенің өмір сүруінің басты себебі- ресурстардың салыстырмалы түрде шектеулі болуы.

Экономикалық жүйенің мақсаты- халықтың әл-ауқатын арттыру және материалдық қана емес, рухани, әлеуметтік, ұлтттық т.б. байлықтармен қамтамасыз етудің тиімді жолдарын енгізу. Сондықтан экономиканың тиімділігін арттыру үшін экономикалық жүйе бір типтен екінші типке өзгереді.

Экономиканың жүйелі сипатын ғылыми-теориялық тұрғыда қарастырған ағылшындық классикалық политэкономияның негізін салушы - А.Смит. Халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы (1776ж. жарық көрген) басты ғылыми еңбегінде ең алғаш рет осы тақырыпқа ашық талдау жасады.Одан кейінгі экономикалық жүйе туралы ғылыми көзқарастар Д.Рикардо (1817ж.), Ф.Лист (1841ж.), Дж.С.Милль (1848ж.), К.Маркс (1867ж.), К.Менгер (1871ж.), А.Маршалл (1890ж.), Дж.М.Кейнс (1936ж.),П.Самуэлсон (1951ж.) еңбектерінде орын алды.

Экономикалық жүйенің даму тенденциялары туралы көзқарастар: 1) Жүйе оның барлық элементтерінің біртұтастылығы мен біркелкілігі арқылы дамиды. Әртүрлі экономикалық жүйелер өзара экономикалық тепе-теңдік күйде өмір сүреді,бірақ ұзақ мерзімде бір жүйе екіншісін ығыстыру арқылы өзгеріске ұшырайды. Бұл қоғамдағы реформалық өзгерістерді сипаттайтын теориялық көзқарас. 2) Әртүрлі экономикалық жүйелердің бір кезеңде өмір сүруі бір-бірін толықтырады және экономикалық өсу мен экономикалық жүйенің сапасын арттырады. Қазіргі конвергенция теориясы бойынша әртүрлі экономикалық жүйелер өздерінің дамуы мен жетілуі нәтижесінде бірігіп, жаңа экономикалық жүйені туындатады.

Мұндай қарама-қайшы көзқарастар экономикалық жүйенің қайшылықта дамитынын, үнемі өзгерісте болатынын сипаттайды. Көптеген дамыған елдерде меншікті ұлттандыру-мемлекет иелігінен алумен, жаппай жоспарлау-одан бас тартумен, орталықтандыру- орталықсыздандырумен ауыстырылды.

Экономикалық жүйенің келесідей қасиеттері бар: біртұтастылық , тәртіптілік, тұрақтылық , орнықтылық , өзгергіштік, қозғалғыштық , қарама-қайшылық .

Қоғамның даму процесінде қарама-қайшы мүдделердің орын алуы маңызды рөл атқарады. Экономикадағы басты қайшылықтар: өндіру мен тұтыну; материалдық және рухани қажеттіліктердің өсуі мен оларды қанағаттандыру мүмкіншіліктері; жинақтау мен тұтыну; т.б. Қоғамның экономикалық дамуын тежеуші басты қайшылық-рынок пен мемлекеттік өндіріс сипаты және өндіріс нәтижелерін иемдену.

Экономикалық жүйенің сипатты белгілері:

1) Экономикалық жүйені құраушы бөлшектердің біртұтастылығы.

2)Экономикалық жүйедегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің материалды-заттай бір-біріне тәуелділігі.

3) Экономикалық жүйенің құрылымы күрделі. Экономикалық жүйенің әрбір элементі өзінше ішкі жүйені қалыптастырады. Мысалы, қазіргі өндіріс екі ішкі жүйеден: материалдық және материалдық емес өндіріс сфераларынан құралған.

 

 

 

8. Ресурстардың сиректігі мәселесін түсіндіріңіз

Өнд\с процесінде ресурс\р пайдал\ды. Ресурстар –материалдық ж\е рухани игілік\р мен қызметтерді жасау процесінде пайдаланылуы мүмкін түрлі өнд\с элементтерінің жиынтығы.

Ресурстардың бес түрін ажыратуға болады: 1.Табиғи ресурстар –бұл адам\ң тіршілік етуінің табиғи жағдайларының барлық жиынтығының бір бөлігі, өнд\с процесінде пайдал\н қоршаған ортаның ең маңызды құрамдас бөлік\рі (топырақ, су ресурс\ры, пайдалы қазбалар);

2.Еңбек рес\ры –еңбекке жарамды жастағы халық, жұмыс күшіне ие адам\р;

3.Өнд\с құралдары (машина\р, жабдық\р) ж\е қоғам өндірістік процес үшін бөлетін ақшалай қаражат түріндегі капитал;

4.Ақпараттық рес\р –автоматтандырылған өнд\тің қызмет етуіне ж\е оны компьютерлік техника көмегімен басқару үшін қажетті мәліметтер;

5.Кәсіпкерлік қабілет –басқа ресурстардың барлығын игіліктер мен қызмет\р жасау мақсатында үйлестіру мен құрамдастыру бой\ша әрекет түрінде көрінген адам\р капиталының айрықша түрі.

Ресурс\дың абсолютті ж\е салыстырмалы шектеулігі ажыратылып жүр. Абс\ті шектеулік ретінде өнд\к рес\дың қоғам мүшелерінің барлық қажеттіліктерін бір мезгілде қанағаттандыруға жетіспеушілігін айтады. Егер қажеттілік\р шеңберін тарылтса, онда қажеттіліктердің абсол\к шектеулігі салыстырмалы болады, өйт\ні кажеттілік\дің шектеулі шеңбері үшін рес\р салыс\лы түрде шексіз болмақ. Өнд\с процесінде рес\р адамдардың қажеттіліктеріне бейімделеді, игіліктер\ң жасалуы жүзеге асады. Рес\р өнд\с факторлары, өнім жасау фактор\ры ретінде көрінеді. Әрбір адамның өндірілуіне қажетті өзі\ң факторлар жиынтығы бар. Факторлар былай жіктеледі: Өнд\с процесінде жүз\асатын еңбекке деген қабілеттіліг бар адам рес\ры; Табиғи рес\р ж\е адамдардың бүкіл қызметінің нәтижесінде өзгеретін, олардан жасалатын материалдар еңбек заттары ретінде көрінеді; Адам\р олар арқылы еңбек процесінде заттарға әсер ететін еңбек қызметінің жинақталған рес\ры (еңб\құралдары, жабдықтар) еңб\құралдары ретінде көрінеді.

 

 

9.Өндіріс факторлары. Экономикадағы таңдау мәселесін талдау.

­лардың өзара байланысты әрекеттерінің бірлігі болады.

өліп көрсетеді.

өндіріс факторы ретінде өндірістік процесте бүкіл пайдаланылатын табиғи ресурстарды білдіреді. Бірсыпыра салаларда (аграрлық пен өндіруші және т.б.) жер тікелей шаруашылық жүргізу объектісі еңбек «заты» мен «құралы» ретінде түсіндіріледі. Одан өзге, «жер» өндіріс факторы қызметінде меншік объектісі ретінде қатысады.

­дық және қаржылық ресурстар.

- тікелей өндіріс процесімен айналысатын халықтың белсенді бөлігі.

­ларды шешу.

­дық жиынтық өнім мен табыс алудағы әрбір фактордың қосқан үлесінен шығара отырып, оның иесі өзінің орнын табады және қоғамдағы шектеулі ресурстарға иелік жасайды.

үнемдеу мәселесімен тығыз байланысты болып келеді. Үнемдеу мәселесі дегеніміз – берілген экономикалық субъектінің берілген қажеттілікті қанағаттандыруға игіліктерді дұрыс ойластырып және шектеп жұмсауынан туындайтын мәселелер, демек соның нәтижесінде басқа да қажеттіліктерге осы игілікті жеткізе алу. Алайда, балама қажеттіліктерді шектеулі игіліктермен қанағаттандыруды түсіндірген кезде экономикалық әрекеттердің шығындары туралы айтып өтуіміз керек, себебі кез келген экономикалық қызмет шығындарсыз орындалмайды. Нақты өмірде адамдар үнемі баламалы (альтернативті) шығындармен кезігіп отырады. Бір өнімді өндіре отырып біз екінші бір өнімді өндіруден бас тартуымыз қажет. Ұтымды субъект болашақ шығындарын есепке алып қоймай, сонымен қатар, ол оңтайлы экономикалық таңдау жасау үшін қолданыла алмаған және жіберіп алған өндірістік мүмкіндіктер шығындарын да есепке алуы қажет. Яғни, баламалы (альтернативті) шығындар дегеніміз – жіберіп алған немесе қолданыла алмаған мүмкіндіктер шығындары, бір өнімді өндіру барысында құрбан болған және таңдауға ие болмаған балама нұсқалардың сол өнімді өндірудің құнымен өлшенген шығындары. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Қоғамдық шаруашылықтың формаларын сипаттаңыз.

— қоғамдық өндірісті ұйымдастырудың ертедегі түрі болып табылады. Яғни натуралды дегеніміз – адамдар  өнімді айырбасқа нарыққа шығаруға ұмтылмастан, тек өздерінің жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін шаруашылықты айтамыз. Олардың негізгі белгілірі мыналар:

— өндіргіш күштер мен оларды ұйымдастыру аса қарапайым;

— өндірілетін өнімдер жиыны ғасырлар бойы өзгерместен жылдан- жылға бірдей көлемде өндіріледі.

Белгілері: Тауарлы өндірістің даму сипаты айырбаспен нарықтың дамуына байланысты.

жеке меншіктің пайда болуы;

тұтынушылар өз қажетін қанағаттандыра алу қабылеттілігі;

еркін кәсіпкерлікпен айналысуға жол ашылды;

қоғамдық өнімнің басым бөлігі тек жеке тұтыну үшін емес, нарық арқылы сатуға арналды;

экономикада мемлекеттік және жеке сектордың болуымен сипатталады.

 – сатуға немесе айырбасқа түсетін өнім.

 – тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті.

 (тауардың өз құны) – тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі.

— өндірушілер арасындағы  байланыстарды, сондай-ақ  қоғамдық еңбекті бөлу мен ынталандыруды реттеп отырған  экономикалық заң.

 деген ат алды.

Ақшаға бірнеше қасиеттер тән:

— Біртектілігі және сапалылығы (жасанды ақша жасау өте қиынға соғады).

— Пайдалануға өте ыңғайлы

Мүлтіксіз сақталынуы

Оның қандай да бір болсын  пропорцияда бөліне алатын ерекшелігі.

Ақшаның атқаратын қызметтері.

 – бұл ақшаның барлық тауарлардың құнын өлшеу қабылетінен тұрады. Кез келген тауардың түрін ақшалай түрде көрсету үшін, нақты ақшаны талап ету керек емес.

 – осы қызметті ақша қолма- қол түрінде атқарады, себебі олар нақты тауар айырбасында делдалдық жасайды. Тауарды ешкім сатқысы келмейді егер оның, айырбасталуына нақты ақша ұсынылмаса.

 – бұл қызметті тауарды ақшаға (несиеге төлемді ұзарта отырып) сатқан кезде, ақшаны қарызға бергенде, салықты, жер рентасын, жалақылы, деведендті, пәтер төлемін және т.б. төлегенде атқарады. 

. Ақша айналысын тоқтатады және жиналады.

 – бұл ақша алтын және өнеркәсібі дамыған елдердегі тұрақты  валюта болып табылады.

Әлемдік нарықта ақшаның айналым құралы емес, төлем құралының рөлі бірінші орында болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Натуралдық шаруашылық, оның белгілері және ерекшеліктерін көрсетіңіз.

— қоғамдық өндірісті ұйымдастырудың ертедегі түрі болып табылады. Алғашқы қауымдағы адамның еңбек құрал сайманының қарапайымдылығы оған өнімді тек өзінің тұтынысы үшін жасауға мүмкіншілік береді. Яғни натуралды дегеніміз – адамдар өнімді айырбасқа нарыққа шығаруға ұмтылмастан, тек өздерінің жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін шаруашылықты айтамыз.

Қоғамдық шаруашылықты ұйымдастырудың алғашқы нысаны – натуралды шаруашылық. Натуралды Шаруашылық деп адамдар өнімді айырбасқа, нарыққа жеткізуге ұмтылмастан тек өзінің жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндіретін шаруашылық. Ол алғашқы қауымдық, құл иеленушілік және феодалдық құрылыс тұсында кеңінен орын алған.

тұйықтылық, әр шаруашылық бірлік өз өндіріс ресурстарына сүйенеді, еңбек бөлінісінің болмауы, еңбектің ең қарапайым құралдарын пайдалану, еңбек өнімділігінің төмендігі.

Олардың негізгі белгілері мыналар:

—       өндіргіш күштер мен оларды ұйымдастыру аса қарапайым;

—       өндірілетін өнімдер жиыны ғасырлар бойы өзгерместен жылдан- жылға бірдей көлемде өндіріледі.

Алайда «өндірдік- тұтындық»- приципі бойынша өмір сүру мүмкін емес екендігі кейінірек қоғамда дәлелдене бастады, яғни мұндай саясат елдің әлемдік рыноктан оқшаулануына экономикалық ғылымның артта қалуына әкелді, сондықтан экономикалық ұйымдастырудың бұл формасын қолдану мүмкін емес.

Натуралды шаруашылық қоғамдық өндірісті ұйымдастырудың ең ертедегі түрі болып табылады.

Натуралды шаруашылық алғашқы қауымдық, құл иеленушілік және феодалды өндіріс әдісінде басым болды. Алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырауы кезеңінде еңбек өнімінің бір бөлігі тауарға айналды. Бұл мал шаруашылығының егін шаруашылылығынан бөлінуінен туындап, еңбек өнімділігінің өсуіне және  өндірушіелердегі артық өнімнің құрылуына  алып келеді. Өз кезегінде бұл олардың арасында айырбасты тудыруға жағдай жасап, тауар өндірісінің дамуына түрткі болды.

Кейініректе қол өнерінің егіншіліктен бөлінуі және сауданың оқшаулануы тұрақты айырбасқа, жеке меншіктің пайда болуына жағдай жасады.

Тауар өндірісі капиталистік өндіріс әдісінде өзінің дамуының жоғарғы түріне қол жеткізді және жалпылама сипатқа ие болады. Өндірісті ұйымдастырудың натуралды түрі қазіргі жағдайда да орын алуда. Мысалы,бақшагердің натуралды шаруашылығы-өнімді тек өзі үшін өндіру, егер өнімнің бір бөлігін сату үшін бағыттаса, онда ол ұсақ тауар өндірісіне айналады.

Қазіргі қоғамдық өндіріс-бұл дамыған тауар өндірісіндегі тереңдеген еңбек бөлінісінің болуы және оның мамандануы. Еңбек бөлінісі өндірістің өсуімен барынша түрленеді және бөлшектене бастайды. Бұл процесс барлық қоғамдық өндіріс саласында, әсіресе өнеркәсіпте-өте көрнектілікпен байқалады. Мысал ретінде салалық және ішкі салалық мамандандыруды айтуға болады. Машина жасауды алатын болсақ, мұндағы мамандану өте кең ауқымды: энергетикалық машина жасау,ауыл шаруашылығына машина жасау, автомобиль жасау және т.б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Тауар өндірісінің  пайда болу себептерінің өзіндік белгілерін атап беріңіз.

Тауар өндірісі деп — өнімдерді сатуға арналып өндірілетін, ал өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыстар нарық арқылы жүзеге асырылатын шаруашылықты айтады.

Тауар өндірісінің пайда болуының қажетті шарты қоғамдық еңбек бөлінісі болып табылады, бұл кезде өндірушілер нақты өнімдерді жасауға маманданады.

Қоғамдық еңбек бөлінісінің тарихи үш кезеңі болды.

Бірінші кезеңінде мал шаруашылығы егін шаруашылығынан бөлініп шықты, мұның өзі тайпалар арасында тұрақты айырбастың болуына жағдайлар туғызды.

Екінші кезеңінде қол өнеркәсібі егіншіліктен бөлініп шықты, бұл тауар өндірісінің өмірге келуінің бастауы болды.

Үшінші кезеңінде сауда өндірістен оқшауланды және көпес, саудагерлер өмірге келді. Осы кезден бастап тұрақты, нарықты байланыстар орнады.

Тауар өндірісінің пайда болуының тағы бір себептеріне меншік қатынастары арқылы өндірушілердің бір бірінен экономикалық жағынан өзара оқшаулануы болып табылады.

Ол алғашқы қауымдық қоғам ыдырау кезінде, яғни жеке меншік орнағаннан соң пайда болды. Тауар өндірісінің даму кезеңдері — айырбастың, нарықтың дамуы мен тығыз байланысты. Нарықтың төмендегідей типтері бар, олар дамымаған, еркін,реттелетін, бұзылған.

қалыптасады:

Дамымаған нарыққа негізделген тауар өндірісі;

Еркін нарыққа негізделген тауар өндірісі;

Реттелетін нарыққа негізделген тауар өндірісі;

Бұзылған нарыққа негізделген тауар өндірісі.

Тауар өндірісінің даму кезеңдеріне жасалған мұндай қысқаша шолу, тауар өндірісі мен нарықтық экономика арасында айырмашылықтар бар екендігін білдіреді.

Сөзсіз, нарықты экономиканың негізін тауар өндірісі құрайды.

Бірақта нарықтық экономика (капитализм) пайда болғанға дейін, тауар өндірісі бірнеше жүз мың жылдар бұрын өмір сүрді. Сонымен қатар, тауар — ақша қатынастары, әкімшіл-өмірде жүйеден орын алды.

Демек, «тауар өндірісі» категориясының тарихи шежіресі «нарықтық экономика» категориясымен салыстырғанда көп терең екендігін мойындаған жөн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Тауар және оның қасиеттерін талдаңыз.

Тауар өндірісінің өзекті категориясы — тауар болып табылады. Оның мәнін әртүрлі түсіндіреді. Солардың ішіндегі басты екеуіне тоқтайық.

I. Маркстік теорияда, тауар — сатуға арналған, адамға пайдалы еңбек өнімі ретінде қарастырылады. Бұл анықтамадан туындайтын салдарлар:

а)тауар деп адамның белгілі бір қажеттіктерін қанағаттандыратын заттарды айтады;

б) тауар деп еңбек жұмсалған заттарды айтады. Мысалы, ормандағы жидектер оларды жинаушылар үшін тауар болмайды, бірақ оларды жинауға еңбек жұмсалған соң, олар тауарға айналады.

в) тауар деп сатуға арналған заттарды айтады.

II. Австрияның экономикалық мектебі (оның көрнекті өкілі К.Менгер) тауар айырбасқа арналған игіліктердің ерекше түрі деп анықтама береді.

Экономикалық игіліктерге, К.Менгер, шектеулі мөлшерде кездесетін — экономикалық қызметтің объектілері мен нәтижелерін де жатқызды.

Тауарлы өндірісте шешуші категория тауар болып табылады. Оның мәнін әркім әр түрлі түсінеді.

Маркстік теорияда тауар сатуға арналған, адамға пайдалы еңбек өнімі ретінде қарастырылады. Бұдан шығатыны:

—      тауар тек адамның қандай да бір қажеттілігін қанағаттандыратын зат болып табылады.

—       тауар еңбек жұмсалған зат, мысалы ормандағы жидектер оларды теруші үшін тауар емес, бірақ оларды теруге еңбек жұмсалғаннан кейін тауар бола алады.

—      тауар сатуға арналған

Экономикалық игіліктерге К.Менгер экономикалық қызмет нысаны немесе нәтижесі болып табылатын және қажеттіліктермен салыстырғанда шектеулі мөлшерде алуға болатындарды жатқызады. Бұл екі анықтамалардың ұқсастығы сонда, екеуінде де тауар еңбек нәтижесі ретінде қарастырылады. Айырмашылығы екінші анықтама игілікке деген қажеттілік пен осы игіліктің қол жетерлігі ара қатынасын ескереді, ол біріншісінде ескерілмейді. Әр түрлі көзқарастардың болуына қарамастан, барлық мектептер еңбек арқылы өндірілген пайдалы өнімдер де, еңбек жұмсалған табиғат сыйларымен әр түрлі қызметтердің де тауар бола алатынын мойындайды.   Қызметтің ерекшелігі сонда, оның заттай формасы болмағанмен, пайдалы мәні бар, адам іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады.

Тауарлар материалдық және материалдық емес сипатта болуы мүмкін.

Тауардың екі қасиеті бар:

—      қандай да бір адам қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті, мән-мазмұн ерекшелігі;

—      басқа тауарларға айырбасталу қасиеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақшаның пайда болуы,  мәні және қызметтерін қарастырыңыз.

Ақшаның пайда болуы, жаратылысы жэне мәні туралы ортак пікір жоқ. Бірақ та ақшаны аныктаудың көп түрін шартты түрде екі тұжырымдамаға белуге болады: рационалистік және эволюциялық.

Біріншісі(ол XIX ғасырдың аяғына дейін үстемдік етті) акшаның туындауын мемлекеттің немесе адамзаттың жалпы келісімді бекітуінің нэтижесі ретінде түсіндіреді, яғни акшаның туындауы тауарлық өндіріспен байланыстырылмайды.

Біздің пікірімізше, келесі тұжырым ғылыми көзқарас болып саналады, ол тауардың айырбастық құнының эволюциялық даму нәтижесі ретінде түсіндіріледі, ақша адамдардың еркіне тәуелсіз түрде пайда болды. Айырбастық құн — бұл олардың салыстырмалы өрнектелуі немесе сатып алушылық күны.

Құн тауарларды бір-біріне айырбастау кезінде ғана анықталуы мүмкін екендігі баршаға аян және ол мұнда айырбас құны формасында әрекет етеді.

Тауарды үлкен кеңістік ортасынан барлық басқа тауарлар ығыстырған жағдайда ғана, ол ақшаның жалпы баламасы рөлінде бола алады. Мұндай ығыстыру аяқталған соң, арнайы тауар пайда болады, оның нақты формасымен жалпы балама формасы бірігеді де, бұл тауар «ақша» деген атауды алады:

құнның ақшалай формасы ары қарайғы айырбас нәтижесінде жалпы балама орнына бір ақшалай тауарды қоюмен сипатталады. Бұл рөлді тарихи тұрғыда алтын мен күміс жеңіп алды. Бұл тауарларды олардың шынайы табиғи қасиеттеріне (біртектілігі, бөлінбеуі, өз қасиеттерін сактау қабілеті, жоғары құны және т.б.) байланысты бөлу жүзеге асты. 1 унция — 1 фунт стерлинг. Алтын ақшалар өз кұнын ақшалай тауардың құндық субстанциясынан алады, ол алтынды өндіру саласында пайда болады, яғни олардың құны кез келген басқа тауардың құны сияқты жұмыс уақытымен анықталады, соның нәтижесінде тауарды ақшаға айырбастау баламалардың айырбасы болып табылады.

Сондықтан да ақшаның мәні мынада болады, яғни тауарлық өндірісі мен айырбасы нәтижесінде тауарлық әлемнен нақты формасы бар бір арнайы тауар бөлініп шығады.

Ақшаның мәні үш қасиеттің біртұтастығымен өрнектеледі: ақшаның жалпы тікелей айырбасталу қасиеті бар, яғни оны тауарлар мен қызметтер үшін төлем құралы ретінде әрқашан және барлық жерде ешқандай шектеусіз қабылдануы тиіс, негізінен ақша тауардың айырбас құнын бейнелейді. Соның көмегімен тауардың бағасы анықталады, ол айырбасты қамтамасыз етеді және әр түрлі тұтыну құны бар әр түрлі тауарларды сандық тұрғыда салыстырады; ақша тауарда жинақталған жалпы жұмыс уақытының көрінісі болып табылады, жұмыс уақытының шығындары арқылы тауарлар құны ақшамен өлшенеді.

Ақша бес түрлі қызмет атқарады:

   

2) айналыс құралы;

3) төлем құралы;

4) қор және қазына жинау құралы;

5) дүниежүзілік ақша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Құн теорияларын жіктеп сипаттама беріңіз.

Шекті пайдалылық теориясы “жаңа классикалық экономикалық талдау” немесе саяси экономиядағы екінші классикалық жағдай деп аталды (біріншісі — А.Смит (1723 — 90) пен Д.Рикардо (1772 — 1823) заманында жасалған). Шекті пайдалылық теориясын таратушылар жеке-дара экономикалық талдауға салыстырмалылық (релятивизм) қағидасын қолданды, бірақ оны жалпы шаруашылық жүйені талдауға қолданбады. Жалпы жүйеде еңбектің көмегімен нені өндіру керектігін айқындау үшін оның меншікті құны белгілі болуға тиіс. Бірақ еңбектің құндылығын білу үшін еңбек өнімінің құндылығын білу қажет. Бұл түйткілдің шешімі — шекті пайдалылық теориясы мен классик. Құн теориясын жинақтау, яғни екі құндылықты өзара бірлікте және бір мезгілде айқындау әдісін қолдану. Жаңа жүйені жақтаушылардың көзқарасы бойынша, құн шамасы рыноктағы сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігімен байланысты, ал тепе-теңдіктің өзі тепе-тең тәуелсіз күштер ретіндегі пайдалылық пен шығынның әрекеттестігі кезінде қалыптасады. Жалпы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің айырбас құны не нәрсе деген мәселе төңірегінде болған екі ғасырлық пікірталас қазіргі заманғы жалпы бәсекелік тепе-теңдік теориясы шеңберінде құнының функциялық теориясын жасаумен аяқталды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыноктың мәні, қызметтері және артықшылығы мен кемшіліктерін көрсетіңіз.

Экономикалық әдебиеттер мен зерттеулерде “нарық” деген терминнің мәні осы күнге дейін толық ашыла қойған жоқ. Көпшілігі нарықтық қатынасты стихиялық күштер үстемдік ететін ұйымдастырылмаған, кәдімгі базар мен теңесе, ал енді біразі нарықты экономиканы барлық ауруынан тез жазылатын керемет “күш” деп те дәріптеуде.

Нарық — өндіріс факторларын немесе оның нәтижелері мен шарттарын айырбастауға байланысты болатын өндірістік қатынастардың белгілі бір бөлігі немесе жүйесі.

Нарық — бұл сатушылар мен сатып алушылардың арасындағы тауар және қызмет көрсету процесіне байланысты қалыптасатын экономикалық қатынастардың жиынтығы.

Нарық — тауарларды сатып алу және сатумен байланысты орын алатын экономикалық қатынастар жиынтығы. (Саяси экономия — Алматы,“Ана тілі”).  Нарық тауарларды өткізуге байланысты сатушылар мен сатып алушылардың арасындағы қатынастар жүйесі болып табылады.

Келтірілген көзқарастардың қайсысы да жеткілікті түрде дәлелді, бірақ мәселелердің бір жағын ғана қамтиды. Шын мәнінде тауар – ақша, нарықтық байланыстар сату, сатып алумен шектелмейді. Бұл жерде басымдылық айырбас пен айналыс саласындағы қатынастарға емес, өндірісте болатын қатынастарға тиісті болуы керек. Себебі тек осы жерде ғана өнім жасалады және оның тауарға айналуын сипаттайтын, тауар — ақша қатынастарын қандай нақты нысындарда болатынын көрсететін экономикалық байланыстар пайда болады.  Экономикалық дамудың объективті жағдайы нарықты және оның категорияларын (баға, ұсыныс, бәсеке, және т.б) өмірге әкелді. Көп уақыт бойы біздің еліміздегі басқарудың әкімшілдік-әміршілдік әдісі үстем етуі нарықтың дамуына тежеу салды. Соңғы жылдары басқарудың экономикалық әдісіне кешу нарықтық айырбасқа жол ашып отыр. Экономикалық өмірде шаруашылық қызметін ұйымдастырудың бұл әдісі батыстық модельдерді қайталау емес. Бұрынғы социалистік нарықтық қатынастардың ұлғаюы шаруашылық механизмін қайта құру барысындағы заңды көрініс. Мысалы, Венгрияда 1988 жылдың өзінде экономикалық реформа барысында өндіріс құрал-жабдықтарына көтерме сауданы енгізу арқылы нарықтық тепе — теңдік қалыптастырылды. Әрбір өндіріс әдісіндегі нарық меншікке байланысты өндіріс қатынастарының бүкіл жүйесінде әрекет етеді. Біздің қоғамымызда нарық өндірістің тиімділігі мен халықтың әлеуметтік-тұрмыс дәрежесін жақсарту бағытында қызмет істей бастады.

Нарықтың пайда болу себептері. Нарықтық қарым-қатынастың қажеттілігі қоғамдағы еңбек бөлінісін тудыратын себептерден туындайды. Адамдардың өндірістік мүмкіндігі олардың қажеттілігіне қарағанда, табиғи түрде шектеулі болады. Кейбір қабілеті бар адамдар тек белгілі бір салада ғана жұмыс істеп, белгілі затты ғана өндіре алады, бірақ олардың қажеттілігі миллиондаған атауы бар әр түрлі тұтұну игіліктері мен қызметтерін қамтиды. Экономикалық ресурстарға: жер, еңбек, техника, шикізат, ақпарат және т.б. жатады. Ресурстарға тән нәрсе — олардың сиректігі немесе шектеулігі. Экономикалық теорияда бұл феномен шамасы “Ресурстар Заңы” деп аталады. Бұл жағдайда пайда табу мен молшылықты қамтамасыз ететін тетік әлде кімнің даналығы немесе ақылдылығының нәтижесі емес, ол еңбек бөлінісі мен нарыққа байланысты көрініс береді. Мұны адамдардың өмірге қажетті әр түрлі ресурсттар алу үшін өз еңбек өнімдерін бір-бірімен айырбастауға деген табиғи қажеттілігінен және бейімділігінен туындайтынын көреміз. Осыған байланысты А. Смиттің зерттеген   «Көрінбейтін қол» деген теориясына назар аударайық. Бұл теория бойынша, адамдардың экономикалық шаруашылық субъектісі ретіндегі біреулердің әр түрлі еңбек өніміне деген мұқтаждық түсіндіріледі. Әдетте ол саналы түрде қоғамға пайда келтіруді ойламайды, тіпті оған қаншама пайда келтіріп отырғанын сезбейді де.  Ол тек қана өз мүддесін ойлайды және оның басты мақсаты — өзіне ғана пайда түсіру, сөйте тұра, әлдебір көрінбейтін қол, оны өзі басшылыққа алмаған мақсатқа қарай бағыттап отырады.

 

 

 

 

 

 

 

17.Рыноктық қатынастардың тұлғалары мен нысандары, нарық құрылымын түсіндіріңіз

Нарық – тауар айналымының процесінде жүзеге асатын тауар ақшаға және керісінше ақша тауарға айналатын экономиканың саласы, АӨК-гі өндірілген өнімді сатып алу – сатудың өзара байланысты актілерінің жиынтығы.

Нарықтың субъектілері: үй шаруашылығы, фирмалар (кәсіпорныдар) және мемлекет.

ақша, бағалы қағаздар.

Инфрақұрылым – қалыпты жұмыс істеуді, қоғамдық еңбек бөлімі процесінде пайда болатын технологиялық, өндірістік, экономикалық және ұйымдық байланыстарды жүзеге асыратын халық шаруашылық салаларының жиынтығы. Оларға: транспорт; байланыс; электрмен, газбен, жылумен қамтамасыз ету желілері; коммуникациялар; материалдық-техникалық жабдықтау; сауда дайындау; ақпараттық қызмет көрсету.

Нарықтың инфрақұрылымы.

Нарықтың артықшылықтары:

- ресурстардың тиімді орналастырылуы,

- ҒТП жетістіктерін шығындарды төмендету мақсатында пайдалану,

- бағаны төмендету мақсатындағы бәсекенің дамуы,

- қажетті мөлшерде және жоғары сапамен түрлі талаптарды қанағаттандыру қабілеттілігі;

кемшіліктері:

- қоғамдық проблемаларды шешпейді,

- жұмыспен қамтамасыз етпейді,

- бағаның тұрақтылығы мен табыстың алынуына кепілдік бермейді.

Сұраныс – адамдардың белгілі бір уақыт аралығында, тиімді бағаға тауарларды сатып алуға талабы мен қабілеттілігін айтамыз.

Ұсыныс – сатушылардың нарықта тауарларды сату үшін ұсынуындағы талабы мен қабілеттілігі.

Сұранысқа әсер ететін бағадан тыс факторлар:

- тұтынушылар табысы,

- тұтынушылардың талғамы,

- жарнамаға жұмсалатын шығындардың ауытқуы,

- бағаны және тапшылықты күту,

- сатып алушылар саны.

Ұсынысқа әсер ететін факторлар:

- ресурстар бағасы,

- технология,

- бағаны және тапшылықты күту,

- қосымша тауарлар бағасы,

- сатушылар саны,

- салықтар мен жәрдем қаражаты.

Нарықтың мәні және атқару механизмі

Нарықтық жүйе меншік үстемдігі, қоғамдық еңбек бөлінісі, ақша арқылы жүзеге асырылатын айырбас қатынасының кеңінен дамуымен сипатталады. Бұл жүйе аз шығын жұмсау арқылы жоғары нәтижеге жетуге негізделеді.

Нарықтық экономика - өндірушілер мен тұтынушылар нарық арқылы әрекет ететін шаруашылықты ұйымдастыру нысаны.

Нарық - бұл өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну аясында сату және сатып алу арқылы жүзеге асырылатын ұйымдық экономикалық қатынастар жүйесі.

Нарықтың мәні оның қызметтерінде толық көрінеді. Нарық өзара байланысты мынындай маңызды қызметтерді атқарады: реттеу, делдалдық, баға белгілеу, ақпараттық, ынталандырушылық қызметтері.

Нарық субьектілерінің өзара әрекеті және нарықтың құрылымы мен инфрақұрылымы.

Нарықтың сипаты оның субьектілері мен олардың іс әрекетін талдаумен байланысты.

18.Нарықтық инфрақұрылымдары мәнін, түрлерін сипаттаңыз

Нарық – тауар айналымының процесінде жүзеге асатын тауар ақшаға және керісінше ақша тауарға айналатын экономиканың саласы, АӨК-гі өндірілген өнімді сатып алу – сатудың өзара байланысты актілерінің жиынтығы.

Нарықтың инфрақұрылымы - бұл нарықтық қатынастардың қызмет етуін қамтамасыз ететін мекемелер, мемлекеттік және коммерциялық фирмалардың жиынтығы.

Нарықтық инфрақұрылымдардың төрт негізгі түрі бар: тауар нарығы, қаржы нарығы, еңбек нарығы және ақпараттық нарық.

Нарықтық үстемдіктің түрлері:

конгломет.

айтамыз;

жағдайы;

үстемдігі.

элементтері:

банктер

валюта биржалары

аукциондар

биржалары

құралдары

инспекциясы

жүйесі

жүйесі

кешендері

компаниялар

қорлар

аймақтар

бәсеке.

белгілері:

алушылардың саны шексіз.

жоқ.

жоғары.

жоқ.

бірдей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Рынок механизмдері, элементеріне салыстырмалы талдау

Нарық - өндіру, бөлу, айырбас және тұтыну процестерін қамтитын адамдар арасындағы экономикалық қатынастар жүйесі. Бұл меншіктің әр алуан формаларын, тауар – ақша қатынастарын, қаржы – несие жүйесін пайдалануға негізделген экономикалық іс - әрекеттердің күрделі механизмі.

Нарықтық құралдар әсерімен қоғамдық өндіріс экономикалық жағынан қолайсыз элементтерден арылып отырады және осының арқасында тауар өндірушілер әркелкі түрге, буындарға бөлінеді, яғни дифференциалданады.

Нарық жүйесі және оның құрылымы

Нарықтың құрылымы күрделі болып табылады және халық шаруашылығының барлық салаларын қамтиды.

Нарықтың құрылымы – бұл нарықтың жеке элементтерінің ішкі құрылысы, тәртібі, орналасуы, осы элементтер нарықтың жалпы көлеміндегі үлесі.

.

Құрылымы бойынша нарықтарды келесі критерийлер бойынша бөлуге болады:

Нарықтық қатынастар объектілерінің экономикалық тағайындалымы бойынша: - тауарлар мен қызметтер нарығы; - жұмыс күші нарығы; - өндіріс факторлары нарығы; - ақпарат нарығы; - бағалы қағаздар нарығы; - қаржы нарығы; - ғылыми-техникалық жасалулар нарығы; - лицензия және т.б.нарығы.

Мұндай нарықтардың қалыптасуы кәсіпорындардың өзара әрекет етуінің барлық жүйесінің түбірімен өзгеруіне; тауарларды тікелей байланыстар негізінде сатуға өтуге ықпал етеді. Мыналар нарықтың негізгі құралы болып табылады. Тауар және қор биржалары, арнайы базалар, коммерциялық орталықтар, көтерме сауда кәсіпорындарының жүйесі түріндегі нарықтық құрылымдарды құру.

2) Бәсекенің шектелу дәрежесіне қарай: монополиялық нарық, олигополиялық нарық, еркін нарық.

3) Әрекет етуші заңға сәйкес: ресми нарық, көлеңкелі нарық.

4) Орналасу кеңістігіне қарай: жергілікті нарық, аумақтық нарық, ұлттық, әлемдік нарық.

 

Сұраныс – ақшалай қамтамасыз етілген, нарықтағы тұтыныстың өңі айналған түрі немесе сұраныс – төлем қабілеттілігі бар тұтыныс. Тауардың нарықтық бағасы мен сұраныс көлемі арасында үнемі белгілі арақатынасты көрсететін қисық сұраныс қисығы деп. Сұраныс қисығы Нарықтық сұраныс көптеген факторлардың әсерімен: баға деңгейі, сатып алушылардың ақшалай табысы, нарық көлемі, жинақталған мүлікпен сатып алушылар санымен және басқалармен қалыптасады. Тауарға деген сұраныс мөлшері тұрғындардың ақшалай табыс деңгейіне тура пропорционалды және баға деңгейіне кері пропорционалды. Баға көтеріңкі болса, тауарды сатып алушылар сұранысы төмен болады, егер сұраныс мөлшерінің бағалық емес факторларын өзгермеген деп санасақ, онда бағаға қатысты сұраныстың функционалды тәуелділігі келесі формуламен анықталады: Qd=F(Б).

 

 

 

 

 

 

 

20.Сұраныс, сұраныс заңы, сұрастың өзгеруне әсер ететін факторларды сипаттаңыз.

 қарастырады.

Сұраныс заңы:

А) баға мен сатып алынатын тауар санының арасындағы кері байланысты көрсетеді;

ә) сол тауарға деген сұраныстың бірте-бірте азаюы.

 – белгілі уақыт аралығында әртүрлі бағамен тұтынушылардың сатып алуға дайын экономикалық игіліктер санын көрсететін қисық.

 

 – басқа шарттар өзгеріссіз болған уақыттағы тауар бағасының өзгеруі нәтижесінде белгілі бір уақытта тұтынушылардың сатып алатын тауарларының саныдағы өзгеріс болып табылады.

 

 

 – бағалық емес факторлардың өзгеруі нәтижесінде сатып алушылардың сатып алатын тауарларының санындағы өзгерістер.

Сұраныс деңгейінің өзгеруінің негізгі факторлары баға болып табылады, ал сұраныстың өзгерун қамтамасыз ететін бағалық емес факторлар болып табылады.

Сұраныс деңгейінің өзгеруі сұраныс қисығын өз бойында жылжытады, ал сұраныстың өзінің өзгеруі сұраныс қисығының орнын бір жерден екінші жерге ауыстырады.

Сұраныс көлеміне әсер ететін факторлар 2-ге бөлінеді:

; Тауар бағасының төмендеуі сұраныс деңгейін жоғарлатады, ал бағаның өсуі сұраныс деңгейін төмендетеді

.

Сұранысқа әсер ететін бағалық емес факторларға жататындар:

- Тұрғындардың ақшалай табыстары;

- Тұтынушылар құрылымының өзгеруі;

- Тұтынушының талғамы мен талғауы;

- Жинақталған мүлік;

- Нарық көлемі, яғни бірін-бірі ауыстыратын және толықтыратын тауарлар көлемі;

- Сатудан кейінгі көрсетілетін сервистік қызмет.

Егер рынокта сұраныс азайса, онда тауар бағасы төмендейді, ұсыныс көлемі азаяды.

 

21.Ұсыныс, ұсыныс заңы, ұсыныстың өзгеруне әсер ететін факторларды сипаттаңыз

  баға мен ұсыныстың бір бағытта өзгеруін көрсетеді.

Ұсыныс деңгейінің өзгеруі дегеніміз – басқа шарттардың өзгеріссіз болған уақытындағы тауар бағасындағы өзгерістің нәтижесінде өндірушілердің сатуға мүмкіндігі және тілегін көрсететін тауарлар санындағы өзгеріс.

Ұсыныстың өзгеруі дегеніміз – бағалық емес факторлардың өзгеруіне байланысты өндірушілердің сатуға тілегі бар тауарлар санының өзгеруі.

 – нақты уақыт кезінде әртүрлі бағада өндірушілердің сатуға дайын экономикалық игіліктерінің санын көрсететін қисық.

Ұсыныс көлеміне де 2 фактор әсерін тигізеді:

а) баға;

ә) бағалық емес факторлар.

Ұсынысқа әсер ететін бағалық емес факторларға жататындар:

- Қолданылатын өндіріс технологиясының сипаты;

- Салықтар мен дотациялар;

- Табиғи-климаттық жағдайлар;

- өндіріс ресурстарының сапасы мен санының өзгеруі;

- ресурстардың бағаларының өзгеруі;

- күтім;

- маркетинг, бәсеке, жеткізушілер санының өзгеруі.

Басқа факторлар өзгеріссіз қалғанда, тауардың бағасының өзгеруі сұраныс деңгейін өзгертеді және ұсыныс қисығын өз бойында жылжытады. Егер де баға өсетін болса, онда ұсыныс деңгейі де өседі, керісінше баға төмендейтін болса, онда ұсыныс деңгейіде төмендейді.

 деп аталады.

Тепе – теңдік баға тұтынушыны да, өндірушіні де қанағаттандырады.

Нарықтық баға сұраныс пен ұсыныстың қиылысу нүктесінде белгіленеді.

Сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесі Е- тепе-теңдік нүктесі болып табылады.

Тепе-теңдік нүктесінде сұраныс пен ұсыныс көлемдері тең болады.

Сұраныс көлемінің ұсыныс көлеміне тең кезіндегі баға тепе-теңдік бағасы болып табылады.Сұраныстың ұсынысқы тең көлемі тепе-теңдік көлемді көрсетеді.Нарықтағы сұраныстың ұсынысқа тең болатын жағдайы нарықтық тепе-теңдікті көрсетеді.Егер де нарықтық баға тепе-теңдік бағаға тең болмаса, онда артық сұраныс немесе артық ұсыныс орын алады, ал осы уақыттағы сатушылар мен сатып алушылардың іс-әрекеті нарықтық бағаны тепе-теңдік бағаға қарай қозғайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Бәске рыноктың қозғаушы күші ретіндегі мәнін көрсетіңіз.

Бәсеке әлемдік дамудың қазіргі кезеңінде қозғаушы күш.

Өзгермелі әрі қатаң бәсекелестік күрес жағдайында кәсіпорынның тек ішкі емес, сонымен қатар оның айналасында болып жатқан өзгерістеріне ілесуге мүмкіндік беретін бәсекеге қаблеттілікті басқару жүйесі мен стратегиясын құрастыру және оларды іс-жүзінде жүзеге асыруы бүгінгі күннің талабына айналып отыр[2].

Бәсекенің өзіне тән атқаратын функциялары бар:

тауардың – қызметтің нарықтық құнын анықтап, бекіту;

дербес құндарды теңестіріп, әр түрлі еңбек шығындарына байланысты пайданы бөлу;

салалар мен өндірушілер арасындағы қаражат ағысын реттеу.

Бұл функциялардың орындалуы кез келген ел экономикасы үшін аса маңызды болып табылады.Ұзақ жылдар бойы жоспарлық экономикада бәсеке мәселесі жағымсыз жағдай деп танылып, оған ден қойылмады, соған орай отандық өндірушілер нарық жағдайында бәсекелік күреске дайын болмай шықты. Соның салдарынан зауыттар мен кәсіпорындардың даму деңгейі төмен болып, ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті болмай отыр.

Ел экономикасында соңғы он жеті жылда көптеген өзгерістер болып, нарықтық экономикаға көшкеннен бері зауыттар мен кәсіпорындар нарық шарттарына сәйкес әрекет етуге қадам басқанымен де әлі де көптеген мәселелер жаңаша көзқарасты, жаңа экономикалық саясатты талап етеді. Осыған байланысты сала мамандары нарықтың мәні мен қағидаларын жете меңгеріп, оның даму үрдісіне белсене араласып, саладағы бәсекені дамытуға күш салулары керек.

Этимологиялық тұрғыда «конкуренция» – бәсеке латынның «concurentia» сөзінен, аудармасы «қақтығысу» деген мағына береді. Басқа да маңызды түсініктер сияқты «бәсеке» терминінің де көптеген түсіндірме анықтамалары бар. Қазіргі қолданылып жүрген бәсеке, бәсекеге қабілеттілік теорияларының тәртіби негізі саяси экономияның негізін қалаушы классиктер А. Смиттің (нарықтағы «көрінбейтін қол» приципі), Д. Рикардоның (салыстырмалы шығындар теориясы), Дж.С. Миллдің (бәсеке бағаны, еңбек ақыны, рентаны реттеуші) еңбектерінде қаланған.

Нарықта бәсеке әр түрлі формада болып, әр түрлі әдістермен жүзеге асады. Бәсеке үлгілерінің ішінде бірінші кезекте сала ішілік және сала аралық бәсекені бөледі.

Cала ішілік бәсеке – бірдей қажеттіліктерді қанағаттандыратын, бағасы, сапасы немесе ассортименті бойынша ерекшеленетін бірдей тауарлар арасындағы бәсеке

Сала аралық бәсеке – әр түрлі сала тауарлары арасындағы төлем қабілетті сұраныс үшін болатын бәсекеФункционалдық бәсеке – қажеттіліктерді қанағаттандыратын тауарлардың бір-біріне қатысты бәсекелестік жағдайы.Тауардың немесе қызметтің түріне байланысты бәсеке – бірдей қажеттілікті қанағаттандыратын, бірақ бір-бірінен маңызды сипаттамалары арқылы ерекшеленетін тауарлар арасындағы бәсеке.

 

 

 

 

 

.

Бәсеке (Состязание; contention) — ортақ ресурсты пайдаланудағы жүйелердің немесе программалардың өзара таласушылығы; қандай жұмыс бекетінің арнаға қатынас құра алатынын анықтауға мүмкіндік беретін үстаным.

Бәсеке дегеніміз, бір жағынан, іс-қимыл жасайтын салада ұнамды нәтижеге жету үшін жүріп отыратын экономикалық жарыс, шаруашылық жүргізудің қолайлы жағдайына ие болу үшін, пайданы мол алу үшін тауар өндірушілердің бір-бірімен күресі. Екінші жағынан, ол нарық субъектілерінің өнімді өндіру мен оны өткізудегі және капиталды қолдану сферасындағы ара қатынастары. Форма жағынан бәсеке ұйымдастырудың нормалары мен ережелерінің, мемлекеттік және жеке құрылымдардың директивалары мен іс-қимыл әдістерінің жүйесі.

Бәсекелік сайыста шаруашылық жүргізуші субъектер өз бәсекелесіне мардымсыз әрекеттер қолданады. Мұндай әрекеттерді «бейниетті бәсеке» деп атауға болады:бәсекелес туралы өтірік немесе қате мәліметтер тарату; тауардың сапасы туралы және оның сипаттамасы, жасау әдісі мен жасалған орны туралы жалған ақпарат тарату; бәсекелестің тауарлық белгісін, оның фирмасының атын, маркировкасын заңсыз пайдалану; тауардың сапасы туралы дұрыс түсінік бермейтін жарнама жасау; бәсекелестің тауарын жамандап көрсететін салыстырмалар қолдану;

БӘСЕКЕНІҢ ТҮРЛЕРІ

1 Жетілген бәсеке

Еркін бәсеке жеке меншікке және шаруашылықтың оңашалуына негізделеді. Өндірушілер бір-бірімен тек нарық арқылы байланысады.Жеке фирма өз өнімін өткізуде іс жүзінде нарықтағы айырбас жағдайларына ешқандай әсер ете алмаса, онда осындай болмыс – бәсекелік қабілеттің ең жоғарғы дәрежесі болып табылатын жетілген бәсеке деп аталады.Жетілген бәсеке нарығы төменде аталған шарттардың орындалуын тілейді:жеке фирманың өндіріс мөлшері елеулі болмайды және ол сол фирма сататын тауардың бағасына әсер етпейді; әр өндірушілер сататын тауарлар біртекті тауарлар болады; сатып алушылардың баға туралы информациясы толық болады. Егер біреу өз өнімінің бағасын көтерсе, онда ол сатып алушыларынан айырылады; сатушылар өзара баға туралы келісім жасаспайды және әрекеттерін бір-бірімен келіспей жеке жүргізеді; өндіруші фирмалардың салаға кіруі мен шығуына жол ашық болады.

Монополистік, жетілмеген бәсеке

Монополистік, жетілмеген бәсеке үнемі болып тұрған. Ал 19 ғасыр басында монополиялардың пайда болуымен байланысты, ол шиеленісе түскен. Осы мерзімде капиталдың шоғырлануы басталған, акционерлік қоғамдар пайда болған, табиғи, материалдық және қаржы ресурстарын пайдалануға бақылау қойылған. Жарнаманың көмегімен монополиялар сұраныстың қалыптасуына қаржылық байланыстар бағыттары арқылы тапсырыс берушілер контрагентерге әсер етеді.Монополия деген термин сөзбе-сөз мағынасында тауардың жалғыз сатушысы деген ұғым береді. Монополияланудың бірнеше формалары болады – картельдік келісімдер, синдикаттау, біріктіру мен жұтып қою, «парасаттылық» келісімдер, т.б. Осылардың негізінде монополистік бәсекенің бірнеше түрлері туады: монопсония, олигополия, олигопсония, дуополия, билатералдық монополия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Қазақстандағы бәскекеге қабілетті компанияларды талдаңыз.

табылады.

« Самұрық-Қазына» фонды ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын арттыру үшін құрылды.Президент жарлығы бойынша 13 қазанда 2008 жлы

3. ENRC(Тау-кен және металлургия өнеркәсібі)

)

)

)

)

)

)

)

25. Фирма нарықтық экономикадағы кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізі ретінде

Фирма нарықтық экономиканың негізгі экономикалық агенті. Бір немесе бірнеше кәсіпорыннан тұратын, пайда табу үшін тауар мен қызметтер жасап шығаруға ресурстарды пайдаланатын ұйымды фирма деп атайды. Фирмаларды жіктеу үшін әр түрлі көрсеткіштер қолданылады, олардың маңыздысына меншіктің формалары және фирманың көлемі жатады. Меншіктің формасына сәйкес фирмалардың немесе кәсіпкерліктің үш түрін атап кетуге болады:

• индивидуалдық немесе жеке кәсіпкерлік;

• серіктестік немесе партнерлік;

• корпорация (акционерлік қоғам).

Индивидуалдық (жеке) кәсіпкерлік деген бір адам иелік ететін бизнес. Индивидуалдық бизнестің иелік етушісі сонымен бірге менеджер қызметін атқарады. Оның мүлігі мен жауапкерлігінде шек болмайды. Индивидуалдық кәсіпкерліктің басты кемшілігі — капиталының аз мөлшерде болуы. Артықшылықтары: меншік иесінің әрқайсы барлық пайданы иемденеді, өзгерістердің қандайын болмасын өзі жүргізе алады. Индивидуалдық бизнесмен заңды түлға болмайды. Сондықтан ол тек табыс салығын төлейді, корпорацияға белгіленген салық төлемейді. Бизнестің аса кен. тараған бұл формасы ұсақ дүкендерге, қызмет сферасына, фермаларға, заңгерлік іс-әрекеттерге тән болады. Серіктестік (партперлік) дегөніміз екі және одан көп адам иелік ететін бизнес. Бұл да заңды түлға емес, сондықтан табыс салығын ғана төлейді және фирманың барлық қарыздарына шексіз жауапкершілік артады. Артықшылығы: ұйымдастырылуы жеңіл. қосымша қаражаттар және жаңа идеяларды іске тарту мүмкіндігі болады. Кемшіліктері:

• шаруашылық дами түскенде қаржы ресурстарының тапшылығынан қосымша капиталды іске тарту мүмкіндігі шектелген;

рма мүшелерінің барлығы бірдей іс-әрекет мақсаттарын жетіле түсінбеуі;

• фирма табыстары мен шығысғарындағы бірге тапқан мүліктерді бөлудегі әр кісінің үлес салмағын анықтаудың қиындығы. Брокерлік кеңселер, аудиторлық фирмалар, қызмет көрсету сферасылың мекемелері және тағы басқа көбінесе, серіктестіктер формасында ұйымдастырылады.

үшін қосылған адамдар жиынтығын атайды. Корпорация меншігіне құқықтар акцияларға сәйкес бөлшектерге бөлінеді, сондықтан корпорацияның иелері акциялар ұстаушы, ал корпорацияның өзі — акционерлік қоғам деп аталады. Корпорацияның табыстарына корпорация салығы салынады. Акциялардағы үлестеріне сәйкес белгіленетін корпорация қарыздары үшін, корпорация иелері шектеулі жауапкершілік артады. Корпорациялардың артықшылықтары:

• акциялар мен облиғацияларды сатып ақша капиталын іске тартудың шексіз мүмкіндігі;

• акционерлер құқықтарының заттық (мүліктік) құқыққа және жеке құқық қ а бөлінуі. Мүліктік құқыққа дивиденд алу және фирма жойылған жағдайда оның мүліктерінің құнынын, бір бөлігін алу құқы жатады. Жеке құқыққа акционерлік қоғамның істерін басқаруға қатынаса алу құқығы жатады. Акционер заңдық құқығын жоғалтпай басқаруға қатыспауына болады;

• басқару қызметтерін жүргізуге сырттан жоғары квалификациясы бар мамандарды шақыра алады;

• корпорацияның тұрақты қызмет етуі. Қоғамнан әлдебір акционер шығуы фирма қызметіне, оның жабылуыла әсер етпейді. Бизнес ұйымдастырудың корпоративтік формасының кемістіктері:

• акция ұстаушыларға дивиденд түрінде төленетін корпорация табысының бөлігіне екі жақты (екі рет) салық салынуы:біріншісі — корпорация пайдасының бөлігі деп, екіншісі — акция ұстаушы табысының бөлігі деп;

• экономикалық бейәрекеттердің, қылмыс жасауға қолайлы мүмкіндіктердің мол болуы;

• меншіктену мен бақылау қызметтерінің бөлінуі. Акция иемденушілер барынша көп дивиденд алуға ынталы болады, менеджерлер оны азайтып ақшаны айналысқа жіберуге тырысады.

Корпорациялардың басқа да кемшіліктері болады, бірақ артықшылықтары одан көп.

Фирманың көлеміне сәйкес бизнес кіші (шағын), орташа және ірі бизнес болып бөлінеді.

 

26. Жеке кәсіпкерлік, оның тиімділігін көрсетіңіз

Жеке кәсіпкердің мынадай құқықтары бар:

 түрлеріне негізделген кәсіпорындардың мүліктерін толық немесе жартылай иемдену;

 қатысу;

 негізінде жұмыскерлерді жалдау және жұмыстан босату;

 нысандарын, жүйесін, мөлшерін өздерінше белгілеу;

шаруашылық қызметтің бағдарламасын қалыптастыру;

жабдықтаушылар мен тұтынушыларды таңдау;

бағалар мен тарифтерді белгілеу;

таза пайданы пайдалану;

 болу, т.б

 

. Жеке кәсіпкерліктің құқықтық-ұйымдық формаларын сипаттаңыз.

Осыған орай мүліктік қарым-қатынастың үш моделін бөледі:

шаруашылық серіктестердің, қоғамдардың, кооперативтердің құрылтайшылары мүліктерін заңды тұлғаға тапсыра отырып оған деген ие болу құқығынан айырылады. Бірақ құрылтайшыларда табыс, дивидент алуға, істерді басқаруға қатысуға деген құқықтары пайда болады;

мемлекеттік, муниципалды кәсіпорынның құрылтайшылары ұйымдағы мүліктің;

қоғамдық, діниұйымдардың, қайырымдылықжәнеөзгефондтардыңқұрылтайшыларыешқандаймүліктікқұқыққаиеболмайды.

Шаруашылыққоғамдаржәнесеріктестіктернарықтыққатынастардаұжымдықкәсіпкерліктіңкеңтарағантүрі.Шаруашылықсеріктестіктержәнеқоғамдаржарғыкапиталдықұрылтайшыларарасындаүлестірілгенұйымдартанылады. Ш.с. мен қоғамдарұйымдық – құқықтықформаларыжағынанұқсасболады да олардың  біртүрінеекіншітүргеайналуынамүмкіндікбереді. Бірақолардыңарасында да айырмашылықтарбар.Ш.с. мен қоғамдардыңарасындағыайырмашылықкелесіде:

-серіктестік – бұлтұлғалардыңбірігуі, ал шаруашылыққлғамкапиталдардыңбірігуіболыптабылады. Осыменқоғамдар мен серіктестіктердіңқұқықтықайырмашылығыанықталады.

-Серіктестердіңқатысушыларыкәсіпкерлікіс – әрекетінде тек жекекәсіпкерлерғанақатысаайналысаалады.

-Шаруашылыққоғамдардыңқұрылтайшыққұжаттарыболыпжарға мен құрылтайшылықкелісім – шарттабылса, шаруашылықсеріктестердіңқұрылтайшылықкелісім – шарттабылады.

-Шаруашылыққоғамдардыңарнайыбасқаруоргандары бар. Басқарудыңжоғарғы органы болыпакционерлердіңжиналысыболыптабылады.

-ШаруашылықҚоғамдарбірғанатұлғаенқұрылуымүмкін, оныңқатысушысыболады да жарғығанегізделіпжұмысатқарады.

 атынан кәсіпкерлікпен айналысатын қатысушылармен қатар бір немес бірнеше салымшы (коммандистер) құрылтайшылар болатын және серіктестік шығынға ұшыраған жағдайда өзінің салған үлесіне ғана жауап тартатын және серіктестіктің кәсіпкерлік әрекетіне қатыса алпайтын ұйым танылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Нарықтық экономикадағы шағын,орта ірі фирмалардың рөлін сипаттаңыз.

Нарыққа негізінен миллиондаған айналымы бар корпорацияларға жол ашық, ал шағын және орта кәсіпкерлік саласында 1 немесе 2 адамның ғана өздерінің жеке мамандарының көмегінсіз барлық стратегиялық шешімдерді қабылдауға өкілеттігі бар бизнесті шағын деп есептеуді ұсынады. Анағұрлым жаңашыл зерттеулерде шағын және орта бизнестің мынадай сипаттамалары ұсынылуда: кәсіпорын құнды қағаздарының ашық сатылмауы; кәсіпорындардың құнды қағаздар шеңбері шектеулі; негізін қалаушылар – тәуекелге бейім алғашқы ұрпақ кәсіпкерлері; менеджерлер командасы толығымен жинақталмаған; бизнес жоғары маркетингтік шығындарға ұшырауда; акционерлермен өзара қатынас аз, жалаң сипатқа ие; бизнес әртүрлі компетенция түрлерін таңдауға жоғарырақ икемділік дәрежесіне ие болады.Қазақстан жағдайында шағын және орта бизнеске анықтама бере отырып, қолда бар шетелдік тәжірибелерді ескере келе, шағын және орта бизнеске келесідей сипаттама беруге болады. Шағын және орта бизнес кәсіпорындары деп, бір немесе бірнеше инвесторлармен құрылған, географиялық шектелген аймақтарда жұмыс істейтін және нарықтың шектелген үлесіне ие кәсіпорындарды айтамыз. Бұл кәсіпорындарда басқаруды негізін салушылар жүзеге асырады, олар барлық негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдайды; басқару – нысаншылдықтың жоқтығы мен ұтымды шешім қабылдау сипатымен ерекшеленеді; басқару саласында, сондай-ақ өндіріс саласында жұмысшылардың жоғары өзара ауыспалылығы байқалады.Түрлі ғалымдары мен сарапшылары айтуы бойынша шағын және орта бизнестің аса маңызды мәні – жұмыссыздыққа қарсы күресу. Бүгінде ең дамыған елдерде экономиканың бұл секторына әрбір 10 кәсіпорынның 9-ы, ал Жапонияда, Германияда – барлық кәсіпорындардың жартысы жатады, оларда еңбек етуге жарамды барлық халықтың 2/3 бөлігіне жуығы жұмыс істейді. Шағын және орта бизнес – орташа тап негізі – дамыған елдерде азаматтардың 70 - 80 % - на жұмыс және мембюджетке негізгі түсімдер беруде. Шағын және орта бизнес – қызметтің ерекше бір түрі ғана емес. Бұл тағы да бір белгілі стиль және тәртіптің типі, жинақтап айтсақ: үлкен бастама, дәстүрден тыс шешімдерді іздестіру, тәуекелге бару, іскерлік қызметтің орын алар жері ең алдымен кәсіпорын. Шағын және орта кәсіпкерлікті ұйымдастырудың ең қарапайым формасы – ол жеке іскерлік. Бұл жағдайда кәсіпкер жеке тұлға ретінде өздігінен іс – қимыл жасайды. Жеке кәсіпкерліктің тағы бір түрі – жеке кәсіпорын, фирма. Бизнестің мұндай формасында мекеме құру құқы кез келген азаматта бар. Бұл үшін ол жеке кәсіпорынды тіркеуден өткізіп, заңды тұлға мәртебесін алуы керек.шағын және орта бизнестің дамуынан келесі мәселелер шешімін табады:

қоғамдық қажеттіліктерді толық қанағаттандыратын бесекелестік және нарықтық қатынастардың қалыптасуы;

тауар ассортиментінің кеңеюі, қызмет көрсетуді жетілдіру, оның сапасын жоғарлауы;

экономиканы құрылымдық қайта құруға ықпалы;

өндіріс пен қызмет көрсетудің нақты тұтынушыларға бейімделуі;

жеке қаражаттардың өндірісті дамытуға жұмсалуы;

қосымша жұмыс орындарының пайда болуы, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі;

адамның шығармашылық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануы;

еңбекке қоғамның жекелеген кейбір топтарын тарту;

жерді, шикізат қорын және ірі өндіріс қалдықтарын пайдалану;

қорға деген аз сұраныс, өнімге және өндіріске өзгерістерді тез енгізу мүмкіндігі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма шығындары, оның түсінігін беріңіз

Экономикалық әдебиеттерде «шығындар» «залал» түсініктері қатар пайдаланылады. «Залал» түсінігі материалды, табиғи және т.б. рестуратарды өндіруге жұмсалымдардың расходын білдіреді. «Шығындар» – олар тек залалдар ғана емес, нарықта құнды формаға айналған ресурс заладарын білідіреді. Шығындар – иеленілген өндіріс факторлері үшін төлем.

Тұтынушының тауарды сатып алудағы мақсаты пайдалылық болса, өндірушінің мақсаты өндіріс шығындарын азайту.  Шығындар ұсыныс көлеміне әсер ететін негізгі фактор.  Сондықтан, өнімнің қандай көлемін өндіру керектігін анықтағау үшін фирма шығындарын талдауы керек.Шығындарды зерттеу оның мәні мен түрлерін анықтап білу, өндіріс шығындарын азайту және пайданы көбейту, кәсіпорынның жалпы, орташа, шекті табыстарын есептеу тәсілдеріне көмектеседі.

Тауар мен қызметті өндіру процесіндегі және өткізудегі фирманың шығындарын қарастырамыз. Ең алдымен көңіл аударатынымыз ашық және баламалы шығындар, біріншісі де, екіншісі де фирманың қызметін есепке алады. Ашыққа жататындар фирманың өндірістік факторларды пайдаланғаны үшін төленген шығындар. Өндірістің классикалық факторы болып есептелетіндер еңбек, жер (табиғи ресурс) және капитал. Фирманың барлық ашық шығыны, негізінен, өнімді өндіруге қолданған өндірістік фактордың орнын толтырады. Бұған кіретіндер еңбек ақы түрінде еңбекке төлеу, жер – жер төлемі капитал – негізгі және айналмалы қорлар шығындары. Сонымен бірге кәсіпкердің еңбегіне төленетін төлемдер өндіріс және сатуды ұйымдастыру шығындарына жатады.

Ашық шығынның барлық жиынтығы өнімнің өзіндік құны болып есептеледі. Нарықтық бағамен өзіндік құнның айырмашылығы – пайда болады.

Мысалы, жер иесі рентасын төлемейді, сонымен бірге жерді өзі өңдейді, жалға беруден бас тартады және қосымша табысты алмайды, осымен байланысты қызметпен шұғылданбайды. Фабрикаға жұмыс істеуге жалданбайды, еңбек ақы алмайды. Кәсіпкер өз ақшасын өндіріске салғаннан кейін, банкке салмайды және ссудалық пайыз алмайды.

Ашық шығынды және балама шығынды есептеу арқылы фирманың пайдасын толық анықтауға болады. Жиынтық табыспен және барлық шығындар арасындағы айырмашылық пен экономикалық пайданы анықтайды.

Тікелей және жанама шығындар.

Шығынның ашық және баламалы болып бөлінуі басты мүмкіндік болып есептеледі. Сонымен қатар шығын-ның сыныптамасының  тікелей және жанама түрі бар.

Тікелей шығындарға мыналар жатады: шикізат пн материалдар құны, жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақысы, амортизациялық өтемдер, жал төлемі, салықтар.

Жанама шығындар – бұл тауармен байланысты емес шығындар фирмаға толық қатынасты.

Бұған жататындар: әкімшілік шығындар, жалдау ақысы, аммортизациялық өтемдер, қарыз пайызы т.с.с.

2. Азаймалы қайтарым заңы.

Фирма өндіріс факторын белгілі пропорцияда пайдалануға тиіс, тұрақты және өзгермелі фактор арасындағы тұрақты фактордың бірлігіне шектен тыс өзгермелі факторды көбейтуге болмайды. Бұл кезде азаймалы қайтарым заңы әсер етеді.

Оң және теріс тиімділік масштабы

шоғырланған.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Өндірістік шығындар жіктемесі және оның талдауы.

бөлінеді.

ерекшелігі.

шығындар.

табысты да қамтиды.

айнымалы.

т.б.

жатады.

алады.

жиынтығын» құрайды.

Өнім шығарудың әр түрлі шығын түрлеріне анықтама береміз.

түсініледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табыс: мәні және оның түрлерін сипатта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Пайда түсінігі, түрлері. Бухгалтерлік және экономикалық пайда сипатамасын бер.

• Бухгалтерлік Пайда сатудан алынған табыс пен бухгалтерлік шығындар арасындағы айырма ретінде есептеледі. Экономикалық Пайдада баламалы шығындар ескеріледі. Әдетте, эконмикалық Пайда бухгалтерлік Пайдадан кәсіпорынның өзіндік құнда ескерілмеген, кейде айырылып қалған мүмкіндіктерді қамтитын өтелмеген меншікті шығындарының шамасынан кем болып келеді. Пайда кәсіпкерлік қызметтің экономиканы ілгері бастырушы, ұдайы дамытушы ретінде ұдайы әрекет ететін уәждемесі болып табылады. Пайда алу мақсатымен кәсіпкер өндірісті шығынды азайтатындай, ресурстарды тиімді пайдаланатындай етіп ұйымдастырады, осыған орай ол өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың жетілдірілген нысандарын, өнімділігі жоғары техниканы, прогресті технологияны енгізеді. Пайда ресурстарды тартудың баламалы тәсілдері арасында олардың тиімді бөлінуіне септігін тигізетін тұтқаға айналады. Пайда алушыкәсіпкердің өзінің Пайдасын инвестиция ретінде жұмсауға мүмкіндігі болады. Қазақстанда экономикалық реформа қағидаттарының ойдағыдай енгізілуі арқасында кәсіпорындар жұмысының нәтижелілігі үздіксіз арта түсуде. Мәселен, Қазақстан Республикасындакәсіпорындар мен шаруашылық ұйымдардың табысы 1999 ж. 101508 млн. теңгеден 2002 ж. 512044 млн. теңгеге көбейді. Табыстылық, әсіресе, өнеркәсіпте арта түсіп отыр, мұнда салық салынбай тұрғандағы жиынтық табыс тиісінше 89568 млн. және 401087 млн. теңгені құрады. 2002 ж. республикада барлық кәсіпорындар мен шаруашылық ұйымдардың жиынтық Пайдасының 86,1%-ы жекеше сектордың үлесіне тиді.

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерлік және экономикалық пайда бойынша сараптаңыз.

 кәсіпорындар мен шаруашылық ұйымдардың табысы 1999 ж. 101508 млн. теңгеден 2002 ж. 512044 млн. теңгеге көбейді. Табыстылық, әсіресе, өнеркәсіпте арта түсіп отыр, мұнда салық салынбай тұрғандағы жиынтық табыс тиісінше 89568 млн. және 401087 млн. теңгені құрады. 2002 ж. республикада барлық кәсіпорындар мен шаруашылық ұйымдардың жиынтық Пайдасының 86,1%-ы жекеше сектордың үлесіне тиді.

 бөлу тәсілі кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысандарына қарай ажыратылады. Мысалы, акционерлік қоғамның Пайдасын пайдалану жалпы жиналыстың айрықша құзырында. Акционерлік қоғамның нақ осы жалпы жиналысы есепті қаржы жылындағы Пайданы бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдайды, қоғамның бір жай акциясына шаққанда жыл қорытындысы бойынша төленетін дивидендтің мөлшерін бекітеді. Қоғам Пайдасының бір бөлігі ғана дивидендтер түрінде бөлінеді, әдетте, оның бір бөлігі қорлануға (сақтық капиталдың толықтырылуы үшін және өндірісті ұлғайтуға), басқа да әлеуметтік мақсаттарға жұмсалады.

 

 

 

 

 

Бухгалтерлік шығындар теориясына сипатама беріңіз.

Шығындар туралы сан түрлі тұжырымдар мен концепциялар бар, оларды зерттеумен саяси экономиканың классиктері де айналысқан. Абсолюттік шығындар туралы түсінікті енгізген А. Смит болды, ал салыстырмалы шығындар туралы түсінікті Д. Рикардо енгізген. «Шығындар» деген терминді олар, бірлікке жұмсалған орташа қоғамдық шығындар деп түсінген, немесе өнімнің жеке бірлігі орташа кәсіпорын үшін не тұрады, немесе саладағы кәсіпорындардың барлығына бірдей орташа шығындар көлемі қандай шамада болады. Классиктер шығындарды ренталық төлемдермен есептескендегі өндіріс бағасы деп те дәлелдеді.

— нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығындары. Яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі.

ұдайы өндірістің нәтижесі болып табылады. Бұл кәсіпорынның өндірісте тұтынатын құрал-жабдықтары мен жалақы төлемдерінің шығындарын көрсетеді.

— өнімнің белгілі бір мөлшерін өндіруге нақты жұмсалған өндіріс факторларының шығындары жатады. Онда факторлар сатып алынған бағамен көрсетіледі. Кәсіпорын шығындары бухгалтерлік және статистикалық есеп беруде өнімнің өз құны түрін алады.

Материалдық құндылықтар өндірісі, тауар саудасы, сонымен қатар қызмет көрсету адамдық, материалдық, ақшалай ресурс шығындарын қажет етеді. Бұл қолданылған ресурстар соңында әртүрлі нысанда және көлемде өзіндік құнға негізделеді.

Сонымен, кәсіпорынның өндірістік шешімдері, жұмыстары нарық жағдайлары мен өндірістік шығындар арқылы анықталады. Кәсіпорын табысы өндірістегі шығындарға тәуелді болады. Нарықтағы өнім бағасы сұраным мен ұсыным өзара байланысының нәтижесі болып табылады. Өнім өндірісіне шығындар – ол тұтынылатын еңбектік немесе материалдық ресурстар көлеміне, техника деңгейіне, өндірістің ұйымдастырылуына және басқа факторларға байланысты өсуі немесе төмендеуі мүмкін. Сәйкесінше, өндіруші шығындарды азайтудың көптеген көздерін қарастырады, ол оны өзінің тиімді басқару қабілетімен жүзеге асыра алады.

 

Капитал нарығы, пайыздық табыс сипатта.

Жақтаушылары басым көпшілік капиталға берілетін екі негізгі анықтаманы қолдайды:

(«заттық» концепция),

деген ақша сомасы («монетарлық»).

екі түрге бөлінеді:

;

болып бөлінеді.

болып табылады. Осылардың әрқайсысының өз инструментары, яғни айналыста болатын нақты қаржы бағалылықтары болады. Осылардың бір-бірінен айырмашылықтары бар және олар төмендегі жағдайлармен байланыста болады:

);

меншіктің типімен (жеке, немесе, мемлекеттік);

іс-өрекет ету мерзімімен;

дәрежесімен;

, немесе нарықтық) және қауіп-қатер дәрежесімен (қатерлі, аз қатерлі, қатерсіз).

инструментариіне жататындар:

;

арқылы әлеуметтік бағдарламалардың типтерін қаржыландыру үшін үкіметтің ерекше рұқсатымен эмитентілген (шығарылған) мемлекеттік мекемелердің құнды қағаздары;

;

.

үшін төленетін процент өте маңызды рөл атқарады.

тиімді жұмсау шарасы.

сомасы.

сатып алу кезінде — купонның немесе дивидендтің (иесі белгілі бір кезенде алған) бағалы қағаздың атаулы құнына қатысты пайыз түрінде алынған сомасы.

салу кезінде — ақшалай да, мүліктей де салымның құнына пайыз түріндегі пайданың құндық бағасы.

Пайыздық табысқа салық салынуына қарай жалпы табыс (салық есептелмегенде), таза табыс (салық есептелгенде) түрлеріне бөлінеді.

түрінде есептеу дәстүрге айналған. Бұл орайда есеп мақсатында купондардың, пайыздардың, сыйақылардың немесе бір жыл ішінде алынған пайданың сомасы алынады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Қазақстандағы еңбек биржасының ерекшеліктері

Жұмыспен қамтылмаған халықтың жұмыс іздеу туралы ақпаратты алуы үшін жұмыс іздеуші азаматтар үшін интернетте сайт ашылды. Кез келген ниет білдіруші бос жұмыс орындарымен танысып, өз түйіндемелерін орналастыра алатын «Алматы қаласының еңбек нарығы» газеті ай сайын шығарылды. Жыл басынан бері газеттің төрт номері шықты. Елбасының «Дағдарыстан дамуға» (Жол картасы) Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру бойынша қабылданған шаралар туралы халықты, жұмыс берушілерді ақпараттандыру үшін БАҚ-та сұхбаттар, радио мен телеарнада бейнекөріністер жарияланады және жұмыс берушілермен, халықпен кездесулер өткізіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Ұдайы өндіріс, оның өсу факторларын талдаңыз.

Ұдайы өндіріс процесінде әлемдік шаруашылықтың дамуымен, өндіріс құралдары мен тұтыну заттарының артық бөлігі соған бағытталатын, экономикалық ресурстар сарқылып алынатын сыртқы орта (халықаралық сауда) үлкен рөл атқарады.

­ша) тұтынуға жұмсайды. Мұндай қарапайым ұдайы өндіріс кейбір азиялық, латынамерикалық  және африкалық елдерде басым, ал ықшамды ұдайы өндіріс қайта құрудың алғашқы кезеңіндегі ТМД елдері үшін тән болып саналады.

Кеңейтілген  ұдайы өндіріс — тұрақты түрде ауқымы өсіп отыратын, материалдық игіліктер мен қызметкердің өндірістегі белгілі-бір пропорциясы сақталып отыратын, яғни қоғамдық өнім бөліктері: өндіріс құралдары мен жұмыс күші, сондай-ақ өндіріс құралдары өндірісі мен тұтыну заттары арасындағы тепе-теңдік сақталатын, өндіріс процесі. Демек, қоғамдық ұдайы өндіріс екі бөлім: К.Маркс бойынша төмендегіше білдіруге болатын өндіріс құралдары ұдайы өндірісі мен тұтыну заттары ұдайы өндірісінен тұрады:

І w = c + v + m

П w = c + v + m

Мұнда:

І және П қоғамдық ұдайы өндіріс бөлімдері;

w — І және П жиынтық қоғамдық өнім;

с — өндіріс құралдары (тұрақты капитал);

v — жұмыс күші және өзгермелі капитал;

m — қосымша өнім құны.

­керлердің  бүкілі өз өнімдерін сата алатын, содан соң қажетті өндіріс құралдары мен жұмыс күшін алатындай болуы қажет. Сонымен, бір мезгілде кәсіпкерлер мен жұмыскерлердің өздеріне қажетті тұтыну заттарын сатып ала алатындай болуы тиіс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

[1]

[2]

саны, оның өздерінде болғанын ұнататын адамдар мен кәсіпкерлердің сұранысына тең болса, онда осы ақша нарығында тепе-теңдік болғаны.

орын алады. Осы болмыс баршаға қолайлы жалпы тепе-теңдікке жетуге мүмкіндік әкеледі. Жетілген бәсеке жағдайында жалпы тепе-теңдіктің болу мүмкіндігін тұңғыш дәлелдеген Л.Вальрас.

[3]

жетілген бәсекенің болуын тілеп қана қоймайды. Осымен қатар, ол бағадан басқа сұраныс пен ұсыныс факторларының барлығының тұрақты болуын тілейді. Ал осындай шарттар нақты экономикада болуы нөлге тең деуге болады. Сондықтан жалпы тепе-теңдік жалт етіп тез өтетін, өткінші жағдай — бәсекелік экономиканың идеалдық болмысы деуге болады. Бірақ «қайшылықсыз әлемнің» осындай үлгісін зерттеу, бәсекелік экономиканы түсінуге жол ашады. және осы мақсатқа жетуге нақты экономикалық ситуациядағы қандай тежеулер кедергі жасайтынын білуге мүмкіндік береді.

жағдайына үйлестіреді. Нәтижесінде, нарықтағы тепе-теңдік сұраныс бағасының ұсыныс бағасынан артып кетуінің әсері арқасында орнайды. Немесе, керісінше, ұсыныс бағасының сұраныс бағасынан артық болуының арқасында орнайды. Осындай артық болуларды есепке ала отырып, өндірушілер ұсыныс көлемін өсіреді, немесе төмендетеді.

 

 

 

 

 

 

39. Ұлттық есеп жүйесі бойынша макроэкономикалық көрсеткіштерді сарапттаңыз.

Ұлттық байлықтың ең маңызды элементіне өзінің құрамы мен жеке салмағы бойынша ұлттық мүлікті айтамыз, оның үлесіне ұлттық байлықтың жартысынан астамы тиесілі болады. Ол өз бойына халық шаруашылығының өндірістік және өндірістік емес қорларын, оның резервті қорын, тұрғындардың өз басының мүлкін енгізеді.

Өндірістік қорлар құрамына барлық еңбек заты мен құралдары енеді.

Олар процесс кезінде қалпына келген құралдарды игеру арқылы материалдық игіліктер процесінде қолданылады немесе қолданылуы мүмкін. Қызмет жасайтын еңбек заттары ғана ұлттық мүлікке енеді. Қоймада жатқан машина, станоктар немесе бекіту процесінде әлі негізгі қорлар бола алмайды және тек іске қосылған кезде ғана негізгі қорға айналады.

Халық шаруашылығының өндірістік емес негізгі қорларына тұрғын үй қоры мен ұлттық байлық элементтері жатады және олар өндірістік емес салаларда қолданылады (денсаулық сақтау, білім беру, ғылым, мәдениет және т.б.). Бұл қорлар тұтыну сипатына ие болады және тұрғындардың алуан түрлі тұтынулары мен қоғамдағы барлық өндірістік емес қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған.

Халық шаруашылығы резервтік қорының құрамына өндіріс құрал- жабдығы мен тұтыну заттары да енеді және олар кездейсоқ жағдайларда, халық шаруашылығының кейбір салалары дамуының жекелеген диспропорциясын және т.б. жою үшін резервтелген.

Ұлттық байлықтың элементіне тұрғындардың мүлкі де жатады және ол барлық ұлттық байлықтың шамамен 1\5 бөлігін құрайды. Тұрғындардың өз бастарының мүлкінің құрамына ұзақ мерзімге қолданатын заттар енеді –олар: үй - жиһазы, картина, жеңіл машиналар және т.б. Тұрғын үй, саяжайлар және басқа құрылыстар негізгі өндірістік емес қорларға жатады, ал ірі қара, омарта, ауыл шаруашылығы құрал - саймандары – негізгі өндірістік қор болып табылады.

Жоғарыдағы көрсетілген мәліметтерге қарасақ, ұлттық байлықтың басты элементіне негізгі қорлар (өндірістік және өндірістік емес) жатады және олардың үлесіне елдің ұлттық байлығының көп бөлігі келеді.

Мынандай көзқарастар бар: ұлттық байлық ұғымы материалдық емес құндылықтарды да – ақпарат, ғылым білім ауқымы, тұрғындардың мәдениет деңгейін және т.б. – қамтуы қажет. Шын мәнінде,ақпарат әлеуметтік - экономикалық процестер мен құбылыстарды моделдеу мен болжаудың негізі болып табылады. Нақты ақпарат көмегімен қоғамның экономикалық әлеуетін толық іске асыруға болады – кәсіпкерлік қызметті ақпаратсыз елестету мүмкін емес. Кәсіпкерлік қызметте экономикалық ақпараттың құны шексіз, сатылуы да мүмкін, дер кезінде өткерілмегендіктен уақыт бойынша құнын жоғалтады.Мысалы, АҚШ-та жыл сайын фирма ғылыми - техникалық ақпаратты қорғау үшін орташа10-15млрд.долл.шығын жұмсайды. Сондықтан да ақпарат өндірісінің негізі болып табылып, кез келген экономикалық жүйені дамытады және оның өсуін қамтамасыз етеді.

Ұлттық байлық өзінің аса маңыздылығына қарамай - ақ, оны біліп - бағамдаудың әлі кезге дейін қоғам тұтынысынан, экономиканың басқа да жұмыстарын жасау мәселері деңгейінен қалып отыр. Ұлттық байлықтың теориялық мәселелерін жасаудың кенже қалуына байланысты, оны болжау мен есептеудің партиялық сауалдары шешілмей отыр.

Алдағы уақытта ұлттық байлықты жетілдіру көбінесе оның сапалық жақсаруымен, табиғи байлықты тиімді игерумен, қоғамның қоршаған ортаны барынша сақтау қамқорлығымен, экологиялық қауіпсіздікті қолдау деңгейімен анықталады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Ұлттық байлық және ұлттық табыс, оларға түсініктер беріңіз.

 

Ұлттық байлық жинақталған әрі нәтижелі көрсеткіштер санатына жатады және мемлекеттің экономикалық даму деңгейінің айнасы десе болады.

Ұлттық байлық - бұл материалдық және рухани игіліктердің жиынтығы және осы уақытта барлығы қоғам меншігінде болады. Ұлттық байлық құрамына мыналар енеді:

а) негізгі өндірістік және өндірістік емес қорлар;

ә) айналмалы өндірістік қорлар;

б) материалдық резервтер мен сақтандыру қоры;

в) айналым қоры;

г) тұрғындар мүлкі.

Ұлттық байлық құрамына негізгі жер, ормандар, сондай - ақ барланған табиғи ресурстар және олар натуралды түрде есептелінеді.

Қазақстан өзінің ауқымы бойынша ұлттық байлықтың үлкен көлемін иеленген. Біздің республикада жалпы жер көлемі 222,5 млн.га мөлшерді құрайды, оның ішінде 82%-ауыл шаруашылығы жеріне жатады. Қазақстанда 21,7 млн.га орман мен табиғи егістіктер, 11 мың өзен, 7 мыңнан астам көл мен су қоймалары бар.Өсімдіктер қоры 6 мыңнан астам түрлерден тұрса, ал жануарлар әлемі алуан түрлі.

Шабындықтар мен жайылым (162млн. га) көлемі бойынша Қазақстан Австралияны (450 млн. га), АҚШ-ты (320 млн. га) және Қытайды (234 млн. га) ғана алдына жібере алады. Қазақстан пайдалы қазбалар қоры мен олардың алуан түрлері бойынша –ТМД- дағы ең бай аймақтың бірі. Минералдық ресурстар ұлттық табыстың төрттен үшін құрайды.

Бұрынғы одақтағы мұнай қорының 9%-ы Қазақстан үлесіне тиесілі болса, ал әртүрлі бағалаушылардың пайымдауынша жалпы әлемдік мөлшердегі мұнайға ТМД үлесі 6-10% құрайды екен. Қазақстанда марганец рудасы (408 млн. т) қорының 13% шоғырланған және мөлшері бойынша тек АҚШ- ты (553млн. т), Украинаны ғана алдына салады.

Қазақстан әлемде хром рудасы қоры бойынша екінші орынды иеленді және республика 1990жылы жалпы одақтағы оны өндірудің 96,6%-ын игерген. Жалпы темір рудасы қоры (16662млн. т.) бойынша Қазақстан әлемде Бразилия, Австрия, Канада, АҚШ, Индия, Ресей мен Украинадан соң сегізінші орынды иеленеді.

Вольфрам қоры бойынша әлемде Қазақстан бірінші орынды, фосфор рудасы бойынша - екінші, ал қорғасын мен молибден бойынша - төртінші орында.

1990жылы бұрынғы Одақтағы 98,2% хромит, 81,7% барит, 64,7% фосфорит, 53% вольфрам, 38,5%-қорғасын, 29,5% молибден, 28,4% мыс, 22,1% боксит, 20,1%асбест, 13%марганец, 11,9% көмір және 9,7% темір рудасының қоры Қазақстан үлесіне келеді. Уран рудасы қорының көптігі бұрынғы Одақтағы уран өндірудің 56% қамтамасыз етті. Республика жерінде Менделеев кестесінің 60-тан астам ең белгілі элементтері табылған.

Қазақстанның ауқымды табиғи байлықтарын терең білу мен тиімді игеру - экономиканы дамытудың ең басты жағдайының бірі болып табылады, сондай - ақ елдің ұлттық байлығының үздіксіз өсуінің ең маңызды екендігі де рас.

Ұлттық байлық өзінің қолданылуы бойынша былай бөлінеді:

а) өндіріс - құрал жабдығына (еңбек құрал - сайманы, шикізат, материал мен табиғи ресурстар және

ә)тұтыну заттарына (тамақ, киім, тұрғын - жай және т.б.), ал өзінің туу тегіне қарай қорланған еңбек өніміне (еңбек құрал - сайманын, шикізат, материал мен тұтыну құрал - жабдығы қорларына) және табиғи ресурстарға (жер, су байлығы, орман және т.б.). Қоғам аса дамымаса, онда оның материалдық негізін табиғи байлықтар құрайды. Ал, қоғам тым дамыса, онда оның материалдық негізін адам еңбегімен жасалған байлық құрайды.

Ұлттық байлықты өзінің құрамы бойынша екі топқа бөлуге болады: ұлттық мүлік және табиғи ресурстар. Елдерге материалдық игіліктердің заттай жиынтығы ұлттық мүлікті құрайды. Онда бұрынғы кезеңдегі барлық ұрпақ өміріндегі адамдардың қорланған еңбегінің бейнесі толық бар.

Табиғи ресурстар елдегі табиғат берген табиғи байлықтарды қамтиды. Сондықтан ұлттық байлық құрамына тек зерттелген, ескерілген және өндіріс процесіне тартылған ресурстар қоры енеді – пайдалы қазбалар, орман, су, гидроэнергоресурстар мен жер көлемі және т.б. Ұлттық байлыққа елдегі ескерткіштер, архитектуралық ежелгі құрылыстар, сурет галереясы, мұра – жай экспонаттары және т.б., алмаз бен валюталық қорлар жатады.

Ұлттық байлықтың ең маңызды элементіне өзінің құрамы мен жеке салмағы бойынша ұлттық мүлікті айтамыз, оның үлесіне ұлттық байлықтың жартысынан астамы тиесілі болады. Ол өз бойына халық шаруашылығының өндірістік және өндірістік емес қорларын, оның резервті қорын, тұрғындардың өз басының мүлкін енгізеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Инновациялық өсу факторы Қазақстанда «Индустриалдық - инновациялық даму стратегиясын» жүзеге асыру салдарынан пайда болды. Бұл әзірге қалыптасу сатысында. Бұл фактор әзірге Қазақстан экономикасының дамуына елеусіз ғана әсер етеді. Ең жоғарғы қарқын инновациялық қарқын телекоммуникация және ақпараттық қамтамасыз ету салаларында болуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сипаттаңыз.Экономика - бұл халықтың өспелі қажеттіліктерін қанағаттан- дыру мақсатындағы өндірістік ресурстарды тиімді пайдалану жүйесі. Экономиканың біртұтас жүйе ретінде күрделілігі мұндағы бірқатар дербес элементтердің болуымен және әр элементтің және жалпы жүйені дамытудың мақсаттық шарттарының бір мағыналы болмауымен және жүйені құрушы элементтердің арасындағы байланыстың күрделілігімен айқындалады. Бұл факторларды әлеуметтік-экономикалық дамуды реттеуде ескеру, тиісті деңгейдегі дайындықты талап етеді. Нарықтық шаруашылық жағдайында экономиканы мем- лекеттік реттеу - бұл ағымдағы әлеуметтік-экономикалық жүйенің қоғамдағы өзгерістерге бейімделуін, экономиканың тұрақтылығы мен дамуын қамтамасыз ету мақсатындағы заң шығарушылық, орындаушылық және бақылаушылық сипаттағы мемлекеттік құқық қорғаушы органдармен және қоғамдық ұйымдармен жүзеге асыры- латын мемлекеттік шаралар жүйесі болып табылады. Мемлекеттің экономикалық үрдіске араласуының объективті қажеттілігі келесі факторлармен анықталады: - қоғамдық ұдайы өндірісті ұлғайтылған ауқымда қамтамасыз етудің қажеттілігімен;6 - халық мүддесінің ұзақ мерзімділігін қамтамасыз етумен; - халықтың әр түрлі топтарының әлеуметтік-экономикалық мүддесін тепе-теңдікте ұстаумен; - елдің аймақтық кеңістігінің тұтастығы мен бірлігін қамта- масыз етумен. Экономиканы мемлекеттік реттеудің міндеттері – экономи- калық қатынастарды реттеу барысында билік органдарының алды- на қойылатын мақсаттық шарттар жиынтығы. Олар келесі құрамдас бөліктерден тұрады: - экономикалық өсу және экономикалық даму; - толық және тиімді жұмыспен қамту; - экономикалық тиімділікке жетуге бейімделу; - бағаның тұрақтылығы; - экономикалық еркіндік; - шығындардың әділетті бөлінуі; - елдің сыртқы экономикалық тепе-теңдігін сақтау. Тиімді экономикалық жағдайда мемлекеттік реттеудің міндет- терін біртұтастыққа, мысалы «мақсаттар көпбұрышы» түріне келті- ру қажет. Мемлекеттік реттеудің мақсаттар көпбұрышы - әлеуметтік- экономикалық дамудың маңызды мақсаттық міндеттерінің өзара байланысты жиынтығы. Ең кең тарағаны «сиқырлы көпбұрыш» деп аталатын, орындалуына мемлекет жауап беретін, өзара байла- нысты төрт мақсат. Олар: - экономикалық өсу; - жұмыспен қамтудың жоғарғы деңгейі; - бағаның немесе ақшаның тұрақтылығы; - сыртқы экономикалық тепе-теңдік.Экономиканы мемлекеттік реттеудің басты мақсаты – экономи- калық және әлеуметтік тұрақтылыққа жету, ағымдағы қоғамда қалыптасқан қатынастарды жетілдіру және нығайту, қоғамдағы өзгерістерге бейімдеу болып табылады.

43.Экономикалық өсу типтері мен факторларын талдаңыз.

- еңбек нарығында ұсыныс көлемінің өсуі жағдайында жұмыспен толық қамтуды қолдау.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.Жұмыссыздық мәні, негізгі түрлеріне сипатама беріңіз.

3. Жұмыссыздықтың өсуі қоғамда қылмысты істердің өсуіне және халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеуіне әкеледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Инфляция, оның түрлерін жіктеп сипаттаңыз.

Экономикалық құбылыс ретінде инфляция көп уақыт бойы қолданылып келе жатыр. «Инфляция» термині АҚШ-та 1861-1865жж. азамат соғысы тұсында, екі жыл ішінде доллардың 60% - ға сатып алу қабілетінің төмендеуі кезінде қолданыла бастады. Инфляция дегеніміз не? Инфляция – бұл бағаның жалпы деңгейінің өсуі . Ал инфляцияның жалпы анықтамасы – бұл елде айналымдағы қағаз ақша көлемінің тым көбейіп кетіп, оның ақша тауары (алтын) жөнінде құнсыздануына ұласуы және соның салдарынан тауар бағасының өсуі. Қазіргі кезде қолданылып келе жатқан анықтама – бұл ұсыныс пен сұраныс арасындағы дисбаланс жєне бағаның өсуіне байланысты басқа да ұлттық шаруашылық пропорциялар бұзылуы нәтижесі.

Инфляция бағаның өсуі арқылы көрінетін сұраныс пен ұсыныстың және ұлттық шаруашылықтың басқа пропорцияларының «үйлесімінің» тепе теңдікте еместігі. Ол көп факторлы құбылыс, ол ақшы бірлігі бағасының төмендеуі мен тауарларға бағаның жоғарлауына алып келеді.

1. ашық және басылған (подавляемая). Ашық формада нарықтық эконоика елдерінде орын алады. Бағаның өсуі, ұлттық валюта крсының төмендеуі арқылы көрінеді. Басылған инфляция баға мен табысқа әкімшілік бақылау жасайтын экономикада болады. Ол өнім сапасының төмендеуіне, экономикадағы дефицитке алып келеді.

2. күтілген және күтілмеген. Күтілген – елдің үкіметімен жоспарланған, яғни әртүрлі экономикалық көрсеткіштерді бағалай отырып инфляция деңгейін болжауға болады. Күтілмеген (неожиданная) – бағалардың күрт, кенеттен өсуі, ол ақша айналымына және салық салуға әсер етеді. Егер экономикада инфляция күтілсе, онда бағалар өскен кезде халық өзінің шығынын да өсіреді, экономикада қиындықтар тудырады. Өйткені қоғамдағы нақты тұтынушылық дәрежесі көрінбей қалады.

Бағаның өсу қарқынына байланысты, инляцияның мынадай түрлері болады:

- жылына 10 % дейін болса, орташа немесе жылжымалы;

- жылына 20 – 200 % дейін болса, секірмелі немесе латындық;

- 200 % асса, гипер инфляция.

Инфляцияның басқа да түрлері:

- Экономиканың бағаның өсу қарқынына ұтымды бейімделуіне байланысты, инфляция балансталған және баланстырылмаған болып бөлінеді. Біріншісінде орташа және тұрақты өсіп отырады. Басқа макро көрсеткіштер сәйкесінше өзгеріп отырады. Екіншісінде тауардың бағасы тез өседі және үрдіс бір мезгілде жүрмейді. Ал экономика өзгермелі жағдайға бейімделіп үлгере алмайды.

- Мемлекеттің инфляциялық процесске әсер ету қабілетіне байланысты инфляция бақылаудан шықпаған және бақылауға көнбейтін болып бөлінеді.

- Инфляциялық процессті тудыратын факторларға байланысты «сұраныс» және «шығындар» инфляциясы болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Жұмыспен қамтылу жүйесіндегі мемлекеттік саясатты жазыңыз.

Әлем жұртын бүгінгі таңда әлеуметтік қорғау жүйесі оның ішінде кедейшілік пен жұмыссыздықты азайту мәселесі басты проблемалардың бірі отыр. Дүниежүзілік Банктің 2000-2001 жылдары Ғалам дамуы туралы баяндамасына жүгінсек: “Асып тасыған молшылық заманда тақыр кедейлік орын алып отыр”. Жер шарындағы 6 млрд. тұрғынның 2,8 млрды, демек тең жарымына жуығының күндік табысы 2 АҚШ долларына жуық болса, 1,2 млрд адам, яғни ғалам тұрғындарының бестен бір бөлігінің күн көрісі тіпті 1 АҚШ долларына жетпейді. Алайда, кедейлер саны күннен күнге өсіп бара жатқанымен, жер жүзіндегі жалпы өмір сүру деңгейі жақсара түсуде. Дүниежүзілік байлық пен молшылықтың, сондай-ақ, халықаралық байланыстар мен техникалық мүмкіндіктер дамуының арқасында соңғы жылдары адамзаттың өмір сүру деңгейі күрт өсуі байқалуда.

Өткен жылғы болжамдалған көрсеткіштерге сүйенетін болсақ, еліміздегі жұмыссыздыќ деңгейі жоғары деңгейде қалып отыр. Жалпы республика бойынша 8,7% болса, облысымызда 8-9% деңгейін көрсетуде. Ал, экономика тұрақты дамуы үшін жұмыссыздық деңгейінің 6% аспауы қажет. Жалпы жұмыссыздық дегеніміз - еңбек биржасына жұмыссыз деп тіркелгендерді ғана айтамыз. Яғни, жоғарыдағы мәліметтердің болжамдалынып алуына осы жағдай себеп болуда.

Еңбек нарығы мен жұмыспен қамту саласына облысымыздың қазіргі экономикалық даму жағдайын ескере отырып талдау жасаймыз. Біз жұмыспен қамтылғандардың көп бөлігі нарықтық экономика талаптарына сай салаларында екенін байқаймыз. Қазақстан жұмыспен қамтудың салалық құрылымы бойынша экономикасы дамыған нарықтық шаруашылыққа бағыттылған елдерге (Венгрия, Польша, Оңтүстік Корея) ұқсап бара жатыр және жұмыссыздықтың барлық түрінің өсуін, салалық құрылымдағы ауытқуларын туғызуда, соның салдарынан жұмыспен қамту мәселелерін шешу қиындай түсуде.

Мемлекет басшысы 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауында халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету саясатын жаңғырту жөніндегі міндеттерді қойды.

Жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі әлеуметтік басымдықтарының біріне жатады. Лайықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету – халықты әлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстарының әлеуетін дамытудың және іске асырудың маңызды шарты, қоғам игілігін өсірудің және өмір сүру сапасын арттырудың негізгі құралы.

Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер барысында қарқынды дамып келе жатқан еңбек нарығы құрылды, халықтың экономикалық белсенділігі және жұмыспен қамтылу деңгейі артуда. Соңғы 12 жыл ішінде жұмыс істейтін тұрғындардың саны 6 698,8 мың адамнан 8 507,2 мың адамға көбейіп, ал жұмыссыздық деңгейі 2001 жылғы 12,8 %-дан 2012 жылдың соңына 5,3 %-ға төмендеді.

Жол картасы (2009 – 2010 жылдар) шеңберінде жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің арнайы шараларын әзірлеу мен іске асыру әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыстың әсерімен байланысты уақытша экономикалық қиын жылдарында да жұмыспен қамтудың жоғары деңгейін сақтауға мүмкіндік берді.

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) 2009 және 2010 жылдардағы жол карталарын және Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асырудың логикалық жалғасы болып табылады.

Бағдарлама дағдарысқа қарсы ден қою тетіктерін, еңбек нарығын реттеудің тиімділігін арттыру, оның ішінде еңбек нарығын болжау және мониторингілеу, табысы аз, жұмыссыз мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты жұмыспен қамтудың белсендi шараларына тарту тетіктерін қамтиды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдарлары және оған қарсы саясатты сипаттаңыз

Төртіншіден, экономиканың ашық секторындағы бағаның өсуінің шамамен жоғары қарқындылығы ұлттық тауарлардың бәсекелік қаблетін төмендетеді. бұның нәтижесінде импорт өседі, экспорт төмендейді, жұмыссыздық көбейеді және тауар өндірушілер ойсырады.

 

 

 

 

 

 

 

48.Меншіктің экономикалық мазмұны, түрлері, объектілері мен субъектілерін ашып жазыңыз.

 айналдыру (приватизация) жүргізіліп жатыр.

 

Меншік объектілері мен субъектілері

 – қоғамдық құрылыстың негізі – қоғамдық бастаулардың негізіне жатады. Меншік экономикалық категория ретінде өндіріс құрал – жабдықтарын және өндірілген өнімдерді иемденуге байланысты адамдар арасында туындайтын қоғамдық қатынастар.Меншік қатынастарын дұрыс түсіну үшін, оны иемдену қатынастарымен салыстыру қажет.

Меншікті анықтау барысында меншік субъектілері мен объектілері қарастырылады.

 – меншік объектісін иелену мүмкіндігі мен құқыққа ие меншік қатынастарының белсенді жағы.

 – келесідей түрдегі меншік қатынастарының пассивті жағы:

а) жылжымайтын мүлік — жер учаскелері, сондай-ақ ғимараттар, құрылыс және жермен тығыз байланысты өзге де мүліктер, яғни орны ауысқан жағдайда негізгі қызметіне айтарлықтай көлемде (қалпына келместей) нұқсан келетін объектілер;

б) жылжитын мүлік — көлік құралдары, айналыстағы тауарлар, бағалы қағаздар, ақша, мүліктік құқықтар, т.б.

в) ақыл-ой меншігі (интеллектуалды меншік) – рухани, ой қабілетімен байланысты іс-әрекеттің нәтижелері және оларға теңестірілетін келесідей индивидуализация құралдары: фирмалық ойлау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі, ноу-хау, авторлық құқық, технологиялық жобалар т.б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарықтық экономиканың әртүрлі модельдерін  салыстырмалы түрде түсіндіріңіз.

), кейдетауарөндіругежұмсалғанбарлықшығындыкөрсетугедәрменсізболады, демек, баға мен шығыноныңқоғамдықнәтижесінкөрсетпейді. Нарықтың осы жәнебасқакемшіліктерінақтыөмірдеұдайыкездесіпотырады, сондықтан “таза” нарықтық экономика, сұраным мен ұсынымныңқандайүлгісіндеқұрылса да, болмайды.

Бұлжүйеніңартықшылығыжұмыссыздықтытолықжоюдың, ал жалақығажұмсалатыншығындықосажаппайбақылауарқылытабысты (пайданы) да қалағандайбөлудііскеасырудыңмүмкінекендігінде. Екіүлгінің де – жоспарлыүлгінің де, нарықтықүлгінің де – елеулікемшіліктері бар. Егернарықтықэкономиканыреттеудіңтүрлінысандарыненгізуіне тура келетінболса, ондажоспарлыэкономиканыңнарықтықтетіктердіенгізужолыменжоспарлауды “жұмсартуына” тура келеді. Батысэкономистерініңпайымдауынша, қандай да экономика аралас экономика болыптабыладыжәнеондажоспарлышаруашылықтың да, нарықтықшаруашылықтың да белгілері бар.Қазіргізаманғынарықтықэкономикағатәнсипат: көпжүйелілік, дамығанинфрақұрылым, мемлекеттіңбелсендіреттеушілікрөлі, ресурстарқарқындытүрдеүнемделетінэкон. өсушарттарыретіндегіжоғарыдеңгейдедамығантехнологияныңпайдаланылуы. Қазақстанныңөтпеліэкономикасыныңдүниежүзілікнарықтықэкономикағатеңқұқылыжағдайдакіруіөркениеттіжәнеәлеум. тұрғыданбағдарланғаннарықтыққұрылымдықалыптастыружөніненұзақ та жүйеліжұмысжүргізудіқажететеді.

Нарықтың әртүрлі модельдері болуы мүмкін: жалпы алғанда 4 түрі бар:

Таза бәсеке, монополиялық бәсеке, олигополия, таза монополия. Біріншісі мен төртіншісі абстрактты болады, өйткені іс жүзінде ондай нарықтар болмайды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоғамның қаржылық жүйесі, құрылымы және қызметтерін сипатта

Қаржы (орта ғасырдағы латын тілінің «financia»сөзінен пайда болған «қолма қол ақша», «табыс» деген ұғымды білдіреді) қоғамда өмір сүретін, объективті сипаты мен айрықша қоғамдық арналымы бар өндірістік қатынастарды білдіретін ақшалай қаржы ресурстары мен қорларды жасау және пайдалану процесіндегі экономикалық қатынастарды қамтып көрсететін тарихи қалыптасқан аса маңызды экономикалық категориялардың бірі болып табылады. Қаржы әрқашанда мемлекеттің өсіп дамуымен тығыз байланысты және мемлекеттермен бір уақытта пайда болған. Қаржылар мемлекеттің атрибуты болып табылады және мемлекеттің материалдық тірегі ретінде көрініс табады. Негізінде қаржылар ақша түріндегі қоғамдық өнімді бөлуге байланысты экономикалық (ақшалай) қатынастардың айтарлықтай аумағын қамтиды және ақшалай сипатта болады. Қаржылар өте мол ақша қаражаттары қорлары ретінде әрқашанда мемлекет меншігінде болады және жалпы мемлекеттік мұқтаждықтардан қанағаттандыру процесінде басты рөл атқарады. Қаржылар мемлекеттің өсіп дамуының материалдық негізі және оның өзіне тән міндеттері мен функцияларын ақшалай қамтамасыз етудің қайнар көзі болып есептелінеді. Бұл терминнің авторын 1577 жылы «Республика туралы алты кітап» деген еңбегін жазған француз ғалымы Ж.Боден деп есептеуге болады .

Қаржының мәні оның даму заңдылықтары, тауар-ақша қатынастарын қамту сферасы мен қоғамдық ұдайы өндіріс процесіндегі рөлі қоғамның экономикалық құрылысымен, мемлекеттің функцияларымен айқындалады. Қаржының пайда болуынын бастапқы шарты ақша қатынастарымен ортақтастырылған тауар өндірісі болып есептеледі. Тауар өндірісінің негізі тауар өндірушілердің экономикалық оқшауланушылығын шарттастыратын қоғамдық еңбек бөлінісі болып табылады. «Қаржы» термині екі мағынадан тұрады: материалдық мағынада және экономикалық категория ретінде. Материалдық (ақшалай) мағынада қаржы деп мемлекеттің өз қармағындағы, меншігіндегі ақша қаражаттары қорларының жиынтығын айтады.

«Қаржы жүйесі» ұғымы қаржы ұғымының одан әрі дамуы және нақтылана түсуі болып табылады. «Қаржы жүйесі» ақша қаражаттарының қорларын құру және пайдалану негізіндегі қатынастардың жиынтығын және де осы қатынастарды үйымдыстыратын органдарды қамтиды. Өзінің тарихи дамуында қаржы жүйесі ұзақ эволюциядан өтті. Қаржы қатынастарының пайда болуы кезінде қаржы жүйесі тек бір ғана буынмен мемлекеттік бюджетпен шектелді.

Қаржының реттеу қызметі экономикалық дамуды реттеуді мемлекеттің сырттай тәсілімен жүргізгенінде пайда болады. Мемлекет оны салық салғанда, несие саясатында, әр түрлі экономикалық жеңілдіктер кезінде жүзеге асырады.

Қаржының ынталандыру қызметі кәсіпорынның экономикалық дамуын әр түрлі ынталандырғанда жүзеге асады.

Бақылау қызметі қаржының бөлгіштік қызметінен туындайды. Бұл функцияның арқасында ақша қаражаттарының жиыстырылу және бөлу процестерінің заңға сәйкес жүзеге асырылуына, сондай-ақ мемлекеттің ақшалай ресурстарының ұтымды әрі тиімді пайдалануына есептеу, тексеру жүргізіліп қаржылық тәртіптің сақталуы қамтамасыз етіледі. Бақылау функциясы мазмұнының нақтылы көрінісі мемлекеттің қаржы саясатын жүргізетін қаржы органдары қызметінің барысында іске асады. Қаржының бақылау функциясының экономикалық мағынасы кәсіпорынның, фирманың шаруашылық - қаржы қызметіне теңгемен бақылау жүргізу. Бұл бақылау материал, еңбек және ақша ресурстарын өнімсіз әрі тиімсіз пайдалануды анықтайды және де кәсіпорындарда, фирмаларда өндіріс рентабельділігін арттырудың резервтерін ашуға, өндірістік емес шығындарды болдырмауға мүмкіндік береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.Салық, салық салудың қағидалары және түрлерін жазыңыз

Салық салу механизмінің қызметі белгілі бір қағидаларға сүйеніп іске асырылады. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі салық ісін мынадай қағидаларға негізделіп жүргізілуін талап етеді:

салық төлеуші салық заңдарына сәйкес салықтық міндеттін толық көлемде және белгіленген мерзімде орындауға тиіс.

Қазақстан Республикасындағы  бюджетке төленетін  төлемдер мен салықтар нақты болу тиіс. Салық салу нақтылығы салық төлеушінің салық міндеттемелері туындауының, орындалуының және тоқтатылуының барлық негіздері мен тәртібін салық заңдарында белгілеу мүмкіндігін білдіреді.

алықты реттеуші нормативтік құқықтық кесімдер ресми басылымдарда жарық көреді.

11. ҚР жасалған келісім-шарттары бойынша өнімді бөлу жөніндегі үлесі

 

 

 

52.Мемлекеттік бюджет, бюджеттің пайдасы мен шығынын талдаңыз.

Бюджеттің кірістері мен шығындары тепе-тең болғаны жөн, дегенмен көп жағдайда шығындар көлемі бюджетке түсетін кірістерден асып кетеді. Осы жағдайда бюджеттік тапшылық пайда болады. Бюджеттік  тапшылықтың себептері көп:

— қоғамдық өндірістің құлдырауы;

— ақша эмиссиясы;

— мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік қызметтерінің өсуі;

— тиімсіз әлеуметтік бағдарламаларды қабылдау;

— шаруашылық конъюнктурасын өзгеруі;

— көленкелі экономиканың дамуы.

Бюджеттік тапшылықты жабу үшін табыс бөлігін толтыру немесе шығын бөлігін қысқартқан жөн. Бюджет тапшылығын қысқарту үшін мемлекет мынадай шаралар қолданады:

— мемлекеттік несие;

— салық салу жүйесін қатайтады;

— мемлекетті басқару шығындарын қысқартады.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.Ақша жүйесі мен оның элементтерін сипаттаңыз.

Ақша жүйесінің негізгі элементтері мыналар:

ақша бірлігі мен баға масштабының атаулары;

ақша белгілерінің түрлері, оларды шығару тәртібі және қамтамасыз ету сипаты;

нақтылы акша тшемейтін төлем айналымын ұйымдастыру;

ұлттық валютаның курсы, оны шетел валютасына айырбастау тәртібі.

Ақша жүйесінің өзіне тән типтері және элементері болады. Ақша жүйесінің типі — бұл ақшаның қандай нысаны болуын сипаттайды. Осыған байланысты, ақша жүйесінің төмендегідей типтерін бөліп қарайдық.

металл ақша айналысы, яғни мұндай ақша тауары тікелей айналыста бола отырып, ақшаның барлық қызметтерін атқарады, ал несиелік ақшалар металға ауыстырылады;

несиелік және қағаз ақшалар жүйесі, яғни алтын айналыстан алынып тасталып, оның орнына несиелік және қағаз ақшалар айналысқа түседі.

.

Ақша бірлігі

.

.

түрлері

.

.

жүйе

[4]

 

 

 

 

 

 

 

54.Банк жүйесі мен оның қызметтерін сипаттаңыз.

операциялары мен өзгедей операцияларды жүзеге асырады.

Несие жүйесінің негізгі буынын ─ банктер.

Банктер мемлекет пен кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серістіктердің, мектеп пен ауруханалардың және халықтың уақытша бос ақшаларын шоғырландырып, оларды іс-жүзіндегі капиталға айналдырады

Банктің атқаратын қызметерін негізінен төмендегідей топтастыруға болады:

- Уақытша бос ақша қаражаттарын тарту, жинақтау және оны қарыз капиталына айналдыру;

- Кәсіпорынға, мемлекетке, жеке адамдарға несие беру, бағалы қағаздармен операция жүргізу;

- Ақша айналымын ретеу. Банк ─ әртүрлі шаруашылық субъектілердің төлемайналымы жүретін орталық. Банк өзінің есеп айырысу жүйесі арқылы клиенттеріне айырбас, капитал және ақша айналымын жүргізуге мүмкіндік туғызады;

- Айналымға несие құралдарын шығару. Банк клиентін тек жинаған уақытша бос ақша қаражатымен несиелеп қана қоймай, сонымен қатар депозиттік чектерді, вексельдерді шығарумен де несиелейді;

- Экономикалық және қаржылық кеңес беру.

Республикада екі деңгейлі банк жүйесі бар: жоғары (бірінші) деңгейдегі банк ─ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі және төменгі (екінші) деңгейдегі банк ─ коммерциялық банктер жүйесі.

Мемлекеттің несие жүйесінде коммерциялық банктердің алатын орны өте зор. Олардың міндеті ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты несиелеу, халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының Орталық банкі болып табылады және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің жоғары деңгейін білдіреді.

55. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру ерекшеліктері

Азаматтық кодекске сәйкес кәсіпкерлік (коммерциялық) қызметтің келесі ұйымдастыру – құқықтық нысандары құрылады:

Шаруашылық серіктестік пен қоғамдар;

өндірістік копперативтер;

мемлекеттік және муниципальды унитарлық кәсіпорындар.

 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. Экономикалық жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына-экономикалық процесс субъектісіне айналдырды. Өз қызығушылығымен әрекет ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді гүлдендіреді, оны қолайлы жасайды. Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз қызығушылық білдірген тауарларды өндіреді, ол бізге оларды жеткізеді, біздің көпшілігімізге көмек береді.

Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты қажетті жағдайлар болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды.

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары қарқынды жасануда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға бағыттылған заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және қызмет етуде. Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б.

Ал американдықтар ынтасы зор, шешімді, ұтымды ой пікірлерге бай әрбір адам өз кәсібін бастап, оны дамытуға мүмкіндігі мол мемлекетте тұратындығына қашан да сенімді болған. Іс жүзінде кәсіпкерлікке деген бұл сенім жеке кәсіппен шұғылданатын адамнан бастап ғаламдық конгломератқа дейінгі көптеген көріністерді қамтыды.

19-шы ғасырдың екінші жартысында бастау алып, 20-шы ғасырда жалғасуын тапқан бұл тенденция ақыраяғы үлкен өзгеріске және экономикалық әрекеттің күрделенуіне әкелді. Көптеген салаларда шағын кәсіпорындар талғампаз және ауқатты халық қажет ететін тауарларды тиімді өндіруге мүмыкіндік берді қаржы табуда және өндіріс көлемін ұлғайтуда көптеген қиыншылықтарды бастан кешірді. Осындай жағдайда көбінесе жүздеген тіпті мыңдаған жұмысшыларды жалдай алатын қазіргі заманғы корпорациялардың маңызы тұрақта түрде өсе түсті.

Қазіргі кезде Қазақстан экономикасында жекеменшік кәсіпорындардан бастап әлемдегі ірі корпорацияларға дейінгі кәсіпорындардың алуан түрлері бар.

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің заңдық негіздері 90 жылдарда жасала бастады. Осы бизнес түрінің дамуы және қалыптасу сұрақтарын реттеуге бағытталған заңдар, заңдық және басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданған және қызмет етуде.

Олар кәсіпкерлікті дамытудың көптеген сұрақтарын қамтиды:

Шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдану;

Шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті шаруа (фермер) шаруашылығын әлеуметтік экономикалық зоналарды дамыту;

Заңды тұлғаларды лицензиялау, мемлекеттік тіркеу;

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтардың және заңды тұлғалардың құқығын қорғау және басқа.

Нарық кәсіпкерліктің өмір сүру ортасы болып табылады. Қазақстан Республикасында әртүрлі нысандағы нарықтар қалыптасуды. Бұл ұзақ мерзімді міндет болып табылады. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауында көрстеілген “әлсіз және дамымаған нарықтарда, нарықтық кеңістік әкімшілік жүйе қалдықтарымен тиелген жерлерде мемлекет нарықты дамытуға және осы кеңістікті тазартуға араласуы тиіс”.

Нарықтық инфрақұрылымы – биржалар, банктер, сақтандыру компаниялары, аудиторлық, консалтингтік фирмалар және басқалар дамуда.

Республикада кәсіпкерлікті, әсіресе шағын және орта бизнесті, мемлекеттік қолдауда кең масштабты шаралар қолданылады.

ҚР Президентінің “Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік күшейту және дамытуды белсендіру шаралары туралы” Жарлығына сәйкес шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды сферасы деп саналады.

Отандық кәсіпкерлікті дамыту жолындағы барлық бөгеттер толық жойылды деп санауға болмайды. Қазір кәсіпкерлік сфераны жылдам дамытуға және оның қызметінің тиімділігін арттыруға әсер ететін, механизмдер белсенді жасалуда.

Кәсіпкерлік экономикада ерекше орын алады, кез келген кәсіпорынның шаруашылық қызметінің негізгі тірегі, ал кәсіпкер экономиканың осы күрделі процесінде басты роль атқарады.

Экономикалық процесті адамдар ұйымдастырады. Адамдар осындай поцестің негізгі субъектісі ретінде шығады.

56. ҚР Президентінің «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» халыққа жолдауының маңызын түсіндіріңіз 11 қараша 2014 жыл

Ал, нәтижесін алдағы жылдары көретін боламыз.

 

 

 

 

 

 

 

57.ҚР индустриалдық-инновациялық стратегиясын жүзеге асыру мақсатын талдаңыз.

жету.

болмауы;

табылады.

тиiс.

тиiс.

əкелмейдi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.Ұлттық экономиканың негізгі секторларына тоқталып, сараптама жасаңыз.

нарықта сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті.

шельфінде байқалады деп көзделіп отыр.

болып табылады. Еуропа елдеріне экспорт жасау мұнай, ферроқорытпалар, металлургия өнеркәсібі өнімдерін, бидай сату есебінен артып отыр. Азия өңіріндегі елдерге қазақстандық өнімдерді жеткізу көлемі ұлғайды, онда негізгі тұтынушылардың бірі қытай өнеркәсібі болып табылады.

долларын құрайды.

Қазақстанның қаржы жүйесі ТМД елдерінің ішіндегі ең озық жүйенің бірі деп танылды. Банк секторы өз дамуында Достастықтың басқа елдерінен айтарлықтай алдыңғы қатарда келеді. Қазақстан банктерінің жиынтық активтері (50 млрд. АҚШ долларынан астам) Украина банктерінің жиынтық активтеріне теңеседі. Қазақстан Шығыс Еуропа елдерінің бірқатарынан алдыңғы қатарда. Қазақстанның капиталы сыртқы нарықта белсенді орын алуда, 2005 жылы бұл көрсеткіш 15 млрд. АҚШ долларына жетті. Қазақстан тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуды, сыртқы қолайсыз жағдайларға тәуелділікті төмендетуді қамтамасыз ету үшін бірінші болып Ұлттық қор құрды. 2001 жылдан бастап барлық мұнай түсімдерінің 60% Ұлттық қорда жинақталады. Аталған қордың көлемі 2005 жылдың соңындағы 8 млрд долларға қарағанда, 2006 жылы 14,5 млрд. АҚШ доллары болды. Елдің алтын валюталық қоры Ұлттық қорды қоса есепке алғанда 2006 жылғы 30 қарашада 15,086 млрд. АҚШ долларына дейін өсті.

2006 жылы Қазақстанның халықаралық қорлары Ұлттық қордың қаржысын қоса алғанда ағымдағы бағамен 29 764,8 млн. АҚШ долларын құрады.

Республика экономикасына 50 млрд. АҚШ долларына жуық тікелей шетелдік инвестиция тартылған. Қазақстан ашық сыртқы сауда саясатын дәйекті жүргізуде. Мәселен, 2004 жылы сыртқы сауда айналымының көлемі 7 млрд. доллардан астам оң сальдомен 33 млрд. АҚШ долларына жақындап, 1994 жылмен салыстырғанда 3 еседен астам өсті.

2005 жылғы қаңтар-қараша аралығында Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымы ұйымдастырылмаған сауданы қоспағанда 41016,4 млн. АҚШ долларын құрады. Сыртқы сұраныстың және жоғары экспорттық бағалар нәтижесінде экспорт 25197,4 млн. АҚШ доллары болды. Тұрақты ішкі сұраныстың қалыптасуы нәтижесінде импорт 15819 млн. АҚШ долларын құрады.

, Швейцария және Қытай шықты.

Республикадағы саяси және экономикалық тұрақтылық, қолайлы инвестициялық жағдай дүние жүзіндегі Қазақстанның жоғары рейтингінің сақталуына ықпал етті.

 

 

 

 

 

 

59.ҚР шағын және орта бизнесті қолдау шараларын түсіндіріңіз

Қазақстанда құрылған кәсіпкерлік субъектілерінің басым бөлігі сауда саласында қызмет жасайды. Өйткені сауда немесе коммерциялық бизнес басқа бизнес түрлеріне қарағанда жақсы дамыған. Бұнның дәлелі, Қазақстан қалаларындағы әр түрлі дүкендер мен базарлар саны. Ұзақ мерзімде кәсіпорындар тек саудамен ғана емес, экономиканың әр саласында жұмыс істеуі қажет. Сол үшін мемлекеттік органдар кәсіпкерлік субъектілеріне жан-жақты көмек көрсетуі қажет.

Жалпы кәсіпкерліктің экономикалық белсенділігі мен әлеуметтік бағдар ұстауының кепілі оның өздігінен қоғамның орташа топтарына жататындығы емес, оның дәулеті мен тұрмысының нақты шынайы меншікке негізделуі болып табылады. Қазір уақытта шағын кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған барлық шаруашылық жүргізуші субъектілердің 80 пайызын құрайды. Сонымен бірге кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған шешімдерді орындауда іркіліс байқалады. Бұл жерде басты себеп – бюрократиялық қысымдар. Осындай және басқа да себептерге байланысты кәсіпкерлер бөлігі жасырын салаға өтіп жатыр. Осы жағдайда ескеретін жәйт, кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын жүйе жасау, тексеруші органдардың және рұқсат беруші құжаттардың санын азайту. Кәсіпкерлердің жетпіс пайызы оларды қолдайтын аймақтық бағдарлама туралы хабары жоқ. Мұның өзі әкімдер жұмысы формальді сипатта жүретінін көрсетеді. Кәсіпкерліктің күрделі мәселелерінің бірі – несиелік ресурстарды алудың қиындығы. Себебі несие алу үшін кепілге қоятын мүлік, бизнес-жоспар жоқ. Осы себептен банктерде шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландыруға асықпайды.

Тұрақты экономикалық жүйеде кәсіпкерлік: динамикалық түрде дамуы мүмкін, тұтынушылардың сұранысының өзгеруіне бейімделеді, бәсекелес нарықтық қатынастарға ықпал етеді, экономиканың құрылымдық қайта құрылуына әсер етеді, жаңа жұмыс орындарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топ пен меншік иелерінің құрылуына жағдай жасайды, елдің жалпы ұлттық өнімінде үлкен үлеске ие бола алады, мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы сомаларын береді. Заңдық құжаттарда көрсетілгендей, кәсіпкерлік - өзінің, қарызға алынған және де басқа мүліктері мен құралдар есебінен қызметке қатысушы тұлғалардың бәріне бірдей жақсы нәтиже мен табыс әкелетін ынталы шаруашылық немесе басқадай қызмет түрі. Кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып заңды тұлғалар, Қазақстан және басқа елдердің азаматтары, шетелдік заңды тұлғалар табылады. Кәсіпкерлер өз ынтасы бойынша өз иелігіндегі мүліктерді пайдалану бойынша барлық шешімдер мен іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы бар. Кәсіпкерлер қызметінің өрісі, заңға қайшылық етпесе шектелмейді. Республикада кәсіпкерлік құрылымдар құрылған. Олар: Кәсіпкерлер Конгресі, Қазақстан өнеркәсіпшілері мен кәсіпкерлерінің Одағы, Шағын кәсіпорындар Одағы, т.б. Кәсіпкер азаматтармен, олардың еңбегін қолдану шарт бекіте алады. Бұл кезде оларды сәйкес еңбек жағдайымен, еңбек ақысымен қамтамасыз етуі тиіс, сонымен қатар басқа әлеуметтік-экономикалық кепілдіктер ұсынуы қажет.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 14 маусымындағы «Кәсіпкерлік қызмет бостандығына мемлекеттік кепілдіктерді іске асыру жөніндегі қосымша шаралар туралы» жарлығында кәсіпкерлік қызметте мемлекеттік кепілдіктерді қолдау мен қорғауды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың лауазым иелерінің жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың қызметіне негізсіз араласу фактілерін болғызбау мақсаты көзделген. Кәсіпкерліктің орын алар жері – ең алдымен кәсіпорын. Қазіргі өтпелі нарық қоғамында өнеркәсіп ошақтарын оңалту, демеу және қаржылай сауықтыру үрдісі жүргізілуде. Ендігі кезде тұралаған кәсіпорындарды банкроттыққа ұшырату, яғни оның дерменсіздігін белгілеп, таратуға негіз салу маңызды. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың ең қарапайым формасы – ол жеке іскерлік. Бұл жағдайда кәсіпкер жеке тұлға ретінде кәсіпорынның мәртебесін иеленбей-ақ, өздігінен іс-қимыл жасайды. Жеке кәсіпкерліктің тағы бір түрі – жеке кәсіпорын, фирма. Бизнестің мұндай формасында мекеме құру құқы кез келген азаматта бар. Бұл үшін жеке кәсіпорынды тіркеуден өткізіп, заңды тұлға мәртебесін алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің мәнін түсіндіріңіз.

Мемлекеттің экономиканы реттеудегі басты мақсаты – қоғамды, яғни әлеуметтік – экономикалық жүйені өзгермелі жағдай талабына бейімдеу, макроэкономикалық тұрақтылық пен тиімді тепе – теңдікті қамтамасыз ете отырып, мемлекеттің ішкі, сыртқы байланыстарында құрылымды нығайту.

Бұл орайда мемлекеттік реттеудің аттану нүктесі мен басты бағыттары келесі болады:

1) Елдің экономикалық саясаты (барлық ресурстарды тиімді, ұтымды пайдалану саясаты). Ішкі экономикалық және әлеуметтік саясат, сыртқы экономикалық саясат

2)Әлеуметтік – экономикалық мақсатта

3)Халық шаруашылығың басым бағыттары

4) экономиканы реттеу мемлекеттік реттеу нарықтық реттеу макроэкономика

5) экономика

Елімізде әлеуметтік – экономикалық реформаларды нарықтық экономикалық қатынастарға көшудің басты мақсатын және экономика мен әлеуметтік дамудағы нақты мақсаттарды келесі кестеден көруге болады.

Негізгі мақсат: әр адамға дербес жолын таңдауға және экономикалық өзін — өзі айқындауға, өзінің экономикалық, әлеуметтік, ұлттық және саяси мүдделерін іске асыруға тең мүмкіндігін ашатын көп укдадты нарықтық экономикасы бар, демократиялық қоғам құру.

Экономика саласында.

1) меншіктің негізгі түрлерін үлестіре және өзара дамыта отырып, бәсекелестік бастамаға негізделген әлеуметтік нарықтық экономика құру

жасау

дамыту

құру.

толықтыру

пайдалану

дамуда.

орнату.

ету

болады. Олар:

тұрақтандыру

құру

қалыптастыру

ету.

мақсаттар

тұрақтандырылуы

жақсарту

ету

дамыту

құру:

өзгерту

ету

ету

жетілдіру

қалыптастыру:

құру, қалыптастыру

қалыптастыру, құру

құру

құру

құру

құру

құру

болады.

 

 

 

Маркетинг

Экзамен билеты ИЗФ

Экзаменационные вопросы по курсу «История зарубежной философии» (античность и средние века)

 

Философия в Древнем Китае: конфуцианство и даосизм.

традиция никогда не возводила данное этико-политическое учение к деятельности одного-единственного мыслителя. Тем не менее, выделение конфуцианства в качестве отдельного учения непосредственно связывается с именем одного философа, который за пределами Китая известен под именем Конфуций.

цзюнь-цзы), человеколюбия и правил ритуала.

 предлагал выдвигать людей на государственную службу. Главная задача благородных мужей — воспитать в себе и распространить повсеместно человеколюбие. Человеколюбие включало в себя: попечение родителей о детях, сыновнюю почтительность к старшим в семье, а также справедливые отношения между теми, кто не связан родственными узами. Перенесенные в сферу политики, эти принципы должны были послужить фундаментом всей системы управления.

 служило управление в семейных кланах и родовых общинах (патронимиях).

 был решительным противником управления на основе законов. Он осуждал правителей, делавших ставку на устрашающие правовые запреты, и выступал за сохранение традиционных религиозно-моральных методов воздействия на поведение китайцев. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится».

философия

 н. э.). В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао — своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно даёт начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао.

Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек-микрокосм вечен так же, как и универсум-макрокосм. Физическая смерть означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым порядком Дао. Каким же образом можно достичь такого слияния? Ответ на этот вопрос содержится в учении Дао.

Пути Дао присуща сила Дэ. Именно через силу У-Вэй Дао проявляется в каждом человеке. Эту силу нельзя истолковывать как усилие, а наоборот, как стремление избегать всякого усилия. У-вэй — означает «недеяние», отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным порядком. В процессе жизни необходимо придерживаться принципа недеяния — принципа У-вэй. Это не бездействие. Это деятельность человека, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир стремится вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Таким образом, цель жизни осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному, возвращение к своим корням.

Нравственный идеал даосизма — это отшельник, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с божественным Дао.

как самого Дао, так и людей, которые смогли в полной мере постичь его. Сам путь Дао воспринимается как начало энергетическое, одухотворяющее, например, в «Чжуан-цзы» сказано: «Он одухотворил божества и царей, породил Небо и Землю».

.

 

 

 

Философия в Древней Индии: основные школы.

 и учение об обществе и государстве являются у них особыми, отдельно стоящими науками. В своем историческом развитии индийская философия распадается на три периода:

ведический период (1500—500 гг. до н. э.),

классический, или брахмано-буддийский (500 до н. э. — 1000 н. э.) и

период послеклассический, или индуистский (с 1000).

 

материалистическая (типа чарвака), буддийская и джайнская.

), а другая - уттра-мимансы (или джняна-мимансы).

 

Почему философия стала возможной в Греции? Каковы признаки греческой философии? Проблема происхождения философии из мифологии («от мифа к логосу»).

еще до зарождения философии. Назначение: представление опыта взаимосвязи вещей в качестве непосредственно данного и очевидного.

веры.

Миф служит регулятором общественных отношений. Отношений между вещами и отношений между людьми.

одушевлено в меньшей или большей степени. Вся греческая философия оказывается построенной вокруг человека.

Первые греческие философы выступали как критики мифологии.

Гомер писал, что все поступки людей продиктованы сверху, то есть на все воля богов, у Гесиода содержится подробное описание тартара.

Каждый был известен своими гномами или изречениями.

связанное с именем Орфея. Орфизм – это принципиально новая схема верования, которая заключаась в полном переосмыслении человеческого существования.

1 кроме человека есть еще его душа

2 душа бессмертна

на перерождения и таким образом искупает свои грехи

4 орфическая жизнь направлена на прекращение перерождений и освобождение души

не было нерушимой догматики, что способствовало спокойному развитию споров, и как результат философии в целом.

абстрагируется.

остаточность и неполноценность, как результат, перестают выполнять свою мировоззренческую функцию.

 

Что подразумевает понятие «досократической философии»? Каковы ее основные представители? Охарактеризуйте основные понятия досократической философии: «природа», «логос», «космос» и др.

 

Сократа

, как правило, не вычленялись досократиками из общекосмической жизни. Индивид, общество, космос у досократиков подчинялись действию одних и тех же закономерностей.

и он с ними активно спорил. Кроме того, учение софистов сильно отличается от учения досократиков.

• Фалес Милетский

• Анаксимандр

• Анаксимен

• Гераклит Эфесский

• Диоген Аполлонийский

• Ксенофан

• Пифагор Самосский

• Парменид из Элеи

• Эмпедокл из Агригента

• Анаксагор из Клазомен

• Левкипп

• Демокрит

• Кратил

ксенофан, зенон, парменид) и атомисты (левкипп и демокрит)

Вне школ - Гераклит и Анаксагор, Эмпедокл.

– представление развития мира в динамике.

Коренная проблема нахождение первоосновы сущего, чего-то неизменного, устойчивого, что служит источником, субстратом всех вещей.

– естество характерная внутренняя сущность вещей, порождающий принцип их бытия.

истина постигаемая зрением и слухом.

 

«Ионийская» и «италийская» ветви досократической философии.

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)

 

ифагореизм и его последователи, эллейская школа)

  При многих различиях в учениях милетских мыслителей, в их ключевых идеях есть немало сходного, что и позволяет рассматривать их как единую философскую школу. Основные моменты, характерные для мысли милетцев, таковы:

2. Представление о том, что в основе всего многообразия мира лежит единое бытие.

3. Мироздание – внутренне упорядоченный, целостный космос – представляет собой единый живой организм.

Единого.

В русле этой установки милетская мысль создает две концепции возникновения:

разнокачественных начал (Анаксимандр);

б) возникновение путем сгущения и разрежения исходной субстанции (Анаксимен).

В понимание бытия милетцы ввели несколько важных установок (принципов), значение которых выходит за пределы отдельного учения: они стали общим достоянием античной мысли и в той или иной форме воспроизводятся в последующих философских системах. Это:

едины. Душа – бессмертна, то есть является наиболее емким и непосредственным воплощением Жизни (Фалес).

7. Принцип универсального вселенского закона. Все существующее подчинено закону справедливого воздаяния. (Анаксимандр).

 

до нашей эры)

..

,и не ставила проблем бытия и небытия, также познания.

Единая наука космогонии и физики, географии, астрономии, Описывает и объединяет космос в его динамическом развитии. Фундаментальный закон сохранения отрицания возникновения уничтожения, как антропоморфных категорий, вырабатывается первая научная терминология. Отменяется мифологизированная картина мира.

 

2. Представление о том, что в основе всего многообразия мира лежит единое бытие.

3. Мироздание – внутренне упорядоченный, целостный космос – представляет собой единый живой организм.

Единого.

В русле этой установки милетская мысль создает две концепции возникновения:

разнокачественных начал (Анаксимандр);

возникновение путем сгущения и разрежения исходной субстанции (Анаксимен).

В понимание бытия милетцы ввели несколько важных установок (принципов), значение которых выходит за пределы отдельного учения: они стали общим достоянием античной мысли и в той или иной форме воспроизводятся в последующих философских системах. Это:

Фалес).

Анаксимандр).

Анаксимандр).

Философия Гераклита: учение о логосе в целом, космология и психология.

Логос тоже имеет огневидную природу. Первоначало – огонь, При угасании космический огонь переход наполовину в землю, наполовину в преестер.

Душа тоже имеет огневидную природу и воздух. Душа – часть логоса. Душа влажная, но по мере того, как становится мудрее, она высыхает.

состояло из трех разделов: «О Вселенной», «О государстве», «О богословии». До нашего времени сохранилось около сотни фрагментов-цитат.

существует один общий мир. Человеческие понятия относительны, пока человек находится в их окружении, но проникая в логос, можно познать истину.

превращений – логос, закономерность развития – Космос сгорает в огне, цикличность - чтобы он был вечен. Мир – становление. Всем правит борьба, т.о. Гераклит – родоначальник диалектики. Борьба все пронизывает, из борьбы противоположных сил рождается гармония, тайная гармония, которая лучше явной (пифагорейской). Расхождение истины и мнений.

 

 

Пифагорейская школа: основатель, характер союза, «акусматики» и «математики».

выражение предела – шар, арифметическое – единица, поэтому по мнению пифагорейцев космос – один и сферичен, при этом он находится в полнейшей пустоте. Все происходящее в мире управляется определенными математическими отношениями. Задача философа раскрыть эти отношения.

ление душ, говорили, что человек обладает способностью припоминания, или анамнесиса своих прошлых жизней.

– слушателей. Религиозные и ритуальные стороны учения.

матем, арифйметики, гармоники.

Пифагорейское учение о числе.

 

следовательно, и гармонии, здоровья, разумности.

Основная философская направленность Пифагора состояла в

 

философии числа. Числа у пифагорейцев вначале вообще не отличались от самих вещей и, следовательно, были просто числовым образом. При этом числовым образом понимались не только физические вещи, но и вообще все существующее, как, например, добро или добродетель. Затем они стали трактоваться как сущности, принципы и причины вещей.

 

Пифагорейцы, предавшись математическим занятиям, считали началами всего - числа, так как в числах они находили много сходства с тем, что существует и происходит, и в числах первичные элементы всех математических начал.

 

Здесь нужно упомянуть о главном пифагорском символе - пифагорская звезда, которая образована диагоналями правильного пятиугольника.

 

Поразительным является и еще одно обстоятельство. Именно звездчатый пятиугольник наиболее распространен в живой природе (вспомним цветы незабудки, гвоздики, колокольчика, вишни, яблони и т.д.) и принципиально не возможен в кристаллических решетках неживой природы. Симметрию пятого порядка называют симметрией жизни. Это своеобразный защитный механизм живой природы против кристаллизации, против окаменения, за сохранение живой индивидуальности. И именно эту геометрическую фигуру пифагорейцы выбирают в качестве символа здоровья и жизни.

Можно сделать вывод, что числа у пифагорийцев выступают основополагающими универсальными объектами, к которым предполагалось свести не только математические построения, но и все многообразие действительности. Физические, этические, социальные и религиозные понятия получили математическую окраску. Науке о числах отводится огромное место в системе мировоззрения, т.е. фактически математика объявляется философией.

 

к числу отдельных математическиз разработок пифагорейцев относится,

ория пропорций, арифметическая, геометрическая, гармоническая.

. А именно: сумма четных чисел будет четной, сумма четного количества нечетных чисел будет четной, сумма нечетного количества нечетных чисел будет нечетной. Четное число минус четное число будет четное число, четное число минус нечетное число есть нечетное число.

.

Открытие иррациональности

Доказательство целого ряда теорем известных как теоремы пифагора.

Построение пяти правильных многоугольников

 

(Парменид, Зенон Элейский, Мелисс).

нет и не может быть никакой пустоты, он объемлет абсолютно все.

до нашей эры.

и не есть. Есть – это то, что не может не быть, то есть бытие сущее. Не есть – это то, что необходимо не может не быть, то есть не бытие не сущее. Мыслить можно только бытие, помыслить небытие нельзя.

Учение Парменида о бытии. «Два пути», шесть признаков бытия.

помыслить нельзя. Перечисляет 6 основных признаков бытия

Оно не возникло,

оно целокупно, то есть не может состоять из частей,

Оно единородно, что нужно понимать в смысле его единственности,

Оно неподвижно, буквально бездорожно, атремес

шенно

так как со всех сторон похоже на идеальный со всех сторон завершенный шар.

Вселенная абсолютно круглый со всех сторон завершенный шар.

ясная картина мира. У него было два начала горячее – огонь и холодное – земля.

Апории Зенона (разбор одной из 4-х «апорий движения»).

до нашей эры).

Основывается на делении, но не пополам)

Философия атомистов.

идеальными.

атомов, мысля их как материальные, телесные частицы.

отпечатки вещей, которые только потом происходит понимание вещи. Душа при этом смертна.

Философия Эмпедокла.

 

построений.

в то время как планеты свободно парят. Воды морей находились в глубине земли и во время вращения были выгнаны на ружу.

 

Философия Анаксагора.

н. э.

бога. Солнце, луна и другие небесные объекты это только лишь раскаленные объекты. Предметы действительно обладают такими качествами, которыми их наделило чувство.

 

Софисты и Сократ. Сходства и отличия их задач.

 

Первоначально обозначало человека авторитетного в различных вопросах.

Классическая эпоха называет политика ритором. Начало формирование персоналии в соответствии с греческим словом логос. Этический план отходит на второй план по сравнению с интеллектуальным. Этим и объясняется возникновение воспитательных задач. Возможно воспитание арете. (доброкачественность, доблесть).

есть несколько способов воспитания арете. Протагор говорил, что недостаточно просто изучать грамматики, риторику, нужно также заниматься музыкой и поэзией.

же предмете с разных сторон.

Сократический поворот в философии. Методы Сократа: диалектика, ирония, майевтика. «Апология Сократа».

н.э.

ибо каждому в равной мере дана способность к мудрости

Сократ не был противником демократии, только извращенных ее форм..

(от условного к безусловному)

при помощи которого Сократ стремился показать несостоятельность рассуждений противника, при этом приводя слабые стороны.

Философско – эстетическая категория, которая отмечающая момент диалектического выявления.

к смерти по ложному обвинению в растлении молодежи.

».

несколько путешествий в сицилию по приглашению тирана Сиракуз Дионисия Младшего.

Софиста, Политика, Седьмое письмо.

Исключительное место в философии определяется тем, что он мудрец и в то же время уже профессионально начал заниматься философией. Его диалоги не содержат законченной философской системы.

arete

Арете нельзя научиться, ему нельзя научить оно дается только от природы и только по божественной воле.

философов правителей, воинов и производителей. Главная арете – справедливость, должным образом уравновешивает три начала в человеке.

является высшим благом, составляющая цель человеческой жизни, ибо только она дает счастье.

справедливость и сам человек.

        человеческие).

В таком сближении и даже отождествлении знаний и поступков в нравственной сфере заключается своеобразие позиции Сократа, из-за чего эту позицию часто называют этическим рационализмом.

 

можно упомянуть миф о пещере)только философ может получить наиболее истинные знания, освободиться от чувственного мира. Пещера чувственный мир.

которой мы познаем вещи становления, вещи чувственные. Такие вещи не могут быть познаны логически. Уподобление это восприятие как бы отражения истины. Это самое ненадежное знание.

Диалектика – движение мышления в чистых понятиях. Начинается с видов и движется к родам. Непосредственное созерцание не может привести к истинному знанию, нужно обязательно исследовать истину логически.

1 предположение самого ненадежного основания на сегодняшний день

2 перейти к тому, чтобы перечислить все наши ощущения связаннее с этим

3 перейти от менее убедительных аргументов к более убедительным, только так возможно достигнуть истинного знания.

сама по себе как идея.

в потусторонней жизни. С помощью наводящих вопросов Сократ демонстрирует, что раб знает геометрию, хотя и не изучал её. Таким образом, он припоминает то, что знал в прошлой жизни.

не смогли преподать добродетель своим сыновям. Посему добродетель является знаком божественного удела.

 

 

«Федр»: трехчастная структура души, умопостигаемый космос.

котором прибывает истинно-сущее. Лишь только лучшие души способны узреть частичку истинно – сущего.

достоверных знаний мы получить не можем.

он будет взирать во время творения.

«Федон» или о бессмертии души.

з этого следует, что души не умирают, они просто пребывают в аиде, а потом из них возникают живые.

душа бессмертна.

стремясь к вечному и бестелесному, она стремится к подобному себе, значит она бессмертна.

«Пир» или о философской любви.

Эрот неразрывно связан с богиней любви Афродитой, но их две — старшая (дочь Урана, называемая небесной) и младшая (дочь Дионы и Зевса, называемой пошлой). Стало быть, существует и два Эрота — небесный и пошлый, причём каждый из них наделён своими особыми свойствами.

, заботясь о своей выгоде. Они способны не только на дурное, но и на хорошее, потому что как-никак любовь эта идёт от богини, причастной по своему происхождению к мужскому и к женскому началу одновременно.

Афродита небесная, напротив, «причастна только к мужскому началу» — поэтому это любовь к юношам. Богиня «чужда преступной дерзости», и именно поэтому «одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим умом».

другому.

Рассматривает Павсаний также проблемный для своего времени вопрос ухаживания поклонника за своим возлюблённым. И утверждает, что угождать поклоннику стоит именно тогда, когда поклонник достоин этого и когда это ведёт к нравственному совершенствованию.

Далее речь подхватить должен был Аристофан, однако из-за начавшейся икоты он просит Эриксимаха произнести свою речь.

 

 

«Государство»: устройство идеального государства, соответствие типов государства и частей души, положительные и отрицательные типы государства.

 

Ему соответствуем микромир это каждый отдельный человек, в частности его душа. Согласно платону человеческие души существуют и требуют гармоничного сочетания 3 элементов.

правители - философы

- стражи

Вожделеющее начало работники

Это дает возможность платону сделать соответствие между тремя началами души и тремя разделами граждан.

идеальное государство.

Извращенные формы государства

1. Критско-лакедемонское устройство (тимократия);-один

2. Олигархия;один

3. Демократия;много

4. Тирания;один

Оснавная мысль государства строгое подчинение законам, строгое выполнение своих функций, строгая иерархия.

 

Учение Платона об идеях. Эйдос блага.

» (αὐτὸ ἀγαθόν).

по мнению Платона благо это как то незримое дополнение, которое помогает душе познавать и искать что то при свете, а не во мраке.

 

 

Влияние предшествующих философских учений на Платона.

смог соединить, на первый взгляд, совсем не соединимые вещи.

неизменностью – этой теории подчинена идея блага у Платона.

Гераклит, который говорит, что ничего в мире не статично, что все меняется, все течет, был взят за основу материального мира, который постоянно изменяется, никогда не тождественен сам себе. Одно переходит в другое.

которые не могут быть познаны органами чувств потому как они могут быть познаны только разумом.

в котором потом найдет свое воплощение учение о действиях над понятиями. Все познаваемое имеет число.

, непознаваемым и немыслимым Единым.

сего.

 

Линии Демокрита и Платона, т.е. их философские тенденции, были противоположны. В то же время оба они были очень сложными фигурами, и учения того и другого можно рассматривать не только с точки зрения их противоположности. Платон мог заимствовать у Демокрита учение об атомах, так же как у Гераклита он заимствовал концепцию всеобщего становления, у элеатов – концепцию неподвижного Единого и у пифагорейцев – концепцию чисел. Это, конечно, не значит, что Платон эклектик. Но почти все свои основные категории он позаимствовал из прежней натурфилософии, приступив к разработке их на другой, более высокой ступени.

единичным; при этом у Сократа не было еще специального учения о бытии. Другое дело Платон.

 

 

». Оцените вклад аристотелевской традиции в одну из современных наук (по выбору).

творческие). Экзотерические учения для своей школы.

связанные с деятельностью – в которых присутствует сознательный выбор,

Этика, политика, экономика.

поэтика

Созерцательные науки ничего не производят, ничего не осуществляют, изучают сущее ради самого себя.

Теоритические науки:

которые подвижны и существуют отдельно,

2 математика имеет дело с предметом не существующим и неподвижным

3первая философия рассматривает объекты отдельно от материи.

быть только одно

Между двумя членами противоречия не может быть ничего среднего.

конкретно-научных представлений.

В качестве логика Аристотель формулирует основные законы мышления, определяет, что есть истина и что есть ложь, дает определение суждению и устанавливает виды суждений, определяет силлогизм (умозаключение), устанавливает три фигуры силлогизма (умозаключения) и их модусы, исследует три вида доказательства, описывает типичные ошибки при доказательствах, как невольные (паралогизмы), так и намеренные (софизмы). Он исследует также индукцию и аналогию.

два - законы (запрещения) противоречия и исключенного третьего. Законы же тождества и достаточного основания у Аристотеля тоже намечены в учении о научном знании, как знании доказательном (закон достаточного основания) и в тезисе.

В заключение, можно сказать, что Логика Аристотеля явила собой грандиозное проявление философской мысли. Если бы не догматизация Аристотелевской мысли в средние века, его Логика могла бы стать супер-пупер крутым двигателем, для стремительнейшего развития логики во все времена. Однако, слепое подчинение авторитету философа, привело к тому, что логика застыла в своем столетии на долгие столетия. Однако нельзя ни в коем случае умолять достижение Аристотеля – именно ему мы обязаны такому важному «органону» философии, как логике.

 

Поясните значение аристотелевских терминов «материя», «форма», «энтелехия», «энергия». Как вы понимаете выражение Аристотеля «действительность раньше возможности»?

а может не быть.

конкретную вещь. Суть бытия, в своей сути.

- то тией ейнай.

То ради чего или цель - телос

Кинезис переход из возможности к действительности.

материя переходит из состояния возможности в состояние действительности.

Энергия – действительность.

. Потому действительность идет впереди возможности.

(начало) — «то, откуда». Началом всех начал является Бог. Существует причинная зависимость явления сущего: есть действующая причина — это энергийная сила, порождающая нечто в покое универсального взаимодействия явлений сущего, не только материи и формы, акта и потенции, но и порождающей энергии-причины, имеющей наряду с действующим началом и целевой смысл, то есть

Цель — «то, ради чего». Высшей целью является Благо.

 дерево.

может возникнуть либо из сущего, либо из не-сущего. Аристотель же говорил, что и то и другое невозможно, во-первых — потому что сущее уже существует, а во-вторых — нечто не может возникнуть из ничто, а значит возникновение и становление вообще невозможно и чувственный мир должен быть отнесен к царству «небытия».

Акт и потенция (действительность и возможность):

 («энергия») — деятельное осуществление чего-либо;

• потенция — сила, способная к такому осуществлению.

так как в действительности он мужчина.

 

 

Этическое и политическое учение Аристотеля.

По аристотелю в отличие от евдокса наслаждение не есть благо. Аристотель определяет благо как сообразную с добродетелью деятельность.

кто участвует в суде и управлении. Семья и селение предшествовали государству.

Монархия – допустима если в государстве есть человек, который привосходит всех других.

Аристократия – предпочтительнее монархии. Власть находится в руках немногих.

Полития – республика власть большинства. Тирания – отрицательно

власть меньшинства но не достойных, а богатых.

основанная на законе.

на законах.

 

трагедии.)

» (κάθαρσις τῶν παθημάτων) имеет двоякий смысл и может обозначать: 1) очищение аффектов от какой-либо скверны; 2) очищение души от аффектов, [временное] освобождение от них.

 в результате которого аффекты [на время] оказываются как бы удаленными из души.

кликушеские) состояния излечивались посредством исполнения перед больными энтузиастических мелодий, которые вызывали повышение аффекта и последующий катарсис в его области.

 

Охарактеризуйте аристотелевскую критику Платона. Назовите платонические черты в философии Аристотеля.

Критика аристотелем идей платона

и они составляют единое целое. Свое учение Аристотель начинает с выяснения того, какая наука или науки должны изучать бытие. Такой наукой, которая бы, абстрагируясь от отдельных свойств бытия (например, количество, движение), могла бы познать сущность бытия, является философия. В отличие от других наук, которые изучают различные стороны, свойства бытия, философия изучает то, что определяет сущность бытия. Сущностью, считает Аристотель, является то, что лежит в основе: в одном смысле — это материя, в другом — понятие и форма, а на третьем месте — то, что состоит из материи и формы. При этом под материей подразумевается нечто неопределенное, которое “само по себе не обозначается ни как определенное по существу, ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, которыми бывает определенно сущее”. Правда, по Аристотелю, материя принимает определенность только с помощью формы. Без формы материя выступает лишь как возможность, и только приобретая форму, она превращается в действительность.

Сущность является причиной не только реально существующего, но и будущего бытия. В рамках этой парадигмы Аристотель определяет четыре причины, детерминирующие бытие:

- сущность и суть бытия, благодаря чему вещь такова, какова она есть;

- материя и субстрат — это то, из чего все возникает;

- движущая причина, означающая принцип движения;

- достижение поставленной цели и блага как закономерный результат деятельности.

Идеи Аристотеля о познании существенным образом переплетаются с его логическим учением и диалектикой и дополняются ими. В области познания Аристотель не только признавал значение диалога, спора, дискуссии в достижении истины, но и выдвинул новые принципы и идеи о познании и, в частности, учение о знании правдоподобном и вероятностном или диалектическом, ведущем к знанию достоверному, или аподиктическому. Согласно Аристотелю, диалектике доступно вероятностное и правдоподобное знание, а истинное знание, построенное на необходимо истинных положениях, присуще только аподиктическому знанию. Разумеется, “аподиктическое” и “диалектическое” не противопоставляются друг другу, они связаны между собой.

Диалектические знания, опирающиеся на чувственное восприятие, исходящее из опыта и движущееся в области несовместимых противоположностей, дает только вероятностное знание, то есть более или менее правдоподобное мнение о предмете исследования. Чтобы придать этому знанию большую степень достоверности, следует сопоставлять различные мнения, суждения, существующие или выдвигаемые по выявлении сущности познаваемого явления. Однако, несмотря на все эти приемы, получить таким путем достоверное знание невозможно. Истинное знание, согласно Аристотелю, достигается не с помощью чувственного восприятия или путем опыта, а благодаря деятельности ума, который обладает необходимыми способностями для достижения истины. Эти качества ума присущи человеку не от рождения. Они существуют у него потенциально. Чтобы эти способности проявились, необходимо целенаправленно собрать факты, сконцентрировать ум на исследование сущности этих фактов и лишь тогда станет возможным истинное знание. Так как из способностей мыслить, обладая которыми, мы познаем истину, — считает Аристотель — одними всегда постигается истина, а другие ведут также к ошибкам (например, мнение и рассуждение), истину же всегда дают наука и ум, то и никакой другой род (познания), кроме ума, не является более точным, чем наука.

Вот один из примеров, показывающих, как с помощью логического анализа можно познать истину. Из двух силлогизмов: “все люди смертны” и “Сократ есть человек”, можно сделать вывод, что “Сократ смертен”.

В государстве могут существовать три основные формы правления — монархия, аристократия и демократия. В свою очередь, каждая из них делится на две формы. Законная монархия — это власть просвещенного царя, незаконная — тирания; власть просвещенных и немногих — аристократия, власть немногих, думающих только о себе, — олигархия. Демократия как власть всех может быть законной и незаконной. Симпатии Платона однозначно на стороне царской власти.

 

Учение Аристотеля о четырех причинах.

началах, усвоенное средневековой схоластикой, но доселе ещё не исчерпанное философским мышлением. Ища причину вещей или явлений, наш ум ставит не один, а четыре различных вопроса, и только при определённом ответе на все четыре мы получаем полное понятие искомой причины, могущее окончательно удовлетворить требования мысли по данному предмету.

causa materialis).

causa efficiens).

causa formalis).

causa finalis).

 

Каковы основные философские школы эпохи эллинизма. Что их объединяет?

. К основным чертам эллинистической философии относят этическую направленность и адаптацию восточных религиозных моментов.

.

 

 

 

Охарактеризуйте стоическую физику, логику и этику.

, впервые самостоятельно выступил в качестве учителя.

В первом случае кости — логика, мясо — физика, душа животного — этика; во втором — скорлупа — логика, белок — физика, а желток яйца — этика.

логика, помимо формально-логической теории, содержит исследование гносеологических и лингвистических проблем.

высказывания:

1. Если есть A, то есть и B. A есть. Следовательно, есть и B.

2. Если есть A, то есть и B. Но B не существует. Следовательно, нет и A.

3. A и B не могут существовать одновременно. A есть. Следовательно, В не существует.

4. Существует либо A, либо B. A существует. Следовательно, В не существует.

5. Существует либо A, либо B. В не существует. Следовательно, A существует.

Зевс — Дзенос — они производят от «дзен» («жить»)

говорит, что восприятие изменяет состояние нашей материальной души. Зенон полагает, что оно отпечатывается в душе, как в воске.

Физика

страсти. Идеалом стоиков был невозмутимый мудрец.

Сила не есть нечто нематериальное или абстрактное, а есть тончайшая материя. Сила, управляющая миром в целом, — Бог. Вся материя есть лишь модификации, находящиеся в вечном изменении этой божественной силы и снова и снова растворяющиеся в ней. Вещи и события повторяются после каждого периодического воспламенения и очищения космоса.

 стоиков находится логос.

 

провидением.

Этика

варваров, мужчин и женщин. Всякое нравственное действие является, согласно стоикам, ничем иным, как самосохранением и самоутверждением и это увеличивает общее благо. Все грехи и безнравственные поступки — это саморазрушение, утрата собственной человеческой природы. Правильные желания и воздержания, поступки и дела — гарантия человеческого счастья, для этого надо всячески развивать свою личность в противовес всему внешнему, не быть покорным судьбе, не склоняться ни перед какой силой.

Сенека).

страх. Их необходимо избегать, пользуясь правильным суждением (ортос логос).

адиафора).

Предпочитать следует вещи, сообразные с природой. Такие же различия стоики проводят и между поступками. Существуют дурные и благие поступки, средние поступки называются «подобающими», если в них реализуется естественная предрасположенность.

 

Охарактеризуйте эпикурейскую физику, логику, этику.

. Школа находилась в саду философа, по этой причине она получила название «Сад», а последователи Эпикура стали именоваться «философами из садов».

Эпикурейская философия, в особенности философия самого Эпикура, не имеет конечной целью нахождение теоретической истины, она не ставит перед собой задачу получить некое чистое знание. Эпикуреизм служит вполне конкретным нуждам: ищет способ избавления человека от страдания.

Эпикурейцы считали, что для счастливой жизни человеку необходимо:

• отсутствие телесного страдания;

• невозмутимость души;

дружба.

эклектизм.

мудрость и благоразумие.

стоиков, которые считали рок неизбежным, эпикурейцы наделяют человека свободой воли. Человек может предаваться удовольствиям сообразно своим желаниям. Эпикуреец не боится смерти: «Пока мы существуем, нет смерти; когда есть смерть, нас более нет». Жизнь — вот главное наслаждение. Умирая, Эпикур принял теплую ванну и попросил принести ему вина.

физика

прежде всего заботила Эпикура. Проблема свободы в философии выступает на передний план именно тогда, когда ее степень в существующем обществе значительно уменьшается.

логика

 

. Скептики и «догматики».

.

сознания.

феноменологии.

эпохе́, субъект исключает из поля зрения все накопленные историей научного и ненаучного мышления мнения, суждения, оценки предмета и стремится с позиции «чистого наблюдателя» сделать доступной сущность этого предмета.

Элементы аристотелизма, платонизма и неопифагореизма в неоплатонизме.

Не принимая материализм стоиков, неоплатоники переняли у них учение динамического пантеизма, по которому весь мир связан единой, живой и ожественной симпатией. Монизм и теория ступеней дали неоплатоникам возможность объяснять любую вещь, помещая ее на одну из ступеней происхождения сущего.

Проблема эманации.

 

душой, - организующий принцип чувственной вселенной, она объединяет вещи. Душа разумна, кроме того в ней есть ощущающая и производящая части, т.е. природа и естество. Т.о. она занимает промежуточное состояние между умом, к которому она стремится и ми-ром, который она оживляет и соединяет. В душе присутствуют логосы, разумные основания всего, что происходит в чувственном мире.

Потом это учение о троичности перейдет в христианское учение и найдет свое воплощение в арианской ереси, согласно которой между тремя ипостасями Бога существует субординация: Бог-Отец соотносится с Единым, Бог-Сын – с умом, а Святой Дух – с душой.

и зависит от него как от причины. Процесс создания не подчинен времени, он вечен.

 

Плотин о природе зла. Проблема субстанциальности зла.

Но что же это – абсолютное зло?

взаимному их разрушению и они, тем самым, являются помехой Душе в ее деятельности. Вовлеченные в поток изменений, они вечно бегут прочь от бытия.

Ведь под качеством мы понимаем не нечто, существующее само по себе; качество всегда есть акциденция: им определяется не оно само, но то, чему оно присуще. Таким образом, качество – это лишь привходящий признак, находящийся в чем-то другом. Материя же не существует в чем-то другом: наоборот, она сама есть тот субстрат, в котором содержатся все привходящие признаки. Поскольку же среди ее атрибутов нет такого акцидентального признака, как качество, постольку она и называется бескачественной. Действительно, если сама качественность бескачественна, как же может материя, не принявшая качественности, называться обладающей каким-либо качеством?

Таким образом, материю правильно называют началом бескачественным и злым; она есть зло не потому, что обладает таким качеством, но потому, что вообще лишена качеств; будь она хоть какой-нибудь формой, она, пожалуй, и не была бы злом, но она есть сущность, противоположная всякой форм

 

Неоплатоническое учение о душе и теле.

Душа

 составляет основу мистицизма Плотина.

атомистически, как простую множественность психических состояний).

они станут едины.

. Индивидуальные души часть универсальной души. Главный грех души пытаться себя сохранить в качестве искры. Она заключает в себя тело, чтобы не погаснуть.

Хронологические рамки и основные черты средневековой философии (греческая и латинская патристика, схоластика).

, выраженного в богословии.

Философия становится служанкой теологии. Её основная функция — истолкование Священного Писания, формулировка догматов Церкви и доказательство бытия Бога. Попутно развитие получила логика, осуществлялась разработка понятия личности (спор о различии ипостаси и сущности) и спор о приоритете единичного или общего (реалисты и номиналисты)

Выделяют римское и греческое направления патристики. Исторически традиционно проводят следующее деление:

Апостолические мужи, примыкающие непосредственно к апостолам.

Тертуллиан.

Александрийская философия).

Оригена, занимались систематизацией теологии в противовес арианизму.

Пелагианизм).

Изменилась цель и характерность филосфии.

. Вклад апологетов, борьба с гностицизмом, александрийская и антиохийская школы.

 

апология)

Апологеты в раннем христианстве

II веке. Произведения апологетов только частично отражают полную картину раннего этапа христианства, так как они были написаны в ответ на конкретные обвинения их противников.

Тертуллиан.

Критика язычества иудаизма, мистицизма. Христианство решило выйти из замкнутости и представить себя как культурно стремящееся общество. Харнек апологетика как эманация христианства. Апологеты стремились осмыслить ящзыческую мудрость как необходимый этап в достижении истинного знания.

– убийстве.

Опорные столбы монотеизм и воскресение.

Традиции

Высокая нравственность предсказания пророков о пришествии Христа.

Говорили о традиции между ветхим и новым заветом.

Чудеса христа.

Юстиниан

присутствует с богом.

Когда бог захотел сделать мир он просто произнесе слово

отцу о святом духе он вообще не говорит. Дихотомист тело + душа.

в то время как христиане говорили, что знание можно достичь с помощью церкви.

Источниками гностицизма было

Манихейство

Некоторые элементы платонизма и пифагореизма.

Новозаветная библия и апокрифы.

Знание недоступно простым смертным.

Дуализм пришел к ним из монихейства

ветхим заветом.

эон, стоит во главе высшего, нематериального мира. Из этого же мира происходят и некоторые люди, вернее, их духовная сущность, заключённая на Земле в материальную оболочку; это, разумеется, носители Гносиса. С целью освободить их, спасти, воссоединить с высшим миром их духовное начало, является на землю Христос или иной спаситель, происшедший от истинного Бога.

Гностицизм состоит из многих систем веры, которые объединили элементы, взятые от азиатских, вавилонских, египетских, греческих и сирийских языческих религий, из астрологии, также из иудаизма и христианства.

Движение и его литература были по существу стёрты с лица земли к концу V столетия христианскими борцами с ересью и римской армией. Однако гностические верования в настоящее время испытывают возрождение во всем мире.

До середины XX века гностики были известны лишь по сочинениям отцов церкви, и прежде всего — Иринея Лионского, Тертуллиана, Ипполита и Епифания. Однако сообщаемые ими сведения чаще всего были заимствованы из вторых рук и основаны на чужих свидетельствах, а не на сочинениях самих гностиков

 

 

и христологического догматов.

Аврелий августин разрабатывает учение о боге и трех его эпостасях.

, покой и двидение. На этой основе доказывается, что наряду тождественности лиц в боге существует и субстанциональное невнешнее различие. Три лица тождественны по бытию и реальны по эпостаси субстанционально. Троичность явилась неоплатоническая диалектика минус эманация. Признает единую истину откровение.

Троица присутствует в самой интеллектуальной структуре христологического догмата, то есть в различении Лица и природы. Троица – одна природа в трех Лицах, Христос – одно Лицо в двух природах. Хотя Божество и человечество разделены бесконечным расстоянием, лежащим между тварным и нетварным, они воссоединены в единстве одной Личности.

 omoousioV, предназначавшийся первоначально для определения внутри-Троичного единства Отца и Сына, вновь появляется в христологическом догмате, окончательно сформулированном Халкидонским Собором. Христос, с одной стороны, единосущен Отцу по Своему Божеству, с другой – единосущен нам по Своему человечеству. Итак – два единосущия, но один Единосущный, одно Лицо – истинный Бог и в то же время истинный человек. Ипостась объемлет обе природы: она остается одной из них, становясь и другой, причем ни Божество не превращается в человечество, ни человечество в Божество.

гносисе, в своей крайней аллегорической экзегезе часто лишала библейское событие его конкретной простоты, проявляя тенденцию игнорировать исторический, человеческий аспект воплощения. Эти школы дали великих богословов, но породили также и великих еретиков, когда каждая из них поддавалась характерному для нее искушению.

. Августин.

 

Боэций и проблема универсалий.

 

брошенная фраза, благодаря ученой скрупулезности и какой-то исторической интуиции Боэция, станет на многие столетия краеугольным камнем, а в определенном смысле и камнем преткновения, схоластической философии.

Аристотеля.

-- это либо постижение разумом (intellectus) существующего с последующим осмыслением его посредством рассудка (ratio), либо измышление несуществующего силой свободного воображения (imaginatio vacua).

, то они либо телесны (corporea), либо бестелесны (incorporea). Тот случай, что роды, виды и т.п. суть какого-то тела, Боэций, считая, видимо, невероятным, не рассматривает вовсе.

Ведь не мог же он не понимать, что неповторимые качества могут быть присущи не только конкретным физическим, но и конкретным психическим явлениям.

-- против их только мысленного существования.

обеспечивается его единством. Воззрение это восходит, возможно, к Пифагору; у Парменида, Платона и неоплатоников (особенно у Плотина) оно становится основой учения.

Однако ни один из этих случаев не подходит для рода, поскольку род участвует в своих видах не разными частями в каждом, а во всех целиком; и не сначала в одном, потом в другом, а сразу во всех; и не внешним образом, а так, что вместе с видовым отличием составляет сущность каждого своего вида.

-- Оккам, Гоббс и Беркли.

-- тупиковая.

-- истинные понятия, то они должны выражать то, что существует в действительности, и, следовательно, должны существовать соответствующие им и независимые от них объекты, но это уже означало бы, что универсалии существуют реально (субсистентно). Поэтому только мысленное существование универсалий в обоих случаях исключается.

мысленно, поскольку в последнем случае понятие общего оказывалось бы не соответствующим действительности. Какой же выход?

В поисках выхода Боэций обращается за помощью к знаменитому комментатору Аристотеля, философу II в. Александру Афродисийскому. Тот опирался на аристотелевскую теорию обобщения путем абстрагирования. Он, в частности, заметил, что понятие, если оно даже не выражает своего предмета в точности так, как он есть на самом деле, не всегда является пустым или ложным. <...>

множества логически возможных миров.

следовательно, вопрос о существовании сходного -- это и есть вопрос о существовании общего, т. е. вопрос о том, каким образом неповторимые индивиды имеют в себе нечто общее.

я: ибо существуют они только в единичном, а мыслятся только как общие. Но тогда возникает сомнение в отношении истинности универсалий: ведь и согласно Боэцию нельзя считать истинным понятие, которое выражает не то, что существует.

 

.

Основные проблемы.

знание

Бога

Общее и единичное (проблема универсалий)

 

европе.

Церкви понадобились образованные люди, которые легко могли занять руководящие посты.

философии изучалось богословие и медицина.

Основные представители

уильям оккам.

Бога, и что поэтому между теологией и истинной философией противоречия не может быть, а в согласии их учений — доказательство истинности обеих.

В период расцвета схоластических систем философия и теология действительно переходили одна в другую. Однако различие их природы должно было всё-таки проявить себя — и к концу средних веков богословие и философия уже резко обособляются друг от друга.

помощь сверхъестественного откровения.

наконец место схоластического предположения сообразности церковного учения с разумом заступает полное отделение школьной философии (аристотелевской) от христианской веры.

 

 

Феномен университета (институциональный аспект).

Основа образования 7 свободных искусств. Трехпутье + четырехпутье.

Сначало грамматика риторика диалектика.

Потом арифметика геометрия музыка астрономия.

Первые университеты превратились в логические корпорации отдельные политические силы.

Клирики университетские магистры.

но право было мягче граждансого и исключало смертную казнь.

например болонья занималась воспитание будущих юристов.

Парижский университет был главным центром изучения философии. Университеты делились на коллежи как парижский и оксфордский, и на нации как парижский и болонский.

Аристотелизм в схоластической философии.

 

Представляя собою философию религиозную, схоластика движущий нерв своего развития имела в потребностях богословской мысли, для которой философствование являлось служебным орудием. Естественно, что развитие философии шло рядом с развитием теологии; и как богословская мысль могла преуспевать в своём движении на почве уже достигнутого трудами предшествующих веков, так и философская тем большего достигает расцвета и тем более разносторонние услуги оказывает богословию, чем более делается осведомлённою в учении великих философов древности — Платона и Аристотеля, уже в патристический век признанных носителями всего доступного естественному человеческому уму знания.

Апулея: «De dogmate Platonis». Из сочинений Аристотеля были известны «Categoriae» и «De interpretatione» в латинском переводе Боэция. С логическим учением Аристотеля, кроме того, знакомили: введение Порфирия к этим сочинениям Аристотеля, тоже в переводах Боэция и Викторина, потом сочинения Марциана Капеллы, Августина, Псевдоавгустина, Кассиодора и несколько истолковательных трактатов Боэция к Аристотелю и Порфирию. Из логических сочинений Аристотеля не были известны обе «Analyticae», «Topica» и «De sophisticis elenchis», а из сочинений, касающихся других областей философии — ни одного.

последних. Причина этому заключалась в том, что за отсутствием какой-либо метафизики научное решение метафизических вопросов стали искать в области известных в то время семи школьных наук, и здесь естественно должны были остановиться на логике, или диалектике, как науке характера философского; из неё и стали извлекать метафизические принципы.

 снова восстановил древнее различие между диалектикой и метафизикой: если за диалектикой ещё оставлено на догадках построяемое решение онтологических вопросов, то все же она считалась наукой только подготовительною к познанию истины. Такого же взгляда держались Фома Аквинат и его последователи.

универсалиях, или общих понятиях. Эта трудная проблема преподносилась ещё уму Аристотеля.

Первые схоластики нашли её в переведённом Боэцием введении Порфирия, точнее — в предисловии к этому введению. Здесь Порфирий указывает три трудные вопроса, которые сам отказывается решить:

1. роды и виды существуют ли в реальности или же только в мысли?

2. если допустить, что они существуют реально, то телесны они или бестелесны?

3. и существуют ли они отдельно от чувственных вещей или же в самих вещах?

номиналистами — те, которые учили, что лишь индивидуумы имеют реальное бытие, а роды и виды суть только субъективные обобщения сходного, делаемые при посредстве равных понятий (conceptus) и одинаковых слов.

Поскольку номинализм ударяет на субъективность понятий, при посредстве которых мы мыслим однородные объекты, он называется концептуализмом, а поскольку он ударяет на одинаковость слов, которыми по недостатку собственных имён мы обозначаем совокупность однородных объектов, — крайним номинализмом, или номинализмом в тесном смысле. Его формула — universalia post rem. Эти главные направления по вопросу об универсалиях существуют, отчасти в зародыше, отчасти в некотором развитии, уже в IX и Χ веке, но полное раскрытие, диалектическое обоснование их, взаимная полемика, а также выступление различных возможных их модификаций принадлежит последующему времени. Вопрос об универсалиях, помимо его общенаучного значения, для схоластики важен был потому ещё, что решение его стояло в тесной связи с теми или другими вероучительными положениями.

Geschichte d. Philosophie“, 1866, I, 265), — не только осуждала догматическую ересь, но вместе с тем высказалась и против метафизических принципов,… то это выходило из совершенно правильного взгляда: кто придаёт более реальности вещам, чем идеям, тот более привязан к этому миру, чем к идеальному небесному царству».

 элементы в ареопагитских сочинениях и платоновские идеи также имели значение как опорные пункты.

Онтология схоластиков в своём понимании идей изначала является самостоятельною по отношению к Аристотелю. Александр Галес отклоняет весьма определённо возражения Аристотеля против идей Платона. Сам Александр принимает четыре принципа Аристотеля, но называет принцип формы: causa exemplaris sive idealis. Альберт Великий пишет трактат «De erroribus Aristotelis»; Фома Аквинат порицает полемику Аристотеля против платоновского изыскания внутреннего смысла слов; Бонавентура говорит о египетской тьме, в которую погрузился Аристотель вследствие отрицания идей.

может сделаться многим, — которая образовала нерв индийской спекуляции и которою заняты были ещё Гераклит, Парменид и другие греческие философы. Учитель Фомы, Альберт, также трактовал об этой проблеме, но с меньшим научным успехом, чем его великий ученик.

 

 

Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии.

 

подчинены задачам богопознания, спасения души. Таков исходный тезис христианской философии, разделяемый всеми (независимо от их принадлежности к тому или иному направлению) мыслителями западноевропейского средневековья.

Разногласия возникали при обсуждении вопроса о том, способствует ли рациональное познание продвижению христианина по пути богопознания или же, наоборот, лишь отвлекает его от поиска спасительной истины. В западном средневековье мы можем найти два противоположных ответа на этот вопрос.

 

аверроизм: концепция двойственной истины.

Обычно теория Д.и. истолковывается узко, как касающаяся лишь взаимных отношений истин философии и теологии. При широком истолковании эта теория относится ко всем описаниям, независимо от области знания, в которой они получены.

Проблема бытия в схоластической философии.

 

.

.

универсалии) имеют реальное существование и предшествуют существованию единичных вещей(дом вообще существует как и конкретный дом).

считали понятия лишь именами, реально существуют лишь отдельные вещи с их индивидуальными качествами. Общие понятия, создаваемые нашим мышлением об этих вещах, не только не существуют независимо от вещей, но даже не отражают их свойств и качеств.

а разделяет на четыре природы:

, но торящая–бог, как источник всех вещей: единственный несозданный творец всего, он бесформенен, невыразим и постигается лишь через бытие вещей.

и творящая–божественные идеи, выступающие как первичные причины; идеальный мир создан богом из себя самого и существует вечно.

3.   Сотворенная и нетворящая–чувственно–воспринимаемый мир, который есть проявление идеального мира во множестве различных вещей.

как конечная цель всех вещей.

Вторая и третья природы не имеют самостоятельного существования и не отличаются по–существу. Образование вещей Э. связывает с грехопадением человека, при котором происходит отпадение человека от бога. Но с течением времени наступает искупление и возвращение всех вещей к богу. Система Э. по-своему существу пантеистическая, была осуждена католической церковью.

существует ли предзнание?). Божественное откровение подготавливает научное познание. А. Связал тесно теологию с философией.

имена, названия, просто «сотрясения воздуха». Реально существуют только единично чувственно воспринимаемые вещи.

ризнаки класса предметов. Благодаря универсалиям возможно познание.

 

 

Доказательство бытия Бога у Ансельма Кентерберийского и Фомы Аквинского.

 

Ансельм считал веру основой рационального знания.

Вывел бытие Бога из самого понятия Бога (онтологическое доказательство бытия Бога).

1. Все стремится к Благу — но Бог и есть Абсолютное Благо

2. Все ограничено и имеет некий верхний предел. Это и есть Бог.

3. Бытие целое по какой-то причине. Это и есть Бог.

4. Бог как совершенство

он существует вне нас и вне этого мира (Бог есть, потому что он есть — то есть Бог при рождении человека вкладывает в его разум идею о себе).

5 доказательств бытия Бога Фомы Аквинского

выкладывается цепочка «двигателей», которая не может быть бесконечной и в итоге нужно обнаружить «двигатель», который движет все остальное, но сам при этом не приводится в действие чем-то другим. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения.

Доказательство через производящую причину — это доказательство схоже с первым. Только в этом случае не причина движения, а причина производящая что-либо. Так как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной всего — это Бог.

потенциального в актуальное состояние. Это нечто — Бог.

самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее — этим является Бог.

существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире — это существо мы именуем Богом.

 

 

Философия П. Абеляра.

 

 (1119).

способность абстрагирования).

 (1140).

разумному осмыслению и

 жизни, свободны от вины. Однако в вопросе о спасении, полностью лежащем в сфере божеств, ведения, А. выступает сторонником жёсткого учения о предопределении: проблема нравств. вины относится им только к сфере человеч. деятельности и знания.

 

Философия Фомы Аквинского.

 

к лику святых католической церкви, в 1567 признан пятым «учителем церкви».

Августина. В рубриках «Суммы теологии» одни и те же схемы мысли накладываются на бесконечную пестроту конкретных вопросов – от пяти доказательств бытия бога до определения границ допустимого и недопустимого в финансовой деятельности и т.п.

какой либо потенциальности, – бог, источник всякого оформления. Материя вносит в форму и присущую форме идеальную всеобщность конкретизирующий «принцип индивидуации». Во всём сущем Ф. А. вслед за Аристотелем различает «субстанцию» (сущность) и «акциденции». Онтология Ф. А., как это вообще характерно для средневековой философии, ценностно окрашена: «сущее и благое есть понятия взаимозаменимые» (Summa theologiae, II, q. 18, a. 3).

осущностном тождестве ангельской и человеческой природы, с точки зрения Ф. А., ложно. Человеческая душа – не просто «двигатель» тела, но его субстанциальная форма. Эта концепция вызвала противодействие августинистскофранцисканских оппонентов Ф. А., пока не была принята на Вьеннском соборе в 1314 в качестве ортодоксальной доктрины католической церкви. В аверроизме Ф. А. видел ниспровержение христианской эсхатологии, апеллирующей к судьбам личной души. Личность для Ф. А. – «самое благородное во всей разумной природе» (там же, 1, q. 20, а. 1), интеллект – это всегда личный интеллект и постольку не абсолютное начало, но часть целого. Только в боге интеллект есть сущность, в человеке же – потенция сущности, так что не «интеллект мыслит», но человек мыслит «при посредстве» интеллекта. Это включение интеллекта в душевнотелесную индивидуальность и отрицание его абсолютности, вытекающее из христианских догматических предпосылок, сочетается у Ф. А. с утверждением примата интеллекта над волей. Ф. А. считает, что разум сам по себе выше воли, однако делает оговорку, что в жизненной плоскости любовь к богу важнее, чем познание бога.

         Для этики Ф. А. характерно учение о «естественном законе», вложенном богом в сердца людей и описываемом в духе этики Аристотеля; над ним надстраивается «божественый закон», который превосходит «естественный закон», но не может ему противоречить. В трактате «О правлении государей» Ф. А. соединяет восходящие к Аристотелю представления о человеке как общественном существе, об общем благе как цели государственной власти, о моральном добре как середине между порочными крайностями и т.д. с христианскими догматами и доктриной о верховном авторитете римского папы. Ф. А. с оговорками признаёт право народа восстать против тирана, систематически извращающего справедливость.

Неотомизма.

        

 

Дунс Скот об онтологическом статусе индивидов и универсалий.

 

, чрез своё действие, выпытываемое познающим. Внешние вещи действуют на нас в чувственном восприятии, и наше познание со стороны реальности своего содержания зависит от предмета, а не от субъекта; но с другой стороны, оно не может всецело зависеть от предмета, ибо в таком случае простое восприятие предмета или его присутствие в нашем сознании составляло бы уже совершенное познание, тогда как на самом деле мы видим, что совершенство познания, достигается лишь усилиями ума, обращаемыми на предмет. Наш ум не есть носитель готовых идей или пассивная tabula rasa; он есть потенция мыслимых форм (species intelligibiles), посредством которых он и преобразует единичные данные чувственного восприятия в общие познания.

поскольку их первоначально различает другой ум, именно ум божественный. Каким образом в действительном (актуальном) познании формальные свойства вещей (не исчерпываемые единичными явлениями) совпадают с соответствующими формальными идеями нашего ума, и где ручательство такого совпадения — на этот вопрос о сущности познания и о критерии истины мы не находим у Д. Скота, как и у проч. схоластиков, вразумительного ответа.

телеологическое.

Св., а единое начало обоих есть Бог Отец. Все вещи находятся в уме Божием как идеи, то есть со стороны своей познаваемости, или как предметы дознания; по такое бытие не есть настоящее или совершенное, ибо по Д. Скоту идеальность меньше реальности. Для произведения настоящей реальности к идеям ума (божественного) должна привходить свободная воля Божия, которая и есть окончательная причина всякого бытия, не допускающая дальнейшего исследования.

нибудь форма совершеннее, тем она действительнее (актуальнее), а чем она актуальнее, тем сильнее внедряется она в материю и прочнее её с собою соединяет; но формы ангела и разумной души суть совершеннейшие и актуальнейшие, и, следовательно, всецело соединяют с собою материю, а потому и не подвергаются количественному распадению, так как имеют свойство силы единящей.

же отношении между собою находятся эти два первоначала всякой реальности?

principium individuationis название haecceitas в противоположность с quidditas.

еретиком. Впрочем, и относительно веры он допускает сомнение, отрицая только сомнение побеждающее.

 и знаменует собой переход к философии Поздней схоластики, имеющей уже много общего с Возрождением. Сюда относятся:

эмпиризм, не дозволяющий выводить конкретную действительность из общих принципов;

2. его несогласие со средневековым принципом «philosophia theologiae ancilla»;

3. его реалистическое понимание субстанции вообще и духовных сущностей в особенности;

4. его представление о мире как имманентно развивающемся целом;

5. признание самостоятельности и безусловного значения за индивидуальным бытием;

6. наконец, его философски проведённое францисканское убеждение в том, что истинная жизнь не сводится к мышлению ума и что любовь выше созерцания.

Божией всякое понятие о целесообразном мировом строе и о генетическом естественном развитии вселенной?

 

Ботаника

эк.ист. готовые вопросы

.

Для восточной (азиатской) модели хозяйственного развития характерны следующие черты:

1. Рабы не составляли главную производительную силу общества, т.е. производством материальных благ в сельском хозяйстве и других сферах занимались люди, считавшиеся свободными.

2. Земля находилась не в частной, а в государственной или государственно-общинной собственности.

3. Между государством и общинниками-земледельцами сложились отношения подданства, т.е. отсутствовали права при безусловном несении повинностей в пользу государства.

4. Государство на Востоке приобрело форму «восточной деспотии», т.е. полного бесправия подданных перед лицом государства. Именно поэтому такой тип общества называется «обществом восточного рабства».

5. Общины отличались устойчивостью, что было связано с необходимостью создания и поддержания в должном состоянии ирригационной системы.

Он требовал значительных вложений, высокого уровня организации хозяйства, применения рабского труда, создавал благоприятные условия для самого существования греческого общества, развития греческой культуры.

возникновению форм классического рабства. Концентрация земли, распространение частной собственности, развитие ремесел, торговли, денежного обращения, зарождение товарного хозяйства требовали дешевой рабочей силы. Заставить работать свободного мелкого собственника, добивавшегося равноправия и наделенного участком земли, было трудно. Такой рабочей силой мог быть лишенный всех прав и имущества раб. Этим объясняется агрессивность Рима, его бесконечные войны, массовое ограбление и порабощение завоеванного населения. Успешные войны способствовали обильному притоку рабов, росту и внедрению рабства.

и ремесленники стремились не только к получению большего прибавочного продукта, но и к денежной его реализации. Все это вызывало усиление эксплуатации рабов, которые превратились в основного товаропроизводителя. Потребность в рабах была постоянной.

полузависимых работников продолжал применяться, но играл подчиненную роль. Положение рабов было полностью бесправным. Раб приравнивался к вещи, животному, он поступал в абсолютное распоряжение господина. В руках отдельных рабовладельцев сосредоточивались тысячи рабов.

.

плантаторской рабовладельческой системы.

в. заметную роль стали играть арендаторы. На Среднем Западе их доля среди землевладельцев доходила до 20%. Хозяйства зажиточных фермеров, как правило, носили товарный характер. Именно в них активно использовалась сельскохозяйственная техника, применялся наемный труд. Рынок рабочей силы для капиталистически организованного аграрного сектора формировался за счет иммигрантов, а также разорявшихся фермеров.

втянутой как в орбиту мирового капиталистического хозяйства, так и в процесс становления промышленного капитализма в самих США.

Значительно возросли производительность и интенсивность труда в сельском хозяйстве. Этому в немалой степени способствовало применение новых сельскохозяйственных машин и искусственных удобрений. Высокие темпы роста сельскохозяйственного производства позволили США в короткий срок стать одним из основных поставщиков хлеба и мяса на мировой рынок.

Несостоятельный должник – арендатор принуждался кредитором-плантатором или скупщиком сельскохозяйственных товаров работать в счет оплаты долга.

, сельскохозяйственным рабочим.

аграрные отношения были более разнородными, поскольку социальные отношения в сельском хозяйстве германских государств различались. В целом можно выделить две основные группы: западные германские государства были близки по своим аграрным отношениям к Франции, восточные – к Польше и России. Некоторые, например Бавария, занимали промежуточное положение.

в. происходило усиление крепостничества в связи с желаниями помещиков интенсифицировать свое хозяйство. Более тяжелой стала барщина, прекратившая свое существование на Западе. Ее роль даже возрастает по сравнению с другими феодальными повинностями, как правило, она составляла 5–6 дней в неделю. Должны были работать также жены и дети крестьян. Крестьян продавали, отдавали внаем, обменивали и закладывали. Положение крестьян было близким к рабству.

земли.

В Пруссии развитие капитализма в сельском хозяйстве тесно переплеталось с пережитками феодализма. Сохранились так называемые «поместья-округа», в которых помещику принадлежала полицейская и административная власть, действовали «Уставы о челяди», ставившие бедняков в полную зависимость от юнкера. Значительную часть сельского населения составляли «огородники», «усадебные поденщики», «бобыли» – батраки, получавшие от помещика небольшой клочок земли, жилище, топливо, не имевшие права покинуть юнкерское поместье без разрешения.

– правила, запрещавшего любые операции с землей, полученной по наследству, – сдерживало развитие рынка земли.

в. Цены на зерно упали почти на 30%. Арендная плата, особенно в Пруссии, повысилась. Государство попыталось защитить отрасль повышением пошлин на рожь и пшеницу в пять раз.

под защитой протекционистских тарифов и государственных субсидий сравнительно безболезненно переходили к интенсивным методам хозяйствования.

из страны – экспортера сырья превратилась в их импортера. Зависимость от импорта сырья сдерживала развитие легкой промышленности, не давала возможности снизить стоимость рабочей силы.

. прусские области покинули почти миллион человек, а в следующие пять лет еще миллион. Бегство из деревень приводило к тому, что крупным хозяйствам становилось все труднее находить свободные рабочие руки. Юнкера призывали правительство принять чрезвычайные меры по удержанию рабочих рук в деревне, но эти призывы не получали поддержки в ландтаге (парламенте).

.

вв. в Европе начинается подъем в области сельского хозяйства. Происходит переход от трехпольной системы земледелия к более интенсивной агрикультуре. Вместо пара стали сеять кормовые травы и корнеплоды. Наряду с кормовыми культурами здесь стал применяться дренаж, минеральные удобрения.

принял массовый характер, и английское крестьянство в прежнем, феодальном смысле слова исчезло. Таким образом, новая система земледелия повлекла за собой изменение социальных отношений в английской деревне, социального состава крестьянства, законодательства, регулирующего эти отношения.

своих руках около половины земельных угодий страны, конфискованных у короны, епископств, дворян, стоявших на стороне короля; оно в огромных масштабах перераспределяло земельную собственность в пользу нового дворянства и буржуазии, продавая ее крупными участками; пополняло государственную казну средствами, полученными под залог земельного имущества.

Вокруг земель разгорелась бешеная спекуляция, на которой сколотили колоссальные состояния дельцы Сити и члены революционного парламента, проповедовавшие принципы пуританства, но на деле далеко опередившие в жажде наживы бывших хозяев Англии.

вв., представлявшие правительственные акты по частным заявкам землевладельцев, желавших произвести раздел общинных земель, способствовали буржуазной мобилизации земельной собственности.

не занимались хозяйственной деятельностью, они сдавали землю в аренду фермерам. Крупные фермеры арендовали землю на длительный срок (обычно на 99 лет), их хозяйства представляли собой капиталистические аграрные предприятия, в которых в больших масштабах использовался наемный труд, применялись усовершенствованные орудия труда, передовые агротехнические приемы.

Для поощрения развития фермерских хозяйств, прежде всего зерновых, правительство ввело высокие пошлины на импорт хлеба, скота, мяса (1660), установило премии за экспорт хлеба (1689), приняло закон об оседлости для обеспечения сельского хозяйства рабочей силой. Согласно ему, сельскохозяйственным рабочим запрещалось самостоятельно покидать приходы, где они трудились по найму; при избытке рабочей силы приходские власти могли высылать рабочих в другие местности.

Развитие фермерской системы, приток капиталов из колоний способствовали существенному подъему аграрного производства. Рост производства сельскохозяйственной продукции обеспечивал потребности населения в продуктах питания, а промышленности – в сырье.

землевладельцами. Рынок труда, необходимый для развития промышленности, пополнялся за счет крестьян, лишавшихся земельной собственности. Развитие капиталистического сельского хозяйства, ускоренное буржуазной революцией, являлось важнейшей предпосылкой промышленного переворота.

вв. сеньоры приступили к разделу сельскохозяйственных угодий, присваивая себе треть, а часто и большую часть земель. За выделение из общины выступали зажиточные крестьяне, которые нередко арендовали часть помещичьих земель. Бедные крестьяне, наоборот, выступали за сохранение общины, в том числе за право пасти скот на всех общинных землях, находящихся под паром, собирать колосья на всех полях после жатвы.

Франции наблюдается попытка сеньоров восстановить во многом утраченную феодальную зависимость крестьян. Но эта попытка не имела успеха.

. Франция оставалась преимущественно аграрной страной. Подавляющая часть крестьян-земледельцев состояла из цензитариев, плативших налоги в пользу государства, невыкупаемые сеньориальные повинности помещику и десятину церкви. Натуральная часть этих повинностей была значительной. Широко распространено было и половничество. Даже там, где существовала «смешанная» форма половничества и фермерства, натуральная доля платежа преобладала. Земельная собственность была, как правило, распыленной на множество парцелл, размеры которых не превышали 1 гектара. Все это ограничивало возможности расширенного воспроизводства, а в некоторых крестьянских хозяйствах и вовсе делало его невозможным.

Лишь незначительная часть крупных землевладельцев перешла к самостоятельному хозяйству. Большинство сдавало свои угодья в аренду. Крестьяне же не имели средств и земли для введения агрономических улучшений. Таким образом, низкий уровень сельскохозяйственной техники был обусловлен общеэкономической ситуацией. Периодически повторявшиеся неурожаи и голод были своеобразным законом такого типа производства.

Вопрос 4. Экономика Германии после первой мировой. Основные условия Версальского мирного договора (1919) и последствия его выполнения для экономического развития Германии.

жителей. Кроме этого, Германия обязалась выплатить репарации в размере 132 млрд. марок в течение 37 лет.

, которые надлежало выплатить в течение 58,5 лет.

)

жителей. Кроме этого, Германия обязалась выплатить репарации в размере 132 млрд. марок в течение 37 лет.

, которые надлежало выплатить в течение 58,5 лет.

План-Дауэса

Германии одновременно предоставлялся международный заём.

Германии инфляции и привела Веймарскую республику в её период расцвета — «золотые двадцатые».

стал одним из первых успехов во внешней политике послевоенной Германии, придавший новый импульс отношениям США и Европы.

.

золотых марок. Планом также отменялась политика обеспечения «продуктивных залогов», благодаря чему завершилась оккупация Рурского региона.

золотых марок. Для обеспечения выплат Рейхсбанк и Имперские железные дороги были поставлены под международный контроль.

.

Юнга-План

марок), отмену репарационного налога на промышленность и сокращение обложения транспорта, ликвидацию иностранных контрольных органов. Одним из важнейших следствий принятия плана Юнга был досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской области.

США официально не участвовали в работе конференции; однако, являясь инициатором плана Юнга, оказывали давление на участников конференции, добиваясь принятия этого плана. План был разработан группой финансовых экспертов во главе с американцем Оуэном Юнгом и отражал интересы частных, прежде всего американских, кредиторов Германии.

На практике план Юнга выполнялся лишь до июля 1931 года (официально отменен в 1932 году). Однако его тяготы были использованы националистическими политиками Германии для разжигания в народе шовинистических настроений.

вместо репарационной комиссии.

. Формирование командной экономики Германии. Содержание экономической политики фашизма.

. «Кровь и почва (идеология)») и программа автаркии требовали целенаправленного и эффективного использования государственных средств.

Экономисты из различных сфер, таких, как военная служба, публицистика и экономика, согласились с потребностями экономики в мирное время, среди которых были:

Определение спроса промышленности на сырье

Обеспечение топливом

Приспособление транспорта к условиям военного времени

военными расходами

0000 до одного миллиона солдат.

, в которых до 1938 года отбыли повинность 350000 юношей. После начала войны повинность все более приобретала военный характер, в частности, в ее рамках выполнялось строительство бункеров.

с чем при смене места работы ограничивались возможности карьерного роста.

готовки к захватнической войне.

Вопрос 7. Экономическое развитие США в 20-30 гг. ХХ века. Основные причины экономического кризиса “Великая депрессия” в США.

1. Факторы и результаты экономического роста США

ервой мировой войны в 1921 году для США начинается небольшая эпоха процветания — «Просперити», продлившаяся 8 лет и закончившаяся в 1929 году с началом Великой Депрессии.

Первая мировая война не затронула производительных сил страны, потери трудовых ресурсов были значительно меньше, чем в странах Европы.

Укреплению экономического роста способствовали  значительные прибыли от поставок странам Антанты вооружения и боеприпасов во время первой мировой войны. Центр мирового экономического развития переместился из Европы в Северную Америку.

В послевоенное время одним  из локомотивов роста стала автомобильная  промышленность. За автомобилями следовала и остальная промышленность. Индекс общего производства вырос с 67 единиц в 1921 году, до 100 в 1923-25 годах и до 126 в 1929 году.

покупка этих товаров для многих американцев стала вполне реальной.

Главным получателем американских денег была Германия, которая выплачивала военные репарации Англии и Франции. Американские займы были для Германии единственной возможностью справиться с огромными репарационными платежами. Германия получала американские деньги, переводила их в Англию и Францию, а те, в свою очередь, расплачивались с США по долгам, сделанным во время войны.

надо только инвестировать  сбережения в акции индустриальных корпораций, которые на глазах изменяли американское общество.

К началу 20-х гг. США производили 3/5 мирового производства чугуна и стали, обеспечивали почти 1/2 мировой добычи угля и 2/3 нефти.

. Кроме этого, он организовал скупку государственных ценных бумаг, что привело к увеличению банковских резервов.

. Избыток средств, закачанный в экономику, перетек на фондовый рынок, вызвав фантастический спекулятивный бум.

Весной 1928 года количество акций, участвовавших в торгах, увеличивалось  на 20-25 процентов в месяц. За 1928 год рост стоимости акций составил в среднем 35 процентов.

Множество частных спекулянтов  покупали акции в долг. Те банки, которые непосредственно не вкладывали в акции, наживались на кредитовании спекулянтов. Банки были готовы выдавать деньги на приобретение ценных бумаг  без проверки платежеспособности и под небольшие гарантии.

Весна и лето 1929 года стали  пиком эйфории. Стоимость акций  росла на 10 процентов за один месяц; стоимость отдельных корпораций выросла за лето в полтора-два раза.

Деньги потекли в Америку  со всего мира. Размеры кредитов, выдаваемых брокерам, росли ежедневно. В июне начался спад промышленного производства, вызванный тем, что все деньги уходили на биржу.

2. Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г.

Существует ряд теорий на этот счёт, но, по всей видимости, в возникновении экономического кризиса сыграла свою роль совокупность факторов.

кредитов.

.

.

Биржевой пузырь; инвестиции в производство сверх реальной необходимости.

 населения, а также вынудило другие страны применить контрмеры, навредившие американским экспортёрам.

ервой Мировой резко сократились, что привело к рецессии в ВПК страны и смежных секторах экономики.

конфискация золота у населения США

Падение биржи началось 24 октября 1929 года. К 29 октября акции  стали сбрасывать панически. За три дня, промышленный индекс Доу-Джонса сократился на 20%. Акции продолжали падать до 1932 года, когда их стоимость составила 11 процентов от пика.

Началось массовое разорение банков, от чего пострадали уже не спекулянты, а обычные вкладчики. Банкротство банков вызвало резкое сокращение количества денег, которые находились в обороте. Цены на товары пошли вниз. Тут же начало сокращаться производство, падать импорт и экспорт.

Дефляция составила 40 процентов, а по некоторым товарам – до 60-70 процентов.

несоответствие между крупномасштабным расширением производственных мощностей и покупательной способностью населения.

Это усугубило внутреннюю ситуацию с производством в Америке, поскольку убрало платежеспособный спрос на американские товары в Европе.

начали разоряться немецкие и австрийские банки. Возникла паника в Германии, которая привела к новым банкротствам. В июле 1931 года были временно закрыты все немецкие банки.

В сентябре 1931 года из золотого стандарта вышла Великобритания, что вызвало панику по всему миру и массовый обмен долларов на золото, что еще сильнее сократило количество денег в обращении.

Стремясь стимулировать  внутреннее производство, все страны Европы и США начали вводить высокие пошлины на импортные товары. В результате экспорт в целом стал невыгоден, производство снизилось еще сильнее.

Национальный  доход уменьшился в 2 раза; в 3 раза уменьшился объем внешней торговли.

доктрина, предусматривающая усиление государственного регулирования экономики.

К 1933 г. промышленное производство сократилось в целом на 46%, а по отдельным видам продукции значительно больше: производство чугуна - на 79%, стали - на 76%, автомобилей - на 80%, добыча угля сократилась на 42%. Происходили массовое разорение и банкротства промышленных, торговых и финансовых предприятий.

Великая депрессия изменила социальный облик Америки. Если рабочие, жившие «от зарплаты до зарплаты», лишались только своих заработков, то средний класс потерял помимо работы и все сбережения. Средние американцы стремительно нищали, переходя в разряд люмпенов. К концу третьего года Великой депрессии средний класс оказался на грани исчезновения.

Вопрос 8. Антикризисная программа “Новый курс” Рузвельта, основные ее направления и меры по восстановлению экономики США

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта

Мировой экономический кризис оказал сильнейшее влияние не только на экономику развитых стран, но и на представления о степени и возможностях автоматического саморегулирования рыночной экономики, о месте и роли государства. Именно с этого периода идеи о необходимости государственного регулирования рыночной экономики находят свою реализацию практически во всех развитых капиталистических странах.

В 1933 году новым президентом  США стал Франклин Делано Рузвельт. В должность он вступил в марте 1933 года, и с этого момента регулирование экономики США и особенно финансового рынка стало качественно меняться. Программа нового президента по выходу из кризиса получила название «Новый курс»

и его последователи признавали необходимым участие государства в регулировании хозяйственной жизни. Исходя из этого, основной целью реформ Рузвельта стало активное вмешательство государства в процесс общественного воспроизводства.

Рузвельт рассчитывал преодолеть кризис путем планирования хозяйства, установления «классического мира» внутри страны и добрых взаимовыгодных отношений с другими странами. Реформы новой администрации охватили все сферы экономики и проводились по следующим основным направлениям:

1. Укрепление финансово-банковской системы

2. Девальвация доллара.

3.стимулирование промышленного роста.

4.Стимулирование сельскохозяйственного производства.

5. Регулирование социальных отношений.

В результате за 1933- 1939 гг. при сокращении числа банков на 15% (2 тыс. банков не получили разрешения на открытие) объем их активов возрос на 37%. Усилилась концентрация банковской системы - число банков с 25 тыс. сократилось до 15 тыс. В 1933 г. была установлена система страхования вкладов, что привело к возрастанию доверия к банковской системе.

Совершенствовалось и  законодательство о деятельности фондовых бирж, направленное на пресечение биржевых спекуляций. В этот же период в практику денежного  регулирования была введена норма резерва, сконцентрированная в Федеральной резервной системе, повышение или понижение которой влияло на денежную массу в обращении;

2. Девальвация доллара. Для обеспечения инфляционного развития страны, США провели крупномасштабные закупки золота по ценам, превышающим курс доллара по отношению к золоту. Эта мера искусственно снизила курс доллара, и в 1934 г. официальная цена золота была установлена на уровне 35 долл. за унцию по сравнению с прежней официальной ценой 20,67 долл., что снизило его золотое содержание на 41%.

Одновременно вводился биметаллизм. Девальвация доллара, изъятие монетного  золота из обращения, доступное кредитование способствовали росту цен и создавали инфляционный механизм развития экономики, давая в руки государства средства для проведения реформ. Девальвация доллара перераспределила доход в пользу промышленного, а не ссудного капитала, уменьшилась задолженность монополий, усилились экспортные возможности США;

20 сентября 1931 г. был отменен золотой паритет фунта стерлингов, в результате обесценивался бумажный фут – его стоимость к концу 1931 г. снизилась на 30%, повысились розничные пены на внутреннем рынке.

оссии.

Средние века - период зарождения, господства и разложения феодализма. На

данный момент существуют различные понимания сущности феодализма. Основных

две. Часть исследователей считает славными признаками строя политическую

раздробленность, иерархическую структуру власти, корпоративность. Другая –

крестьянского

социальные отношения.

. К основным признакам этого строя относят:

1. господство натурального хозяйства

2. Сочетание крупного (феодального земледелие) и мелкого (надельного, крестьянского землепользования)

3. Личную зависимость крестьян от феодала

4. внеэкономическое принуждение

, плохое состояние техники.

Принято считать, что классический феодализм возник в результате двух процессов:

1. распад римского античного общества

2. и разложение первобытного строя.

Началом феодализма в Европе считают падение Римской империи в 5 веке, а

концом считают Английскую буржуазную революцию 1642-1649. Развитие

средневекового общества сопровождалось значительными сдвигами в экономике,

строе. С учетом всех изменений выделяют:

Раннее средневековье – время формирования феодального способа производства (5-10

века)

2. классическое Средневековье – период развитого феодализма (11 –15 века)

3. позднее средневековье - период разложения феодализма и зарождения

капиталистического способа производства (конец 15 – середина 17 веков).

Феодальное хозяйство Киевской Руси

(до 1237— 1241), когда Русь продолжала развиваться по восходящей линии, и период монгольского ига, продолжавшийся до 1480 г., когда преодолевался общий упадок сельскохозяйственного производства и возрождались ремесленное производство и строительство.

да держит отчину свою». Это было юридическим закреплением начавшегося разделения Киевской Руси. Приглашенный на киевский престол Владимир Мономах восстановил единство Русского государства, но ненадолго. Объективный исторический процесс нельзя было предотвратить. К тому же могущество Киевской Руси подрывали нашествия восточных кочевников — печенегов и половцев. Киевская Русь испытывала экономический и политический упадок.

Причины феодальной раздробленности Киевской Руси связаны, с одной стороны, с особенностями социально-экономического развития Русских земель, а с другой, — с общими закономерностями развития феодального способа производства, проявившимися не только в истории Отечества, но и в истории мировой экономики.

К середине XII в., когда завершился процесс перехода к феодальной раздробленности, на основе Киевской Руси возникло около 15 самостоятельных княжеств, соответствующих прежним территориальным единицам: В период раздробленности Русь представляла собой территориальную совокупность отдельных самостоятельных и раздробленных частных феодальных владений — княжеских и боярских вотчин и зависимых в разной степени крестьянских хозяйств.

Феодальные отношения развивались не только в сельском хозяйстве, но и в ремесленном производстве. Владельцем города в XI—XII вв. был в основном феодал-вотчинник, а ремесленники, торговцы и крестьяне, жившие в городе, являлись его крепостными и занимались переработкой продукции сельского хозяйства или каким-либо ремеслом. Как считали историки В. Ключевский, В. Соловьев и др., феодальный город на Руси в XI—XV вв. представлял собой укрепленное село, имеющее военно-стратегическое значение, со слабо развитыми промышленными отраслями и населением, большей частью занятым сельскохозяйственным трудом.

Русские купцы вывозили традиционные товары (меха, мед, воск, пеньку), ввозили же в основном предметы роскоши (драгоценные металлы и камни, шелк, вина, ремесленные изделия).

.

было около 15-ти. Выплавка чугуна увеличилась со 150 тыс. пудов до 800 тыс. Россия, ввозившая металл, с 1722 г. стала его экспортировать. Уже к концу 40-х годов она выплавляла чугуна в 1,5 раза больше, чем Англия и вплоть до начала XIX в. удерживала мировое первенство в производстве металла. Значительный рост наблюдался и в других отраслях промышленности.

Вплоть до конца второго десятилетия XVIII в. мануфактуры строила главным образом казна, причем, прежде всего для обеспечения военных нужд. Да и частные мануфактуры работали под жестким государственным контролем в виде многочисленных регламентов, уставов, льгот и обязанностей (в том числе первоочередного выполнения казенных заказов). Поскольку усиление борьбы с беглыми крестьянами и увеличение масштабов промышленности обострило проблему рабочих рук, в 1721 г. владельцам мануфактур было разрешено прикупать к своим предприятиям крепостных. Таким образом, мануфактуры, которые на Западе были капиталистическими предприятиями, в России стали развиваться на крепостнической основе. Для лучшего использования труда ремесленников (которые все еще производили большую часть промышленных изделий) на военные нужды с 1722 г. государство попыталось объединить их в цехи, но повсеместного распространения они не получили.

К концу второго десятилетия XVIII в. непосредственное вмешательство государства в промышленность и торговлю несколько смягчается, активизируется частная инициатива. Основным учредителем новых мануфактур становятся частные лица, в их руки передаются и некоторые казенные предприятия. С преимущественно военного на гражданский меняется соответственно и профиль мануфактур. Несколько ограничиваются экспортные монополии.

промышленность стала выпускать продукцию и для населения.

армии и флоту.

резкий скачок. По сравнению с концом XVII в. число мануфактур увеличилось примерно в пять раз и в 1725 г. составило 205 предприятий.

При Петре I в России возникли новые отрасли: судостроение, шелкопрядение, стекольное и фаянсовое дело, производство бумаги.

, помогало частным предпринимателям, обеспечивало мануфактуры рабочей силой.

12.Формирование налоговой системы. Основные виды и структура налогов в период правления Петра 1.

металлический жетон, выдаваемый после уплаты особой пошлины за право носить бороду. На жетоне были выбиты две надписи: на одной стороне – «Деньги взяты», на другой – «Борода – лишняя тягота». Пошлина была настолько велика, что желающим сохранить свою бороду приходилось сильно раскошелиться. Дворяне платили за бороду 60 рублей, Первостатейные купцы – 100 рублей. Рядовые торговцы – 60 рублей. Горожане – 30 рублей. Крестьяне 2 деньги (1 копейка) при въезде в город и выезде из города.

Россия всегда «славилась своими дорогами». Однако, ещё Петром I в. 1705 году было принято решение привести в порядок московские улицы. Деревянные мостовые заменялись каменными плитами в Кремле и Китай-городе, а остальная Москва мостилась мелким камнем. На все государство была наложена особая повинность: с дворцовых, архиерейских, монастырских земель и вотчин служилых людей взимался камень (количество камня зависело от количества крестьянских дворов). С первого десятка дворов брали один камень размером с аршин (71,12 см.), со второго – по два камня по пол-аршина, а с третьего – аршинный кубик мелкого камня размером не меньше гусиного яйца.

Не избежало этой повинности купечество и крестьяне (последние, приезжая в Москву для торгов, должны были привозить с собой по три камня с гусиное яйцо и песок).

«дабы государство не оскудело» ввел подушную подать. С помещичьих крестьян брали 80 копеек с души в год, с посадских людей – 40 копеек. Интересно, что новую подать брали и с младенцев, и со столетних стариков.

было до 30 разных видов налогов. Облагались даже церковные верования. Например, раскольники были обязаны уплачивать двойную подать.

Эти сборы донимали не столько тяжестью, сколько своей численностью: их было больше тридцати.

содержать одного солдата. Для определения этого надо было разделить стоимость содержания военного на число наличных податных душ.

В 1721 году подушной оклад положено было считать в 95 копеек с души, через три года он снизился до 74 копеек.

.

, еще в большей степени проявились после поражения в Крымской войне, продемонстрировавшей увеличивающееся соц.-эк. отставание России от Западной Европы. Высказывания в пользу отмены крепостного права звучали сильнее и решительнее.

акты отменяли крепостное право.

С момента публикации законов 19 февраля 1861 г. помещичьи крестьяне перестали считаться собственностью — отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить, переселять по произволу владельцев.

» — содержал главные условия крестьянской реформы:

»; крестьяне получили права «свободных сельских обывателей», то есть полную гражданскую правоспособность во всем.

Крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано их личной собственностью.

Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел; земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению. Минимальный размер крестьянского надела для каждой местности устанавливался законом.

и не имели права отказа от неё в течение 49 лет.

помещиком прекращались; крестьяне, выкупившие надел, именовались «крестьянами-собственниками». Крестьяне также могли отказаться от права выкупа и бесплатно получить от помещика надел в размере четверти от надела, который они имели право выкупить; при наделении бесплатным наделом временно-обязанное состояние также прекращалось.

Государство на льготных условиях предоставило помещикам финансовые гарантии получения выкупных платежей (выкупная операция), приняв их выплату на себя; крестьяне, соответственно, должны были выплачивать выкупные платежи государству.

Размер наделов

Согласно реформе устанавливались максимальные и минимальные размеры крестьянских наделов. Наделы могли уменьшаться по специальным соглашениям крестьян с помещиками, а также при получении дарственного надела.

В зависимости от ценности земли были определены высший и низший размеры душевого надела. В черноземной полосе наделы были меньше, а в нечерноземной и степной – больше.

крестьян

состоянии вплоть до заключения выкупной сделки.

состояния крестьяне обязаны были за пользование землёй платить оброк и трудиться на барщине. Размер оброка за полный надел составлял 8—12 рублей в год. Прибыльность надела и размер оброка никак не были связаны

Барщину обязаны были отбывать все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет и все женщины в возрасте от 17 до 50 лет.

Государственные крестьяне получили землю в бессрочное пользование с выплатой оброчной подати. В 1886г оброчная подать была превращена в выкупные платежи.

Выкупные платежи

. В случае выкупа по добровольному соглашению крестьяне должны были внести помещику дополнительный платёж. Основную сумму помещик получал у государства.

.

Крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историческое значение. Она открыла перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна уверенно вступила на путь капиталистического развития. Началась новая эпоха в ее истории.

Значительные успехи наблюдались в текстильной и пищевой промышленности.

Развернулось активное железнодорожное строительство.

Росла товарность сельскохозяйственной продукции. В крупных хозяйствах продукция производилась не для внутреннего пользования, а на продажу.

Развивалась аренда, наем рабочей силы.

Однако длительное время сохранялись пережитки феодальные пережитки.

Реформа 1861г была прогрессивным шагом в развитии экономических отношений не только в аграрном секторе, но и в других сферах экономики.

14. Развитие железнодорожного строительства в России. Основные источники его инвестирования.

никому не нужными выдумками.

консервировало натуральный, застойный характер российской экономик, явилось одной из причин поражения страны в Крымской войне.       

во-первых, отдавалось предпочтение частному строительству,

во-вторых, разрешалось участие в нем на равных основаниях российских и иностранных предпринимателей.

То и другое было серьезными новшествами в государственной экономической политике: объявляется курс на создание многоукладной экономики и на превращение России в «открытую зону» европейского хозяйства.

Государство объявило о предоставлении концессий частным компаниям на строительство дорог.

займов.

, принадлежавших и частным акционерным компаниям и государству. Но преобладающее место в ней до начала 1880-х годов принадлежало частному сектору.

«горячка» пошла на убыль, замедлилось строительство, стала падать доходность акционерных предприятий.

/д. Она была продиктована соображениями политическими (повышение роли государства в жизни российского общества), военно-стратегическими и, в большей мере, финансовыми (экономии средств государственной казны).

хозяйстве 1890-х гг. был самым интенсивным и масштабным за всю эпоху буржуазного развития России.

  строились главным образом государством.

втянули в рыночные товарные связи многие отдаленные земледельческие районы и ускорили торгового земледелия, связали промышленные центры с источниками сырья и избыточной рабочей силы, выступили крупнейшими потребителями продукции металлургической, топливной, машиностроительной промышленности, способствовали формированию рынков труда, товаров и капиталов.

)

Начало промышленного переворота в России

и закончился в 80-е годы.

.

Основные факторы, способствовавшие быстрому развитию текстильной промышленности:

Расширение использования наемного труда;

Широкий спрос на продукцию со стороны населения;

Высокая прибыльность.

Наиболее было развито хлопчатобумажное производство.

. Уровень становления этой отрасли являлся важнейшим показателем развития промышленного переворота.

мостов и т.д.

десятилетия после реформы (1861г) происходит рост машиностроения, усложнялась его отраслевая структура.

базы.

Основным металлургическим центром страны стал Урал.

центром металлургического производства, оттеснив Урал.

Подъему отечественного машиностроения и металлургии на юге страны способствовали следующие факторы:

Бурный рост железнодорожного строительства содействовал ускоренному развитию машиностроения и металлургии;

бельгийского, французского, английского).

Правительство поддерживало машиностроение и молодое металлургическое производства Юга, создавая казенные заводы и обеспечивая их выгодными заказами;

Новые предприятия имели более высокий уровень технологической оснащенности;

Изменялась организация машиностроительного и металлургического производств.

века

Промышленный переворот в России произошел позднее, чем в других ведущих странах (США, Англии, Германии и Франции).

Быстро развивалась добыча угля и нефти. По добыче нефти Россия вышла на первое место в мире. Добыча угля впервые за десятилетие (1890-1900гг) увеличилась в 3 раза, выплавка чугуна в стране утроилась, выплавка стали увеличилась в пять раз.

Несмотря на высокие темпы развития российской промышленности, она значительно отставала от европейских стран и США.

капиталистических странах. Первые монополистические объединения имели форму картелей и синдикатов.

. Отрасли, обеспечивающие перевооружение производства, повышение производительности труда, были развиты слабо.

Промышленное развитие России в начале ХХ века

1909 года в стране начался промышленный подъем, который продолжался до начала первой мировой войны. Он стал важнейшим этапом в индустриализации народного хозяйства России.

На рост промышленного производства в этот период воздействовали различные факторы:

Стабильная политическая обстановка

нескольких лет

Увеличился спрос на промышленную продукцию по стороны населения, что было связано с отменой выкупных платежей для крестьян и ростом заработной платы рабочих

дороги т.д.

Перед войной машиностроительные предприятия стали выпускать технологически сложную продукцию, требующую глубокой научной разработки.

пищевой промышленности.

Несмотря на большие успехи в промышленном развитии, Россия оставалась аграрной страной. Около 80% населения было занято в сельском хозяйстве и только 7% в промышленности.

Вопрос 16. Иностранный капитал и его роль в экономике России (середина 19в. – 1914 г.)

Х - начале ХХ веков мировое сообщество вступило в новую фазу своего развития. Капитализм стал мировой системой, достигнув в передовых странах империалистической стадии. Основными ее чертами были:

1. Монополии, возникшие на основе высокой концентрации производства и капиталов, и захват ими господствующих позиций в экономике.

2. Сращивание промышленности с банками и образование финансового капитала, мощной финансовой олигархии.

Что такое финансовая олигархия?

складывается финансовая олигархия.

3. Вывоз капиталов (в форме государственных займов или прямых инвестиций в экономику), приобретший широкий размах наряду с вывозом товаров.

4. Возникновение международных монополистических союзов и обострение в связи с этим борьбы за рынки сбыта, сырья, сфер приложения капиталов.

5. Обострение борьбы между ведущими странами за передел поделенного мира, что привело к ряду локальных войн, а затем к развязыванию первой мировой войны.

за пореформенное сорокалетие благодаря высоким темпам экономического роста она сумела несколько приблизиться к последним. K началу ХХ века по общему объему промышленного производства Россия занимала 5-е место в мире, почти сравнявшись с Францией и даже опередив ее по некоторым показателям тяжелой промышленности. Этому способствовал ряд факторов и, прежде всего - возможность использовать опыт и помощь развитых стран, а также экономическая политика правительства, направленная на форсированное развитие некоторых отраслей и железнодорожное строительство. В результате российский капитализм вступил в империалистическую стадию почти одновременно с передовыми странами Запада. Для него были характерны все основные черты, свойственные этой стадии, но и имелись свои особенности.

После промышленного подъема 90-х годов Россия пережила тяжелый экономический кризис с 1900 по 1903 года, затем период длительной депрессии с 1904 по 1908 года. И только в период 1909-1913 годов экономика страны вновь сделала резкий скачок. В результате объем промышленного производства вырос почти в 1.5 раза.

ане, так и необходимостью освоения огромных районов империи. Для нее по-прежнему был характерен ввоз иностранных капиталов.

В целом же, несмотря на высокие темпы экономического развития, России так и не удалось догнать ведущие страны Запада. Удельный вес ее в мировом промышленном производстве после некоторого падения в годы кризиса вновь возрос до прежнего уровня, но так и не превысил его (6%) .

Х века, но особенно усилилось в начале ХХ столетия. Большие прибыли, которые давала русская промышленность с ее высокой степенью эксплуатации рабочих и дешевой рабочей силой, привлекали иностранных капиталистов. Особая заинтересованность России в притоке иностранного капитала объяснялась тем, что страна несла огромное бремя непроизводительных расходов: на содержание царского двора, полиции, армии и флота, огромного бюрократического государственного аппарата.

Донбасса, металлообработке и машиностроении, добыче и переработке нефти.

иностранным владельцам, и за 20 лет (с 1890 по 1910) получили прибыль около 3-х миллиардов рублей. По вложению капиталов в русскую промышленность на первом месте стояли французские капиталисты, затем следовали английские, бельгийские и немецкие. Захватив важнейшие отрасли промышленности, иностранный капитал тормозил развитие экономики страны, препятствовал освобождению страны от экономической зависимости.

За счет огромных прибылей, получаемых в России, иностранные капиталисты предоставляли царскому правительству займы под высокие проценты для ведения войн и подавления своего народа. Уже к 1900 году внешний долг России достиг огромной цифры - 4 миллиарда рублей. Одни только проценты с этой суммы составляли 100 миллионов рублей в год. Царизм выколачивал их путем небывалого увеличения налогов с населения. K 1914 году государственный долг увеличился до 7.5 миллиардов рублей. Финансовая зависимость России от западноевропейского империализма позволяла последнему оказывать серьезное влияние на политику страны.

к созданию иностранных зон влияния, к полной или даже частичной зависимости России от иностранных компаний и государств.

Вопрос 17. Развитие внутренней и внешней торговли России (середина 19 в. – 1914 г.)

например, ярмарки ).

Развитие внешней торговли. За 1909 - 1913 гг. внешней товарооборот России возрос в полтора раза по сравнению с 1904 - 1908 гг. По-прежнему в структуре экспорта 90% составляли продовольственные товары и сырье, причем на хлеб приходилось 40%. Несколько возросли размеры промышленного экспорта - тканей, нефти, сахара, металлов, хотя его доля составляла лишь 10% вывоза. Для завоевания внешних рынков капиталистические монополии стали использовать демпинг. Так, в Лондоне русский сахар продавался почти в три раза дешевле, чем на внутреннем рынке. Рельсовый синдикат продавал на иностранных рынках рельсы на 25 - 30% дешевле, чем в России. Русские рельсы появились в Румынии, Италии, Дании, Южной Америке, Японии и даже в Англии.

Русский рынок имел большое значение для развитых капиталистических стран. Завоевать главенствующее положение на нем особенно стремилась Германия. В ХХ в. возрос ввоз в Россию немецких машин, станков, оборудования. На втором месте по внешнеторговому обороту с Россией стояла Англия. Во внешней торговле царское правительство упорно стремилось к активному балансу в качестве источника платежей по иностранным займам, к которым оно постоянно прибегало. Поэтому царизм усиливал политику таможенного протекционизма, выдавал предпринимателям специальные вывозные премии, возвращал им налоги с товаров, предназначенных на экспорт, и т. д. С помощью государства русские внешнеторговые фирмы успешно теснили своих западноевропейских конкурентов в Иране. Перед войной 50% иранского импорта приходилось на долю России. Сильны были русские позиции и на рынках других стран Востока - в Китае, Монголии, Афганистане, Турции.

чем в Германии, и в 7 раз меньше, чем в отсталой Австро-Венгрии. Мало было и шоссейных дорог. Весной и осенью глубинные районы были буквально отрезаны вследствие бездорожья. В ряде губерний доставка пуда хлеба от села до железнодорожной станции стоила дороже, чем из Одессы в Америку.

Финансы России. Рост государственного бюджета был обусловлен ускоренным развитием промышленности, усиленным притоком иностранного ссудного капитала, увеличением налогов. При этом прямые налоги - поземельный налог, государственный промысловый налог и сбор с доходов от денежных капиталов - по-прежнему составляли незначительную часть бюджетных поступлений. Вместе с тем за 10 предвоенных лет косвенные налоги, которыми облагались предметы народного потребления: табак, сахар и т.д., - увеличились с 1089 млн. до 1842 млн. руб. и к началу первой мировой войны составляли около 60% всех бюджетных доходов. Царское правительство использовало косвенные налоги как средство грабежа народных масс. В 1913 г. чистый доход государства от продажи одних лишь спиртных напитков был в три раза больше, чем от всех прямых налогов. Важную роль среди налогов играли таможенные пошлины.

В расходной части бюджета царской России рос удельный вес военных расходов, платежей по государственным займам, а также расходов на содержание аппарата насилия. В 1913 г. на народное просвещение было ассигновано средств в 2,5 раза меньше, чем на содержание императорского двора, духовенства, тюрем и полиции.

В связи с ростом военных и административных расходов значительно вырос государственный долг. Огромные долги, сделанные царизмом во время войны с Японией и первой русской революции, возросли еще больше в связи с подготовкой к новой войне. В 1914 г. государственный долг России составлял около 10,5 млрд. руб. За 15 предвоенных лет иностранным капиталистам было выплачено только в виде процентов по займам и дивидендов около 5 млрд. руб. - больше, чем было ввезено в Россию иностранных капиталов за это же время

Вопрос 18. Государственное регулирование внешнеторгового оборота России (середина Х1Хв. - 1914 гг.).

., или 18% валового сбора); экспорт форсировался в целях получения активного сальдо, а также и тем, что этот период характеризуется значительным повышением цен на хлеб на мировом рынке.

стоимости вывоза из России; при сокращении объема экспорта в это время резко повысилось относительное значение льна и леса как предметов экспорта.

Среди ввозимых товаров на первом месте стояли промышленные товары и различные сырые материалы: ввозился в больших объемах хлопок, машины и аппараты, шерсть, металлы (черные и цветные), каменный уголь, чай, химические товары и т.д.

За 1909-1913 гг. внешний товарооборот России возрос в полтора раза по сравнению с 1904 - 1908 гг. По-прежнему в структуре экспорта 90% составляли продовольственные товары и сырье, причем на хлеб приходилось 40%. Несколько возросли размеры промышленного экспорта - тканей, нефти, сахара, металлов, хотя его доля составляла всего 10% вывоза. Для завоевания внешних рынков капиталистические монополии стали использовать демпинг. Так, в Лондоне русский сахар продавался почти в три раза дешевле, чем на внутреннем рынке. Рельсовый синдикат продавал на иностранных рынках рельсы на 25-30% дешевле, чем в России. Русские рельсы появились в Румынии, Италии, Дании, Южной Америке, Японии и даже в Англии.

Русский рынок имел большое значение для развитых капиталистических стран. На протяжении всего довоенного периода первой страной по объему русского экспорта, а также и импорта являлась Германия, оттеснившая далеко назад Англию, игравшую раньше главную роль в русской торговле. В XX веке возрос ввоз в Россию немецких машин, станков, оборудования.

Германский финансовый капитал всеми средствами добивался понижения таможенных пошлин в России и повышения таможенного барьера на товары, ввозимые из России в Германию.

Второе место по объему торговли принадлежало Англии, ввозившей из России лесоматериалы, хлеб, яйца, нефтепродукты, марганцевую руду, кожевенное сырье и т.д. и привозившей к нам главным образом каменный уголь, машины, каучук, хлопок, шерсть и бумажную пряжу. Во время войны привоз товаров из Англии в Россию и в первую очередь военных материалов в ценностном выражении увеличился; под ввозимые товары Англия в значительной степени предоставляла России и внешние займы; на нее приходилось около 70% всего военного долга царской России.

Третье место в торговле с Россией принадлежало маленькой, но старой колониальной стране - Голландии, вывозившей из нашей страны хлеб, лес, руду, отруби и т.д. и ввозившие каучук, кофе, какао и другие товары. Объем внешней торговли России с Голландией включает в значительной степени экспорт хлеба из России в Германию, шедший через Голландию. После Голландии четвертое место по объему вывозимых из России товаров принадлежало Франции, далее шли Австрия, Персия, Финляндия и т.д.

В значительной степени такой же характер носил российский экспорт и в другие восточные страны - Китай, Афганистан, Монголия, Турция и др.

гг. грузооборот, однако по этому показателю Россия занимала лишь пятое место в мире. Более 3/4 всех железнодорожных путей были одноколейными, не хватало паровозов и вагонов. Размещение железных дорог в стране было крайне неравномерным: 82% приходилось на европейскую часть. Но и здесь перед первой мировой войной на единицу пространства приходилось рельсовых путей в 11 раз меньше, чем в Германии, и в 7 раз меньше, чем в отсталой Австро-Венгрии. Мало было и шоссейных дорог. Весной и осенью глубинные районы были буквально отрезаны вследствие бездорожья. В ряде губерний доставка пуда хлеба от села до железнодорожной станции стоила дороже, чем из Одессы в Америку.

К концу XIX века в России сложилась единая система таможенных органов.

.г.) самым пагубным образом сказались на таможенном деле России. Таможенная система России оказалась практически разрушенной.

Отметим, что первые советские таможенные тарифы были приняты в 1922 году и в их основу был положен довоенный русский таможенный тариф.

В начале ХХ века произошло увеличение доли России в мировой торговле до 3,9% (то есть почти в два раза по сравнению с концом XIX века). Это позволяло нашей стране занимать седьмое место в мире по товарообороту. Однако если в абсолютном выражении доходы государства от внешней торговли росли, то в пересчете на душу населения они оставались на крайне низком уровне по сравнению со странами Западной Европы.

Другой отличительной чертой этого периода является выход Германской империи на первое место в мировой торговле. Германия оттеснила Англию с первого места и по товарообороту с Россией.

Экономика России начала XX века оказалась в значительной мере монополизирована. Причем, основные отрасли промышленности были поставлены под контроль иностранного капитала.

В целом, структура внешней торговли России начала XX века отражала уровень экономического развития страны, которая оставалась отсталой среди ведущих стран мира.

19. Структура банковской системы России. Её роль в развитии рыночного хозяйства.

кредитно-банковская система, обеспечивавшая юридическим и физическим лицам широкий спектр кредитных и иных банковских услуг. Вместе с тем эта система так и не успела стать подлинно двухуровневой, о чем убедительно свидетельствует главным образом состояние ее верхнего уровня (ЦБ).

контролировавшего деятельность ее верхнего уровня и тем самым существенно ограничивавшего возможности самоуправления коммерческих банков.

Он находился в прямом подчинении министра финансов, юридически не являлся центральным банком, а фактически исполнял ряд важнейших функций, присущих центральным банкам европейских стран: был монополистом по части эмиссии кредитных билетов, выступал кредитором последней инстанции, постепенно становясь “банком банков”, хотя таковым в полном значении этого термина он стать так и не успел.

Финансовые обязанности Банка заключались:

а) в ликвидации долгов прежних государственных кредитных установлений;

б) в реализации выкупной операции и в особом счете, который банк имеет с казной.

В то же время Госбанк России выполнял ряд функций, совершенно не свойственных центральному банку:

1. Учет векселей и других срочных правительственных и общественных трат.

2. Выдача ссуд и открытие кредитов.

3. Прием вкладов

4. Перевод денег в различные конторы и отделения банка

5. Получение платежей по вексельным и другим срочным денежным документам за счет доверителей.

6. Покупки и продажи 5% банковских билетов и других процентных бумаг за счет доверителей.

7. Покупка и продажа золота и серебра.

8. Покупка и продажа государственных бумаг за свой счет.

9. Выдача депозитных квитанций.

Подобно коммерческим банкам занимался прямым хозяйственным кредитованием, а с 1911 г. был даже уполномочен Правительством на осуществление строительства и эксплуатации элеваторов для способствования хлебному экспорту.

Однако главный изъян в плане функциональных характеристик Госбанка России состоял в том, что он не имел и не исполнял контрольно-регулятивных полномочий в отношении субъектов нижнего уровня кредитно-банковской системы, которые, включая крупнейшие акционерные коммерческие банки страны, находились в значительной зависимости от Правительства, что также было проявлением незрелости кредитной системы и ее управления.

В процессе формирования кредитно-банковской системы дореволюционной России различаются три периода.

. с отменой крепостного права.

. и тянется до последней четверти XIX в.

Период модернизации кредитно-банковской системы, приведения ее в соответствие с экономическими условиями развития России. Этот период начинается с последней четверти XIX в. и завершается 1917 г.

 в хозяйственной жизни страны. 

. По состоянию на 1 января 1914 г. в Российской империи всего имелось 50 таких банков. Превратившись в монополии, эти банки установили теснейшие связи с промышленными объединениями.

. Через банки происходило также сращивание финансовой олигархии с государственным аппаратом.

1839-1843, 1895-1897.

на треть.

21. Аграрная реформа 1906г. в России: цели, задачи, условия проведения, результаты.

Условия проведения реформы:

в деревне в период революции 1905-1907 гг.

, интеграция крестьянства в рыночную экономику.

Если первую цель предполагалось достичь немедленно (масштаб аграрных волнений летом 1906 года был несовместим с мирной жизнью страны и нормальным функционированием экономики), то вторую цель — процветание — сам Столыпин считал достижимой в двадцатилетней перспективе.

Реформа разворачивалась в нескольких направлениях:

отдельных крестьян-домохозяев; мероприятия в этом направлении носили административно-правовой характер.

- Искоренение устаревших сословных гражданско-правовых ограничений, препятствовавших эффективной хозяйственной деятельности крестьян.

- Повышение эффективности крестьянского сельского хозяйства; правительственные мероприятия состояли, прежде всего, в поощрении выделения крестьянам-собственникам участков «к одному месту» (отруба, хутора).

- Продажа крестьянам земли в рассрочку через Крестьянский банк также необходима была для сокращения малоземелья. Под залог надельной земли выдавались ссуды для покупки казенной земли, переданной в фонд Банка, и земли, которую продавали помещики.

естьянских хозяйств через кредитование во всех формах (банковское кредитование под залог земель, ссуды членам кооперативов и товариществ).

) пассажирские вагоны. За Уралом крестьянам безвозмездно передавались земли, для подъема хозяйства и благоустройства выдавалась ссуда.

естьян.

Реформа была направлена на усовершенствование крестьянского надельного землепользования и мало затрагивала частное землевладение. Реформа проводилась в 47 губерниях Европейской России (все губернии, кроме трёх губерний Остзейского края); реформой не затрагивалось казачье землевладение и землевладение башкир.

т в год), чему способствовали и высокие цены на мировом зерновом рынке; например, в 1912 г. зерновой экспорт России на 30% превысил экспорт США и Канады.

: во-первых, сохранение помещичьей земельной собственности и ограниченный рынок земли; во-вторых, слабое развитие интенсивных аграрных технологий: например, средняя урожайность зерна была в два раза ниже, чем во Франции, и в три раза ниже, чем в Германии; 58% крестьянских хозяйств не имели плугов, а минеральные удобрения использовались только на 2% посевных площадей, т.е. крестьянское хозяйство, имея ограниченные инвестиционные возможности, не могло использовать эффект крупного производства и капитала. Кроме того, на логическую незавершенность данной реформы повлияли ограниченный временной период ее реализации (практически 8 лет, до начала первой мировой войны) и политическое убийство Столыпина в сентябре 1911 года.

Важная особенность капиталистической эволюции России состояла в том, что огромную роль в экономической жизни, становлении основных элементов новых отношений играло самодержавное государство. Вмешательство государства в хозяйственную жизнь выражалось:

в создании казенных заводов (военное производство), которые были исключены из сферы свободной конкуренции;

железнодорожным транспортом и строительством новых дорог (2/3 сети железных дорог принадлежало государству);

в том, что государству принадлежала значительная часть земельных угодий;

в существовании значительного государственного сектора в экономике;

в установлении государством протекционистских тарифов, предоставлении государственных кредитов и заказов;

в создании государством условий для привлечения иностранных инвестиций (в 1897 г. была проведена денежная реформа (Витте), ликвидировавшая биметаллизм и установившая золотое обеспечение рубля, его конвертируемость).

Государство активно покровительствовало развитию отечественной промышленности, банковского дела, транспорта, связи. В страну стали поступать значительные иностранные инвестиции. Но на развитие российской экономики отрицательно влияли следующие факторы:

, монополистическим и государственно-монополистическим сохранялись мелкотоварный (кустарная промышленность), полукрепостнический и натурально-патриархальный (община) уклады;

неравномерность и глубокие диспропорции в развитии отдельных отраслей;

зависимость от внешних рынков зерна и иностранных инвестиций, в результате чего Россия тяжело пережила кризисы 1898 - 1904 и 1907-1910 гг.;

сочетание высоких темпов развития экономики с низкой производительностью труда (в 2—3 раза ниже, чем в Европе), отставанием в производстве продукции на душу населения и технической вооруженности труда;

российская буржуазия не имела доступа к власти и не была свободна в принятии решений, она так и не вышла из сословных рамок гильдейского купечества;

наличие мощного бюрократического капитала, представлявшего собой громадное государственное хозяйство — колоссальный земельный и лесной фонды, шахты и металлургические заводы на Урале, Алтае, в Сибири, военные заводы, железные дороги, государственный банк, предприятия связи, которые принадлежали казне и управлялись не буржуазными, а феодально-бюрократическими методами.

Государственное предпринимательство. Роль государственного сектора в экономике России (середина XIX в. - 1914 г.)

и Архангельской – до 85-99%.

играть акционерные и паевые предпринимательские структуры. Цепь акционерных обществ – мобилизация широкого круга лиц. В паевых предпринимательских структурах, где капитал уже имелся, пайщики руководствовались мотивами расширения и развития дела, стремясь к ограничению круга пайщиков в целях сохранения решающей роли за прежними владельцами организации.

1/3 промышленной продукции господствовало, за небольшими исключениями, единоличное предпринимательство. Они играли ведущую роль, например, в мукомольном производстве, в лесоперерабатывающей промышленности, в винокурении и шерстяной промышленности. Крупные же единоличные организации конкурировали на равных с акционерными и паевыми организациями практически во всех отраслях российской промышленности.

Удельный вес акционерных обществ в валовом производстве был наиболее высоким в резиновой промышленности (89.7%) и цементном производстве (42.4%), льняной промышленности (48.5%) и бумажной - (35.3%).

пищевкусовой – сахарорафинадное.

На рубеже XX века произошло вытеснение с лидирующих позиций мелкого и среднего предпринимательства крупными организациями. Если в 1890 г. крупные организации с годовым производством 100 тыс. рублей и более преобладали в 8 отраслях, то всего лишь через 10 лет, в 1900 г., крупное предпринимательство преобладало уже в 21-й отрасли (83.1% валового промышленного производства). Процессы монополизации и оттеснения мелкого и среднего предпринимательства сопровождались резким сокращением общего количества предпринимательских единиц: с 31799 в 1890 г. до 24572 в 1908 г.

таким образом 4/5 всей дооктябрьской металлургической продукции. Тем не менее, в рассматриваемый период в нашей стране монополия одной организации была исключением.

В резиновой промышленности, например, конкурировали “Треугольник” и “Проводник”, в нефтяной промышленности - “Товарищество Нобель”, “ Англо-голландский трест” и “Русское генеральное нефтяное общество”.

основанного на личном труде, к крупному товарному производству.

По указу от 9 ноября 1906 г. признавались следующие виды собственности на землю: общинная; надельная (семейная); личная.

оизводства.

едвоенные пять лет в среднем составлял 727 млн. пудов. Россия занимала, как известно, первое место по вывозу хлеба (1/3 мирового экспорта хлеба), оставляя позади Аргентину и США.

В Западную Европу российские предприниматели вывозили преимущественно сырьевые товары, а также продовольствие: лес, лен, кожу, яйца, хлеб. В восточные страны - промышленные товары, главным образом хлопчатобумажная ткань, шерсть, нефтепродукты, марганцевая руда, стекло, металлические изделия.

40%. Иностранные предприниматели вкладывали свой капитал преимущественно (3/5 от общей суммы) в три отрасли российской промышленности - горную, металлургическую и металлообрабатывающую. В горной промышленности, к слову, удельный вес зарубежного капитала уже в 1890 году превышал вклады отечественных предпринимателей, а к концу ХХ века составлял вообще 70%.

Первое место по числу и по сумме акционерного капитала в начале ХХ века занимали бельгийские общества, функционировавшие главным образом в каменноугольной, металлургической промышленности, металлообработке, производстве стройматериалов, а также в сфере городского транспорта Российской империи. На втором месте закрепились французские предприниматели, а третье место занимали германские общества, вкладывавшие свой капитал в основном в химию, электропромышленность и банковское дело.

объемах, чем при нормальных экономических отношениях. Если бы капитализм развивался естественно и постепенно, он бы проникал в жизнь людей определенными привычками, этическими и профессиональными нормами, которые бы передавались из поколения в поколение. Такой постепенности не было отпущено России даже в самый благоприятный период в истории отечественного предпринимательства – 1861-1917гг.

Вопрос 24. Государственный бюджет России. Основные статьи доходов и расходов государственного бюджета (конец XIX-1914 гг.)

Основная статья доходов обыкновенного бюджета - налоги:

прямые;

косвенные

Прямые налоги 8% доходов бюджета

Государственный сектор экономики - 34% от всего дохода бюджета

 

Основные статьи расходов:

 

 

   

статей бюджета

Налоги в России (прямые и косвенные). Их роль в формировании доходной части государственного бюджета (конец XIX в. - 1914.)

Прямые налоги:

а градус. Помимо акциза, еще одной формой питейного налога стал патент на торговлю спиртным.

прессованные дрожжи и ряд других товаров.

Система акцизов, как и таможенные пошлины, имела отнюдь не только фискальный характер. Она обеспечивала государственную поддержку отечественным предпринимателям, защищала их в конкурентной борьбе с иностранцами.

Роль косвенных налогов в бюджете России была чрезвычайно велика. Практически во всех развитых странах косвенные налоги по сумме существенно превосходили прямые, но в России особенно.

 

 

-1914г.)

(в тыс. руб.)

143 074

прямые и косвенные налог.

обыкновенного бюджета

Непроизводительные расходы:

олгам

, Синода

Военные расходы(25,6% от общих расходов)

Производительные расходы:

. и частного сектора экономики

феры(медицина, образование, культура и т.д.)

чрезвычайного бюджета

Погашение займов

Затраты на сооружения и выкуп железных дорого, портов

последствий войны, неурожаев)

. В 1914 г. было принято решение о запрете продажи алкогольных напитков, в результате казна потеряла огромную сумму. Госбюджет стал сводиться с дефицитом.

В 1900 государственные расходы на душу населения составляли в России 11руб. 80коп., тогда как во Франции – 33руб. 22коп., Пруссии – 30руб. 60коп., Англии – 29руб. 05коп., Австрии – 23руб. 72коп.

в годы первой мировой войны (1914-1917)

(1914-1917).

ервой Мировой войне, революции 1917 г., Гражданская война 1918-1922 гг. нанесли стране большой урон.

, к падению ценности денег, к экономическим диспропорциям.

не произошло существенного падения сельскохозяйственной продукции. В 1915 году ее было произведено даже больше, чем в 1913 году.

- все это сокращало поставки в города сельскохозяйственной продукции. На железных дорогах обострился беспорядок: неисправны паровозы, не хватает вагонов. Из-за неумелых действий правительства уже в 1915 году возникают проблемы с обеспечением армии продовольствием и вооружением (в том числе «снарядный кризис») и с обеспечением продовольствием населения европейских городов России. При этом огромные запасы зерна скапливаются в Сибири и Казахстане из-за невозможности вывоза.

магазинов, массовые манифестации и, в конечном счете, привело к падению царского правительства, к февральской революции 1917 г.

29.Многоукладный характер российской экономики и большевистский план ее преобразования

Построение социализма большевики предполагали начать с преобразования отношений собственности, что включало:

Сокращение частной формы собственности

Расширение государственной и утверждение ее в качестве единой формы собственности

Планы преобразования:

. Аренда, продажа, залог земли запрещались. Конфискация помещичьих и монастырских земель. Крестьянам передавалось 150 га земли.

Создание коллективных хозяйств.

, который был переименован в Народный банк

и после этого национализировались небольшие предприятия с числом рабочих свыше 5 тыс. чел.

Насильственная перестройка существующих социально-экономических отношений и создание нерыночной модели хозяйствования с помощью:

. планирования экономики

Система нормированного распределения материальных благ, что делало ненужным деньги, ликвидировало торговлю, а также создавало основу для построения социально однородного общества

, которая основывалась на изъятии у крестьян «товарных излишков» сверх необходимого прожиточного минимума.

Упразднение кредитной системы.

. монополия на осуществление внешнеторговых операций.

в России (1917-21)

. отношений.

Крестьянское движение).

. преобразований соц. напряжение в деревне возросло.

. крест, землепользования.

.

века на каждое помещичье хозяйство приходилось 370 десятин.

Параллельно шел рост буржуазной частной собственности на землю. К 1905 году дворяне владели 61,9% частной земли, купцы увеличили свой клин до 15%, а крестьяне – до 15,4% от общей площади частных земель. Сокращение помещичьего землевладения продолжалось и позже. Таким образом, хотя и медленно, но формирование буржуазной частной собственности на землю продолжалось.

века наблюдалось сразу же несколько процессов. Во-первых, шло постепенное сокращение дворянского земельного клина при одновременной концентрации земли у крупных помещиков. Во-вторых, наряду с сохранением полуфеодальной помещичьей собственности, шел процесс формирования крупной буржуазной частной собственности на землю. И, в-третьих, поскольку правительство не помышляло трогать дворянское землевладение, то формирование крупной буржуазной собственности сопровождалось быстрым обезземеливанием основной массы крестьянства.

центра». Центральные губернии, где была высокая плотность населения, практически перестали быть губерниями, производящими товарную продукцию. Здесь преобладали середняцкие и бедняцкие хозяйства, которые просто не могли производить ее. Следствием этого был массовый голод в этих регионах в неурожайные годы.

Тем не менее, хлебный экспорт России возрастал. Доходы от хлебного экспорта были крайне важны для России, поскольку они были одним из основных источников накоплений и вкладывались в развитие различных отраслей промышленности.

Таким образом, несмотря на постоянное наращивание количества валового и товарного хлеба, положение дел в этой отрасли земледелия было крайне непростым.

Относительно медленно развивалось животноводство, продукция которого составляла всего 10% общей стоимости продукции сельского хозяйства.

Основные мероприятия аграрной реформы можно свести к следующему:

- наряду с общинной собственностью укрепляется частная крестьянская собственность на землю.

- определялось два возможных способа выхода из общины: на хутора (куда переселяются крестьяне с семьей), и на отруба (когда крестьянская семья оставалась жить в деревне, а все хозяйственные угодья выделялись в одном месте).

- крестьянская земля теперь могла находиться в свободном рыночном обороте, т.е. покупаться, продаваться, закладываться и т.д.;

- через Крестьянский поземельный банк крестьяне могли по льготным ценам покупать земли из того фонда, который выделяло государство. Кроме того, банк мог выдавать крестьянам дешевые кредиты, необходимые для укрепления и расширения хозяйства.

- учитывая проблему малоземелья, государство старалось регулировать процесс перераспределения земель.

- переселенческая политика в восточные районы империи.

несмотря на определенные достижения (рост валовых сборов зерновых, некоторое увеличение товарности сельского хозяйства и т.д.), в целом реформа не решила до конца ни одну из поставленных перед нею задач полностью. Следовательно, реформа не только не сняла существующие проблемы, но и даже обострила их, приведя Россию в неустойчивое состояние, что не замедлило сказаться в годы войны и революции.

32. Экономическое содержание политики «военного коммунизма» 1918-1922

Основные элементы «военного коммунизма»

.

остаток быстро съедался инфляцией.

С другой, дезорганизовали и без того подорванную войной экономику.

В конце декабря 1917 года внешняя торговля была поставлена под контроль Наркомата торговли и промышленности, а в апреле 1918 года объявлена государственной монополией. Был национализирован торговый флот. Декрет о национализации флота объявил общенациональной неделимой собственностью Советской России судоходные предприятия, принадлежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым домам и единоличным крупным предпринимателям, владеющим морскими и речными судами всех типов.

» и «воскресников».

, введенная Царским правительством. 9 мая 1918 выходит Декрет, подтверждающий государственную монополию хлебной торговли (введенную временным правительством) и запрещающий частную торговлю хлебом.

С введением классовых карточек отменялись любые другие (карточная система действовала с середины 1915 года.

Запрет частного предпринимательства.

.

Военизированное управление железными дорогами.

Поскольку все эти меры принимались во время гражданской войны, на практике они были гораздо менее согласованы и скоординированы, чем было запланировано на бумаге. Большие районы России были неподконтрольны большевикам, а недостаток коммуникаций приводил к тому, что даже регионам, формально подчинявшимся советскому правительству зачастую приходилось действовать самостоятельно, в отсутствие централизованного управления из Москвы. До сих пор остается вопросом — был ли военный коммунизм экономической политикой в полном смысле этого слова, либо всего лишь набором разрозненных мер, принятых чтобы выиграть гражданскую войну любой ценой.

Если на момент начала Февральской революции цены увеличились за три с половиной года войны примерно в три раза, за 8 месяцев деятельности Временного правительства — ещё примерно во столько же раз, то на 1 октября 1918 года цены в России увеличились по сравнению с довоенными в 102 раза, а на 1 октября 1923 года — даже в 648 230 000 раз.

довоенной. Если до революции средний рабочий потреблял в день 3820 калорий, уже в 1919 году эта цифра упала до 2680, чего уже было недостаточно для тяжёлого физического труда.

Состояние денежной и кредитной системы в период политики военного коммунизма в советской России (1918-1921)

. финансированием и материально-техническим снабжением.

(1921-1927)

– в деревне. Были выпущены казначейские билеты 1, 3, 5 руб., подкрепленные золотом, а также серебряные и медные монеты.

НЭПа

ри установлении тарифных ставок рабочим разных квалификаций, служащим, среднему техническому и высшему административному персоналу всякая мысль об уравнительности должна быть отброшена». В декабре того же года была введена новая 17-разрядная тарифная сетка. Ставка высококвалифицированного рабочего по ней превышала ставку чернорабочего в 3,5 раза. Осуществлялся постепенный переход от натуральной к денежной форме заработной платы. За 1922 г. удельный вес денежной оплаты труда повысился с 22,8% до 79%, а в первой половине 1923г. натуральная часть составляла всего 9 %.

возможность с повышением производительности труда увеличивать свой заработок независимо от процентного отношения суммы заработка к основной тарифной ставке.

Денежное обращение пришло в полнейший упадок. Цены росли безудержно. В 1920–1921 гг. те «тысячи рублей», которые получал в виде денежной зарплаты рабочий, в переводе на довоенные деньги составляли какие-нибудь 20– 50 копеек (другими словами, на них можно было купить столько товаров, сколько до войны – на 20– 50 копеек).

НЭПа

Новая экономическая политика (НЭП) начала осуществляться в 1921 г. В число основных мероприятий нэпа входили: замена продразверстки продналогом, разрешение частной торговли, мелких частных предприятий, аренды мелких промышленных предприятий и земли под строгим контролем государства; замена натуральной заработной платы денежной.

.

.

.

.

с аппаратом Государственного банка. Денежное обращение стал регулировать Госбанк. Введение в стране твердой конвертируемой денежной единицы (червонца) позволило остановить инфляционный процесс, обеспечить восстановление народного хозяйства. Стабилизация валюты способствовала развитию кредита

годы новой экономической политики заключалась в восстановлении экономической связи между различными частями территории Союза. Открытие каждого нового филиала Государственного банка в каком-либо районе означало укрепление связи этого района с общей хозяйственной жизнью страны.

.

и росло кол-во бирж. В 1926 г. их насчитывалось 114. С 1922 г. при товарных биржах тали создаваться фондовые отделы. Фондовая биржевая торговля осуществлялась в отношении ценных бумаг, иностранной валюты, благородных металлов. В розничной торговле преимущество было за частным торговцем, его доля составляла 78%. Кооперативная торговля получила свое развитие в сельской местности. Частный предприниматель широко был представлен в сфере услуг.

В этот период активно разрабатываются новые источники получения денежного налога. В 1921-1922 гг. были установлены налоги на табак, спиртные напитки, пиво, спички, мед, минеральные воды

ведены отпуска на мануфактурах.

Вопрос 41. Особенности модели хозяйствования в период нэпа (1921-1927).

 

б) в марте 1921 года принял решение о замене продразверстки продналогом. Это означало коренное изменение способа заготовок продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Тем самым было положено начало новой экономической политике.

б) стоило больших усилий убедить рядовых членов партии в необходимости перехода к новому экономическому курсу. На местах эти решения встретили сильное противодействие, нэп рассматривался как <капитуляция перед буржуазией>, предательство коммунистической идеи, <отступление назад>. Многие коммунисты считали, что это всего лишь временная тактическая хитрость, которая в ближайшее время будет аннулирована. В мае 1921 года В. И. Ленин заявил, что нэп вводится не для обмана, а <всерьез и надолго>, возможно, на пять-десять лет.

и способы его определения по отношению к каждому крестьянскому хозяйству Продналог устанавливался как долевое отчисление от произведенной продукции. При этом учитывался объем урожая, имущественное положение той или иной семьи, число членов семьи и др. Первоначально величина продналога была на уровне 20% от чистого продукта крестьянского хозяйства, а затем он был снижен до 10% урожая[7].

введен единый сельскохозяйственный налог, заменивший различные натуральные налоги. Этот единый налог взимался частично продукцией, частично - деньгами. Позже, после проведения денежной реформы, единый налог принял исключительно денежную форму. В среднем размер продналога был в два раза меньше, чем размер продразверстки, причем его основная тяжесть была возложена на зажиточное крестьянство.

В губерниях, выполнивших план заготовок, отменялась государственная хлебная монополия и разрешалась свободная торговля хлебом и всеми другими сельскохозяйственными продуктами. Продукцию, остававшуюся в хозяйствах сверх налога, можно было продавать государству или на рынке по свободным ценам, и это, в свою очередь, заметно стимулировало расширение производства в крестьянских хозяйствах. Было разрешено брать землю в аренду и нанимать работников, при этом, однако, устанавливались большие ограничения.

В ходе проведения данных преобразований заметно увеличилось сельскохозяйственное производство. В 1925 году общие посевные площади страны почти достигли довоенного уровня, увеличилось производство продукции земледелия и животноводства.

.

о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Государство передает принадлежащую ему собственность частной (смешанной) компании - концессионеру на определенных условиях, закрепленных в форме договора, на ограниченный срок за плату. При этом концессионный объект остается в государственной собственности, а концессионер обладает правами пользования и владения.

объектов сосредоточена в сфере общественных услуг и сельского хозяйства. Это в основном муниципальная собственность.

Х - начале ХХ вв., включая КВЖД, были построены на концессионной основе.

В период НЭП концессии сыграли положительную роль как инструмент стабилизации экономики в восстановительный период, дали солидный доход казне в виде долевых отчислений от оборота концессионных предприятий, уплаты концессионного вознаграждения, налогов, арендной платы, пошлин, сборов и т.п. Концессии способствовали модернизации оборудования предприятий, увеличению квалифицированной рабочей силы, а в социальном плане - уменьшению безработицы. По количеству концессий и по вложенному капиталу первое место занимала обрабатывающая промышленность (24 концессии), сельское хозяйство (7 концессий), торговля (7 концессий).

Концессии в этот период получили развитие и в сфере городского хозяйства России. В отдельных отраслях концессионное производство давало очень значительную долю продукции. Эффективность концессионной политики оказалась столь велика, что был разработан специальный план достижения с их помощью сбалансированного развития различных секторов экономики на основе передовых технологий.

Среди достоинств концессионной формы управления инвестиционными объектами можно отметить следующие:

, поскольку концессионер принимает на себя обязательство осуществлять все затраты по финансированию, управлению и текущему ремонту объектов, переданных в концессию, покрывая свои издержки, например, за счет тарифов;

- концессии устанавливают достаточно жесткие долгосрочные юридически оформленные, то есть стабильные, отношения между государством и концессионером;

- концессионные договоры позволяют привлекать частный, в том числе иностранный, капитал без потери стратегического контроля над жизненно важными системами и объектами.

в годы первых пятилеток (1928-1941)

1-ый план пятилетки(1928/1929-1932/1933).

военной продукции.

Основные источники финансовых средств, используемые для проведения социалистической индустриализации в СССР.

для нового строительства, поддержания нерентабельных и убыточных предприятий.

Вопрос 45. Социальная политика и уровень жизни населения СССР в 30-е годы ХХ века.

необходимое — еду, одежду, крышу над головой.

жизней и на несколько лет повлиял на рождаемость. Хотя политика государства была направлена на то, чтобы оградить городское население и дать крестьянам принять на себя главный удар, горожане тоже пострадали: смертность росла, рождаемость падала, и потребление мяса и сала на человека в городе составляло в 1932 г. меньше трети от того, что было в 1928 г.

чуть ли не роскошью.

ДЕФИЦИТ

если второе место. Коммунисты приписывали также нехватку продовольствия стремлению кулаков «припрятать» хлеб, а когда кулаков не стало, — объясняли ее антисоветским саботажем в цепи производства и распределения.

Даже водку в конце 1930-х гг. было трудно достать. В сентябре 1930 г. Сталин в записке Молотову подчеркивал необходимость повысить производство водки, чтобы оплатить увеличение военных расходов в связи с угрозой нападения Польши. За несколько лет государственное производство водки выросло настолько, что дало пятую часть всего государственного дохода.

Даже сильнее, чем основных продуктов питания, не хватало одежды, обуви и различных потребительских товаров — часто они были совершенно недоступны. Такое положение вещей отражало как приоритеты государственного производства, строго ориентированного на тяжелую промышленность, так и гибельные последствия уничтожения ремесел и кустарной промышленности в начале десятилетия.

ЖИЛЬЕ

Несмотря на огромный прирост городского населения в СССР в 1930-е гг., жилищное строительство оставалось почти в таком же небрежении, как и производство потребительских товаров. До самого хрущевского периода не делалось ничего, чтобы как-то справиться с чудовищным перенаселением, более четверти века остававшимся характерным для советских городов. Между тем люди жили в коммунальных квартирах, где одна семья, как правило, занимала одну комнату, в общежитиях и бараках. Куда большее число людей устраивалось в коридорах и «углах» чужих квартир.

После отмены карточек

несомненно произошли значительные улучшения, в основном благодаря существенному увеличению государственных инвестиций, размеры которых во вторую пятилетку (1933—1937) были втрое больше, чем в первую.

не менее часто слышались жалобы на то, что их реальный доход слишком низок и потому товары все равно недоступны.

В 1930 г. в стране было введено обязательное начальное обучение детей в возрасте 8-9 лет. В годы второй пятилетки было введено всеобщее семилетнее обучение в городах.

Следующей составной частью культурной революции стала подготовка специалистов через сеть средних и высших специальных заведений. В целях пополнения студенчества выходцами из среды рабочих и крестьян была расширена сеть рабфаков (в 1928/29 г. уже имелось 176 рабфаков, в которых обучалось свыше 57 тыс. рабочей молодежи). Для материальной поддержки учащейся молодежи в 1922 г. правительство установило государственные стипендии, были повышены оклады для профессорско-преподавательского состава. В 1921 г. в Москве и Петрограде были созданы Институты красной профессуры для подготовки кадров преподавателей общественных наук. Было расширено число высших технических и средних специальных учебных заведений, только за годы первой пятилетки число втузов увеличилось в 5 раз. За период двух пятилеток вузы и техникумы страны подготовили свыше 2 млн. специалистов.

поликлиник, санаториев, домов отдыха. Были увеличены выплаты по социальному страхованию, пособиям, пенсиям.

Основные итоги индустриализации в СССР.

полезной площади сократился в 1,5 раза, значительная часть населения проживала в бараках и землянках.

Состояние экономики СССР в середине 60-х годов 20 века. Необходимость проведения хозяйственной реформы в СССР в 1965.

работы, техническом прогрессе.

рычагов, как прибыль, цена, премия, кредит.

Вопрос №48. Основные направления экономических преобразований, затронутых хозяйственной реформой 1965г. в СССР. (КОСЫГИНА)

и другие.

Традиционно проведение реформы связывали с усложнением экономических связей, что снижало эффективность директивного планирования, и со стремлением более полно использовать интенсивные факторы экономического роста.

Основные положения реформы

Проведение реформы осуществлялось под руководством Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

В структуре данной хозяйственной реформы можно выделить следующие основные направления:

(вместо оптимального сочетания отраслевых и региональных принципов управления);

едприятия подвергались финансовым санкциям, усиливалось значение хозяйственного арбитража.

аспекта:

;

) и выполнению заданий по поставкам важнейших видов продукции;

Вводились нормативы длительного действия — не подлежащие пересмотру в течение определённого периода нормы плановой себестоимости продукции.

: фонд развития производства, материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; правда, позже деятельность этих фондов попала под жестокий административный контроль центра;

.

период – 1966-1970 годы, или период восьмой пятилетки – продемонстрировал очевидные положительные результаты, хотя успех начального периода реформы во многом был связан с действием фактора «первого эффекта».

в конце концов нарастание кризисных явлений в советской экономике.

Необходимо рассмотреть причины блокировки и свертывания данной хозяйственной реформы в 1970-е годы.

Поэтому данная реформа носила непоследовательный, ограниченный и логически не завершенный характер и не дала стабильных экономических результатов.

. Партийное руководство страны, сделав несколько шагов вперед к рынку, не решилось на дальнейшую трансформацию хозяйственной системы.

3. Изменение идеологической ситуации в мировой системе социализма: аналогичные хозяйственные реформы в отдельных европейских социалистических странах (особенно в Чехословакии) имели вариант «социалистического рынка», что вызвало негативную реакцию в консервативной партийной номенклатуре.

В итоге хозяйственная реформа 1965 года, как и все другие, фактически оказалась направленной на продление существования самой командно-административной системы, так как она не отвергала ее основные институты и принципы, без чего попытки реформирования экономики не могли дать нужного эффекта.

Вопрос №49. Совершенствование системы планирования в соответствии с положениями хозяйственной реформы 1965 года в СССР.

Еще в первой половине 1964 г. началась подготовка народнохозяйственного плана на семь лет (1966- 1972гг.), в который предполагалось включить задания, вошедшие во все принятые ранее решения.

оизводства ставилась задача достижения экономической сбалансированности. Предполагалось увеличить производительность труда, прибыль. Декларировался новый подход к формированию территориально-промышленных комплексов. Определив стратегические установки пятилетки, партийно-государственное руководство сосредоточило внимание на конкретизации принятых решений, выработке форм и методов достижения поставленных целей, механизмов их реализации.

оценивать итоги хозяйственной деятельности по полученной прибыли (рентабельности производства) и выполнению заданий по поставкам важнейших видов продукции.

Среди обязательных показателей устанавливались еще и такие: основная номенклатура продукции, фонд заработной платы, платежи в бюджет и ассигнования из бюджета, показатели по объему централизованных капиталовложений и вводу в действие производственных мощностей и основных фондов, задания по внедрению новой техники и материально-техническому снабжению. Все остальные показатели хозяйственной деятельности предстояло устанавливать предприятиям и организациям самостоятельно, без утверждения в министерствах и ведомствах.

Экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны. Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального развития, с учётом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций. При этом активно используется хозяйственный расчёт, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.

работающих в промышленности сблизились. Но полной сбалансированности их достичь не удалось. Не были выполнены задания по производительности труда. В 1968 г. средняя заработная плата по всей индустрии выросла заметно больше, чем производительность труда.

для того, чтобы двигаться вперед, необходимо демонтировать отжившую свой век малоэффективную хозяйственно-политическую систему и заменить ее современной.

Признавалось, что экстенсивные факторы роста народного хозяйства себя исчерпали, что необходимо как можно быстрее переводить экономику на интенсивный путь развития. Такая задача ставилась в качестве одной из приоритетных, начиная со съезда КПСС 1971 г. Ставилась, но не решалась. Принимались решения о более широком использовании таких рычагов товарно-денежных отношений, как хозрасчет, прибыль, кредит, материальное поощрение, но практической реализации они не находили. Продолжить и углубить экономическую реформу могли только новые люди, мыслящие экономическими категориями. Но они не выдвигались на значимые посты, которые были заняты консервативно мыслящими руководителями. В результате экономическая реформа начала потихоньку сворачиваться.

Совершенствование системы экономического стимулирования промышленного производства в соответствии с положениями хозяйственной реформы 1965 г. в СССР.

.

Экология

шпоры физчел 1-120

1.Функции крови:

кнутой системе кровеносных сосудов выполняют множество функция:

информация о строении клеток организма.

 

2.Белки плазмы крови и их функции.

антитела).6.участвуют в свертывание крови (фибриноген) и т.д.

 

 

3.Азотсодержащие и безазотистые вещества плазмы крови.

а долю нейтральных жиров в плазме крови приходится 300мл% Из органических веществ в плазме крови содержатся также:витамины,ферменты,гормоны.

 

 

4.Минеральные вещества плазмы крови и их роль в организме.

3).

состав витамина В12 .

входит в состав гормона инсулина.

е входит в состав гемоглобина крови.

 

 

имические свойства плазмы крови :количество крови

1.объем крови в организме.

ак например в крови у новорожденного содержатся 14% крови,у годовалого ребенка 10%,у спортивных лощадей 15%,а у обычных 6-8%.Существуют методы для определения количество крови в организме.

равнивая ее по цвету со стандартами можно определить количество крови в организме.

то по радиоактивности пробе крови легко можно рассчитать общее количество крови в организме.

гемоглобинов крови и в последнем расчете общего количество крови в организме

.е. часть крови в организме сосредоточено в так называемых депо крови:

 

 

методы их определения.

растройствах. Снижается вязкость при рахжижении крови. Она разжижается при единовременном введении в кровеносное русло больших объемов кровезаменяющих растворов.

плотность крови.

сплывет или тонет эта капля судят об удельном весе.

 

 

7.Онкотическое давление плазмы крови.

аким образом белки в плазме крови удерживают воду в кровеносном русле.

 

8.Осмотическое давление плазмы крови

полупроницаемую мембрану называется осматическим давлением раствора.

(высокое давление),то сморщиваются. Раствор с нормальным давлением 0,9% хлористого натрия.

 

9.Реакция плазмы крови.

ванию,как тетания следствием которого является судороги.

 

10.Буферные системы и их функции

пировиноградная и другие кислоты.

троение и функции.

и т д.

 

.

ри переливании несовместимой крови также происходит разрушение эритроцитов.

 

Цветовой показатель.

эритроците называется цветовым показателем или фарб индексом.За 100%гемоглобина берется 166,7г в литре,а эритроцитов 5 умножить 10 в 12 степени фарб индекс равно 0,75 единица,то эритроциты называют нормохромными,а если меньше гипохромными ,а выше 1,1 гиперхромными.

 

 

функции , норма .

или переносить 1,34 г гемоглобина.

 

соединения.

ри этом гемоглобин теряет способность переносит кислород.

оотношения различных форм лейкоцитов лейкоцитарных клеток называется лейкоцитарной формулой..Лейкоциты делятся на две большие группы:

делятся на:

;

;

а долю нейтрофилов приходится 70-75%,взависимости от зрелости они делятся на:а)ионные-0-1%;б)палочкоядерные 1-4%;

.

.

 

.

днако,адсорбируя на своей поверхности они их переносят ,а также стимулируют процессы их образования.

 

 

базофилы и эозинофилы.

воспаления,а гистомин расширяет кровеносные сосуды,восстанавливает нормальный кровоток в очаге воспаления.При этом гистомин выробатываемый базофилами обуславливает синтаматику аллергических заболеваний: бронхиальная астма,крапивница и т д.Нейтрофилы и эозинофилы противодействуют выробатке гистомина базофилами особенно эозинофилами.

Они также способны к фагоцитозу и обладают амебовидным движением.

Главные функции сводятся к следующему:

противоглистного иммунитета;

ри аллергических реакциях в организме количество эозинофилов возрастает,что является диагностическим показателем.

 

оноциты.

ни востанавливают активность желтых тел яичников и молочных желез после родов.

 

 

 

20.Незернистые лейкоциты: лимфоциты

зависимости от выполняемой функции Т-лимфоциты делятся на следующие виды:

1)клетки иммунной памяти

;

;

Киллерам

 

пределение понятия,

кровопотерь при нарущении целостного кровообразования.В процессе свертывания крови участвуют 3 системы:

;

.

 

.

питания стенок кровеносных сосудов,а также участвует в фибринолизе.При снижении содержание в крови тромбоцитов ниже 150 тыс появляется ломкость стенок кровеносных сосудов в следствием чего,тромбоциты выходят в ткани.При этом наблюдаются массовые кровоизменения. В питании стенок кровеносных сосудов участвует около 15% тромбоцитов.

поверхность форменных элементов крови заряжено отрицательно за счет чего они прилепают (притягиваются к поврежденному участку)

грегация делятся на :а)обратимая агрегация –это образование тромбоцитарной пробки(рыхлой),которая пропускает плазму,протекает с участием АТФ, АДФ и адреналина тромбоцитов и эритроцитов.

23.Плазменные факторы свертывание крови.

крови:

1-фибриноген

2-протромбин

3-тромбопластин

4-ионы кальция

5-проакцелерин

6-акцелерин

7-конвертин

8-антигемофильный глобулин-А

или же он называется фактор Кристмоса

10-фактор стюарта Правуэра

11-плазменный предшественник протромбеназы

12-фактор Хагемана

фибринстабилизирующий фактор

14-фактор Флетеера

15-фактор фицджеральда

с низким давлением крови.

 

24.Первая стадия свертывания крови.

осуществляется в 3 стадии:

.

.

тот процесс длится от 5 до 10 сек.

 

25.Вторая и третья стадия свертывания крови.

з протромбина,который образуется в печени под действием протромбеназы в присутствии факторов 4,5,10 образуется тромбин.

атем за счет белка тромбоцитов ,тромбостенина происходит уплотнении и стегивание тромба.

и плазминов происходит растворение кровеного тромба.В некоторых случаях тромб отрывается с места прикрепления и закупоривает сосу-эмбопия,что может привести к смертельному исходу.

 

сли нет условий для фибринолиза и аутолиза, то возможна организация тромба, т.е. замещение его соединительной тканью, либо образование внутри тромба канала для прохождения крови (реканализация тромба). В ряде случаев тромб, не успев подвергнуться фибринолизу, аутолизу, организации или реканализации, отрывается от места своего образования и вызывает закупорку сосудистого русла в другом месте (эмболия), что приводит иногда к смертельному исходу.

27. Противосвертывающая система крови.

который образуется в тучных клетках базофилах. Вторичные представляют собой обработанные ферменты свертывания крови или же продукты распада фибрины. К ним относятся: 1) антитромбин, дикумарин, пелентан.

 

28. Системы групп крови. Состав групп крови.

В 1901 году венский врач Ландштейнер открыл системы групп крови АВО и установил существование у людей 4 гурпп крови. Известно, что в эритроцитах содержится 250 антигенов, из которх сформированы 15 систем групп крови. Наиболее важными из них является 9 групп:

т.е. А с альфа, В с бета вызывают агглютинацию, т.е. склеивание эритроцитов. Ланштейнер установил возможность существования без агглютинации 4 групп крови.

Состав групп крови.

Группа крови

Эритроциты антиглютиногены

I (О)

 

О

α β

 

II (А)

 

А

β

III (В)

 

В

α

IV (АВ)

 

АВ

-

I -33-34%

II-38%

III-21%

IV-8%.

аглютиногенов донора с одноименными аглютинами репициента приводит к аглютинации. Соответсвенно при переливании крови в учет не принимается плазмадонора, т.к. у одного и того же донора берут не более 200-300 мл крови и эта незначительная часть плазмы разбавляется в значительном объеме плазмы репициента. При переливании крови плазма репициента должна быть пригодна для жизни эритроцитов донора. При переливании крови в учет принимается эритроциты донора и плазма репициента.

 

29. схема переливания крови.

соответствии с правилом Отенберга людей имеющих 1 группу крови считают универсальными донорами, т.е. она пригодня для перелития во все группы, а принимает 1 только 1. 2 принимает 1,2 а дает 2 и 4. 3 принимает 1,3 дает 3, 4. Людей с 4 группой считают универсальными репициентами, т.к. они принимает кровь всех групп, а дают 4.

существет также в виде серий В1-В3. Однако, активность их одинакова.

 

овременные требования к переливанию крови.

олько в исключительных случаях - при жизненных показаниях к гемотрансфузии и невозможности определить группу крови больного или при отсутствии одногруппной донорской крови - допустимо использование крови универсального донора (отмытые эритроциты 0(I) группы) в количестве до 500 мл. Детям переливание любой крови, кроме одногруппной, запрещено!

   

езус фактор.

В 1940 г в эритроцитах обезьян макаки Ландштейнером и Винером был обнаружен аглютиноген резус фактор. Распространение резус глютиногена среди европейцев составляет 86% положителных, а занчит 14% не имеют резус аглютиногене

у которых есть резус аглютиноген называют резус-положительными, а у которых нет резус-отрицательными.

иммунизировать резусконфликную мать в период родов или сразу после родов, что сводит возможность осложнения к 0%.

 

 

 

 

 

 

 

32. Свойство сердечной мышцы: автоматия.

Сердечная мышцы обладает следующими свойствами: автоматия, возбудимость, проводимость, сократимость, рефракторность.

ни образуют проводящую систему сердца, которая представлена следующим образом: у устья полых вен правого предсердия сердца расположен синоатреальный узел (узел Кисфляка)- является водителем ритма сердца 1-го порядка, т.е. узлом автоматии 1-го порядка, здесь возникает потенциал действия, которое распределяется по сердечной мышце охватывая ее возбуждения.

правое, левое), которые проводят возбуждения по низжелудочковой перегородке к верхушке сердца. Здесь ножки пучка Гиса изгибаюся, переходят волокна Пуркинье, которые передают возбуждения волокнам рабочего меокарда желудочка. Пучок Гиса закрепляется на волокнах Пуркинье. Ножки пучка Гиса и волокна Пуркинье являются водителями ритма сердца 3-го порядка.

в покое), а атриовентрикулярный (30-50 ударов в минуту), ножки пучка Гиса и волокна Пуркинье 20-30 .

 

33. свойство сердечной мышцы: возбудимость.

клетка полиризована). После действия раздражителя сердечная мышцы переходит в состояние возбуждения за счет распределения возникшего потенциала действия, что делится на 4 фазы:

когда разность потенциалов становится равной +30мВ возникает потенциал действия и сердечная мышцы переходит в состояние возбуждения.

В этот период сердечная мышца сокращается, не способна ответить на действия раздражителя независимо от его силы. абсолютно рефрактерный период.

т.е. сердечная мышца отвечает лишь на действия сверхпороговой величины раздражителя.

калиевые каналы закрываются. Вновь открываются натриевые каналы, восстанавливается исходное состояние сердечной мышечной клетки.

 

34. свойство сердечной мышцы. Проводимость.

.

 

 

   

своей деятельностьи сердечные волокна подчиняются двум законам:

Закон Франка Старлинга «Закон сердца.

 

акон сердца.

В законе « все или ничего» под «все» понимается то, что при воздействии на сердечные мышечные волокна раздражители всех пороговой силы все сердечные волокна охватываются возбуждением, а под «ничего» понимается то, что при воздействии раздражителя под пороговой величиной сердечные мышечные волокна не возбуждаются.

т.е. чем больше растяжение мышечных волокон желудочков при их наполнении кровью, тем выше их сила сокращения в систоле.

нити, меозин-толстые нити.

вращаясь как донкрат автомобиля вокруг своей оси.

 

 

37. Свойства сердечной мышцы: рефрактерность.

:

продолжительность 0,27 сек. Сердечная мышца не отвечает на действия раздражителя независимо от его величины.

Относительно рефрактерный период- продолжительность 0,03 сек. Сердечная мышца способна ответить на воздействия сверхпороговой величины раздражителя. Затем периодом следует период супернормальной возбудимостью. Он очень короткий, затем восстанавливается возбудимость сердечной мышцы.

 

 

38. Сердечный цикл: систола предсердий и желудочков.

6

период напряжения желудочков-0,08 сек. Делится на 2 фазы:

. Происходит охват возбуждения волокон желудочков.

длится 0,03 сек. Начинается с захлопывания створчатых клапанов – 1 тонн сердца-систолический тон-звонкий, но короткий. Давление в желудочках растет. В левом желудочке 70-8- млм.рт.ст. в правот до 15-20 млм.рт.ст. вход и выход в желудочки закрыт. Поэтому напряжение волокон сердца увеличивается, а длина не меняется, поэтому фаза названа изометрическим сокращением (жидкость не сжимается).

. Делится на фазы:

т, в правом до 30-35 млм.рт.ст. полулунные клапаны открываются и начинается изгнание крови из желудочков в аорту и в легочные артерии.

периодов и фаз.

 

 

иастола желудочков.

иастолический тон-характеризуется как короткий, но звонкий.

из-за того что длина не меняется период назван изометрическим.

Период наполнения желудочков кровью. Продолжительность 0,25 сек. Состоит из двух фаз:

наполнения-0,08 сек.

наполнения-0,17 сек.

длится 0,1 с способствует дополнительному наполнению желудочков кровью. При этом из-за колебания стенок сердца создается четвертый тон.

 

 

40. Тоны сердца. Клапанный аппарат сердца.

из которых звонкие, они выслушиваются фонендоскопом. 3 и 4 тихие, их регистрирует фонокардиография.

при изометрическом сокращении желудочков. Этот тон глухой, но протяжный. Он обусловлен колебаниями створок и сухожильных нитей предсердно-желудочковых клапанов.

обусловлен захлопыванием полулунных клапанов .

колебаниями створок желудочков.

м наполнении желудочков сердца кровью.

Клапанный аппарат служит для регулирования тока крови в сердечных камерах и в магистральных (крупных) сосудах сердца. Он расположен в отверстиях между предсердными и желудочковыми камерами и большими (магистральными) сосудами сердца – аортой и легочной артерией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, способствующие наполнению сердца кровью. Давление крови в полостях сердца.

способствующие наполнению сердца кровью:

1)Остаточная сила от предыдущего сокращения желудочков сердца.

давления в предсердиях за счет их растягивания, что способствуют притеканию крови к сердцу.

особенно нижних конечностей, а также наличию в венах клапанов предотвращающих обратный ток крови.

перегородки, что способствует снижению давления в предсердиях за счет увеличения их объема.

6

период напряжения желудочков-0,08 сек. Делится на 2 фазы:

. Происходит охват возбуждения волокон желудочков.

длится 0,03 сек. Начинается с захлопывания створчатых клапанов – 1 тонн сердца-систолический тон-звонкий, но короткий. Давление в желудочках растет. В левом желудочке 70-8- млм.рт.ст. в правот до 15-20 млм.рт.ст. вход и выход в желудочки закрыт. Поэтому напряжение волокон сердца увеличивается, а длина не меняется, поэтому фаза названа изометрическим сокращением (жидкость не сжимается).

. Делится на фазы:

т, в правом до 30-35 млм.рт.ст. полулунные клапаны открываются и начинается изгнание крови из желудочков в аорту и в легочные артерии.

иастолический тон-характеризуется как короткий, но звонкий.

из-за того что длина не меняется период назван изометрическим.

Период наполнения желудочков кровью. Продолжительность 0,25 сек. Состоит из двух фаз:

наполнения-0,08 сек.

наполнения-0,17 сек.

длится 0,1 с способствует дополнительному наполнению желудочков кровью. При этом из-за колебания стенок сердца создается четвертый тон.

 

 

 

Способы измерения артериального давления.

Для измерения артериального давления крови используется два способа:

то ограниченно; непосредственно в кровеносный сосуд вводят иглу соединяющее с монометром.

Возможная погрешность определения давления составляет при использовании определения метода давления «+» «-« 10 мм рт. ст. по сравнению с другим методом.

.

повышением в ней кровяного давления. Артериальный пульс характеризуется следующими свойствами:

в минуту наз-ся брадикардией, а увеличение свыше 80 тахикардией.

аретмия.

высокий и низкий.

приложенный к ней. По напряжению пульс делится на твердый и мягкий, чем выше АД, тем тверже пульс.

 

44) Электрические явления в сердце. Электрокардиография. Зубцы ЭКГ.

Элетрокардиография – это метод оценки электрической активности сердца. Кривая регистрирующая электрическую активность сердца называется электрокардиограмма.

а совокупность зубца и сегмента называется интервалом.

– это систола предсердий, длится в норме от 0,06-0,09 с.

;

– это время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам, колеблется в норме от 0,12-0,18с.

.

 

 

.

часто бывает низким, а иногда и отрицательным. Легкое расщепление зубца без его уширения нередко имеет место и в норме.

– отражает проведение возбуждения до основания сердца.

отражает сокращение желудочков и равен 0,2 секунды.

– это сердечный цикл, включающий сокращение и расслабление желудочков. Он колеблется в пределах 0,8 секунд.

 

зменение сердечного ритма:экстрасистола,трепетание,мерцание.

ри трепетании сердца синхронность сокращения предсердии и желудочков сохраняется,ритма при этом сердце составляет 200-300 ударов в мин.При мерцании сердца ритма составляет 500-600 уд в мин при этом последовательность сокращения предсердии и желудочков сердца нарушается.Мерцания наблюдается при инфаркте меокарда,при этом возбуждения скачит через мертвые участки.Вывести сердца из состоянии мерцания можно фибрилятором.

   

инутный,систолический объем крови и индекс сердца.

тренированных людей при физической нагрузки увеличение МОК происходит за счет увеличения СО кров,а у нетренированных за счет учащения сердечной деятельности.СО-то количество крови,который выбрасывается желудочком за одно сокращения т е 1 систалу в артериальную систему.Совокупность МОКА ,СО и СИ составляют сердечный выброс.

 

 

бъемная скорость кровотока,линейная скорость кровотока.

чем аорте и составляет от 0,5 до 1 милиметрах/сек.

 

 

еличины артериального давления:систалическое,среднее,диастолическое и пульсовое давление

тем оно выше.

 

.

в разных органах тела.

   

 

51) Движение крови по сосудам, давление крови в сосудистом русле.

:

Измеряется в мл, метрах. Объем крови протекающий в единицу времени через аорту в капиллярное русло и полые вены одинаковы.

тик и для малого круга кровообращения.

/сек.

В аорте максимально линейная скорость тока крови составляет 500-600 млм/сек. Самым широким местом в кровеносной системе яв-ся капиллярное русло, ширина его превосходит в 700 раз ширину аорты.

т.ст.рт; в средних артериях 130 мм.рт.ст.; в мелких артериях 30-60 мм.рт.ст.

линейная ск-ть тока составляет 330 мм рт. ст. ; в крупных же венах линейная ск-ть колеблется от 200-250 мм рт.ст.; в средних венах линейная ск-ть крови равна 60-150 мм рт.ст..

0,7 мм рт.ст.

дин из важных показателей харак-х артериальную систему яв-ся артериальное давление. Для характеристики АД используется 4 показателя:

..

б) минимальное или диастолическое давление – это давление соотв-е диастоле или расслаблению желудочков. В норме колеблется 60-90 мм рт ст.

в) пульсовое давление – это разница между макс. и мин. давлениями.

При условии, если систолическое давление равно 120 мм рт ст., а диастолическое 80, то пульсовое давление равно 40 мм рт ст.

Зависит оно от эластичности стенки кровеносного сосуда, чем выше эластичность, тем оно выше.

:

изгоняемое сердцем при своем сокращении в кровеносное русло;

От возраста: у новорожденных давление колеблется от 70-80, у годовалых детей от 80-120, у подростков 110-120. В возрасте от 20-40 лет 70/110-80/120, и в возрасте старше 50 лет 140-150/90.

Эластичность стенок кров-го сосуда: с возрастом эластичность снижается.

а значит и давление).

чем выше вязкость, тем выше давление).

Во время сна давление снижается на 15-20 мм рт ст.

, минимальное до 110-130 мм рт ст.

От эмоционального возбуждения

От приема пищи.

апример артерия головы находящееся на расстоянии 40 см выше сердца – 70 мм рт ст. В артериях стопы расположенных на 125 см ниже сердца – 190 мм рт ст. При горизонтальном положении тела АД крови выравнивается в артериях разных органах тела.

повышением в ней кровяного давления.

Движение крови по венам имеет свои особенности т.к. стенки вен растяжимы из-за меньшего содержания в стенках мышечных волокон.

способствующими движению крови по венам яв-ся:

;

Присасывающая сила грудной клетки в момент вдоха;

Наличие клапанов внутри вен;

особенно нижних конечностей во время перемещения.

Давление крови в венах составляет:

;

;

;

в венулах или венозном конце капиллярного русла 15-20 млм рт ст.

яремная вена). Венный пульс обусловлен давлением крови в предсердиях сердца.

.

Регулиция движения крови по сосудам:

1)местные механизмы регуляции. Кровеносные сосуды независимо от деятельности центральной нервной системы в состоянии регулировать свой тонус, в зависимости от давления крови выработкой биологически активных веществ.

т.е.вазадилататорный эффект. Нервный центр регуляции сосудистого тонуса расположен в продолговатом мозге.

растворенные в крови регулируют тонус сосудов. Для удобства рассмотрения эти вещества разделены на 2 группы:

1) сосудосуживающие: норадреналин – гормон мозгового слоя надпочечников оказывает сосудосуживающий эффект на все сосуды.

имеет два вида рецеторов α и β.

мускулатуры.

Вазопресин – гормон выделяемый гипофизом.

клубочкового слоя); ренин – вырабатывается в почках; серотонин – в поджелудочной железе; эндотелин – в стенке кровеносного сосуда, катионы кальция суживают сосуды.

.

место разветвления сонных артерий).

раздражаются барарецепторы аорты каротидного синуса. Они усиливают тонус блуждающего нерва, центр которого расположен в продолговатом мозге, а он снижает частоту сердечных сокращений и давление крови за счет расширения сосудов.

частоты сердечных сокращений, сужение просвета кровеносных сосудов и увеличения в них давления.

 

Внутрисердечные механизмы регуляции сердечной деятельностью.

Внутрисердечная регуляция, которая состоит из 3-х видов:

ердечная клетка при физической работе состояния усилит свой синтез белков.

сердечной деятельностью.

Сердечных клеток соединяют друг с другом вставочные диски (нексусы). Функции межклеточных регуляторных механизмов выполняют эти диски: соединение миофибрилл разных клеток; осуществление транспорта питательных веществ через мембраны сердечных клеток; проведение импульсов возбуждения от одной клетки к другой.

ак, например, если происходит переполнение камер сердца , то ритм сокращения сердца за счет возбуждения блуждающего нерва снижается. А при не наполнении камер сердца кровью происходит усиление ритма сердца способствующего усилению притока крови к сердцу.

 

 

53) Внесердечные механизмы регуляции сердечной деятельности.

внутрисердечные и внесердечные.

Внесердечные механизмы регуляции сердечной деятельностью:

продолговатый мозг, мост мозга, гипоталамус и кора боьших полушарий головного мозга).

которые вступают в сердце равномерно распределяются по ней и хорошо иннервируют всю его поверхность. Братья Вебер и Павлов установили, что при раздражении симпотических нервов наблюдаются 4 стимулирующих или положительныхэффекта:

повышение силы сокр-я сердца +инотропный эффект; учащение сердечной деятельности + хронотропный эффект; повышение возбудимости сердечной мышцы + дромотропный эффект; улучшение проводимости +батмотропный эффект.

однако, отрицательные.

.

тормозит сердечную деят-ть за счет возбуждения блуждающего нерва, а переполнение предсердий за счет раздражения симпотических нервов растяжением предсердий рецепторов устья усиливают.

Опыт Ашлера при надавливании на глазное яблоко снижается частота пульса.

при ударе по брюшной пов-ти также происходит и с человеком.

Условно рефлекторная регуляция.

Ритм сердца изменятся независимо от нашего желания и хотения, что осущ-ся корой больших полушарий головного мозга. Так, в предстартовом состоянии у спортсмена перед ответственными соревнованиями учащается сердечный ритм.

Гуморальная регуляция. Биологически активные вещества усиливают сердечную деят-ть.

;

глюкагон, кальций;

Тормозят ритм – ацетилхолин и К.

 

 

 

Регуляция сосудистого тонуса: нервная, гуморальная.

.е. вазадилататорный эффект. Нервный центр регуляции сосудистого тонуса расположен в продолговатом мозге.

растворенные в крови регулируют тонус сосудов. Для удобства рассмотрения эти вещества разделены на 2 группы:

1) сосудосуживающие: норадреналин – гормон мозгового слоя надпочечников оказывает сосудосуживающий эффект на все сосуды.

имеет два вида рецепторов α и β.

мускулатуры.

Вазопресин – гормон выделяемый гипофизом.

клубочкового слоя); ренин – вырабатывается в почках; серотонин – в поджелудочной железе; эндотелин – в стенке кровеносного сосуда, катионы кальция суживают сосуды.

.

Дыхание: сущность, звенья.

совокупность процессов, способствующих потреблению организмом кислорода и выведению из него углекислого газа. В состоянии покоя или при умственной работе человек потребляет 250-300 мл кислорода и выделяет 200-250 мл углекислого газа. При физической нагрузке большой мощности потребность в кислороде существенно возрастает и достигает у нетренированных людей 2-3 л/мин, а у высокотренированных – 4-6 л/мин.

звеньев:

внешнее дыхание или вентиляция легких);,2.обмен газов между кровью капилляров малого круга кровообращения и альвеолами легких,

окислит-е процессы протекающие в клетках тканей).

Первые 4 звена в процессе дыхания рассматриваются на курсе физиологии человека, а 5 на биохимии.

 

 

Механизм вдоха

делится на спокойный и глубокий.

большая и малая грудные; зубчатые; лестничные; грудино-ключично-сосцевидные.

Расположены более вертикально и сокр-е мышц приводит к увеличению размера грудной полости в поперечном размере.

способствует за счет растяжения тканей легкого снижению в ней давления, что обеспечивает поступление атмосферного воздуха через верхние воздухоносные пути в легкие.

 

57) Механизм выдоха.

сгибающие позвоночник.

). ткань легкого сжимается, давление в ней увелич., что способствует выведению воздуха из легких через верхние воздухоносные пути атмосфер.

 

 

58) Легочные объемы и емкости

Для диагностики состояния легких производят измерении составляющих его объемов:

кол-во воздуха, которое мы вдыхаем и выдыхаем при спокойном акте вдоха и выдоха – 500 мл.

кол-во воздуха, которое мы можем вдохнуть при глубоком вдохе след-м за спокойным вдохом. РО вдоха – 2500-3000 мл, по старым данным 1500-2000мл

кол-во воздуха, который может выдохнуть человек при глубоком выдохе за спокойным выдохом. 1500-2000мл.

который остается после глубокого выдоха – 1200-1500мл.

получаемые при сложении двух и более объемов называется емкостями легких:

емкость вдоха – состоит из суммы двух объемов ДО+РОвд;

чем в горизонтальном из-за того, что в вертикальном положении в легких меньше крови, чем в горизонтальном.

Функционально-остаточная емкость легких состоит из суммы след-х объемов. ОО+РОвд.

Общая емкость легких состоит из суммы 4-х объемов ДО+РОвд+РОвыд+ОО.

 

Значение верхних дыхательных путей.

таковых альвеол не значительное кол-во и поэтому анатомическое и физиологическое приравнивается друг к другу. Верхние воздухоносные пути носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы обеспечивают согревание, увлажнение и очищение вдыхаемого воздуха.

 

60) Вентиляция легких и вентиляция альвеол.

600-150*10)=4500мл соответственно наиболее эффективным для организма яв-ся редкое, но глубокое дыхание.

 

 

 

61) Отрицательное давление в плевральной полости, пневмоторакс.

, на выдохе на 2-4 мм рт ст Значение отрицательного давления:

Позволяет тканям легких двигаться за грудной клеткой при дыхании. За счет отрицательного давления альвеолы всегда находится в растянутом состоянии, это увеличивает дыхательную поверхность легких.

Отрицательное давление имеет значение для движения крови, обеспечивает возврат к сердцу венозной крови.

.

 

 

62) Парциальное давление и напряжение газов в альвеолярном воздухе, в крови и в тканях.

, а угл.газ 39-40 мл рт ст.

, а угл.газ = 40 мм рт ст.напряжение кислорода в венозной крови = 40 мм рт ст, а угл.газ = 46 мм рт ст.

за 1 мин. Так, диффузная способность кислорода равна 25-30 мл ( парциальное давление кислорода в альвеолах 100 мл рт ст, а в венозной крови 40 разница 60 мм рт ст.

аза диффузная способность = 600 мл ( напряжение угл.газа в венозной крови – 46 , а в альвеолярном 39-40, разница = 6-7мм.).

аза из венозной крови в альвеолярный воздух происходит полностью за 0,3-0,7 сек.

 

63) Содержание газов в крови.

Из артериальной крови удается извлечь 18-20 объемных % кислорода, т.е. в каждых 100 мл крови содержится 18-20 мл кислорода. Кислород крови содержится в двух видах:

В растворенном виде – на каждый 100 мл растворяется 0,3 мл кислорода.

оличество гемоглобина который переходит в оксигемоглобин зависит от напряжения кислорода в крови. Зависимость количества гемоглобина перешедшего в оксигемоглобин от напряжения кислорода в крови выражается кривой диссоциации оксигемоглобина.

аза, который яв-ся шлаком для организма , однако, угл.газ участвует в создании кислотно-щелочного равновесия угл.газ содержится в крови в 3 видах:

.е. 2,5 объемных %.

. %.

3) – 51 %.

 

64) Транспорт газов кровью

в альвеолярном воздухе переходит из крови в альвеолярный воздух. Анионы НСО3 поступают внутрь эритроцитов из них выходят анионы хлора в плазму.

=КНвО2+Н2СО3

2

происходящие в тканях.

кровью.

KHbO2+H2CO3=KHCO3+HHb

CO2+H2O=H2CO3

3-

 

65) Газообмен в легких и в тканях.

из венозной крови в альвеолярный воздух, О2 из альвеолярного воздуха в кровь, превращая ее в артериальную.

и О2 в артериальной крови ее в кл-ах тканей из тканей СО2 переходит в кровь, а О2 из крови к клеткам тканей.

 

поступающий в артериальную кровь успевает присоед-ся к гемоглобину за 2 сек.

Кол-во гемоглобина переходящего в оксигемоглобин зависит:

чем темп-ра больше , тем ниже сродство О2 к гемоглобину , т.е.тем легче гемоглобин отдает О2;

к гемоглобину;

тем ниже сродство О2 к гемоглобину.

 

67) Регуляция дыхания.

чего, происходит учащение дыхания.

Высшими центрами, регулирующими дыхание яв-ся гипоталамус и кора больших полушарий головного мозга, которые осуществляют регуляцию дыхания независимо от нашего хотения и желания. Этим объясняется то, что происходит учащение дыхания у спортсменов в предстартовом состоянии перед соревнованиями.

 

68) Методы изучения функций пищеварительного тракта

Изучение секреторной и моторной деятельности ЖКТ проводится как на человеке, так и в эксперименте на животных. Для изучения секреторной активности применяют выведение на кожу выводных протоков желез, или фистульный метод.

Фистула - это искусственно созданное сообщение между полостью органа и внешней средой. Фистульные методы исследования имеют чрезвычайно большое значение для исследования функций различных отделов пищеварительного аппарата.

Эти методы дают возможность:

а) получать пищеварительные соки в чистом виде для последующего анализа их состава и переваривающих свойств;

б) изучать механизмы регуляции деятельности пищеварительных желез;

в) наблюдать за скоростью продвижения пищи в различных отделах пищеварительного тракта и ее химическими превращениями;

г) исследовать моторику пищеварительного тракта.

Операции по наложению фистул пищеварительного тракта разработаны для многих видов животных и птиц, но для учебных целей лучше использовать собак.

Различают следующие методики:

1) Наложение фистулы околоушной слюнной железы

2) Эзофаготомия (перерезка пищевода);

3) Наложение фистулы желудка;

4) Изолированный желудочек у собаки (по Павлову);

5) Фистула протока поджелудочной железы;

6) Наложение фистулы кишечника по способу Тири-Велла.

.) была впервые проведена операция наложения фистулы желудка.

Однако с помощью этого метода нельзя получить чистый желудочный сок.

.) был разработан метод «мнимого кормления», когда животному с фистулой желудка одновременно делалась эзофаготомия (перерезка пищевода). Этот метод дает возможность изучать рефлекторную деятельность желез желудка при раздражении рецепторов полости рта. Однако он не позволяет исследовать влияние самой пищи и продуктов расщепления, находящихся в желудке, на секрецию желудочных желез.

Р.Гейденгайном была разработана операция изолированного желудочка, которая давала возможность получить чистый желудочный сок. Но это операция не учитывала топографию нервов, иннервирующих желудок. При формировании изолированного желудочка нервы перерезались, а желудочек оказывался денервированным. Этим методом можно было изучать только гуморальную фазу желудочной секреции. И.П. Павлов, учтя недостатки методики Р. Гейденгайна, предложил способ операции изолированного желудочка без перерезки нервов, иннервирующих желудок, что дало возможность изучать желудочного секрецию на протяжении всего периода пищеварения. Для изучения секреторной активности других желез производятся операции наложения фистулы слюнных желез, поджелудочной железы, кишечника. Секреторную и моторную активность кишечника можно исследовать с помощью изолированных отрезков кишки, один или оба конца которых выводят наружу.

Зондовые методы (зондирование желудка, 12-перстной кишки) позволяют определить объем и состав секрета как натощак, так и после стимуляции пищеварительных желез пищей и различными фармакологическими препаратами (гистамином, пентагастрином при оценке желудочной секреции и серно-кислой магнезией.

 

69) Сущность и типы пищеварения.

Структурно - функциональная организация пищеварительной системы, характерная для высших животных и человека, сформировалось в результате длительного эволюционного развития. Существует три типа пищеварения: внутриклеточное, внеклеточное дистантное и мембранное (пристеночное, контактное).

функцию (фагоцитоз).

Внеклеточное, дистантное или полостное. У высокоорганизованных животных и человека гидролитическое действие фермента реализуется в полостях пищеварительного тракта, а секреторные клетки пищеварительных желез находится от них на некотором отдалении.

Мембранное (пристеночное, контактное) пищеварение. Мембранное пищеварение, открытое А. М. Уголевым в 1957г занимает промежуточное положение между внутриклеточным и внеклеточным пищеварением и осуществляется ферментами, локализованными на структурах мембраны кишечных клеток.

Этот тип пищеварения имеет место на всех уровнях эволюции развития и обусловлен наличием у энтероцитов щеточной каймы, образованной выростами цитоплазмы ограниченной плазматической мембраной.

Типы пищеварения характеризуют не только по месту действия, но и по источникам ферментов. По этому критерию выделяют:

Собственное пищеварение, когда источником ферментов является сам организм.

Симбионтное пищеварение, которое реализуются за счет микроорганизмов жкт.

Аутолитическое пищеварение.

.

у них имеет второстепенное значение. Однако продукция витаминов и некоторых незаминимых аминокислот осуществляется микроорганизмами ЖКТ.

обозначают, переваривание пищи за счет содержащихся в ней ферментов. Например, при поедании травоядными животными свежих кормов расщепление компонентов последних частично осуществляется ферментами, находящимися в клетках этих растений. Определенную роль в пищеварении у новорожденных детей могут иметь гидролитические ферменты, содержащиеся в материнском молоке.

 

 

70) Пищеварение в ротовой полости.

В ротовой полости происходит измельчение в процессе жевания, смачивание слюной, перемешивание, растворение и формирование пищевого комка.

Центр слюноотделения – это совокупность нейронов коры, подкорки, гипоталамуса, продолговатого и спинного мозга. В продолговатом мозге (основной компонент слюноотделительного центра) расположены парасимпатические нейроны. В ответ на активацию парасимпатических волокон выделяется много серозной жидкой слюны. В спинном мозге расположены симпатические нейроны. Их влияние доходит до всех слюнных желез и вызывает продукцию слюны, содержащей мало жидкости, но много ферментов.

Слюнные железы

Имеются три большие парные слюнные железы – околоушная (продуцирует серозную слюну, богатую ферментами, но с малым содержанием слизи – муцина), подъязычная и подчелюстная (обе смешанные, продуцируют серозную и слизистую слюну) и масса мелких слюнных желез, расположенных в слизистой ротовой полости.

За сутки выделяется 0,5-2 литра слюны (30% приходится на долю околоушной железы). Вне приема пищи слюноотделение происходит для увлажнения полости рта и уровень секреции равен 0,24 мл/мин. В процессе жевания продукция слюны возрастает более чем в 10 раз и составляет 3-3,5 мл/мин. Максимальное выделение, например, на лимонный сок, достигает 7,4 мл/мин. Слюна – это вязкая, мутноватая жидкость.

Таблица. Свойства слюны

15 – 18 секунд

 

Состав смешанной слюны человека

В слюне содержатся:

(склеивает пищевые частицы в пищевой комок, который, будучи покрытый слизью, легче проглатывается),

(бактерицидное вещество - убивает микробы).

3. Слюна содержит несколько ферментов (гидролаз):

(расщепляет крахмал до декстринов и мальтозы (дисахарид)).

(расщепляет мальтозу до глюкозы (моносахарид)).

(способствует усиленному кровоснабжению слюнных желез при приеме пищи за счет активации сосудорасширяющих веществ).

4. Так как слюнные железы являются также органами выделения, то в составе слюны имеются продукты, выводимые почками и другими органами выделения: мочевина, мочевая кислота, аммиак, креатинин.

Во рту полного расщепления крахмала не происходит из-за кратковременного пребывания (15-18 секунд). Гидролиз углеводов происходит в основном внутри пищевого комка уже в желудке. Действие ферментов слюны прекращается под влиянием кислой реакции желудочного сока, когда пищевой комок распадается.

Жевательные движения осуществляются сокращениями жевательных, мимических и мышц языка. У взрослого человека имеется два ряда зубов. Резцы и клыки откусывают пищу, малые коренные зубы ее раздавливают, большие коренные растирают.

 

71) Пищеварение в желудке.

Глотание – переход пищевого комка из полости рта в желудок (безусловный рефлекс).

Функциями желудка являются:

1. Механическая (размельчение и размягчение пищи) обработка.

Химическая - ферментативное расщепление или гидролиз белков и других питательных веществ) обработка пищи,

3. Депонирование и постепенная порционная эвакуация содержимого желудка в кишечник.

К числу дополнительных функций относят:

1. Бактерицидное действие соляной кислоты.

2. Выработка гастромукопротеида, участвующего в кроветворении.

Всасывание некоторых лекарственных веществ (аспирин, барбитураты (снотворное) и алкоголя.

4. Набухание клетчатки.

Пища в желудке находится в течение 3-10 часов. Вода покидает его немедленно, а дольше всех задерживается жир. Пища набухает, разжижается, многие ее компоненты растворяются и подвергаются гидролизу ферментами слюны и желудочного сока. В желудке продолжается расщепление углеводов, начавшееся в полости рта, так как желудочный сок не сразу пропитывает пищевой комок, и действие ферментов слюны продолжается некоторое время внутри комка, где происходит расщепление углеводов.

Железы желудка

). В каждую из них открываются просветы 3-7 трубчатых желудочных желез. Различают кардиальные, пилорические и фундальные железы.

1. Фундальные железы располагаются в области тела и дна желудка. Фундальные железы состоят из трех типов клеток: главные клетки – секретируют пепсиногены, обкладочные – соляную кислоту, добавочные – слизь.

2. Кардиальные железы расположены вокруг пищевода, они представлены добавочными клетками, продуцирующими слизь.

сока.

Наибольшее количество сока выделяется на белковую пищу, меньше – на углеводную и еще меньше – на жирную.

Это обусловлено содержанием в соке соляной кислоты.

Из органических соединений:

.

ферменты:

(около 8 видов). Они неактивны. Активность их повышается при воздействии соляной кислоты, и они превращаются в пепсины. Собственно пепсины – это ферменты класса протеаз, которые расщепляют белки до крупных полипептидов с максимальной скоростью при рН 1,5-2,0.

названная гастриксином, осуществляет гидролиз белков при РН 3,2-3,5.

химозином).

но в кислой среде желудка она малоактивна.

елочную (рН=8). Пилорический желудочный сок имеет те же ферменты, но в меньшем количестве, Его переваривающая сила в 4 раза меньше переваривающей силы фундального сока. Щелочной пилорический секрет частично нейтрализует кислое содержимое желудка, эвакуируемое в двенадцатиперстную кишку.

 

 

сокоотделения

сокоотдения делят на три фазы:

:

Желудочная или нервно-рефлекторная;

.

Желудочный сок, выделяемый при жевании, при виде и запахе пищи называется запальным или аппетитным. В результате этого желудок оказывается подготовленным к приему пищи. Отделение сока начинается через 5-10 минут. Рефлекторное влияние на желудок передается через блуждающий нерв парасимпатической нервной системы. Раздражение симпатического нерва (чревного) приводит к торможению работы желудочных желез.

который всасывается через кровь и возбуждает работу желудочных желез.

Он образуется в слизистой оболочке желудка, в его фундальной части. Гистамин возбуждает обкладочные клетки, которые выделяют соляную кислоту.

Увеличение количества желудочного сока и соляной кислоты в нем способствует перевариванию белков животного происхождения, уменьшение сока и кислотности в нем способствует распаду белков растительного происхождения. Тормозящее влияние оказывает также адреналин, норадреналин и симпатическая нервная система.

 

73) Сок поджелудочной железы

Назначение поджелудочного сока – нейтрализация кислого содержимого желудка в 12-ти п. кишке.

Свойства поджелудочного сока

Нейтральная

 

Помимо бикарбонатов сок имеет набор ферментов:

1. Амилаза (расщепление крахмала и гликогена до ди- и моносахаридов).

Липаза (гидролизует нейтральный жир).

Трипсин, химотрипсин (расщепляют белки),

Карбоксипептидаза (участвует в протеолизе).

Нуклеаза (расщепляет материал клеточных ядер).

Фосфатаза (расщепляет клеточную мембрану).

Секреция поджелудочного сока начинается через 2-3 минуты после приема пищи и продолжается 6-14 часов. Фазы секреции поджелудочной железы те же, что для желудочной секреции, но более выражены гормональные влияния, особенно в кишечную фазу.

 

74) Желчь: состав, участие в пищеварении.

вне которого скапливается в желчном пузыре в концентрированном виде.

Свойства желчи

7,3 – 8,0

способны:

– эмульгирование.

2. Обеспечение всасывания некоторых жироподобных веществ, жирорастворимых витаминов, солей кальция.

3. Регуляция желчеобразования. Если в крови их много, синтез желчи уменьшается, если же их концентрация в крови невысокая, печень активируется.

– это продукты распада гемоглобина. Вначале образуется биливердин – пигмент зеленого цвета. Под влиянием фермента биливердинредуктазы биливердин превращается в билирубин – пигмент красно-желтого цвета

Оставшийся билирубин превращается в две группы продуктов:

1. уробилиногены;

2. стеркобилиногены.

в кровь, из нее - частично в желчь, частично – в мочу. В кале и моче эти пигменты превращаются в уробилины и стеркобилины. Пигменты для жизнедеятельности не нужны, но они окрашивают желчь, содержимое тонкого кишечника, каловые массы и мочу.

холестерина поступает с пищей. В тонком кишечнике около 30% холестерина всасывается в кровь, остальная часть выводится. Если нарушается баланс между поступлением холестерина в организм и его синтезом, с одной стороны, и выведением холестерина, с другой, то в крови и тканях возрастает концентрация холестерина – при этом возрастает вероятность развития атеросклероза и желчнокаменной болезни. При желчнокаменной болезни в желчном пузыре или протоках образуются камни в результате осаждения и кристаллизации компонентов желчи.

Парасимпатические нервные волокна усиливают, а симпатические снижают желчеобразование. Гуморальный стимулятор секретин усиливает секрецию желчи, слабее усиливают желчеобразование глюкагон, гастрин, ХЦК.

 

.

В кишечнике уже нет ни пищевого комка, ни кашицы. Его содержимое называют химусом. Основные функции этого отдела ЖКТ: проведение химуса, его дальнейшая физическая и биохимическая обработка с последующим всасыванием продуктов расщепления. В процессе пищеварения большая роль принадлежит 12-ти п. кишке. Натощак ее содержимое имеет слабощелочную реакцию (рН 7,2-8,0). После поступления в кишку порций кислого содержимого желудка реакция содержимого 12-ти п. кишки становится кислой (рН 4,0). Но затем она сдвигается к нейтральной за счет поступления в кишку щелочных секретов поджелудочной железы, тонкой кишки желчи и слизи дуоденальных желез 12-ти п. кишки, которые прекращают действие желудочного пепсина. У человека рН 12-ти п. кишки = 4,0-8,5.

Кишечная секреция

Состав жидкой части кишечного сока

Сухое вещество. Оно делится:

Это минеральные соли: хлориды, гидрокарбонаты, фосфаты натрия, калия, кальция.

Органические вещества – 10 %. Это слизь, белки, аминокислоты, мочевина.

 

В криптах слизистой оболочки верхней части 12-ти п. кишки всей тонкой кишки имеются дуоденальные или бруннеровы железы, выделяющие кишечный сок. Эти железы окружают каждую ворсинку. Сок этих желез – это густая бесцветная жидкость.

Полное обновление этих клеток происходит за 1-4-6 суток) и слизь – секрет бокаловидных клеток, которые образуют защитный слой, предотвращающий механическое и химическое воздействие химуса на слизистую оболочку кишки.

Плотная часть сока содержит около 20 ферментов, расщепляющих белки, жиры, углеводы.

Среди них:

1. Амилаза,

2. Липаза,

3. Нуклеаза,

4. Фосфолипаза,

5. Энтерокиназа, который активирует неактивный трипсиноген поджелудочного сока, превращая его в активный трипсин, который в свою очередь активирует химотрипсиноген, превращая его в химотрипсин.

Из новых ферментов следует выделить:

1. Щелочная фосфатаза (гидролизует сложные эфиры фосфорной кислоты)

2. Лактаза (расщепляет молочный сахар лактозу)

3. Сахараза (расщепляет дисахарид сахарозу)4. Лизоцим.

Регуляция работы тонкой кишки

системные гормоны (вазопрессин, окситоцин), соли, кислоты и щелочи.

 

кала). Если пища богата неперевариваемыми волокнами (целлюлоза, пектин, лигнин), то количество кала увеличивается вследствие ускорения передвижения химуса, что предотвращает запоры.

Весь процесс пищеварения длится 1-3 суток. У здорового человека контрастная масса через 3-3,5 часа после ее приема начинает поступать в толстую кишку, которая заполняется в течение 24 часов и полностью опорожняется за 48-72 часа. Для толстой кишки характерны сокращения нескольких типов: малые и большие маятникообразные, перистальтические и антиперистальтические и пропульсивные. Первые 4 типа сокращений перемешивают содержимое кишечника. Сильные пропульсивные движения возникают 3-4 раза в сутки и продвигают кишечное содержимое, вызывая позывы на дефекацию.

 

 

.

на 1 мл содержимого. В содержимом толстой кишки число бактерий максимально.

Микрофлору кишечника делят на три группы:

– это лактобактерии, энтерококки, эшерихии (10% от общего числа);

(протеи, дрожжи, клостридии, стафилококки, аэробные бациллы и т.д. (менее 1%).

Вегетарианская диета способствует увеличению кол-ва энтерококков и эубактерий. Избыточный прием животных белков и жиров вызывает повышение числа клостридий, бактериодов. Молочная диета способствует повышению кол-ва бифидобактерий.

и группы В.

3. Расщепление непереваренной в тонком кишечнике целлюлозы, пектина до глюкозы.

4. С участием микрофлоры происходит обмен белков, холестерина, билирубина, желчных и жирных кислот, фосфолипидов.5. Разрушение пищеварительных соков, выполнивших свою функцию.6. Разложение ряда органических веществ с образованием органических кислот, аминов и др.

 

 

белесый вид из-за огромного количества хиломикронов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бладающем функциями, не связанными с продукцией гормонов. К органам со смешанным типом секреции относятся поджелудочная железа и половые железы.

 

80.Классификации желез по строению, расположению и функциональной деятельности.

I. Центральные регуляторные образования эндокринной системы: гипоталамус (нейросекреторные ядра);

гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз);

эпифиз.

II. Периферические эндокринные железы:

щитовидная железа; околощитовидные железы;

надпочечники (корковое и мозговое вещество).

III. Органы, объединяющие эндокринные и неэндокринные функции: гонады (половые железы - семенники и яичники); лацента; поджелудочная железа.

ринные клетки пищеварительного тракта, почек, сердечной мышцы, вегетативных ганглиев образуют диффузную эндокринную систему. Практически в любой ткани организма имеются эндокринные клетки.

 

81. Классификация желез по отношению к гипофизу.

Каждая железа состоит из железистой эпителиальной ткани. Важно, что все железы внутренней секреции связаны между собой и представляют единую систему, в которой ведущая роль принадлежит гипофизу.

 

82. Общие свойства и функции гормонов.

Общие свойства гормонов

1.Строгая специфичность (тропность) физиологического действия.2.Высокая биологическая активность: гормоны оказывают свое физиологическое действие в чрезвычайно малых дозах.3.Дистантный характер действия: клетки-мишени располагаются обычно далеко от места образования гормона. 4.Многие гормоны (стероидные и производные аминокислот) не имеют видовой специфичности.

Функции гормонов

1.Обеспечение гуморальной, т.е. осуществляемой через кровь, регуляции биологических процессов.

компонентами тела.

3.Регуляция процессов роста, созревания, репродукции и обмена веществ.

 

   

1.Производные аминокислот: производные тирозина: тироксин, трийодтиронин, дофамин, адреналин, норадреналин; производные триптофана: мелатонин, серотонин; производные гистидина: гистамин.

2.Белково-пептидные гормоны: полипептиды: глюкагон, кортикотропин, меланотропин, вазопрессин, окситоцин, пептидные гормоны желудка и кишечника; простые белки (протеины): инсулин, соматотропин, пролактин, паратгормон, кальцитонин; сложные белки (гликопротеиды): тиреотропин, фоллитропин, лютропин.

3.Стероидные гормоны: кортикостероиды (альдостерон, кортизол, кортикостерон); половые гормоны: андрогены (тестостерон), эстрогены и прогестерон.

 

.

комплекс. Этот комплекс подвергается активации (с помощью АТФ), после чего проникает в клеточное ядро, где гормон оказывает прямое влияние на экспрессию определенных генов, стимулируя синтез специфических РНК и белков. Именно эти новообразованные белки, обычно короткоживущие, ответственны за те изменения, которые составляют физиологический эффект гормона. Жирорастворимые (липофильные) гормоны (стероиды, йодотиронины и кальцитриол). Водорастворимые (гидрофильные) гормоны (полипептидные, гликопротеиновые, белковые и катехоламины).

 

3) в форме неспецифического комплекса с плазменными белками; 4) в адсорбированном состоянии на форменных элементах крови. В состоянии покоя 80% приходится на комплекс со специфическими белками. Биологическая активность определяется содержанием свободных форм гормонов. Связанные формы гормонов являются как бы депо, физиологическим резервом, из которого гормоны переходят в активную свободную форму по мере необходимости. Транспорт высокомолекулярных (белковых) гормонов изучен мало из-за отсутствия точных данных о молекулярной массе и химической структуре многих из них. Гормоны со сравнительно небольшой молекулярной массой, такие, как тиреоидные и стероидные, быстро связываются с белками плазмы. Обязательным условием для проявления эффектов гормона является его взаимодействие с рецепторами.

 

 

86. Методы исследования желез внутренней секреции.

роме того, в клинической практике для исследования желез внутренней секреции применяют рентгеновские методы, метод компьютерной томографии, магнито-резонансной томографии и некоторые другие.

 

клеток поступают в заднюю долю гипофиза, и накапливаются в расширении аксонов, которое лежит выше аксовазального синапса и называется накопительным тельцем Геринга., откуда разносятся кровью.

систему, координирует нервные и гормональные механизмы регуляции функций внутренних органов.

 

 

88.Либерины гипоталамуса, регуляция функции эндринных желез.

ортикотропин-рилизинг-гормон (кортиколиберин)соматотропин-рилизинг-гормон (соматолиберин)тиреотропин-рилизинг-гормон (тиролиберин)пролактотропин-релизинг-гормон (пролактолиберин)люлитропин- релизинг- гормон (люлиберин)фоллитропин-релизинг- гормон (фоллилиберин)меланотропин- релизинг-гормон ( меланолиберин).

Кортиколиберин. Этот пептид состоит из 41 аминокислотного остатка. Основное количество кортиколиберина локализуется в гипоталамусе, однако он выявляется и в других отделах ЦНС, включая кору головного мозга и различные ядра. Кортиколиберин-рилизинг-гормон: стимулирует выработку адренокортикотропного гормона (АКТГ) передней доли гипофиза;

остатка, причем биологическую активность проявляет ее часть с первыми 29 аминокислотными остатками.

Соматолиберин-соматотропин-рилизинг-гормон: стимулирует выработку и высвобождение соматотропного гормона роста передней доли гипофиза;

роме специфического влияния на ТТГ, тиролиберин увеличивает уровень пролактина в сыворотке крови, проявляя свойства пролактолиберина. Тиролиберин влияет на поведенческие реакции, усиливает двигательную активность, проявляет депрессивные эффекты. Гонадолиберин. Гипоталамическая регуляция ФСГ и ЛГ осуществляется гормоном – гонадолиберином. Нейроны, содержащие гонадолиберин, выявляются в обширной области гипоталамуса от перекреста зрительных нервов до супраоптического ядра, но наибольшее их количество локализуется в медиобазальном гипоталамусе. Гонадолиберин секретируется пульсирующим образом (всплески активности продолжаются в течение 8-16 мин и повторяются в интервалах через 37-56 мин). При введении гонадолиберина отмечается его быстрое накопление в печени, почках и гипофизе.

также в срединном возвышении и экстрагипо-таламических структурах. Химическая природа не установлена и вопрос о его применении окончательно не решен.

Меланолиберин. Из гипоталамуса животных был получен гормон, усиливающий высвобождение МСГ-меланолиберин (пентапептид). Незначительные количества этого гормона снижали содержание МСГ в гипофизе и повышали его уровень в крови экспериментальных животных (крыс).

 

89.Статины гипоталамуса, место выработки и их функции

:

ролактостатин,меланостатин

Соматостатин. Соматостатин являетсятетрадекапептидом.

СТГ.

Пролактостатин. Известно, что ЦНС млекопитающих участвует в регуляции секреции пролактина, которая подвержена различным влияниям (акт сосания, эмоциональный стресс и др.). В противоположность действию на другие гормоны передней доли гипофиза в отношении секреции пролактина гипоталамус оказывает тоническое тормозящее влияние. Перерезка ножки гипофиза, т.е. перерыв связи между гипоталамусом и аденогипофизом, приводит к повышению высвобождения пролактина.

В 1974-1977 гг. в лаборатории, руководимой А. Шелли, из гипоталамуса свиньи были получены высокоочищенные фракции пролактостатина.

В настоящее время считают, что роль пролактостатина в организме выполняет дофамин. Это подтверждает и клиническая практика, показавшая успешное применение для лечения гиперпролактинемии агонистов дофамина (парлодел, лизурид и др.).

Меланостатин. На протяжении многих лет проводятся исследования по выяснению механизмов гипоталамической регуляции секреции меланоцитостимулирующего гормона. В лаборатории, руководимой A. Schally (1966-1974), путем ферментативного разрушения окситоцина было получено несколько пептидов, из которых пептид Pro-Leu-Gly-NH2 обладал наибольшей меланостатической активностью (меланостатин-1). Из гипоталамуса крупного рогатого скота был выделен другой пептид, который угнетал высвобождение МСГ из гипофиза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ипофиз представляет собой эндокринную железу, расположенную у мозгового основания. Его размеры невелики, примерно с горошину. Гипофиз подразделяется на три доли: заднюю, промежуточную и переднюю. Каждая из долей является самостоятельной железой и вырабатывает свои гормоны.

Гормоны гипофиза, а точнее его передней доли, важны для многих процессов, происходящих в организме. Самым важным из них является гормон роста. Он в большей мере, чем другие гормоны, отвечает за полноценный рост организма. Если удалить гипофиз, то рост человека прекратится. Согласно проведенным экспериментам было выявлено, что дополнительное введение гормона роста молодняку животных приводит к ускорению их роста. У человека прием этого гормона приводит к возобновлению роста организма. Гормон роста способствует снижению выведения азота из организма в результате обмена веществ. Это и приводит к более быстрому формированию новых тканей. Гормоны гипофиза и их функции хорошо изучены человечеством. Нарушение их секреции ведет к сбоям в организме. Недостаток гормона роста приводит к прекращению роста, а его избыток вызывает гигантизм. Неравномерная выработка гормона является следствием непропорционального развития конечностей. Гормоны гипофиза влияют и на состояние мочеполовой системы у женщин.

является стимулятором для нормальной деятельности щитовидной железы.

гормоны-участвуют в двух процессах.

Первый- выработка яйцеклеток в женском организме и сперматозоидов в мужском организме.

ормоны гипофиза активно участвуют в процессе распределения в организме углеводов, потребляемых с пищей. Они играют немаловажную роль в обмене веществ. Здесь большое значение имеют адренокортикотропный гормон и гормон роста. Именно они влияют на деятельность поджелудочной железы и выработку инсулина. Недостаток инсулина ведет к серьезному заболеванию, известному как сахарный диабет.

), которую необходимо постоянно восполнять в том же количестве.

 

91.Гормоны аденогипофиза: соматотропин и кортикотропин, и их функции.

вырабатываются в гипоталамусе. Отмечено усиление выработки соматотропина при стрессорных воздействиях, истощении запасов белка в организме, при сниженном содержании глюкозы и жирных кислот в плазме крови.

Кортикотропин - стимулирующее действие на образование глюкокортикоидов в пучковой зоне коркового вещества надпочечников

 

 

иреотропин - под его влиянием стимулируется образование в щитовидной железе тироксина и трийодтиронина; активируется работа «йодного насоса», усиливаются процессы йодирования тирозина; увеличивается активность протеаз, расщепляющих тиреоглобулин, что высвобождает активный тироксин и трийодтиронин в кровь.

Фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГУ). ФСГ действует на фолликулы яичников, ускоряя их созревание и подготовку к овуляции. Под влиянием ЛГ происходит разрыв стенки фолликула и образуется желтое тело.

ЛГ действует на яички, ускоряя выработку тестостерона в гландулоцитах. ФСГ действует на клетки семенных канальцев, усиливая в них процессы сперматогенеза.

 

зависимости от места синтеза различают гормоны передней, задней и промежуточной долей гипофиза. В передней доле вырабатываются в основном белковые и полипептидные гормоны, называемые тройными гормонами, или тропиками, вследствие их стимулирующего действия на ряд других эндокринных желез. Меланоцитостимулирующий гормон у взрослого человека, в отличие от животных с обильным волосяным покровом, практически не синтезируется. Основная его функция заключается в стимуляции биосинтеза кожного пигмента меланина, а также в увеличении размеров и количества пигментных клеток. Функции этого гормона, заключающиеся, в конечном счете, в повышении пигментации кожи и волос, выполняют у человека кортикотропин и липотропин. При избыточной секреции кортикотропина усиливается пигментация кожи. Меланотропин играет роль мозгового пептида в нейрохимических процессах памяти. Лишенные этого гормона головастики из-за сокращения (сжатия) пигментных клеток приобретают серебристый цвет. МСГ образуется из той же молекулы-предшественника, что и адренокортикотропный гормон (АКТГ). В передней доле гипофиза этот предшественник превращается в АКТГ, а в промежуточной – в МСГ

Липотропный гормон (ЛПГ), усиливает метаболизм липидов и повышает пигментацию кожи и волос у человека.

 

 

асположение,строение,гормоны.

сюда нейрогормонов, после чего они высвобождаются в кровь. Синтез гормонов передней доли гипофиза происходит не одновременно. На 9-й неделе беременности в гипофизе плода выявляются гормон роста и АКТГ. Почти в это же время иммуноцитохимическими методами подтверждается наличие ТТГ, ФСГ, ЛГ. Пролактин выявляется на 19-20-й неделе беременности, гипоталамические гормоны (окситоцин и вазопрессин) выявляются в гипофизе и гипоталамусе уже на 10-11-й неделе беременности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серотонин участвует в регуляции сосудистого тонуса, вызывает спазм сосудов.            

 

екреция гормонов щитовидной железы регулируется тиреотропным гормоном аденогипофиза, тиреолиберином гипоталамуса, содержанием йода в крови.

 

.

 

асположение .строение .гормоны.

влияют на процессы синтеза клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, стимулируют разрушешение ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах.

 

, а также многие функции тимуса, и приводят к его атрофии. Андрогены и эстрогены вызывают атрофию вилочковой железы. Кастрация животных до наступления половой зрелости препятствует инволюции вилочковой железы.

ммунологическую реактивность можно восстановить пересадкой тимэктомированным мышам тимуса от молодых животных, а также введением клеток селезенки, лимфатических узлов или большого числа тимоцитов. Клетки костного мозга даже в очень значительных дозах неэффективны. Этот факт сам по себе примечателен, так как демонстрирует, что лимфоцитам костного мозга для выполнения утраченных при тимэктомии иммунологических функций необходим тимус.

 

щитовидной железе вырабатываются три гормона: тироксин, трийодтиронин и кальцитонин.

Тироксин и трийодтиронин йодсодержащие гормоны щитовидной железы.

Кальцитонин является гипокальциемическим гормоном и секретируется парафолликулярными или С-клетками щитовидной железы. Кальцитонин человека представляет собой полипептид, Период полураспада около 5 мин.

 

?

 (слабоумие). 

 развивается и при полной атрофии щитовидной железы в детском возрасте: больные характеризуются карликовым ростом, непропорциональным строением тела (большая голова, короткие конечности), нарушением умственных способностей, недоразвитием вторичных половых признаков. Дефицит гормонов щитовидной железы    при беременности приводит к недоразвитию мозга будущего ребенка.

У взрослых гипофункция щитовидной железы приводит к развитию патологического состояния - микседемы. При этом заболевании наблюдаются задержка роста, развития, торможение нервно-психической активности, что проявляется в вялости, сонливости, апатии, снижении интеллекта, уменьшении возбудимости симпатического отдела вегетативной нервной системы, нарушении половых функций, угнетении всех видов обмена веществ, снижении основного обмена на 30 – 40%и наблюдается специфическая отечность тканей. У таких больных увеличена масса тела за счет повышения количества тканевой жидкости и отмечается одутловатость лица. Отсюда и название этого заболевания: микседема - слизистый отек. Гипофункция щитовидной железы может развиться у людей, проживающих в местностях, где в воде и почве отмечается недостаток йода. 

Если поступление йода в организм снижается, ниже 100 мкг/сут, развивается вначале гиперплазия, а затем нетоксический зоб щитовидной железы. Это так называемый эндемический зоб. Щитовидная железа при этом заболевании увеличена (зоб), возрастает количество фолликулов, однако из-за недостатка йода гормонов o6разуется мало, что приводит к соответствующим нарушениям в организме, проявляющимся в виде гипотиреоза. У больных нередко наблюдается нарушение умственных способностей и физическое недоразвитие. Для предупреждения развития болезни в таких районах к поваренной соли добавляют йод. Встречаются клинические варианты гипотиреоза, обусловленные недостаточностью образования тироидных гормонов вследствие дефекта в системе, осуществляющей захват йодида из плазмы крови и транспорт его через мембрану тироцита.

 

 

 распространенных в мире.           В Великобритании гормоны щитовидной железы получает более 1% населения страны. Большая распространенность болезней щитовидной железы ставит их в один ряд с такими заболеваниями, как сахарный диабет и болезни сердечнососудистой системы. По некоторым данным, распространенность заболеваний щитовидной железы еще выше, чем известно на сегодняшний день. Это связано с частым бессимптомным течением многих ее болезней.

 

 

 

 

 

 

 

?

В поджелудочной железе взрослого человека насчитывается от 240-360 тыс. до 2 млн. островков.  Размеры панкреатических островков колеблются в пределах 0,1- 0,3 мм, а общая масса их не превышает 1/100 массы поджелудочной железы. С возрастом в поджелудочной железе происходит уменьшение эндокринной части. 

 составляют 20-25% клеточного состава островков и являются местом образования глюкагона.

 или F-клеток — панкреатический полипептид в островке обнаруживаются следы.

 углеводный. Под воздействием инсулина происходит уменьшение концентрации глюкозы в плазме крови (гипогликемия). Это связано с тем, что инсулин способствует превращению глюкозы в гликоген в печени и мышцах (гликогенез). Он активирует ферменты, участвующие в превращении глюкозы в гликоген печени, и ингибирует ферменты, расщепляющие гликоген. Инсулин также повышает проницаемость клеточной мембраны для глюкозы, что усиливает ее утилизацию. Кроме того, инсулин угнетает активность ферментов, обеспечивающих глюконеогенез, за счет чего тормозится образование глюкозы из аминокислот. Инсулин стимулирует синтез белка из аминокислот и уменьшает катаболизм белка. Инсулин регулирует жировой обмен, усиливая процессы липогенеза: способствует образованию жирных кислот из продуктов углеводного обмена, тормозит мобилизацию жира из жировой ткани и способствует отложению жира в жировых депо.

 

 

?

. Подавляет секрецию поджелудочной железы и стимулирует секрецию желудочного сока.В сыворотке крови практически здоровых людей натощак содержание панкреатического полипептида составляют около 80 пг/мл

 

 

105. НАДПОЧЕЧНИКИ: РАСПОЛОЖЕНИЕ, СТРОЕНИЕ, ГОРМОНЫ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ)

 оксифильными кортикоцитами крупных размеров, формирующими тяжи и пучки. Функция пучковой зоны - выработка глюкокортикоидов. Сетчатая зона занимает около 10-15 % всей коры. Состоит из мелких клеток, которые лежат в виде сети. В сетчатой зоне образуются глюкокортикоиды и половые гормоны.. 

 

 реабсорбцию натрия в дистальных канальцах с его задержкой в организме и повышение экскреции калия с мочой.   Вследствие усиленного обратного всасывания воды уменьшается диурез. Действуя на клетки сосудов и тканей, гормон способствует транспорту натрия и воды во внутриклеточное пространство.

инералокортикоиды жизненно важны. Ониусиливают  реакции иммунной системы. Разрушение или удаление клубочковой зоны приводит к смертельному исходу.

 

 

 

ипергликемический эффект является одним из компонентов защитного действия глюкокортикоидов при стрессе, поскольку в виде глюкозы в организме создается запас энергетического субстрата, расщепление которого помогает преодолеть действие экстремальных стимулов.

 Продукция глюкокортикоидов регулируется кортикотропином. Его выделение усиливается при действии на организм стрессорных стимулов различной природы, что является пусковым моментом для развития адаптационного синдрома.                                      

 

ри избыточной выработке половых гормонов корой надпочечников развивается адреногенитальный синдром. Если происходит избыточное образование гормонов одноименного пола, то ускоряется процесс полового развития, если противоположного пола - то появляются вторичные половые признаки, присущие другому полу. 

 

Кора надпочечников состоит из трех зон.

 мозговом слое надпочечников содержатся хромаффинные гранулы органеллы, способные к биосинтезу, поглощению, хранению и секреции катехоламинов (адреналин и норадреналин).Хромаффинные клетки обнаружены также в сердце, печени, почках, половых железах и в нервной системе.                                     

 

роисходит координация движений.

?

се рецепторы делятся на первичночувствующие и вторичночувствующие.

 

1 — зрительный нерв, 2 — диск зрительного нерва, 3 — сосудистая оболочка, 4 — склера, 5 — сетчатка, 6 — оптическая ось, 7 — ресничные отростки, 8 — ресничное тело, 9 — задняя камера, 10 — передняя камера, 11 — хрусталик, 12 — радужная оболочка, 13 — роговица, 14 — конъюнктива, 15 — ресничная мышца, 16 — ресничный поясок, 17 — зрительная ось, 18 — стекловидное тело, 19 — центральная ямка, 20 — пятно. 

?

 – пространство, воспринимаемое глазом  в неподвижном состоянии. Самое большое поле зрения для черно-белого изображения, меньше для желтого и синего, затем красного, потом зеленого, так как колбочки убывают к периферии.

 

?

лагодаря евстахиевой трубе поддерживается одинаковое давление по обе стороны барабанной перепонки. Это давление выравнивается при глотательных движениях.

 

 Лабиринт образован улиткой и полукружными каналами. В улитке расположен орган слуха – кортиев орган, лежащий на основной мембране. Кортиев орган образован внутренними и наружными волосковыми рецепторами. Передача и восприятие звуковых колебаний происходит следующим образом. Ушная раковина улавливает звуки и направляет их в наружный слуховой проход. Звуковые волны вызывают колебания барабанной перепонки. Они передаются слуховым косточкам, а затем через мембрану овального окна распространяются на перилимфу и эндолимфу улитки. Эти колебания приводят в движение основную мембрану, где расположен кортиев орган. При этом волоски рецепторных клеток касаются покровной мембраны, изгибаются и деформируются и благодаря этому в рецепторах возникает возбуждение, которое передается волокнам слухового нерва, несущего информацию в височную зону коры больших полушарий. В слуховой зоне коры мозга нервные импульсы трансформируются в слуховые ощущения. Сила звука измеряется в дБ. Мах порог слышимости, который вызывает боль – 130-140 дБ (взрыв, гром), мин – тихий шепот на расстоянии 1,5 м – 10 дБ.

 

 

 

Гипоталамус, который участвует в возникновении кинетозов (укачивание).

С каждой стороны головы имеются по две макулы (статолитовые органы) – макула круглого мешочка и макула овального мешочка. Когда тело выпрямлено и голова находится в нормальном положении, макула круглого мешочка расположена почти горизонтально,  а макула овального мешочка – вертикально. Когда голова наклоняется, макула  круглого мешочка оказывается расположенной под углом (вертикально), а макула овального мешочка – горизонтально,  и тяжелая отолитовая мембрана соскальзывает на небольшое расстояние по сенсорному эпителию, в результате чего реснички изгибаются, и происходит стимуляция рецепторов и их возбуждение. Скольжение отолитовой мембраны происходит в связи с тем, что она содержит кристаллы кальция, которые увеличивают удельный вес мембраны до 2,2 единиц, по сравнению к эндолимфе, которая имеет удельный вес, равный единице. Так организм получает информацию о положении головы в пространстве.

 

 

изиологическая регенерация рецепторных клеток наступает через 30 суток за счет малодифференцированных клеток базального слоя.

 

родолжительность жизни сенсорных клеток вкусовых луковиц невелика (в среднем 10 дней), поэтому для них характерна непрерывная сменяемость.

 

 

 и холодовую (температурная), тактильную и болевую. Эти же виды рецепции свойственны также слизистым оболочкам полостей носа, рта и гортани. Разветвленная сеть свободных нервных окончаний представляет собой болевые рецепторы (ноцицепторы). При действии сильных механических раздражителей, в том числе прерывистых, возникает не столько чувство прикосновения, сколько чувство давления и вибрации.

тактильную чувствительностью имеют кончики пальцев рук, кончик языка, кайма нижней губы. Кожа лица наиболее чувствительна по отношению к теплу и холоду по сравнению с кожей нижних конечностей.

 

 

 

Органическая химия

шпоры распечатать

исследования национальной экономики. Таким образом, национальная экономика — это хозяйственная система страны, отвечающая принципам (методологическим императивам) суверенности, целостности, социальности, национальной ориентации.

 

.

трансформационных

ыночность, эффективность, национальную ориентированность,внешнюю открытость):

— носят конституционно-правовой, мировоззренческий, идеологический, политический характер (новая цивилизационная стратегия, тип создаваемого государства и общества);

— включают единство экономического, институционально- правового пространства, общность характера хозяйственных институтов, механизмы и нормы взаимодействия с внешней средой;

на принципах рациональности, стратегической целенаправленности, тактической гибкости, структурной гармоничности, учета социального, экономического и экологического императивов устойчивого развития — обязательная предпосылка эффективного хозяйствования.

 

Основные макроэкономические показатели и система национального счетоводства.

методом получают как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране и промежуточным потреблением или как сумму добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом использования

текущие счета, счета накопления и балансы активов и пассивов. Сегодня СНС применяется более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ытой безработицы; снижение реальной заработной платы и производительности труда.

 

Типы национальных хозяйственных систем

истемообразующие

(широко известная модель социального рыночного

(известна своим дирижизмом, или государственным

(ее характерная особенность — кооператив

по

по

экономической модели,

китайскую

возможностью постоянно и адекватно реагировать

экономики. Оно не отрицает основ частной собственности,

современные экономические модели являются вариантами

такой системы — развитое гражданское общество.

 

сли микроэкономика исследует рынки определенных товаров,спрос и предложение на них, рынки ресурсов, а также взаимодействие

необходим

используются термины «объект — окружение» (например, такова

Банковского и других кодексов. Взаимодействие макро- и микросистем имеет общей целью

Решение поставленных перед макро- и микроэкономикой

отдельных параметров, элементов экономики (что характерно

принципы, направления деятельности, дееспособность

условиях страны или региона. Институциональной

функционирования и развития экономики в реальном режиме.

 

кономического потенциала страны

вляются производственные мощности промышленности,сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи,

потенциала Беларуси являются:

• производственный потенциал;

• экологический потенциал.

силой и квалифицированными кадрами в соответствии с требованиями

показатели их воспроизводства (коэффициенты обновления,

• валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт,

грузов и пассажиров;

сравнении с научно обоснованными нормами и нормативами, а

страны.

 

земельного

суммарным

на

функции (водоохранные, климаторегулирующие, полезащитные,

Лесной фонд Беларуси как совокупность всех лесов страны

По сравнению с 1988 г. она увеличилась на 14,8 % в

страны в древесине и других продуктах леса, сохранение и рациональное

прогресса выступают минерально-сырьевые ресурсы, или ресурсы

вещества минерального происхождения, используемые

содержания полезных веществ в горных породах.

 

афический и трудовой потенциалы.

Важной составной частью экономического потенциала страны

значение для оценки и прогноза трудовых ресурсов. Его важнейшимипоказателями являются численность и продолжительность

возрасте останется таким, как в данный период времени.

в

общественное

на

трудовых ресурсов, их занятостью в экономике. Трудовые

самозанятое население.

улучшать демографическую ситуацию и совершенствовать

близкого к экономически развитым странам, характеризуемого

межгосударственных перемещений населения на основе

проделана большая работа по проведению активной демографической

правовой базы.

 

 

 

Научный и научно-технический потенциалы

структура (по видам деятельности, секторам, отраслям, регионам);

• финансовое обеспечение (источники финансирования, объем

выполненных научными организациями Беларуси, существенно

90 научных организаций и свыше 11 тыс.

для

активная отрасль экономики, во многом определяющая конкурентоспособность последней.

 

о к а з а т е л е й позволяет определить потенци а л ь н ую способность основных фондов производить конкурентоспособную

на долю к о т о р о й п р и х о д и т с я 3 4 , 8 % всех основных

производства на последующих этапах предусматривается обеспечить

и з у е т с я состоянием земельного фонда, основных производственных

о в ы ш а е т с я роль основных фондов

всех т о в а р о п р о и з в о д я щ и х отраслей.

 

 

оздание о б ъ е к т о в и у ч р е ж д е н и й производственной и социал ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы.

Основными с о с т а в л я ю щ и ми инвестиционного потенциала

строительных

здесь приход

в стране

н в е с т и ц и й я в л я ю т с я в а л о в ы е н а к о п л е н и я —

и

а с л и — производство цемента,стеновых и т е п л о и з о л я ц и о н н ы х материалов.

 

н а ц и о н а л ь н о й э к о н о м и к и имеет

о л ь з о в а н и я всех компонентов биосферы в интересах

у ш е н н ы х и л и сла-

с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я Р е с п у б л и к и Беларусь

и ч е с к о й п о л и т и к и определены:

учетом глобальной э к о л о г и ч е с к о й взаимозависимости.

 

а т и т ь и х потребление. Поэтому функционирование

н а я экономика ориентируется на производство

• убывающее — наблюдается снижение объемов выпуска

а з м е р ы основного к а п и т а л а , научно-

а з в и в а ю щ а я с я э к о н о м и к а обладает большей

.

 

а з в и т и я.

и т а л , р а з в и т и е и п р и у м н о ж е н и е которого

устойчивого экономического роста;

и ресурсов;

е м конкурентоспособности производимой продукции;

я ю щ и х регулирование

н о й э к о н о м и к и в случае

о л и т и ч е с к и е ф а к т о р ы — о р г а н и з а ц и я политико-эконом

о с т а в к у определенных видов

н о й т о р г о в о - п о л и т и ч е с к и й союз (например,

а з в и т и ю .

­теринской группы» их деятельность будет более эффективна;

ш е н и я . В зависимости

и на уровне п р е д п р и я т и й и н а с е л е н н ы х пунктов.

ы устойчивого р а з в и т и я , рекомендуемые Повесткой д н я на

.

 

.

 

а с л е в ы е и отраслевые звенья, регионы,

отраслевая

о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к им

транспорт и с в я з ь , т о р г о в лю и общественное п и т а н и е , ж и л и щ но-

Первый включает добычу ископаемых, растениеводство,

р о ч и е в и д ы д е я т е л ь н о с т и по производству товаров.

р а к т и ч е с к и во всех с т р а н а х мира, о т н о с я щ и х с я к р а з н ым

я е т свою

с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я определяет главные орие

э к о н о м и ч е с к а я с т р у к т у р а , при к о т о р о й решающую роль играют

а л ь н о й э к о н о м и к е , в то ж е в р е м я входит в нее не непосредственно,

у п н ы м я в л я е т ся

а

к о м п л е к с а м и сферы производства услуг.

экономики со сложившейся структурой управления, материально-техническим и кадровым потенциалом, сетью специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, организаций и учебных заведений. Составляющими этой отрасли являются: физическая культура, спорт, туризм.

 

Комплекс социально - культурных отраслей

омплекс включает учреждения, организации и предприятия различных форм собственности и видов хозяйствования. Ведущие позиции занимают государственные учреждения и предприятия, являющиеся собственностью субъектов Республики Беларусь.

образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство, социальное обслуживание.

- система учреждений, осуществляющих образовательную деятельность: процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, государства, направленный на сохранение, приумножение и передачу знаний новым поколениям; удовлетворение личности в интеллектуальном, культурном, физическом развитии; подготовку квалифицированных кадров для отраслей национальной экономики.

Сегодня в стране функционирует свыше 9 тыс. учреждений образования. В них осуществляется обучение и воспитание более 2,0 млн. детей, учащихся и студентов (пятая часть населения). В системе образования работает свыше 430 тыс. чел., из которых 220 тыс. - педагогические работники.

За последние годы значительно укрепилась материальная база системы образования. Так, если в 2009 г. введено в эксплуатацию 54 объекта образования, то уже в 2010 г. - 82, в том числе 5 республиканской собственности. Среди них: 8 общеобразовательных школ на 4969 ученических мест; 13 детских дошкольных учреждений на 1885 мест; зимний сад на территории учебного корпуса № 2 Брестского государственного университета; учебно-лабораторный корпус Барановичского государственного университета; надстройка 5, 6-го этажей и термореновация корпуса № 2 Белорусского государственного университета транспорта и др.

2010 г. и составил более 1,2 трлн. рублей. При этом вырос экспорт услуг образования: при плане 120% фактический рост - 148%. Выполнен показатель по росту сальдо внешней торговли образовательными услугами: при задании 6,6 млн. долларов США он составил 9,4 млн. долларов (почти в 1,5 раза выше).

Основным источником финансирования учреждения образования является государственный бюджет. За истекшую пятилетку расходы на образование возросли в 1,6 раза и составили в 2010 г. 8,5 трлн. руб., или 5,1% от ВВП.

Национальная система образования включает все виды и формы образовательной деятельности, осуществляемой государственными и частными учреждениями образования. Образование делится на основное и дополнительное. Основное образование включает: дошкольное образование, общее базовое, общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образование. Дополнительное образование осуществляется через факультативные занятия, повышение квалификации и др.

Дошкольное образование является первой ступенью целостной системы образования. Его основными задачами являются:

•              формирование умений и навыков, необходимых для ориентации и адекватных действий в познаваемом ребенком мире;

•              выявление и развитие индивидуальных способностей, формирование личности, развитие ее творческого потенциала;

•              охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование основных навыков здорового образа жизни;

•              подготовка к получению основного образования на последующих этапах.

Сегодня в Республике Беларусь получение дошкольного образования обеспечивают свыше 4 тысяч учреждений, в которых обучается и воспитывается боле 370 тыс. детей.

В системе дошкольного образования Республика Беларусь укрепила лидирующие позиции среди государств — участников СНГ по охвату детей услугами дошкольного образования (более 71%). При этом процент охвата детей с 3 до 6 лет еще выше — более 93%. Сохраняется полный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе, что обеспечивает равные стартовые возможности для представителей всех социальных групп белорусского общества.

Развивается многофункциональная сеть дошкольных учреждений (новых форм сегодня почти 50% от общего количества).

Учебный и воспитательный процесс организуется в соответствии с образовательным стандартом дошкольного образования.

Управление работой детских дошкольных учреждений осуществляется местными органами образования. Детские дошкольные учреждения при предприятиях, организациях и других субъектах хозяйствования (ведомственные детские дошкольные учреждения) подчинены дирекции предприятия и соответствующего ведомства. Методическое руководство работой всех детских дошкольных учреждений, подготовкой педагогических кадров, руководство образовательным и воспитательным процессом сосредоточено в министерстве образования и местных отделах. Санитарный надзор и медицинское обслуживание во всех детских дошкольных учреждениях осуществляют Министерство здравоохранения и органы здравоохранения на местах.

Общее среднее образование призвано обеспечить духовное и физическое становление личности, подготовку молодого поколения к полноценной жизни в обществе, воспитание гражданина Республики Беларусь, овладение им основами наук, государственными языками Республики Беларусь, навыками умственного и физического труда, формирование нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни.

К учреждениям, обеспечивающим общее среднее образование относятся: начальная школа; базовая школа, средняя школа, вечерняя (сменная) школа; гимназия; лицей; школа-интернат; санаторная школа-интернат и др.

На 1 января 2011 г. общеобразовательная школа была представлена 3654 учреждениями образования, в которых занималось 961,6 тыс. учащихся.

Республика Беларусь перешла на новое содержание среднего образования с переходом на 11-летнюю общеобразовательную школу. Повышенный уровень подготовки учащихся обеспечивается за счет гимназий (212), лицеев (29), факультативных занятий (в 2010 г. подготовлено свыше 350 программ факультативных курсов).

Оптимизируется сеть общеобразовательных учреждений. Решение по закрытию школ принимается местными исполнительными и распорядительными органами только после всестороннего изучения вопроса. В необходимых случаях организуется подвоз учащихся. За 2005-2010 гг. приобретено 713 автобусов (163 % от плана).

по всем учебным предметам для всех классов; повышение качества подготовки педагогических кадров и др.

Профессионально — техническое образование осуществляет подготовку молодежи к профессиональной деятельности в соответствии с призванием, способностями, с учетом общественных потребностей и обеспечивает приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения квалификации рабочих и служащих.

Его обеспечивают 223 учреждения образования. Это: профессионально-технические училища; центры профессионального образования; профессиональные лицеи; высшие училища и высшие профессионально-технические колледжи.

Для реального сектора экономики за 2006—2010 гг. подготовлено более 750 тысяч специалистов, рабочих и служащих. В числе работников, занятых в отраслях экономики и социальной сферы 30% рабочих кадров - имеют профессионально-техническое образование.

Среднее специальное образование обеспечивает получение специальной теоретической и практической подготовки, развитие творческого потенциала личности, решает задачи обеспечения отраслей национальной экономики страны квалифицированными специалистами среднего звена. В 2010 г. в числе работников, занятых в отраслях экономики и социальной сферы, 23% имели среднее специальное образование.

На 1 января 2011 г. в Республике Беларусь функционировало 214 учреждений, обеспечивающих среднее специальное образование, в которых занималось 167,6 тыс. учащихся. Его осуществляют: техникумы; колледжи; высшие колледжи; высшие профессиональные училища и профессионально-технические колледжи.

Учреждения, обеспечивающие среднее специальное образование подчинены республиканским и местным органам управления. Наибольшее их количество находится в Министерстве образования, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Министерстве культуры и Министерстве здравоохранения.

Высшее образование направлено на подготовку национальных кадров, способных реализовать значительные по своему масштабу экономические и общественные преобразования в стране, работать в рыночной экономике.

получение высшего образования относятся: классический университет; профильный университет (академия); институт; высший колледж.

На 1 января 2011 г. в Республике Беларусь функционировало 55 учреждений, обеспечивающих высшее образование (7 академий, 33 университета, 12 институтов, 3 высших колледжа), в которых занималось 442,9 тыс. студентов.

В ближайшие годы планируется дополнительное увеличение подготовки специалистов в вузах для активно развивающейся IT-отрасли.

Первоочередными задачами в области высшего образования на 2011—2015 гг. являются:

•              оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим образованием в соответствии с потребностями развития экономики;

•              придание университетам функций центров научно-инновационной деятельности, создание и развитие при них субъектов инновационной инфраструктуры;

•              интеграция профессионального образования, науки и производства;

•              улучшение материально-технического и финансового обеспечения отрасли посредством многоканального финансирования учреждений образования;

•              повышение кадрового потенциала системы образования;

•              интеграция национальной системы образования в единое Европейское пространство высшего образования, присоединение к Болонскому процессу, создание национальной системы оценки качества образования с учетом международных требований.

 

Здравоохранение

Здравоохранение представляет собой систему государственных, общественных и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, профилактику и лечение заболеваний.

В 2010 г. в Республике Беларусь функционировало 660 больничных и 2182 амбулаторно-поликлинических организаций. В системе здравоохранения работает около 271 тыс. чел., из которых свыше 50 тыс. - врачи, и 122 тыс. - средний медицинский персонал. На 1000 жителей Беларуси приходится: врачей - 3,3 (в Европе - 3,5), медицинских сестер - 11 (в Европе - 8).

Удельный вес услуг здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения в общем объеме услуг ежегодно составляет немногим более 3%.

Основным источником финансирования учреждений здравоохранения является государственный бюджет.  При этом удельный вес финансирования из средств местных бюджетов составляет 85%, а из средств республиканского бюджета — 15%. Около 60% средств идет на финансирование больниц, 30% — на амбулаторно-поликлиническое звено медицины, 7% — на административные расходы, 3% - на эпидемиологические мероприятия. За истекшую пятилетку расходы на здравоохранение возросли в 1,2 раза и составили в 2010 г. 6519 млрд. руб., или 4,0% от ВВП (в странах ЕС - 7 - 9% от ВВП).

Управление отраслью осуществляют Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Оно руководит всеми подведомственными ему учреждениями здравоохранения, а также осуществляет методическое руководство медицинскими учреждениями других ведомств и общественных организаций, выдает лицензии и контролирует деятельность частных медицинских учреждений и врачей.

Основной задачей развития здравоохранения на ближайшую пятилетку является улучшение показателей здоровья населения на основе дальнейшего повышения качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджетных средств единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку независимо от его места жительства.

Составляющими здравоохранения являются: лечебно-профилактическая помощь; охрана здоровья матери и ребенка; санаторно-курортное лечение; санитарно-эпидемиологические мероприятия; лекарственное обеспечение населения; медицинская экспертиза; медицинская наука и образование.

- многопрофильные больницы, специализированные больницы, диспансеры, клиники, родильные дома и другие медицинские учреждения, имеющие условия для стационарного лечения людей.

Охрана здоровья матери и ребенка — это комплекс мероприятий, направленных на подготовку женщины к рождению ребенка, его рождение и воспитание. Эти мероприятия включают: консультации, профилактику, медицинское обслуживание и др.

Учитывая демографические процессы в Республике Беларусь, охрана материнства и детства являются приоритетными направлениями социальной политики государства.

Санаторно-курортное лечение в Республике Беларусь основано на использовании естественных лечебных факторов (минеральные воды, лечебные грязи, хвойные лесные массивы и др.) и обеспечивается курортами, санаториями, санаториями-профилакториями.

Оно призвано оздоровить и укрепить здоровье населения, и рассматривается как важнейшая часть системы медицинской реабилитации. В 2010 г. белорусы потратили на все виды отдыха, включая санаторно-курортное лечение, в 13,5 раза больше денег, нежели пять лет назад. Это подтверждает необходимость расширять масштабы санаторно-курортного оздоровления.

Учреждения санаторно-курортного типа подчинены министерствам, ведомствам, предприятиям, учебным заведениям и другим организациям (профсоюзным, спортивным и др.).

Санитарно-эпидемиологические мероприятия направлены на разработку и проведение санитарно-профилактических и противоэпидемиологических мероприятий с целью обеспечения охраны здоровья населения.

Управление санитарно-эпидемиологической службой осуществляет Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и его региональные подразделения — областные, районные, городские. В связи с массовым распространением ВИЧ-инфекици и необходимостью борьбы с ней, в Республике Беларусь создан Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИдом.

Лекарственное обеспечение населения Республики Беларусь осуществляется Белорусским республиканским производственным объединением «Фармация», сетью государственных и частных аптек и аптечных пунктов. Все они работают в увязке с заготовителями лекарственного сырья, его переработчиками и расфасовщиками.

в 2011—2015 гг. необходимо:

- расширить использование в отечественной системе здравоохранения высокотехнологичных разработок в области кардиохирургии, онкологии, трансплантации, развитие компьютерных информационных технологий;

- шире внедрять новые эффективные методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок;

- увеличить экспорт медицинских услуг;

- увеличить инвестиции в здравоохранение за счет расширения внебюджетной деятельности, роста платных медицинских услуг;

- укомплектовать медицинскими кадрами первичное звено, повысить уровень укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом до 100%.

 

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт - самостоятельная отрасль национальной экономики со сложившейся структурой управления, материально-техническим и кадровым потенциалом, сетью специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений, организаций и учебных заведений.

Физическая культура и спорт являются важнейшим средством всестороннего гармоничного развития человека, помогают ему восстанавливать и пополнять свои физические и духовные силы.

На сегодняшний день функционируют свыше 22 тыс. спортивных сооружений, в том числе 241 стадион, 42 манежа, 14 спортивных сооружений с искусственным льдом, 239 плавательных бассейнов, 6,3 тыс. спортивных залов, 708 мини-бассейнов, 11,8 тыс. плоскостных спортивных сооружений. При республиканских органах государственного управления, профсоюзах работников различных отраслей создано 27 отраслевых физкультурно-спортивных клубов.

Расходы на физическую культуру и спорт по консолидированному бюджету в 2010 г. составили 510,5 млрд. рублей, на 2011 г. предусмотрено 685,5 млрд. рублей, или 0,3 процента от ВВП.

Управление физической культурой, спортом и туризмом в Республике Беларусь осуществляет Министерство спорта и туризма, которое имеет свои управления при облисполкомах и Мингорисполкоме и отделы в городских (районных) исполкомах.

Составляющими этой отрасли являются: физическая культура, спорт, туризм.

:

, призванную формировать основные жизненно важные двигательные умения и навыки человека. Она входит в систему общего образования и воспитания и реализуется через сеть учебных заведений;

•              спортивную, обеспечивающую подготовку спортсменов к соревнованиям и участие в них. Реализуется через сеть спортивных организаций и клубов;

, используемую для выработки умений и навыков, обеспечивающих выполнение профессиональных обязанностей (артист цирка, космонавт и др.);

, используемую как средство лечения болезней и восстановления функций организма;

, используемую как вид развлечений (аэробика, шейпинг, спортивные танцы и др.).

здоровье человека, но и дает возможность ему самореализоваться в плане физических возможностей (спорт высших достижений).

любительский и профессиональный. Первый может быть массовым, резервным (отбора юных спортсменов) и высших достижений. Профессиональный спорт может быть только высших достижений, ибо здесь спортсмен определенным видом спорта зарабатывает себе на жизнь.

Туризм сегодня — это крупная межотраслевая система, которая не только обеспечивает отдых и оздоровление людей, но и является существенным источником доходов государственного бюджета.

Туристическую деятельность на территории Республики Беларусь осуществляют более 600 субъектов хозяйствования, в них работают свыше 7 тыс. человек. На сегодняшний день субъектами туристической деятельности проводится 336 туристско-экскурсионных маршрутов по территории страны. Создано 79 новых разноплановых тематических экскурсий и туров, ориентированных на разные социальные группы.

Объем платных туристических и экскурсионных услуг субъектами туристической деятельности за 2010 г. составил 468,7 млрд. белорусских рублей, а объем их экспорта -146,7 млн. долларов.

Управление туристической отраслью осуществляет Департамент по туризму Министерства спорта и туризма республики Беларусь.

то же время мировой опыт свидетельствует, что только расходы на туризм, как высокодоходной отрасли мирового хозяйства, составляют 12% мирового валового продукта.

в Республике Беларусь на 2011—2015 годы запланированы средства в размере 2,33 млрд. рублей (рост в 1,56 раза).

Основными задачами ее реализации должны стать:

- преодоление отрицательного сальдо в торговле туристскими услугами;

- формирование привлекательного имиджа Республики Беларусь как страны, благоприятной для туризма;

- развитие туристской инфраструктуры, поиск новых целевых туристских рынков, проведение структурных преобразований хозяйственного механизма отрасли и системы управления;

- разработка конкретных целевых программ развития наиболее перспективных видов туризма, в том числе экологического, сельского, этнического, охотничьего, транзитного;

- переход на мировые стандарты качества туристских услуг, внедрение современных технологий развития туризма.

 

 являются составной частью государственной идеологии, основой духовного развития общества, хранилищем интеллектуальных и духовных сил народа, гарантом сохранения его морального здоровья.

человека, они прямо или косвенно влияют на развитие всех сфер жизни общества: производственную, религиозную, семейную и др. Культура и искусство, не имея языковых и других преград для общения людей, способствуют сближению разных народов. 20-летний юбилей фестиваля искусств в Витебске «Славянский базар», проходивший в июле 2011 г., - яркое тому подтверждение.

и ее ядро сохранилось по сегодняшний день. Это библиотеки, клубные учреждения, музеи, театры, цирки и др. На сегодняшний день в нашей стране их насчитывается: публичных библиотек - 3865, клубных учреждений -3733, киноустановок - 1212, музеев — 158, профессиональных театров - 27, зоологических парков - 5, концертных организаций — 16.

, Национального Большого театра оперы и балета и других.

Совместно с Республикой Польша подготовлено досье по объекту «Августовский канал — творение человека и природы» для предоставления в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. В стадии подготовки находятся материалы и по другим знаковым объектам наследия высшей категории ценности.

рай)исполкомах.

 

 — это деятельность юридических и физических лиц по оказанию социальной поддержки, предоставлению бытовых, медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и оказанию материальной помощи, созданию условий для социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оно основывается на принципах адресности; гуманизма; социальной справедливости; социального равенства; доступности; добровольности; конфиденциальности; общей профилактической направленности.

Для характеристики социального обслуживания законом республики Беларусь «О социальном обслуживании» введены термины:

- трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая нормальную жизнедеятельность гражданина (полная нетрудоспособность по причине возраста или инвалидности, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, сиротство, безнадзорность, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.) и сложная для его самостоятельного разрешения;

жилья, лиц, пострадавших от физического насилия или психического воздействия, стихийных бедствий, катастроф и т.п.;

- социально-реабилитационные услуги — помощь в медицинской, профессиональной, трудовой, психологической, педагогической реабилитации и адаптации граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- консультативно-информационные услуги — предоставление информации гражданам об их праве на социальную помощь, о формах и условиях ее получения, а также о социальных институтах и специалистах, способных наиболее эффективно помочь в решении проблемы;

- социальный работник — специалист, имеющий необходимую квалификацию, соответствующую требованиям и характеру выполняемой им работы, и склонный по своим личным качествам к оказанию социальных услуг.

Различные виды социального обслуживания условно объединяют в три большие группы: социальный уход, социальная реабилитация и социальный приют.

Социальный уход - это повседневная деятельность социальных работников по удовлетворению первичных потребностей людей, не способных это делать самостоятельно.

. выше.

Основными целями социального обслуживания являются:

- оказание содействия гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций, которые они не в состоянии разрешить при помощи собственных средств и имеющихся возможностей;

-              прогнозирование и предупреждение возникновения трудных жизненных ситуаций;

-              активизация собственных усилий граждан и семей, создание условий для самостоятельного решения возникающих проблем.

Главным звеном в управлении социальным обслуживанием является Министерство труда и социальной защиты. В каждом административном районе созданы и динамично развиваются территориальные центры социального обслуживания населения. Благодаря этому, нуждающиеся нетрудоспособные граждане, включая жителей села, обеспечены своевременными доступными и качественными социальными услугами, в т.ч. на дому, с учетом их индивидуальных потребностей. Причем, социальное обслуживание одиноких пожилых граждан и ветеранов организовано не по заявительному, а по выявительному принципу.

многодетных и неполных семей - 182,5 тыс.; семей, воспитывающих детей- ^ инвалидов, - более 21,8 тыс.; граждан, освободившихся из мест лишения свободы, — около 6,4 тыс. человек).

Растет число граждан, которым социально-бытовые услуги предоставляются на дому (приобретение и доставка продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости; оформление документов для оказания материальной помощи; оплата коммунальных услуг и др.). На 1 апреля 2011 г. на дому обслуживалось 85,4 тыс. человек (по состоянию на 1 апреля 2010 г. — 82,7 тыс. человек). При этом следует отметить, что организация социального обслуживания на дому позволила несколько снизить очередность на поселение в дома-интернаты общего типа.

Для обеспечения принципа доступности социального обслуживания для нетрудоспособных граждан, особенно жителей села, открываются отделения круглосуточного пребывания. На 1 апреля 2011 г. функционировало 54 отделения на 1964 места. Организована работа 57 бригад социального обслуживания на мобильной основе, оказывающих платные разовые социально-бытовые услуги.

, включены услуги по оказанию психологической помощи малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам, а также пересмотрены нормы и нормативы обеспеченности указанных граждан услугами по психологической помощи.

Финансирование системы социального обслуживания осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, специальных фондов, средств, получаемых от оплаты за предоставление социальных услуг, а также передаваемых в качестве благотворительной помощи. Оно может осуществляться и за счет средств юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

Приоритетным направлением развития системы социального обслуживания на 2011—2015 гг. является улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства.

­ной сфер, сохранения окружающей среды для нынешнего и будущего поколений.

Рыночные институты и рынок факторов производства.

.

включающий прежде всего выпуск облигаций и акций и их вторичные рынки. На нем аккумулируются и обращаются долгосрочные капиталы и долговые обязательства. В условиях рыночной экономики он является основным видом финансового рынка, с помощью которого компании изыскивают источники финансирования своей деятельности.

Неравномерное развитие различных сегментов рынка, порождает огромное количество очень непростых проблем, или «трудностей роста», в трансформационной деятельности государства, общества, субъектов хозяйствования, что является предметом дальнейших реформ.

Преобразование форм собственности и типы хозяйствующих субъектов

Производственным кооперативом (артелью) является коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше полученного годового дохода в произвтвенном кооперативе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное предпринимательство

 

ам по себе механизм функционирования рынка содержит в себе регулирующие элементы, такие как соотношение заработной платы населения и ценовая политика относительно товаров массового потребления. Это позволяет поддерживать уровень трудовой занятости населения и обеспечивает его способность выступать потребителями товаров.

форм собственности, суть которых известна. Меньше известно о государственной собственности, которая достаточно развита в ведущих европейских странах, таких как Англия, Германия, Франция, Австрия.

чтобы любая структурная, составляющая в системе, функционировала удовлетворительно, необходимо вмешательство государственных структур. Во все времена государство, помимо законодательных, оборонительных и судебных функций, еще играло важную роль в экономической сфере. Контроль государства над экономикой страны зародился еще в период возникновения самых ранних государственных образований и значительно развился в европейских странах в начале периода средневековья. Каждая отдельная экономическая отрасль в разной степени подвержена государственному контролю и регулированию.

. При государственном развитии предпринимательства, обеспечиваются:

1) Социальные выплаты населению (зарплаты, льготы, пенсии, пособия, премии).2) Инвестирование в стратегически важные объекты.

3) Создание новых рабочих мест.4) Создание новых промышленных объектов.\ 5) Инвестирование в развитие науки и техники.

6) Изготовление товаров государственной монополии.7) Сооружение очистительных систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательство и малый бизнес.

Региональная структура характеризует территориальные пропорции размещения народного хозяйства и отдельных его отраслей, формируемые исходя из соблюдения принципов: обеспечения комплексного развития производительных сил регионов на основе рационального использования местных природных, экономических, демографических и других факторов и условий; постепенного выравнивания условий жизни населения, проживающего на их территории

особствует решению важнейших проблем, имеющих государственное значение: научно-технических, экономических, социальных, экологических и др. Оно должно обеспечить комплексный подход и целенаправленное распределение ресурсов на решение выделенной проблемы и достижение поставленной цели.

экономическая политика государства и ее виды.

Экологическая политика направлена ​​на обеспечение экологического равновесия, охрану окружающей среды, создание безопасных условий жизни граждан.

 

­пов инфляции.

­ций в мировой экономике в целом и в странах-партнерах.

­ют по следующим признакам:

: конечные (общеэкономические); промежуточные (монетарные); тактические (операционные).

­ния).

­лее полное удовлетворение потребностей человека, максимизация общественного благосостояния. В этой связи в качестве конечных целей денежно-кредитной политики выделяют:

·рост производства товаров и услуг;

·обеспечение занятости населения;

­ны;

.

­люты в страну; ухудшении сальдо текущего счета платежного баланса; достаточности золотовалютных резервов;

­туации.

 страны. Динамика международных резервных активов Республики Беларусь будет определяться преимущественно состоянием внешней торговли и в целом платежным балансом, а также объемами рефинансирования государством обязательств в иностранной валюте.

каждый участник бюджетного процесса несет ответственность за свои действия (бездействие) на каждой стадии бюджетного процесса).

в худшем варианте фактических или прогнозных параметров социально-экономического развития страны от количественных параметров пороговых значений экономической безопасности. Такое отклонение свидетельствует о наступлении угроз экономической безопасности и необходимости принять меры по их предотвращению.

целенаправленную постоянную деятельность институтов государства.

еры и механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность Республики Беларусь, разрабатываются во всех прогнозах и программах социально-экономического развития страны и являются важнейшей составной частью мероприятий по их реализации.Главным фактором обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь является устойчивое развитие хозяйственного комплекса страны, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

В настоящее время нац. экономики стран СНГ во многом конкурируют, а не дополняют друг друга. Объективные предпосылки для более тесной интеграции усилятся после завершения реформ, восстановления экономики в этих странах.

оздание общего экономического пространства Союзного государства позволит:

повысить эффективность функционирования реального сектора экономики обеих стран на основе роста конкурентоспособности товаропроизводителей;

я устойчивого экономического роста;

обеспечить выход на мировые рынки с новой конкурентоспособной продукцией высокого качества и новейшего технического уровня;

увеличить выпуск продукции с учетом роста платежеспособного спроса на внутренних рынках;

обеспечить эффективное использование природных ресурсов;

елью устойчивого роста экономики, повышения уровня и качества жизни народов.

ажную роль в экономической интеграции Беларуси и России играет региональное сотрудничество.Взаимодействие Республики Беларусь с российскими регионами в настоящее время осуществляется преимущественно по трем основным направлениям:

участие представителей местных органов власти в формировании общегосударственных программ межрегионального сотрудничества;

налаживание прямых связей субъектов хозяйствования Республики Беларусь с предприятиями и организациями Российской Федерации;

рактически не решается вопрос о создании равных условий субъектам хозяйствования в рамках Союзного государства, предусмотренного соответствующим соглашением, подписанным президентами двух стран еще в 1998 г. (в части паритетных цен на энергоносители, а также в части доступа белорусских товаров на российские рынки).

Для повышения эффективности интеграционных процессов и создания Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации необходимо:

проводить согласованную макроэкономическую политику, в том числе денежно-кредитную и валютную, бюджетно-налоговую, ценовую, инвестиционную и инновационную, промышленную, внешнеэкономическую, социальную;

синхронизировать институциональные преобразования, процессы модернизации, структурную перестройку, реструктуризацию и интеграцию экономик обеих стран в мировую экономику;

гармонизировать и унифицировать законодательную и нормативно-правовую базы, в том числе хозяйственное и гражданское законодательства, законодательство в социально-трудовой сфере, налоговое, инвестиционное и др.;

сформировать единое экономическое пространство, в том числе таможенное, научно-технологическое и информационное; фондовый рынок и рынок труда;

объединить транспортные, энергетические, телекоммуникационные системы, системы связи;

разработать и реализовать совместные межгосударственные программы и их финансовое обеспечение;

развивать торгово-экономические отношения и межрегиональное сотрудничество.

 

 

 

 

 

Пропедевтика внутренних болезней

шпоры по микробиологии

44. Причины и виды порчи плодоовощных консервов. Микроорганизмы – возбудители порчи. Овощные консервы как причина острых пищевых отравлений

 

Остаточная микрофлора нормируется для каждого вида консервов. Возможность ее развития обусловлена многими факторами (температура, кислотность, анаэробные условия и др.)

.

Бомбаж некоторых овощных и фруктовых консервов вызывают кислотоустойчивые мезофильные бациллы.

Возбудителями бомбажа томатных и кислотных плодово-ягодных консервов могут быть гетеро ферментативные МКБ и дрожжи.

.

Пастеризованные консервы, укупоренные без удаления воздуха (повидло, джем, варенье, компоты, соки), могут поражаться плесенями.

Пищевое отравление – это острое заболевание, обычно сопровождающееся расстройством пищеварения. Его причиной может стать попадание в организм с продуктами питания различных микроорганизмов, чаще всего – бактерий.

Большинство случаев отравлений вызывается бурным размножением в пищевых продуктах золотистого стафилококка и кишечной палочки. Отравления чаще всего провоцируют некачественные продукты с истекшим сроком годности или те, которые хранились в неподобающих условиях или готовились с нарушением санитарных норм.

 

45. Микробиологический контроль плодоовощных консервов. Микробиологические требования промышленной стерильности

Для обеспечения выработки доброкачественной продукции осуществляют выборочный микробиологический контроль подготовленных к стерилизации консервов. Обсемененность продукции перед стерилизацией должна соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации.

С). Сохранение нормального вида – показатель стабильности. Дефектных банок должно быть не более 0,2% всей партии.

Кроме того, проводят выборочный микробиологический контроль готовой продукции (содержимого банок без видимых изменений). Требования к консервам по микробиологическим показателям установлены в техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Определение промышленной стерильности консервов проводят в соответствии с требованиями СТБ 30425 в случаях нарушения технологических, санитарных и микробиологических требований к процессу производства: — нарушение параметров технологического процесса (простой линии переработки сырья, отклонение тепловых и временных параметров производства); — отсутствие норм показателя количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) в консервах перед стерилизацией; — выявление в консервах перед стерилизацией повышенного количества МАФАнМ; — обнаружение в консервах перед стерилизацией или в воде, используемой на технологические нужды, спор мезофильных клостридий.

.

 

46. Микрофлора зерна: эпифитная и вторичная. Влияние условий хранения на состав микрофлоры и качество зерна

 

Микрофлору зерна можно разделить на эпифитную и вторичную..

и др.)

Качественный состав эпифитной микрофлоры зерна следующий: 90 % всех микроорганизмов зерна составляют бактерии, 5...7 % - споры плесневых грибов и небольшое число дрожжей.

Количество микроорганизмов в 1 г зерна обычно колеблется от нескольких тысяч до десятков миллионов.

состоит из микроорганизмов, в том числе и патогенных, которые попадают в зерно во время уборки, перевозки и различных передвижений зерновой массы до момента ее переработки. Она представлена: спорообразующими бактериями (чаще картофельной и сенной палочками); кокками (чаще микрококками); плесневыми грибами.

Изменение микрофлоры зерна во время хранения

Во время хранения микрофлора зерна может изменяться. При соблюдении условий хранения, как правило, вегетативные формы микроорганизмов отмирают, остаются споры бактерий и грибов.

).

ведет к потере крахмала, уменьшается всхожесть, ухудшаются свойства клейковины, могут образоваться токсические вещества или вещества, которые ухудшают вкус и запах.

 

47. Заболевания, связанные с потреблением зерна, зараженного грибами. Краткая характеристика

 

).

ведет к потере крахмала, уменьшается всхожесть, ухудшаются свойства клейковины, могут образоваться токсические вещества или вещества, которые ухудшают вкус и запах.

, который выделяет токсины исландиатоксин и лютеоскирин.

 

48. Микрофлора круп, ее состав, происхождение, изменение в процессе хранения. Виды и причины порчи

 

Крупу получают из зерна, используя ту или иную механическую обработку.

.

, очень близка к микрофлоре зерна, но количество микробных клеток гораздо меньше (10-30 % от обсемененности зерна), так как микроорганизмы находятся в основном на оболочках, а оболочки при получении крупы удаляются.

, представлена в основном спорообразующими формами. При этом крупы из пропаренного зерна содержит в 10-100 раз меньше микроорганизмов, чем из не пропаренного.

Виды порчи круп.

В процессе жизнедеятельности плесени увлажняют муку и создают условия для развития бактерий. Кроме того, в крупах и муке, зараженных плесенями, могут накапливаться токсины.

вызывают молочнокислые и маслянокислые бактерии. Они сбраживают сахара муки с образованием кислот.

участии липаз плесневых грибов.

 

49. Микрофлора муки, ее состав, происхождение, изменение в процессе хранения. Виды и причины порчи

 

. В небольших количествах имеются различные микрококки, молочнокислые и уксуснокислые бактерии, дрожжи и споры плесеней.

Количество спор плесеней в муке превышает содержание их в перерабатываемом зерне. Дополнительное обсеменение муки происходит при размоле зерна (от контакта с отделяющимися оболочками), с оборудования и из воздуха производственной зоны.

Мука в хранении менее стойка, чем зерно, так как она находится в тонкодисперсном состоянии и более доступна действию микроорганизмов при нарушении условий хранения. Однако при правильном режиме хранения (при относительной влажности воздуха не более 70 %) наблюдается постепенное отмирание вегетативных клеток бактерий.

Виды порчи муки.

В процессе жизнедеятельности плесени увлажняют муку и создают условия для развития бактерий. Кроме того, в крупах и муке, зараженных плесенями, могут накапливаться токсины.

вызывают молочнокислые и маслянокислые бактерии. Они сбраживают сахара муки с образованием кислот.

является следствием окисления липидов. Процесс протекает в основном за счет кислорода воздуха, но идет более активно при участии липаз плесневых грибов.

 

50. Первичная микрофлора хлеба и булочных изделий: основная и посторонняя микрофлора. Микроорганизмы – возбудители брожения теста

Микрофлору хлеба и булочных изделий можно условно разделить на первичную и вторичную.

хлеба может быть основной и посторонней.

микрофлора складывается из микрофлоры сырья и микроорганизмов, применяемых для возбуждения процесса брожения.

микроорганизмы, характерные для муки.

Lactobacillus.

, составляющей первичную микрофлору хлеба, является дополнительное сырье, а также вода, оборудование, тара, упаковочные материалы, воздух, руки и одежда персонала. Посторонняя микрофлора более разнообразна, чем микрофлора муки. Она представлена термоустойчивыми МКБ, дикими дрожжами, БГКП, стафилококками и др.

развивается в процессе технологических операций производства хлеба. На стадии брожения и созревания теста развиваются дрожжи, а также МКБ, внесенные с закваской.

поступающими с прессованными дрожжами и из муки.

Микробиология брожения теста

Возбудителями брожения теста являются дрожжи и МКБ. Дрожжи сбраживают сахара муки и мальтозу, образующуюся из крахмала, с выделением спирта и углекислого газа. Выделяющийся углекислый газ разрыхляет тесто. Побочные продукты брожения - уксусный альдегид, бутиловый, изобутиловый, изоамиловый спирты, органические кислоты создают вкус и аромат хлеба.

Молочнокислые бактерии осуществляют молочнокислое брожение в полуфабрикатах, в результате которого повышается кислотность. Как следствие: происходит набухание и пептонизация муки, особенно ржаной, повышаются вязкость и газоудерживающая способность теста.

 

51. Микробиология пшеничного хлеба. Микробиологические процессы, протекающие при брожении теста. Пшеничные закваски

 

при изготовлении теста применяют пекарские прессованные или сухие дрожжи, а также жидкие дрожжи и жидкие пшеничные закваски, изготовляемые непосредственно на хлебозаводах.

Хлебопекарные дрожжи должны быть устойчивыми к повышенной концентрации среды и обладать высокой бродильной мальтазной активностью, так как в тесте в результате ферментативного расщепления крахмала накапливается преимущественно мальтоза. Образующийся в процессе брожения углекислый газ разрыхляет тесто, и оно увеличивается в объеме; образующийся спирт удаляется в процессе выпечки.

­сти) термофильной молочной бактерией - палочкой Дельбрюка. Высокая кислотность среды благоприятствует развитию дрожжей и сдерживает рост имеющейся в тесте посторонней микрофлоры, угнетающей жизнедеятельность дрожжей.

развивающихся в среде спонтанно или вносимых в виде чистых культур. Гетеро ферментативные молочнокислые бактерии, помимо кислот, образуют углекислый газ, поэтому они играют некоторую роль в разрыхлении теста. Выделяемые молочнокислыми бактериями молочная кислота и летучие кислоты способствуют улучшению аромата и вкуса хлеба.

Пшеничные закваски — это полуфабрикат хлебопекарного производства, получаемый сбраживанием питательной смеси молочнокислыми бактериями и дрожжевыми клетками.

В хлебопечении применяют высоко кислотные мезофильные, ацидофильную, дрожжевую, витаминную, комплексную, пропионовокислую и концентрированную молочнокислую пшеничные закваски.

 

52. Микробиология ржаного хлеба. Микробиологические процессы, протекающие при брожении теста. Ржаные закваски

 

тесто готовят на заквасках, которые, как и пшеничные закваски, являются смешанными культурами дрожжей и молочнокислых бактерий, что обеспечивает разрыхление теста и накопление кислот.

L. fermentum.

Эти бактерии, помимо молочной кислоты и углекислого газа, продуцируют вещества (альдегиды, летучие кислоты, уксусный и этиловый эфиры), входящие в состав ароматического комплекса хлеба.

но отличаются большей кислотоустойчивостью.

Пшеничные закваски — это полуфабрикат хлебопекарного производства, получаемый сбраживанием питательной смеси молочнокислыми бактериями и дрожжевыми клетками.

В хлебопечении применяют высоко кислотные мезофильные, ацидофильную, дрожжевую, витаминную, комплексную, пропионовокислую и концентрированную молочнокислую пшеничные закваски.

 

53. Микробная порча хлеба. Возбудители порчи. Предупреждение порчи хлеба. Микробиологические нормативы

 

Виды порчи хлеба

и протекает в несколько стадий: в хлебе появляется легкий фруктовый запах; затем он усиливается; отмечается липкость мякиша; хлеб приобретает зловонный запах и тянется нитями.

Предотвратить развитие «картофельной болезни» можно путем повышения кислотности хлеба.

. Во время выпечки некоторые из них выживают. В пораженном хлебе в мякише образуются белые, сухие порошкообразные пятна, которые напоминают мел. Пятна представляют собой колонии грибов. Хлеб теряет товарный вид, но для здоровья не опасен.

. Некоторые разновидности этого гриба вызывают алиментарно-токсическую алейкию.

Пораженный хлеб приобретает затхлый запах и непригоден в пищу, так как может содержать микотоксины.

 

54. Источники и состав микрофлоры сахара. Значимость микробной обсемененности сахара для пищевого производства. Микробиологические нормативы

 

Источник первичной микрофлоры сахара - сырье (сахарная свекла), вторичной микрофлоры - технологические вспомогательные средства и оборудование, воздух.

,) и дрожжей (особенно на подпорченной свекле)

Все эти микроорганизмы вместе со свеклой попадают в стружку и далее на диффузию. Большинство технологических режимов производства сахара (высокие температуры, щелочность и высокая осмофильность среды) неблагоприятны для роста микроорганизмов. Поэтому большая часть микроорганизмов погибает.

).

Степень обсеменения сахара зависит во многом от санитарного состояния производства и колеблется от сотен до тысяч КОЕ/г.

, может быть причиной порчи безалкогольных напитков (ослизнение). Сахар – источник инфицирования консервов термостойкими микроорганизмами – возбудителями бомбажа и плоскокислой порчи. Термофильные газо- и кислотообразующие бактерии и осмофильные дрожжи, содержащиеся в сахаре, могут быть причиной порчи кондитерских изделий (вспучивание и растрескивание конфет, порча варенья и др.)

 

55. Микрофлора сахаристых и мучных кондитерских изделий без крема. Источники, состав, изменение при хранении. Микробиологические нормативы

 

Основной источник микрофлоры кондитерских изделий – сырье (сахар, мука, какао-бобы, орехи, плодово-ягодные полуфабрикаты, сливочное масло, молоко, яйца, пектин, агар и др.). Полуфабрикаты и готовые изделия могут дополнительно инфицироваться в процессе производства (оборудование, воздух, руки, одежда).

В составе микрофлоры сахаристых и мучных кондитерских изделий без крема преобладают споры плесеней, кроме того присутствуют мезофильные аэробные бактерии (преимущественно споровые формы). В печенье, шоколаде, мармеладе были обнаружены БГКП.

.

Микробная порча кондитерских изделий

и др.) и газообразующие бактерии могут быть причиной вспучивания и растрескивания мармелада, пастилы и конфет.

вызывают плесневение мармелада.

Микробиологические изменения чаще всего наступают при хранении кондитерских изделий с начинками и наполнителями повышенной влажности.

 

56. Микрофлора кремов и кремовых изделий. Кремовые изделия как возможный источник пищевых заболеваний у людей. Микробиологические нормативы и санитарно-гигиенические требования

 

Кремы, используемые для изготовления тортов и пирожных, являются скоропортящейся продукцией, которая может быть причиной пищевых отравлений.

Источником инфицирования крема может быть сырье (молоко, сливки, масло, яйца), оборудование, воздух и персонал (при нарушении санитарных правил и технологических режимов производства).

Помимо сапрофитных споровых и не споровых бактерий кремы могут содержать патогенные и условно патогенные бактерии. Особенно высокие риски связаны с заварным кремом, который характеризуется низкой концентрацией сахара, повышенной влажностью и содержанием муки. Данный состав способствует развитию в заварном креме кислотообразующих бактерий, что приводит к его закисанию. Кроме того, в заварных кремах могут развиваться некоторые условно патогенные микроорганизмы (энтерококки, БГКП), токсигенный золотистый стафилококк. Накопление токсинов происходит очень быстро (6-10 часов) без признаков порчи.

С целью недопущения быстрой порчи кремовой продукции ее хранят при температуре +2°С…+6°С.

 

57. Микрофлора кулинарных изделий. Факторы, влияющие на состав микрофлоры. Типичная микрофлора овощных, рыбных и мясных кулинарных изделий. Микробиологические нормативы и санитарно-гигиенические требования

Особенностью изготовления кулинарных изделий является то, что весь технологический процесс осуществляется в нестерильных помещениях с использованием нестерильного сырья разной степени обсеменения микроорганизмами.

Состав микрофлоры кулинарных изделий зависит: от перерабатываемого сырья; от вспомогательных компонентов, входящих в рецептуру блюд; от режима термической обработки; от санитарного состояния оборудования, инвентаря, упаковочного материала, помещения; от условий хранения готовой продукции с момента выработки до реализации (температурный режим, экспозиция).

и др.)

Первичная обработка сырья (измельчение, резка, порционирование, панирование) увеличивает контаминацию: увеличившаяся площадь соприкосновения продукта с воздухом вызывает проникновение большого количества микроорганизмов в продукт, где они, находя доступные питательные вещества, колонизируют измельчѐнный субстрат.

Дополнительно на стадии первичной обработки сырья бактерии привносятся из оборудования и инвентаря (в случае их неэффективной санитарной обработки), с рук поваров (при несоблюдении правил личной гигиены). Термическая обработка (варка, жарение, запекание) наоборот снижает количество микроорганизмов (на 2-3 порядка).

Последующие операции (охлаждение, укладка, упаковка в тару, хранение в организации торговли) приводит к увеличению микробной обсеменённости, т.е. имеет место вторичное инфицирование продукта. При этом при плохом санитарном состоянии производства продукт может быть инфицирован из воздуха микроорганизмами, опасными для здоровья людей.

Несоблюдение температуры хранения и транспортирования является дополнительным пусковым фактором, вызывающим развитие микрофлоры в благоприятной питательной среде многокомпонентных кулинарных изделий. При неправильном температурном режиме хранения даже достаточная температурная обработка не сыграет никакой роли в дальнейшем обеспечении микробиологической стабильности продукции.

Рыбные изделия

в 1 г. В составе микрофлоры преобладают споровые бактерии и микрококки.

).

микрококков, дрожжей, плесневых грибов. Кишечной палочки, протея, сальмонелл не должно быть.

Кулинарные изделия из крупы (каши) и овощей (салаты)

КОЕ/г. При добавлении соусов увеличивается риск микробного загрязнения.

).

 

58. Рыбные и мясные кулинарные изделия: источники и пути микробной контаминации. Порча продукции. Микробиологические нормативы и санитарно-гигиенические требования

Рыбные изделия

в 1 г. В составе микрофлоры преобладают споровые бактерии и микрококки.

).

микрококков, дрожжей, плесневых грибов. Кишечной палочки, протея, сальмонелл не должно быть.

КОЕ/г.

 

Микрофлора вина. Микробиологические процессы, протекающие при брожении плодово-ягодного (виноградного) сусла. Остаточная микрофлора вина. Микробиологические нормативы

 

Вино представляет собой напиток, который получен в результате спиртового брожения виноградного или плодово-ягодного сока (сусла). Процесс брожения может протекать самопроизвольно под действием эпифитной дрожжевой микрофлоры плодов и ягод либо с использованием чистых культур винных дрожжей.

Bacillus

в процессе брожения образуют от 10 до 18 % спирта. При дальнейшем накоплении спирта наблюдается отмирание дрожжевых клеток.

.

 

Болезни вин: возбудители микробной порчи и основные признаки. Способы предотвращения порчи вин

Дрожжи окисляют спирт, в результате чего количество алкоголя в вине уменьшается. Вино приобретает неприятный запах и вкус.

При уксусном скисании спирт окисляется в уксусную кислоту. Вино приобретает соответствующий запах и вкус.

L. plantarum.

Характерной особенностью этих микроорганизмов является высокая спиртоустойчивость. Большинство из них развиваются в винах с содержанием спирта 25 %. Скисанию подвергаются все типы вин, содержащие сахар. Молочнокислые бактерии сбраживают сахар до молочной кислоты. В вине появляется муть, оно теряет аромат, приобретает запах кислого и даже прогорклого молока.

Этому брожению подвергаются преимущественно красные вина. В результате маннитного брожения образуются маннит, уксусная и молочная кислоты, что ощущается во вкусе.

При развитии этих микроорганизмов накапливаются декстрины. Вина становятся тягучими, вязкими, мутными, вкус пустым, плоским. Не подвержены этому заболеванию вина, содержащие более 14 % спирта

бывает главным образом в красных выдержанных винах. Вино приобретает неприятный горький вкус. Прогоркание вин вызывают: микрококки, споровые и бес споровые палочки. Изменения состава вина выражаются, главным образом, в разложении глицерина на уксусную, молочную и про пионовую кислоты.

. В вине происходят сложные окислительно-восстановительные процессы, образуются уксусная и молочная кислоты. Вино мутнеет, выпадает осадок, появляется неприятный привкус и запах.

наблюдается после осветления. Помутнение во многих случаях вызывается дрожжами или бактериями.

С. Хранение вина при повышенной температуре может ускорить процессы порчи Вино в бутылках следует осматривать не реже раза в неделю.

С для предотвращения микробной порчи (болезней вин). Кроме того, в вина может добавляться сорбиновая кислота – консервант, подавляющий развитие дрожжей и грибов.

61.Источники и состав микрофлоры пива. Характеристика микроорганизмов, используемых в производстве пива. Пороки пива, обусловленные развитием микроорганизмов. Меры предупреждения микробной порчи пива. Микробиологические нормативы.

Пиво получают путем сбраживания солодового сусла специальными расами пивных дрожжей.

, а также споры плесневых грибов.

.

развивающаяся в виде толстой пленки и окисляющая спирт до углекислого газа.

Порча пива уксуснокислыми бактериями чаще всего наблюдается, когда бочки и бутылки недостаточно заполнены или негерметично укупорены.

.

Для предотвращения быстрой порчи пиво подвергают пастеризации.

 

62. Микрофлора кваса. Микробиологические процессы, протекающие при брожении квасного сусла. Основные пороки кваса, обусловленные развитием микроорганизмов. Меры предупреждения микробной порчи кваса. Микробиологические нормативы

 

Квас получают путем незаконченного молочнокислого и спиртового брожения квасного сусла. Сырье для сусла – ржаной и ячменный солод, ржаная мука, сахар, вода.

в соотношении 1:1.

В хлебном квасе процессы брожения не закончены, сброжено часть сахаров. При этом в небольшом количестве накапливаются этиловый спирт и молочная кислота, образуются также углекислый газ и ароматические вещества. Углекислый газ и повышенная кислотность тормозят развитие микроорганизмов, попавших из сырья, из воздуха и с оборудования. Однако некоторые микроорганизмы могут развиваться и вызывать порчу кваса.

Пороки кваса

. Квас приобретает плотную консистенцию и тягучесть. В нем резко снижается вкусовое ощущение сладости. Источником лейконостока является сахар, а слизне образующая сенная палочка вносится с солодом.

Для предупреждения необходимо прокипятить сироп и повысить кислотность кваса до предела, предусмотренного стандартом.

Возбудители – уксуснокислые бактерии. Они окисляют этиловый спирт до уксусной кислоты, в результате чего резко повышается кислотность кваса, ухудшается его вкус, Очагами развития уксуснокислых бактерий могут быть плохо вымытые аппараты и шланги.

вызывается гнилостными бактериями. Квас теряет прозрачность, повышается кислотность, появляется запах сельдерея.

окисляют спирт, органические кислоты и придают квасу неприятный вкус.

Для предотвращения развития диких дрожжей сусло и квас должны находиться в закрытых резервуарах.

придают пораженному квасу характерный плесневелый запах и неприятный привкус.

ежима производства работниками.

 

63. Понятие о гигиене и санитарии. Пищевая гигиена, ее цель, задачи и содержание. Гигиенические нормативы

, область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая меры профилактики заболеваний, обеспечения оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления жизни.

— это комплекс мероприятий, направленных на претворение в жизнь требований гигиены.

Санитария включает:

а) санитарное законодательство, оформляющее гигиенические требования и нормы в виде законов, обязательных для выполнения;

б) санитарные мероприятия технического и иного материального характера по обслуживанию населения (устройство водоснабжения, коммунальной очистки, благоустройства населенных мест, постройки жилищ и других зданий и сооружений общественного характера, банно-прачечное дело и пр.);

в) санитарный надзор;

г) санитарное просвещение.

- это область медицины, изучающая влияние алиментарного фактора на организм человека

Гигиена разрабатывает мероприятия по предупреждению заболеваний, укреплению здоровья и увеличению продолжительности активной жизни человека путем внедрения принципов рационального питания и требований к качеству и безопасности потребляемых пищевых продукте

состоит в профилактике, т.е. сохранении здоровья людей.

В задачи пищевой гигиены входит:

- разработка рационального питания в коллективах;

- разработка профилактического питания;

- разработка методов эффективного санитарного контроля на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности;

- разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений, токсикоинфекций и интоксикаций,

- предупредительный санитарный надзор за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания, участие в разработке ТНПА на новые продовольственные товары.

- разработка и научное обоснование гигиенических нормативов безопасности пищевой продукции

.

 

64. Законодательная база пищевой гигиены и санитарии Республики Беларусь

 

:

1 Национальное законодательство

»; «О защите прав потребителей».

1.2 ТНПА, в которых установлены конкретные требования к пищевым продуктам:

2. На уровне государств-членов Таможенного союза действуют:

2.1 технические регламенты Таможенного союза:

ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011

ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011

ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012

ТР ТС 033/2015 ТР ТС 024/2015

2.2 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299

3. На международном уровне применяются стандарты на пищевые продукты, разработанные Комиссией Кодекс Алиментариус в рамках соответствующей программы ФАО/ВОЗ.

и пищевого законодательства ЕС.

 

65. Государственный санитарный надзор, его цель, задачи и формы. Органы государственного санитарного надзора Республики Беларусь

- комплекс мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

государственного санитарного надзора является контроль за соблюдением санитарного законодательства.

Данная задача реализуется посредством:

- контроля выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц;

- санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу,

- выдачи предписаний и постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также привлечение к ответственности лиц, их совершивших;

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;

- проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений и др.).

в Республике Беларусь, составляют единую систему, возглавляемую Главным государственным санитарным врачом.

Основными комплексными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь, являются центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В состав центров входят отделения гигиены питания, которые и осуществляют надзор за соблюдением санитарного законодательства в области пищевой гигиены. Руководство работой государственной санитарно-эпидемиологической службы возложено на Главное санитарно-эпидемиологическое управление при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

Главное санитарно-эпидемиологическое управление разрабатывает и утверждает гигиенические нормы и санитарные правила по гигиене питания, дает заключение по проектам норм проектирования пищевых объектов, руководит работой органов санитарно-эпидемиологической службы.

Отделы питания осуществляют государственный надзор:

- за выполнением законодательства по гигиене питания;

- за соблюдением гигиенических норм и санитарных правил при планировании развития пищевой промышленности, предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания и при проектировании, строительстве, реконструкции, изменении профиля и технологии производства предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;

- за организацией мероприятий по пропаганде среди населения санитарной культуры в области гигиены питания.

Формы государственного санитарного надзора

по объему и значимости выполняемых мероприятий занимает ведущее место в работе санитарных врачей по пищевой гигиене. Основной его задачей является контроль за соблюдением предприятиями, организациями, должностными лицами санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических норм и правил,

включает в себя контроль за соблюдением действующих гигиенических норм и правил при:

- перспективном планировании развития пищевых предприятий, объектов общественного питания и торговли; предоставлениии земельных участков под строительство предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;

- разработке стандартов и технических условий на новые виды пищевых продуктов, тары и упаковки для них; выпуске новых видов пищевых продуктов, посуды, тары, инвентаря, упаковочных материалов, покрытий для холодильного и торгового оборудования и т.д.

 

66. Качество и безопасность продуктов питания. Окружающая среда как фактор загрязнения пищевых продуктов. Общая характеристика контаминантов пищевых продуктов

 

Потенциально опасные для здоровья человека химические и биологические вещества попадают и накапливаются в пищевых продуктах по ходу как биологической цепи (обеспечивающей обмен веществ между живыми организмами, с одной стороны, и воздухом, водой и почвой – с другой), так и пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также хранение, упаковку и маркировку

Интеграция сельскохозяйственных и пищевых отраслей промышленности и глобализация торговли меняют сложившиеся системы производства и распределения пищевых продуктов. В настоящее время пищевые продукты и корма распространяются на гораздо большие расстояния, чем это было в прошлом, пища для многих готовится небольшим числом людей, что создает предпосылки для широкого распространения вспышек болезней пищевого происхождения.

Безопасность пищевых продуктов - совокупность свойств пищевых продуктов, при которых они не являются вредными и не представляют опасности для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их использования.

Пищевые продукты становятся опасными вследствие попадания в них загрязнителей - контаминантов химической, биологической или физической природы. Кроме того, в пищевом сырье и готовых продуктах питания могут содержаться природные компоненты, оказывающие вредное влияние на здоровье человека.

.

 

67. Санитарно-гигиенические требования к управлению качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов. Глобальная стратегия в области безопасности пищевых продуктов. Стандарты Codex Alimentarius. Основные принципы НАССР

 

Пятьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2000г. единодушно поддержала резолюцию по безопасности пищевых продуктов. Эта резолюция подтверждает, что безопасность пищевых продуктов является одним из основных приоритетов здравоохранения

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, управление качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов должно строиться на принципах НАССР (на основе анализа опасностей (рисков), определения критических контрольных точек и управления ими). НАССР – система, обеспечивающая не только контроль, но и предупреждение опасностей пищевых продуктов.

 

68. Понятие об опасностях и рисках, связанных с загрязнением пищевых продуктов. Оценка и управление рисками. Классификация опасностей по степени риска. Краткая характеристика отдельных классов опасностей

Одним из самых современных методов оценки опасности загрязнения пищевых продуктов является метод оценки риска.

- ожидаемая частота (вероятность) нежелательных эффектов (повреждения, заболевания или смерти), возникающих от определенного воздействия загрязнителя.

- допустимая частота нежелательных эффектов для здоровья при воздействии фактора.

Риск различных видов нежелательных эффектов для здоровья имеется только при наличии опасности.

- наличие механизмов взаимодействия вредных факторов и живого организма (организма человека).

а предполагает анализ его происхождения и масштабов в конкретной ситуации.

предполагает разработку и принятие решений по минимизации риска.

Оценка риска в каждой группе опасностей включает три основных критерия: тяжесть, частоту встречаемости; время наступления отрицательного эффекта.

характеризует тип вызываемого эффекта, изменяющегося от слабо выраженного и временного дискомфорта до более серьезных, но обратимых последствий; или необратимых последствий, включая смерть.

указывает количество случаев или интенсивность возникновения данного эффекта.

отражает время возникновения эффекта с момента воздействия опасности до немедленного наступления эффекта.

(по снижению риска)

(бактерии, плесневые грибы, вирусы, паразиты, черви, простейшие)

соль, жиры, углеводы, йод, железо, селен, фтор

радиоактивное загрязнение и др.

соланин морские токсины; растительные алкалоиды (спорынья, белладонна, красавка – атропин, аконит), аллергены (гистамин)

Опасности генетически-модифицированных источников пищи

(консерванты, ароматизаторы, красители; стабилизаторы, эмульгаторы, регуляторы кислотности)

.

69. Понятие об опасностях, связанных с загрязнением пищевых продуктов (тяжесть, частота встречаемости, время наступления опасности). Классификация опасных факторов, потенциально присутствующих в пищевых продуктах по категориям (в зависимости от происхождения). Краткая характеристика

Оценка риска в каждой группе опасностей включает три основных критерия: тяжесть, частоту встречаемости; время наступления отрицательного эффекта.

характеризует тип вызываемого эффекта, изменяющегося от слабо выраженного и временного дискомфорта до более серьезных, но обратимых последствий; или необратимых последствий, включая смерть.

указывает количество случаев или интенсивность возникновения данного эффекта.

отражает время возникновения эффекта с момента воздействия опасности до немедленного наступления эффекта.

По происхождению опасности делятся на биологические, физические или химические

– организм или продукт его жизнедеятельности, присутствие которого в пищевых продуктах способно вызвать заболевание или принести вред здоровью в случае употребления (микроорганизмы (бактерии, грибы), вирусы, паразиты)

Химические опасности пищевых продуктов

- естественные (микотоксины, бактериальные токсины, яд соланин, морские токсины, растительные алкалоиды, аллергены)

- специальные добавки (консерванты, ароматизаторы, красители; стабилизаторы, эмульгаторы, регуляторы кислотности, биологически активные вещества)

- случайные загрязнители из окружающей среды (ксенобиотики), в том числе: токсичные элементы, пестициды, нитраты, антибиотики, диоксины; полихлорированные бифенилы; моющие и дезинфицирующие средства; радиоактивное загрязнение и др.

Физические опасности пищевых продуктов

.

 

70. Безопасность пищевой продукции. Физические опасности пищевых продуктов. Пути контаминации. Санитарно-гигиенические меры предупреждения

 

Пищевые продукты становятся опасными вследствие попадания в них загрязнителей - контаминантов химической, биологической или физической природы. Кроме того, в пищевом сырье и готовых продуктах питания могут содержаться природные компоненты, оказывающие вредное влияние на здоровье человека.

Физическая опасность – предмет или инородное тело, случайно попавшее в продукт питания, способное вызвать заболевание или причинить травму человеку, употребившему этот продукт (волосы, бумага, насекомые, нитки, пуговицы, частички косметики, осколки стекла, ламп, термометров, металлическая стружка, гайки, болты, проволока и др., щепки дерева, куски пластмассы, фрагменты деталей, оборудования).

Для предупреждения обсеменения (контаминации) пищевых продуктов осуществляют комплекс мероприятий, которые защищают как сам продукт, так и все, что с ним соприкасается, от обсеменения в результате соприкосновения с источником инфекции, выделяющим во внешнюю среду возбудителей пищевых оправлений.

Для предупреждения контаминации пищевых продуктов от потенциальных источников возбудителей инфекции на пищевом объекте устанавливается строгий санитарно-гигиенический и санитарно-противоэпидемический режим. Для работников пищевых предприятий введены специальные правила личной и производственной гигиены. Для соблюдения личной гигиены строятся душевые, оборудуются умывальные, снабженные мылом и дезинфицирующим раствором, индивидуальными полотенцами, каждый работник обес­печивается тремя комплектами санитарной одежды и др.

Для предупреждения контаминации пищевых продуктов во время их перевозки железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным и гужевым транспортом выпускаются специализированные изотермические вагоны, суда-рефрижераторы, авторефрижераторы, машины-контейнеры и др. Для каждого вида продукта используется специальный транспорт, снабженный санитарным паспортом.

Контаминация пищевых продуктов от промежуточных факторов передачи (помещение, оборудование, инвентарь и т.д.) предупреждается санитарным благоустройством, правильной планировкой, подбором соответствующего материала, соблюдением санитарного режима их содержания и др.

Полный комплекс мероприятий, проводимых на пищевом объекте того или иного профиля для получения продуктов питания, безупречных в санитарно-эпидемическом отношении, регламентирован в соответствующих санитарных правилах, государственных стандартах и других официальных документах. На пищевых предприятиях осуществляют систематическую и целенаправленную борьбу с грызунами как возможными источниками возбудителей пищевых отравлений и других патогенных микроорганизмов.

71. Пищевые заболевания. Классификация и общая характеристика болезней пищевого происхождения

 

1) Пищевые инфекционные заболевания - заболевания, возникающие у человека от микроорганизмов, попавших в организм с пищей (или водой).

2) Пищевые токсикоинфекции - группа острых инфекционных болезней, вызванных употреблением продуктов, обсемененных различными бактериями и содержащих бактериальные токсины.

3) Пищевые интоксикации (токсикозы) — заболевания, обусловленные проникновением в организм не живых бактерий, а их токсинов.

4) Микотоксикозы - заболевания, возникающие, как правило, в результате потребления продуктов, содержащих токсичные метаболиты мицелиальных гибов.

5) Пищевые паразитарные заболевания – болезни, вызываемые паразитами животного происхождения.

.

 

72. Пищевые инфекции. Краткая характеристика острых кишечных инфекций: микроорганизмы их вызывающие; клиника протекания. Значение пищевых продуктов в возникновении и распространении пищевых инфекционных заболеваний. Профилактика заболеваний

 

.

и др.).

Острые кишечные инфекции

. Оптимальная температура их развития 37ºС, погибают при температуре 60ºС в течение 10-15 мин, хорошо переносят охлаждение.

Признаки болезни: слабость, повышенная температура, боли в области кишечника, многократный жидкий стул иногда с кровью и слизью. После выздоровления возможно бактерионосительство.

Дизентерия передаётся через овощи, фрукты, воду, молочные продукты, употребляемые в сыром виде, и любую готовую пищу, обсеменённую в процессе приготовления и хранения в антисанитарных условиях.

Оптимальная температура их развития 37ºС. Устойчивы к холоду и высушиванию, но погибают при 60ºС через 15-20 мин.

Инкубационный период заболевания 7-28 дней. Признаки болезни: острое расстройство функции кишечника, резкая слабость, сыпь, длительная высокая температура (до 40ºС), бред, головная боль, бессонница. После выздоровления возможно длительное бактерионосительство.

Заражение человека происходит через воду, различные пищевые продукты, особенно молоко, молочные продукты, студни, заливные блюда, колбасные изделия.

- особо опасная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Возбудитель заболевания - холерный вибрион. Оптимальная температура развития 37ºС. Хорошо переносит низкие температуры и замораживание, но погибает при высушивании, от действия солнечных лучей, при кипячении в течении 1 мин.

Инкубационный период заболевания 2 - 6 суток. Признаки болезни: внезапные, неудержимые поносы и рвота, сильное обезвоживание организма, слабость, головная боль, головокружение. Температура 35ºС, судороги, бывает смертельный исход. После выздоровления возможно бактерионосительство.

Инфекция передаётся через воду и пищевые продукты, приготовленные и хранящиеся в антисанитарных условиях.

(инфекционная желтуха, болезнь Боткина) – острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением печени. Возбудитель болезни – энтеровирус, устойчивый к высушиванию, замораживанию, погибает при кипячении в течение 30 - 40 мин.

тёмная моча, появляется желтуха. Чаще заканчивается выздоровлением, но иногда возникают осложнения в виде холецистита, цироза печени.

Заражение происходит при употреблении пищи и воды, зараженной вирусом, при нарушении правил личной гигиены (грязные руки, мухи) или через кровь.

Профилактика заболеваний:

1) Санитарное благоустройство жилищ, предприятий, упорядочение водоснабжения, удаление и обезвреживание нечистот и отбросов.

2) Своевременное выявление на пищевых предприятиях и изоляция бактерионосителей.

3) Строгое соблюдение правил личной гигиены.

4) Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды, тары.

5) Соблюдение установленных гигиенических требований на всех этапах переработки, хранения, реализации пищевых продуктов.

6) Надзор за продажей продуктов на рынках, соблюдение санитарно-гигиенических условий торговыми организациями.

7) Уничтожение мух, тараканов и грызунов как переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

8) Тщательное мытьё овощей, фруктов, ягод, особенно идущих в пищу в сыром виде.

9) Проверка наличия на мясе клейма, свидетельствующего о прохождении ветеринарно-санитарного контроля.

10) Тщательное проваривание и обжаривание мясных и рыбных блюд, особенно изделий из котлетной массы.

11) Проведение вторичной тепловой обработки скоропортящихся мясных блюд в процессе приготовления.

12) Разделка мяса и рыбы, сырых продуктов и полуфабрикатов на разных столах (разделочных досках) разными ножами.

13) Тщательное мытье куриных яиц; использование яичного меланжа только для теста.

14) Использование не пастеризованного молока и творога только для блюд, проходящих тепловую обработку.

15) Предохранение холодных блюд от загрязнения руками в процессе их приготовления.

.

17) Для защиты от заражения сальмонеллой рекомендуется подогревать пищу, по крайней мере, десять минут при 75 °C

18) В целях профилактики стафилококковых токсикоинфекций не допускают лиц с гнойничковыми процессами на руках и наружных слизистых оболочках (ангина, ринит) к работе на пищевых предприятиях, пищеблоках больниц, в детских и других учреждениях.

73. Пищевые инфекции. Краткая характеристика зоонозных инфекций: микроорганизмы их вызывающие; клиника протекания. Значение пищевых продуктов в возникновении и распространении пищевых инфекционных заболеваний. Профилактика заболеваний

 

.

и др.).

– тяжёлое инфекционное заболевание, сопровождающееся приступами лихорадки, опуханием и болями в суставах, мышцах. Инкубационный период – 4-20 дней. Продолжительность заболевания от нескольких недель до нескольких месяцев. Возбудителем является бактерия бруцелла. Заражение человека происходит через молочные продукты и мясо, в которых бруцеллы выживают от 8 до 60 дней.

– инфекционное заболевание, поражающее чаще всего лёгкие и лимфатические железы. Возбудитель заболевания – туберкулёзная палочка. Заражение происходит через сырое молоко, молочные продукты и мясо.

– острое, особо опасное инфекционное заболевание, поражающее кожу, лёгкие или кишечник. При этом заболевании нарушаются все функции организма, повышается температура до 40ºС, наступает слабость сердечной деятельности, а при кишечной форме появляются рвота, понос. Часты смертельные случаи.

Возбудитель сибирской язвы – бацилла, споры которой очень стойки к воздействию внешней среды и химическим веществам. Инфекция передаётся через мясо и молоко больных животных; а также продукты животноводства (шерсть, кожа и т.д.).

– заразное заболевание вирусного происхождения, передающееся человеку от больных животных через мясо и молоко. Проявляется эта болезнь в виде воспаления и изъязвления слизистой оболочки рта.

Профилактика заболеваний:

1) Санитарное благоустройство жилищ, предприятий, упорядочение водоснабжения, удаление и обезвреживание нечистот и отбросов.

2) Своевременное выявление на пищевых предприятиях и изоляция бактерионосителей.

3) Строгое соблюдение правил личной гигиены.

4) Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды, тары.

5) Соблюдение установленных гигиенических требований на всех этапах переработки, хранения, реализации пищевых продуктов.

6) Надзор за продажей продуктов на рынках, соблюдение санитарно-гигиенических условий торговыми организациями.

7) Уничтожение мух, тараканов и грызунов как переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

8) Тщательное мытьё овощей, фруктов, ягод, особенно идущих в пищу в сыром виде.

9) Проверка наличия на мясе клейма, свидетельствующего о прохождении ветеринарно-санитарного контроля.

10) Тщательное проваривание и обжаривание мясных и рыбных блюд, особенно изделий из котлетной массы.

11) Проведение вторичной тепловой обработки скоропортящихся мясных блюд в процессе приготовления.

12) Разделка мяса и рыбы, сырых продуктов и полуфабрикатов на разных столах (разделочных досках) разными ножами.

13) Тщательное мытье куриных яиц; использование яичного меланжа только для теста.

14) Использование не пастеризованного молока и творога только для блюд, проходящих тепловую обработку.

15) Предохранение холодных блюд от загрязнения руками в процессе их приготовления.

.

17) Для защиты от заражения сальмонеллой рекомендуется подогревать пищу, по крайней мере, десять минут при 75 °C

18) В целях профилактики стафилококковых токсикоинфекций не допускают лиц с гнойничковыми процессами на руках и наружных слизистых оболочках (ангина, ринит) к работе на пищевых предприятиях, пищеблоках больниц, в детских и других учреждениях.

 

74. Пищевые токсикоинфекции: микроорганизмы их вызывающие; симптомы и клиника заболеваний. Роль пищевых продуктов как источников инфицирования. Профилактика заболеваний. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах возбудителей пищевых токсикоинфекций

 

Пищевые токсикоинфекции - группа острых инфекционных болезней, вызванных употреблением продуктов, обсемененных различными бактериями и содержащих бактериальные токсины.

Возбудителями пищевых токсикоинфекций могут быть: сальмонеллы, патогенные серотипы кишечной палочки, шигеллы, энтеропатогенные стафилококки, другие возбудители (протей, стрептококки, энтерококки, некоторые галофильные вибрионы, споровые анаэробы и аэробы и др.).

микробных клеток в 1 г продукта), так и токсинов - продуктов его жизнедеятельности. Возбудители способны продуцировать токсины как в продуктах питания, так и в организме человека.

erfringens – симптомы обезвоживания, некротического энтерита и анаэробного сепсиса.

- заболевание, вызванное сальмонеллами.

Заболевание возникает через 3-5 ч после приёма пищи, обсеменённой бактериями. У больного наблюдаются тошнота, рвота, боли в животе понос, головная боль, головокружение, высокая температура (38-40ºС). При тяжелой форме заболевания больной может потерять до десяти процентов веса за счет обезвоживания. После выздоровления возможны случаи бактерионосительства.

Особенно часто передается сальмонеллез через яйца (80% случаев), продукты из говядины, цельное молоко и молочные продукты, мясо (особенно фарш), овощи и фрукты, инфицированные сальмонеллами. Инфицирование происходит при жизни животного (птицы) либо в случае нарушения санитарных правил приготовления и хранения пищевых продуктов. На овощи и бобы сальмонелла обычно попадает вместе с частицами фекалий животных.

блюдах).

Профилактика заболеваний:

1) Санитарное благоустройство жилищ, предприятий, упорядочение водоснабжения, удаление и обезвреживание нечистот и отбросов.

2) Своевременное выявление на пищевых предприятиях и изоляция бактерионосителей.

3) Строгое соблюдение правил личной гигиены.

4) Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды, тары.

5) Соблюдение установленных гигиенических требований на всех этапах переработки, хранения, реализации пищевых продуктов.

6) Надзор за продажей продуктов на рынках, соблюдение санитарно-гигиенических условий торговыми организациями.

7) Уничтожение мух, тараканов и грызунов как переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

8) Тщательное мытьё овощей, фруктов, ягод, особенно идущих в пищу в сыром виде.

9) Проверка наличия на мясе клейма, свидетельствующего о прохождении ветеринарно-санитарного контроля.

10) Тщательное проваривание и обжаривание мясных и рыбных блюд, особенно изделий из котлетной массы.

11) Проведение вторичной тепловой обработки скоропортящихся мясных блюд в процессе приготовления.

12) Разделка мяса и рыбы, сырых продуктов и полуфабрикатов на разных столах (разделочных досках) разными ножами.

13) Тщательное мытье куриных яиц; использование яичного меланжа только для теста.

14) Использование не пастеризованного молока и творога только для блюд, проходящих тепловую обработку.

15) Предохранение холодных блюд от загрязнения руками в процессе их приготовления.

.

17) Для защиты от заражения сальмонеллой рекомендуется подогревать пищу, по крайней мере, десять минут при 75 °C

18) В целях профилактики стафилококковых токсикоинфекций не допускают лиц с гнойничковыми процессами на руках и наружных слизистых оболочках (ангина, ринит) к работе на пищевых предприятиях, пищеблоках больниц, в детских и других учреждениях.

 

Роль пищевых продуктов в возникновении заболеваний. Профилактика заболеваний

- заболевания, обусловленные проникновением в организм не живых микробов, а только их токсинов.

вызываются некоторыми штаммами белого и золотистого стафилококков. Причиной, как правило, является употребление в пищу молока коров, больных маститами, а также молочных продуктов, например, мороженого сыра и кремов (особенно заварных).

Клиническая картина отравлений стафилококковым токсином характеризуется коротким инкубационным периодом — в среднем 2 – 4 ч, по окончании которого у пострадавших появляются тошнота, рвота, резкие боли в подложечной области и понос, судороги икроножных мышц. Температура обычно не повышается, а иногда даже отмечается ее снижение. Выздоровление обычно наступает в течение первых суток.

. Они поражают рыбные, мясные продукты (копченые и соленые), фруктовые, овощные и грибные консервы при недостаточной тепловой обработке и в условиях резкого снижения содержания кислорода (герметично закупоренные консервы).

После инкубационного периода (в среднем равного 12 – 24 ч) развиваются типичные нервно-двигательные и секреторные расстройства. К ранним симптомам интоксикации обычно относятся явления офтальмоплегии в виде расширения зрачков, отсутствия реакции на свет и др. В дальнейшем может отмечаться паралич мышц мягкого нёба, языка, глотки и гортани, что расстраивает речь, акты глотания и жевания. Заболевание отличается высокой летальностью (до 67 %). Применяемая в настоящее время специфическая сывороточная терапия при раннем ее применении снижает летальность примерно до 13 %.

Профилактика заболеваний:

1) Санитарное благоустройство жилищ, предприятий, упорядочение водоснабжения, удаление и обезвреживание нечистот и отбросов.

2) Своевременное выявление на пищевых предприятиях и изоляция бактерионосителей.

3) Строгое соблюдение правил личной гигиены.

4) Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды, тары.

5) Соблюдение установленных гигиенических требований на всех этапах переработки, хранения, реализации пищевых продуктов.

6) Надзор за продажей продуктов на рынках, соблюдение санитарно-гигиенических условий торговыми организациями.

7) Уничтожение мух, тараканов и грызунов как переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний.

8) Тщательное мытьё овощей, фруктов, ягод, особенно идущих в пищу в сыром виде.

9) Проверка наличия на мясе клейма, свидетельствующего о прохождении ветеринарно-санитарного контроля.

10) Тщательное проваривание и обжаривание мясных и рыбных блюд, особенно изделий из котлетной массы.

11) Проведение вторичной тепловой обработки скоропортящихся мясных блюд в процессе приготовления.

12) Разделка мяса и рыбы, сырых продуктов и полуфабрикатов на разных столах (разделочных досках) разными ножами.

13) Тщательное мытье куриных яиц; использование яичного меланжа только для теста.

14) Использование не пастеризованного молока и творога только для блюд, проходящих тепловую обработку.

15) Предохранение холодных блюд от загрязнения руками в процессе их приготовления.

.

17) Для защиты от заражения сальмонеллой рекомендуется подогревать пищу, по крайней мере, десять минут при 75 °C

18) В целях профилактики стафилококковых токсикоинфекций не допускают лиц с гнойничковыми процессами на руках и наружных слизистых оболочках (ангина, ринит) к работе на пищевых предприятиях, пищеблоках больниц, в детских и других учреждениях.

 

76. Пищевые микотоксикозы (афлотоксикоз, фузариотоксикоз, эрготизм). Причины и характерные признаки заболеваний. Профилактика микотоксикозов

 

Микотоксикозы - преимущественно хронические заболевания, возникающие, как правило, в результате потребления продуктов, содержащих токсичные метаболиты мицелиальных гибов.

.

При остром течении афлатоксикоза развиваются некроз и жировая инфильтрация печени, при хроническом течении - цирроз, нередко - первичный рак печени. Характерны поражения почек, геморрагический синдром, асцит, понос.

Фузарии поражают злаки в период роста, в снопах и валках в поле, особенно при дождливой погоде, а также в зернохранилищах при увлажнении и плесневении зерна.

- заболевание, развивающееся в результате употребления в пищу изделий из зерна, содержащего примесь спорыньи.

. Рожки спорыньи развиваются на колосьях ржи, ячменя, реже пшеницы. Различают три формы эрготизма: судорожную (конвульсивную), гангренозную (поражается преимущественно сосудисто-нервный аппарат) и смешанную.

С целью профилактики алиментарных токсикозов основное внимание следует уделять предупреждению загрязнения зерновых культур и зернопродуктов:

1) своевременная уборка урожая с полей, его правильная агротехническая обработка и хранение;

2) санитарно-гигиеническая обработка помещений и емкостей для хранения;

3) закладка на хранение только кондиционного сырья;

4) определение степени загрязнения сырья и готовых продуктов;

5) выбор способа технологической обработки в зависимости от вида и степени загрязнения сырья.

 

— это вторичные метаболиты микроскопических плесневых грибов, обладающие выраженными токсическими свойствами. В настоящее время из кормов и продуктов питания выделено около 250 видов плесневых грибов, большинство из которых продуцирует высокотоксичные метаболиты, в том числе около 120 микотоксинов.

представляют собой одну из наиболее опасных групп микотоксинов. Семейство афлатоксинов включает четыре основных представителя (афлатоксины В1, В2, G1, G2) и еще более 10 соединений, являющихся производными или метаболитами основной группы.

Афлатоксины являются одними из наиболее сильных гепатропных ядов. Отдаленные последствия действия афлатоксинов проявляются в виде канцерогенного, мутагенного и тератогенного эффектов. Установлена корреляция между частотой и уровнем загрязнения пищевых продуктов афлатоксинами и частотой первичного рака печени среди населения.

.

Оптимальной температурой для образования токсинов является 27—30°С, хотя синтез возможен от 12°С до 42°С. При относительной влажности воздуха ниже 85% синтез афлатоксинов прекращается. Афлатоксины практически не разрушаются в процессе обычной кулинарной и технологической обработки пищевых продуктов.

– это микотоксин, являющийся метаболическим предшественником афлатоксинов и имеющий схожую с ними структуру, однако несколько менее токсичный. Его вырабатывают многие плесневые грибы, в том числе, аспергиллы. Стеригматоцистин может присутствовать в различных пищевых продуктах: в рисе, в пшенице, ржи, кукурузе, фисташках, кофе, какао-бобах и сыре. Этот микотоксин сохраняется в хлебобулочных изделиях после их выпекания.

Как и афлатоксин B1, стеригматотоксин является канцерогеном. Помимо этого, он вызывает снижение иммунитета и проявляет мутагенные, тератогенные и гепатотоксические свойства.

oseum).

Зеараленон обладает выраженными гормоноподобными (экстрогенными) свойствами, что отличает его от других микотоксинов. Кроме этого было доказано тератогенное действие зеараленона.

Наиболее часто обнаруживается зеараленон в кукурузе. Поражение кукурузы фузариями происходит как в поле, так и при ее хранении. Высока также частота обнаружения зеараленона в пшенице, ячмене, овсе, а также в комбикормах. Среди пищевых продуктов этот токсин был обнаружен в кукурузной муке, хлопьях и кукурузном пиве.

78. Микотоксины. Характеристика отдельных видов (охратоксины, трихотеценовые микотоксины, патулин): биологическое действие на организм человека; пищевые продукты, подверженные поражению микотоксинами. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах микотоксинов

— это вторичные метаболиты микроскопических плесневых грибов, обладающие выраженными токсическими свойствами. В настоящее время из кормов и продуктов питания выделено около 250 видов плесневых грибов, большинство из которых продуцирует высокотоксичные метаболиты, в том числе около 120 микотоксинов.

). Основным сырьем, в котором обнаруживаются охратоксины, являются зерновые культуры (кукуруза, пшеница, ячмень и др.).

Охратоксины преимущественно поражают почки. При остром токсикозе изменения выявляются и в печени, и в лимфоидной ткани, и в желудочно-кишечном тракте. Доказано, что охратоксин А обладает сильным тератогенным действием.

.

Алиментарные токсикозы, вызванные потреблением в пищу пищевых продуктов и кормов, пораженных грибами, продуцирующими ТТМТ, можно отнести к наиболее распространенным микотоксикозам человека и сельскохозяйственных животных.

и др.), произрастающие на пшенице, ячмене овсе, ржи, рисе, кукурузном зерне, сорго, третикале. Воздействие токсина вызывает раздражение ЖКТ, тошноту, рвоту, диарею, головную боль, ослабляет иммунную систему.

и др.) а также Byssochlamys fulva и В. Nivea. Патулин в высоких концентрациях обнаруживается во фруктах и овощах, а также в продуктах их переработки: соках, компотах, пюре и джемах. Биологическое действие патулина проявляется как в виде острых токсикозов, так и в виде ярко выраженных канцерогенных и мутагенных эффектов.

 

79. Пищевые болезни, вызываемые простейшими (протозоозы). Возбудители. Источники загрязнения пищевых продуктов и заражения человека. Профилактические мероприятия

 

Болезни, вызываемые паразитами животного происхождения, называют паразитарными, или инвазионными. Они делятся на болезни, вызываемые простейшими (протозоозы) и паразитическими червями (гельминтозы).

и т. д.). Профилактика протозоозов заключается в выявлении и лечении больных и соблюдении правил личной гигиены

, характеризующаяся нарушением функции тонкой кишки, а чаще бессимптомным носительством возбудителя.

.

, характеризующаяся поражением различных органов. Протекает с полиморфной клинической картиной или бессимптомно. Источником инфицирования являются руки людей, соприкасающихся с кошками. Из пищевых продуктов - зараженное токсоплазмами мясо животных и птиц без достаточной термической обработки.

.

Предупреждение фекального загрязнения почвы, воды, соблюдение правил личной гигиены.

 

80. Пищевые болезни, вызываемые паразитическими червями (гельминтозы). Возбудители. Источники загрязнения пищевых продуктов и заражения человека. Профилактические мероприятия

 

Болезни, вызываемые паразитами животного происхождения, называют паразитарными, или инвазионными. Они делятся на болезни, вызываемые простейшими (протозоозы) и паразитическими червями (гельминтозы).

болезни, вызываемые гельминтами – паразитическими червями.

.

).

.

Гельминты вызывают сенсибилизацию организма с последующим развитием аллергических реакций, механическое повреждение органов и тканей хозяина и нарушение их функций, анемию. Они ухудшают всасывание пищевых веществ и витаминов, отягощают течение других заболеваний и снижают эффективность вакцинации против них

Яйца гельминтов могут попасть в организм человека с овощами и ягодами, загрязненными фекалиями, при употреблении в пищу сырого или полусырого мяса, рыбы, раков, свежих водных растений.

.

равил личной гигиены.

 

81. Эпидемиологическое значение насекомых и грызунов и меры борьбы с возбудителями пищевых заболеваний и их переносчиками. Дезинсекция. Дератизация

 

Мухи и тараканы, крысы и мыши являются переносчиками и источниками возбудителей многих инфекций, в т.ч. пищевых отравлений и глистных инвазий.

- комплекс мер по уничтожению насекомых. Дезинсекция включает: тщательную уборку помещений; своевременный вывоз пищевых отходов, после чего необходимо очистить, промыть и продезинфицировать емкости для отходов; применение липких лент и бутылок – ловушек, электроловушек (световые – зелено-голубое свечение, электроток), ловушек с феромонами (провоцируют скопление насекомых).

.

 

82. Отравление продуктами ядовитыми по своей природе: отравления грибами, ядовитыми растениями, морскими видами рыб (сигуатера, тетродонные отравления, скомброидные отравления), профилактические мероприятия

групп отравлений в зависимости от ядовитого начала грибов:

1 группа - отравления строчками. Признаки отравления появляются через 6-10 час и сопровождаются ощущением слабости, тошнотой, рвотой, иногда диареей. При несвоевременном лечении смертность составляет 16-50%. Однако этот токсин разрушается после высушивания строчков в течение 3-4 недель.

2 группа - отравления бледной поганкой и близкими к ней видами грибов, употребляемыми в пищу ошибочно. Ядовитые вещества бледной поганки обладают гепатотропным и нейротропным действием. При нагревании токсины не разрушаются. Через 8-24 час после употребления появляются боли в области живота, частый понос, неукротимая рвота, общая слабость, понижение температуры тела и др. Летальность до 50 %.

3 группа - отравления мухоморами. Отравление наступает через 1-4 час и сопровождается слюнотечением, рвотой, поносом, сужением зрачков, в тяжелых случаях галлюцинацией, бредом, судорогами. Летальные исходы редки.

В последние годы появились данные об отравлениях свинушкой, содержащей токсин, сходный с мускарином красного мухомора и способной накапливать тяжелые металлы.

4 группа - отравления ядовитыми ложными опятами. Отравления сопровождаются расстройством пищеварения.

Профилактика отравлений грибами заключается в знании отличительных особенностей грибов, способов их обработки, в соблюдении санитарных правил заготовки, переработки и реализации съедобных грибов.

отравлений: контроль содержания примесей в зерне.

В настоящее время в связи со значительным увеличением поступления морской рыбы на рынок и расширением ее видового состава, все чаще отмечаются среди населения отравления, связанные с рыбой.

- возникает в результате употребления морской тропической рыбы, содержащей сигуатоксин, сигуатерин и мейтотоксин.

- отравления видами иглобрюхих рыб. Ядовитым веществом является тетродотоксин. Оно вызывает судороги и смерть у людей в течение 1,5-8 час в результате паралича дыхания.

соблюдение рекомендуемых режимов хранения рыбы, исключающих возможность ее бактериальной порчи и накопления токсичных веществ.

83. Пищевые отравления продуктами, ядовитыми при определенных условиях: отравления картофелем, ядрами косточковых плодов и миндалем, моллюсками и ракообразными, пчелиным медом и др. Меры профилактики

С.

. В ядрах косточковых пород и горьком миндале содержится цианогенный гликозид - амигдалин, который при гидролизе отщепляет цианид или синильную кислоту. Содержание амигдалина в ядрах и миндале составляет: 4-6 и 2-8%, соответственно Отравление проявляется головной болью и тошнотой, в тяжелых случаях - цианозом, судорогами и потерей сознания, вплоть до летального исхода

Профилактика отравлений включает: ограничение применения горького миндаля в кондитерском производстве; уменьшение продолжительности настаивания косточковых плодов при производстве алкогольных напитков.

 

84. Токсиколого-гигиеническая характеристика отдельных химических элементов, загрязняющих пищевые продукты (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть). Пути контаминации пищевых продуктов. Влияние на организм человека. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах

 

. Наибольшую опасность представляют ртуть (Hg), свинец (РЬ), кадмий (Cd). Для большинства продуктов установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) токсичных элементов.

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов токсичными элементами происходит:

1) из окружающей среды (почвы, воды, воздуха) в связи с хозяйственной деятельностью человека: выбросы промышленных предприятий (особенно угольной, металлургической и химической промышленности) и городского транспорта;

2) в процессе производства и хранения вследствие контакта пищевых продуктов с материалами, не разрешенными для пищевых целей (допускается весьма ограниченное число сталей и других сплавов), а также в связи с применением некачественных внутренних покрытий тары и укупорочных материалов и при нарушении технологии припоев.

- один из самых распространенных и опасных токсикантов. Основным источником загрязнения атмосферы свинцом являются выхлопные газы автотранспорта и сжигание каменного угля. Многие растения накапливают свинец, который передается по пищевым цепям и обнаруживается в мясе и молоке сельскохозяйственных животных. Основным источником поступления свинца в процессе производства консервированной продукции является жестяная банка. Основными мишенями при воздействии свинца на организм человека являются кроветворная, нервная и пищеварительная системы, а также почки. Свинцовая интоксикация может приводить к серьезным нарушениям здоровья, проявляющимся в частых головных болях, головокружениях, повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, мышечной гипотонии, а в наиболее тяжелых случаях к параличам и парезам, умственной отсталости. Допустимая суточная доза (ДСД) свинца составляет 0,007 мг/кг.

. Источниками загрязнения окружающей среды мышьяком являются электростанции, использующие бурый уголь, и медеплавильные заводы. Мышьяк используется при производстве полупроводников, стекла, красителей, инсектицидов, фунгицидов и др. Нормальный уровень содержания мышьяка в продуктах питания не должен превышать 1 мг/кг. ДСД мышьяка — 0,05 мг/кг массы тела. В зависимости от дозы мышьяк может вызывать острое и хроническое отравление. Механизм токсического действия мышьяка связан с блокированием SH-групп белков и ферментов, выполняющих в организме самые разнообразные функции.

в яйцах). ДСД кадмия — 1 мкг/кг массы тела. Кадмий является антагонистом цинка, кобальта, селена, ингибируя активность ферментов, содержащих указанные металлы. Все это может привести к широкому спектру заболеваний: гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность и другие. Отмечены канцерогенный, мутагенный и тератогенные эффекты кадмия.

тся (в отличие от мяса и рыбы).

 

85. Эссенциальные и токсичные металлы. Зависимость вредного или полезного действия элементов на организм человека от их концентрации. Токсиколого-гигиеническая характеристика отдельных химических элементов, загрязняющих пищевые продукты (олово, цинк, медь, алюминий): пути контаминации пищевых продуктов; влияние на организм человека. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах

Для большинства продуктов установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) токсичных элементов.

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов токсичными элементами происходит:

1) из окружающей среды (почвы, воды, воздуха) в связи с хозяйственной деятельностью человека: выбросы промышленных предприятий (особенно угольной, металлургической и химической промышленности) и городского транспорта;

2) в процессе производства и хранения вследствие контакта пищевых продуктов с материалами, не разрешенными для пищевых целей (допускается весьма ограниченное число сталей и других сплавов), а также в связи с применением некачественных внутренних покрытий тары и укупорочных материалов и при нарушении технологии припоев.

Неорганические соединения олова мало токсичны, органические – более токсичны. Пищевые продукты содержат до 1 – 2 мг/кг олова. ДСД олова для человека составляет 5 – 7 мг/кг массы тела. Высокая концентрация олова в пище может привести к отравлению с признаками острого гастрита. Основным источником загрязнения пищевых продуктов оловом являются консервные банки, фляги. Органические соединения олова находят применение в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов, а также в химической промышленности.

присутствует во многих пищевых продуктах и напитках, особенно в продуктах растительного происхождения (зерновые – 25-30 мг/кг). Суточная потребность в цинке взрослого человека составляет 15 мг. Цинк и его соединения малотоксичны. Однако избыток цинка вызывает токсическое действие на организм. Токсические дозы солей цинка действуют на желудочно-кишечный тракт.

. Медь присутствует почти во всех пищевых продуктах. Суточная потребность взрослого человека в меди 35 – 40 мкг/ кг массы тела. В организме человека присутствуют механизмы биотрансформации меди. Однако при длительном воздействии высоких доз меди наступает «поломка» механизмов адаптации, переходящая в интоксикацию и специфическое заболевание.

Поставщиками алюминия в организм человека является алюминиевая посуда (если она контактирует с кислой или щелочной средой); вода, обработанная сульфатом алюминия на водоочистительных станциях. Среди пищевых продуктов наивысшей концентрацией алюминия (до 20 мг/г) обладает чай. При нарушении деятельности почек происходит накапливание алюминия в организме человека, которое приводит к нарушению метаболизма Са, Mg, P, F и, как следствие, росту хрупкости костей, нарушению речи, памяти и другим проявлениям.

86. Пестициды. Классификация пестицидов по токсичности кумулятивным свойствам и стойкости. Пути контаминации пищевых продуктов. Токсическое действие на организм человека. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах

— вещества различной химической природы, применяемые в сельском хозяйстве для защиты культурных растений от сорняков, вредителей и болезней, т. е. химические средства защиты растений.

В настоящее время в мировой практике используют около 10 тыс. наименований пестицидных препаратов на основе 1500 действующих веществ, которые относятся к различным химическим группам. Наиболее распространены следующие пестициды: хлорорганические; фосфорорганические; карбаматы; ртутьорганические; синтетические пиретроиды; медьсодержащие фунгициды.

), 2) высокотоксичные (ЛД50 от 50 до 200 мг/кг), 3) среднетоксичные (ЛД50 от 200 до 1000 мг/кг), 4) малотоксичные (ЛД50 более 1000 мг/кг).

пестициды делятся на вещества, обладающие: 1) сверхкумуляцией (коэффициент кумуляции меньше 1); 2) выраженной кумуляцией (коэффициент кумуляции от 1 до 3); 3) умеренной кумуляцией (коэффициент кумуляции от 3 до 5); 4) слабовыраженной кумуляцией (коэффициент кумуляции больше 5).

— отношение суммарной дозы препарата при многократном введении к дозе, вызывающей гибель животного при однократном введении;

пестициды делятся на: 1) очень стойкие (время разложения на нетоксичные компоненты свыше 2 лет), 2) стойкие (от 0,5 до 1 года), 3) умеренно стойкие (от 1 до 6 месяцев), 4) малостойкие (1 месяц).

и др.

на организм человека проявляется отравлениями.

характеризуются повышением температуры тела до 38—40 °С, лейкоцитозом, ускорением СОЭ. Поражаются печень, почки, легкие.

пестицидами проявляются нарушениями со стороны нервной системы: снижение работоспособности, бессонница, повышенная раздражительность, лабильность артериального давления, гипергидроз и другие расстройства.

и др.

 

87. Нитраты, нитриты, нитрозамины и биологически активные амины. Пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Биологическое действие на организм человека. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах

 

взаимодействуют с гемоглобином крови с образованием метгемоглобина, неспособного связывать и переносить кислород (1 мг нитрита натрия может перевести в метгемоглобин около 2000 мг гемоглобина). Токсичность нитритов зависит от пищевого рациона и индивидуальных особенностей организма. ДСД нитрита составляет 0,2 мг/кг массы тела. ДСД, в пересчете на нитрат ион, составляет 5 мг/кг массы тела.

Хроническое воздействие нитритов приводит к снижению содержания витаминов что в свою очередь сказывается на снижении устойчивости организма к различным негативным факторам, в том числе и онкогенным.

.

.

. Растения всасывают нитраты из почвы с удобрениями. Содержание нитратов в растениях зависит от их индивидуальных особенностей, степени зрелости плодов, соблюдения дозировки и сроков применения азотистых удобрений и др. факторов.

— как консервант или для сохранения привычной окраски мясопродуктов.

ТР ТС 021/2011 и в Гигиеническом нормативе, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52, регламентировано ПДК нитратов в овощах и картофеле (50-4500 мг/кг). Кроме того, содержание нитратов нормируется в соковой продукции (50-500 мг/кг). Содержание нитрозаминов нормируется в мясных, рыбных и колбасных изделиях.

 

89. Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами. Краткая характеристика радионуклидов. Влияние на организм человека. Гигиеническая регламентация содержания в пищевых продуктах

 

Наиболее значимый источник загрязнения внешней среды радионуклидами стронция и цезия — испытания ядерного оружия, а также АЭС и заводы по переработке отработанного ядерного топлива. Загрязняя воздух, водоемы и почву, радионуклиды распространяются и накапливаются в местах, значительно отдаленных от источников загрязнения, затем попадая в организм человека с сельскохозяйственными продуктами растительного и животного происхождения и дарами природы (грибы, ягоды, дичь и др.). Уровень загрязнения продуктов питания зависит от интенсивности радиоактивных выпадений, их биологической доступности и почвенно-климатических условий, определяющих миграцию радионуклидов.

По степени возрастания поступления в растения из почвы радионуклиды можно расположить в следующий ряд: стронций-89 — стронций-90 — йод-131 — барий-140 — цезий-137. В организм животных радионуклиды в основном поступают с загрязненными кормами и водой.

По степени возрастания задерживания стронция-90 растения могут быть расположены в следующий ряд: капуста — свекла — картофель — пшеница — естественная травяная растительность. По степени накопления стронция в организме сельскохозяйственных животных их можно расположить в следующий ряд: крупный рогатый скот — козы — овцы — свиньи — куры. Большие дозы стронция вызывают у человека острую лучевую болезнь, длительное воздействие небольших доз приводит к развитию хронической ее формы. Для последней характерно поражение в отдаленные сроки кроветворной системы, развитие болезней крови (лейкозы) и костных опухолей. Особую опасность радионуклид представляет для детей, в организм которых он поступает с молоком и накапливается в больших количествах в костях.

Среди техногенных радионуклидов особую опасность представляют радиоактивные изотопы цезия, особенно долгоживущий цезий-137 с периодом полураспада 30 лет. Источниками цезия-137 для человека могут быть растительные (хлеб, овощи, фрукты) и животные (мясо, рыба, молоко) продукты. По степени накопления этого радионуклида растения можно расположить в ряд: ячмень — просо — пшеница — гречиха — фасоль — овес — картофель — бобы.Радиоактивный цезий обладает достаточно высокой токсичностью. Подобно калию, цезий равномерно распределяется в тканях и органах человека, однако большая его часть концентрируется в мышечной ткани (80% и лишь 10 % в костях).

.

более ограничен.

Влияние на организм человека. Гигиеническая регламентация

Полихлорированные бифенилы (ПХБ), полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) относятся к группе стойких органических загрязнителей (СОЗ).

являются побочными продуктами производства пластмасс, пестицидов, бумаги, дефолиантов. Диоксины обнаружены в составе отходов металлургии, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Они образуются при уничтожении отходов в мусоросжигательных печах, на тепловых электростанциях; присутствуют в выхлопных газах автомобилей, при горении синтетических покрытий и масла, на городских свалках, т. е. практически везде, где ионы хлора (брома или их сочетания) взаимодействуют с активным углеродом в кислой среде.

При попадании в окружающую среду диоксины интенсивно накапливаются в почве, водоемах, активно мигрируют по пищевым цепям. Среди основных продуктов опасные концентрации диоксинов обнаруживают в животных жирах, в мясе, молочных продуктах, рыбе . Источниками диоксинов могут быть и корнеплоды (картофель, морковь и др.).Диоксины относят к группе суперэкотоксикантов, обладающих кумулятивными, мутагенными, канцерогенными и тератогенными свойствами. Согласно ТР ТС 021/2011 предельно допустимое содержание диоксинов в мясных консервах и продуктах из домашней птицы, рыбы, в молоке и молочных продуктах не должно превышать 0,000001-0,000006 мг/кг (в пересчете на жир).

Полихлорированные бифенилы (ПХБ)

Среди СОЗов ПХБ являются одними из самых распространенных.

Основными путями поступления ПХБ в окружающую среду являются следующие: испарения из пластификаторов при изготовлении пластмасс; выделение при сжигании бытовых и промышленных отходов, в т.ч. оборудования, в котором присутствуют ПХБ (хладагенты, диэлектрики, теплоносители); вывоз ПХБ на свалки и поля аэрации; производство хлорорганических пестицидов.

 По своим свойствам ПХБ близки к диоксинам и хлорорганическим пестицидам (особенно ДДТ). В окружающей среде ПХБ практически не разрушаются и накапливаются в различных средах (особенно в воде и донных отложениях). В пищевые продукты ПХБ попадают при использовании в сельскохозяйственных целях загрязненных территорий. Пищевыми продуктами с наибольшим содержанием ПХБ являются жиры животного происхождения и продукты их содержащие (особенно рыба и продукты из нее)

При отравлениях ПХБ наиболее часто наблюдают различные заболевания кожи.

.

и их гигиеническое нормирование

.

Канцерогенные ПАУ образуются в природе путем абиогенных процессов, а также за счет техногенных источников (сгорание нефтепродуктов, угля, дерева, мусора, табака и др.).

Бенз(а)пирен обнаружен в хлебе, овощах, фруктах, маргарине, растительных маслах, в обжаренных зернах кофе, копченостях, жаренных мясных продуктах. Значительно увеличивается содержание ПАУ в пищевых продуктах в процессе их термической обработки и копчения, а также за счет применения полимерных упаковочных материалов, содержащих бенз(а)пирен (парафинобумажные пакеты и др.).

в копченых мясных продуктах – 0,001 мг\кг, копченой рыбе – 0,005 мг/кг.

применяется в производстве  меламиново-формальдегидных смол, пластиков, тканей, лаков, клея, бумаги. С 50-годов прошлого века, меламин, из-за высокого  содержания азота, применялся как удобрение. Использовался меламин также как пищевая добавка для крупного рогатого скота. В 2000-х годах США и Европейские страны запретили использование меламина  в кормах, удобрениях и посуде.

меламиновая посуда; мебель с использованием меламиновой кромки; ДСП, различные строительные материалы.

Меламин действует на почки и мочевой пузырь, приводя к образованию камней и развитию почечной недостаточности. Меламин так же действует на репродуктивные органы, обладает мутагенным и канцерогенным действием.

).

 

(эпоксиды, пероксиды, гидропероксиды) и сахаров (оксиметилфурфурол), пиролиза аминокислот и белков. Влияние на организм человека

   

, которые распадаются с образованием вторичных продуктов окисления, склонных к реакциям полимеризации и поликонденсации. Накапливающиеся в жире продукты окисления и полимеризации вызывают раздражение слизистой оболочки кишечника, оказывают ослабляющее действие, ухудшают усвояемость пищи.

С приводит к образованию дыма и горению. Особенно повержены такому разрушению растительные жиры и сливочное масло. При этом образуется ядовитое вещество «акролеин».

Продукты пиролиза аминокислот и белков

При термической обработке (обжаривании в масле, выпечке, копчении в дыму, сушке) белоксодержащей пищи при температуре выше 200 °С происходит деструкция белков с отщеплением различных функциональных групп и разрывом пептидных связей. Среди продуктов пиролиза белков встречаются соединения, обладающие мутагенными свойствами.

Трансизомеры жирных кислот

В процессе производства маргаринов путем гидрогенизации растительных масел некоторые молекулы жирных кислот превращаются в трансизомеры. Считается, что трансизомеры: играют существенную роль в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы; увеличивают риск развития диабета; ухудшают иммунитет; нарушают активность фермента цитохромоксидазы, играющей роль в обезвреживании канцерогенов; нарушают обмен простагландинов. С маргаринами ТИЖК вносятся в пищевые продукты: в пончиках содержится 35 % ТИЖК от общего содержания жира; в картофельных чипсах – около 40%

ТР ТС 024/2011 предусмотрено снижение ПДК ТИЖК в твердых маргаринах: от 20% в 2015 г. до 2% в 2018 г.

– продукт химического разрушения сахаров. Он образуется в ходе получения и переработки соковой продукции (под действием высоких температур в процессах концентрирования и стерилизации). Оксиметилфурфурол обладает мутагенными и токсичными свойствами: в больших дозах вызывает судороги и паралич, в малых дозах - угнетает нервную систему. Эти соединения организм человека не может метаболизировать, что приводит к их накоплению в печени, а возможно - и к нарушению биохимических процессов в организме.

В ТР ТС 023/2011 установлен норматив предельно-допустимого содержания оксиметилфурфурола в соковой продукции для детского питания.

 

ароматизаторы: классификация и краскаяткая характеристика. Безопасность пищевых добавок. Гигиенические нормативы приминения. Требования к маркировке продукции с пищевыми добавками

 

– вещества, преднамеренно вносимые в пищевые продукты в небольших количествах с целью улучшения их внешнего вида, вкуса, аромата, консистенции или для придания им большей стойкости при хранении.

:используют красители: натуральные (антоцианы, кармины, каротиноиды, красный свекольный, куркумины, рибофлавины, сахарный колер, танины, хлорофилл и др.); синтетические (азорубин, понсо, желтый хинолиновый, индигокармин, красный очаровательный, синий блестящий, тартразин и др.).

Не допускается применять красители в таких пищевых продуктах, как: молоко и кисло-молочные продукты неароматизированные; яйца и продукты из яиц; мясо, птица и рыба, включая фарш; мука, крупа, макароны; фрукты, овощи, грибы; фруктовые и овощные соки, пасты, пюре; сахар, мед; какао-продукты, кофе, чай; специи, соль и некоторые другие, а также в специализированных продуктах и продуктах для детей раннего возраста.

Для придания специфического аромата и вкуса в производстве пищевых продуктов допускается использование пищевых ароматизаторов (вкусоароматических веществ). В настоящее время в перечень разрешенных для производства пищевых ароматизаторов химических веществ включены более 2 000 соединений.

Не допускается внесение ароматизаторов в натуральные продукты для усиления свойственного им естественного аромата (молоко, хлеб, фруктовые соки прямого отжима, чай, какао и кофе, кроме растворимых, пряности и т.д.).

Для придания пищевым продуктам и готовым блюдам сладкого вкуса используют подсластители - вещества несахарной природы (аспатам, сукралоза, сахарин, цикломаты, стевиогликозиды и др.). Использование подсластителей в производстве продуктов детского питания не допускается (за исключением специализированных продуктов для детей, страдающих сахарным диабетом).

применяют для предупреждения порчи бактериями и грибами пищевых продуктов и увеличения их срока хранения. В качестве биологических консервантов используют антибиотические вещества: натамицин (для поверхностной обработки сыров, колбас) и низин (для овощных консервов, молочных напитков, творожных изделий и др.)

В ТС запрещены к применению химические консерванты: формальдегид (Е240), пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты (Е216) и др. Не допускается использование консервантов при производстве пищевых продуктов массового потребления, таких как молоко, сливочное масло, мука, хлеб (кроме расфасованного и упакованного для длительного хранения), свежее мясо, а также при производстве продуктов диетического и детского питания.

предупреждают окисление жиров и других компонентов пищевых продуктов за счет торможения процессов перекисного окисления липидов.

Среди пищевых добавок выделяют вещества, которые обладают канцерогенным и мутагенным действием. К ним относятся полициклические углеводороды коптильного дыма, некоторые пищевые красители (нафтол желтый и ряд других азокрасителей). Коканцерогенным действием обладают некоторые эмульгаторы (сапонины, эфиры жирных кислот, детергенты). Добавки могут оказывать косвенное воздействие на организм, вызывая разрушение витаминов и связывая пищевые компоненты, при этом ухудшается усвояемость пищи, происходит изменение кишечной флоры.

Требования к пищевым добавкам и гигиенические нормативы их применения установлены в ТР ТС 029/2011.

Содержание пищевых добавок в продуктах не должно превышать установленные нормативы. На этикетках пищевой продукции должна быть указана информация об используемых пищевых добавках: название соединения (или функциональный класс) и его индекс Е от 100 до 1 521 и далее.

 

Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами. Гигиеническая оценка пригодности материалов для контакта с пищевыми продуктами

Для контакта с пищей используются различные типы материалов, такие как пластики, каучук, бумага, металлы, дерево, лакированные изделия, адгезивные материалы, типографская краска и т. д. Данные материалы используются либо как отдельные материалы или в комбинациях, например, сложные многослойные материалы. Например, картонная коробка, как упаковка для сока, может включать, как снаружи, так и внутри, слои из пластика, алюминия, бумаги, а также различные полиграфические элементы и поверхностные покрытия.

Упаковка пищевых продуктов, а также изделия и материалы, контактирующие с продуктами питания, при их изготовлении, транспортировке, хранении и реализации могут повлиять как на изменение органолептических свойств продукта, а также послужить источником нежелательного загрязнения, в результате того, что химические вещества, содержащиеся в материале из которого изготовлена упаковка или оборудование, могут мигрировать в продукцию.

 

95. Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов: цель, задачи и содержание. Гигиенические нормативы качества и безопасности пищевых продуктов

 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов осуществляется с целью охраны здоровья и жизни населения, предотвращения заболеваний, связанных с продуктами питания

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов осуществляется организациями и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с Законом республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» 2000 № 52.2.7127 и распространяется на продукты питания, производимые и реализуемые на территории республики, в том числе поступающие по импорту.

установление соответствия их показателей качества действующим гигиеническим требованиям и нормам с целью охраны здоровья населения и рационального использования пищевых ресурсов страны.

Гигиеническая экспертиза включает выявление: изменений органолептических свойств пищевых продуктов, характера и степени изменений; отклонений физико-химических показателей пищевых продуктов от санитарных требований и нормативных документов; степени бактериального загрязнения продуктов и характера и микрофлоры; наличия пищевых добавок и чужеродных веществ в количествах, превышающих предельно-допустимые уровни; пищевой ценности продуктов, характера и степени отклонений от рецептур; связи заболеваний населения с выпускаемыми и реализуемыми продуктами питания,

а также осуществление контроля за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при разработке и производстве новых видов продуктов, внедрения новых технологических процессов, линий, оборудования.

.

 

, этапы проведения

 

проводится в порядке предупредительного и текущего надзора по календарному графику для осуществления контроля качества продуктов по показателям, имеющим гигиеническое значение (органолептическим, физико-химическим и бактериологическим).

осуществление контроля за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при разработке и производстве новых видов продуктов питания;

Внеплановая гигиеническая экспертиза

Внеплановая гигиеническая экспертиза пищевых продуктов проводится учреждениями Госсанэпиднадзора по собственной инициативе или по обращению различных ведомств и организаций:

- по специальным санитарно-эпидемиологическим показателям (при подозрении: на пищевые отравления или инфекционные заболевания среди населения; на бактериальное, химическое или механическое загрязнение, при котором пищевые продукты представляют опасность для здоровья потребителя;

- в порядке арбитража;

- на договорных началах при отсутствии на предприятиях, вырабатывающих продукты, лабораторий для постоянного производственного контроля.

Подготовка к проведению гигиенической экспертизы

Разрабатывается программа проведения экспертизы.

.

Изучаются транспортные накладные, качественные удостоверения, документы о соответствии, фито-санитарные и ветеринарные сертификаты, стандарты, протоколы лабораторных исследований, технологические и иные документы.

3. Внешний осмотр партии продукта

При наличии внешних дефектов или подозрении в отношении доброкачественности продукта могут быть вскрыты все упаковки в партии любой величины.

5. Органолептическое исследование продукта.

. Лабораторное исследование проводится, если: качество продукта вызывает сомнение; в процессе экспертизы возникли разногласия в оценке качества продукта; при внешнем осмотре продукта нельзя решить вопрос о его качестве.

7. Проведение лабораторных исследований

Исследования выполняются в аккредитованной лаборатории, входящей в систему МЗ РБ. В зависимости от задач экспертизы при лабораторном исследовании пищевых продуктов используются официально принятые методы, предусмотренные ТНПА на данный продукт.

.

Сопоставляя результаты лабораторных исследований образца и требования ТНПА, лаборатория выдает протокол исследований с заключением о соответствии исследованных образцов действующим нормативам.

9. окончание экспертизы и оформление заключения

По результатам гигиенической экспертизы на партию продуктов оформляется акт гигиенической экспертизы. Заключение в акте гигиенической экспертизы должно быть обоснованным.

 

оваров

Тара и упаковка принимаемой пищевой продукции должна быть прочной, чистой, сухой, без посторонних запахов и нарушения целостности. Перетаривание пищевых продуктов из тары поставщика в более мелкую тару не допускается.Этикетки (ярлыки) на таре поставщика должны сохраняться до окончания сроков годности пищевых продуктов.

Требования к реализации пищевых продуктов

1) К реализации должна допускаться качественная и безопасная пищевая продукция, соответствующая требованиям ТНПА.

2) Перед подачей пищевой продукции в фасовочные помещения или торговые помещения организации должно проверяться ее качество, состояние упаковки и наличие маркировки.

3) Реализация сырой пищевой продукции (мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, овощи, фрукты, ягоды и другие) и полуфабрикатов из нее должна производиться в специальных отделах организации, отдельно от торговли другой пищевой продукцией.

4) Выкладка пищевой продукции в охлаждаемые витрины и охлаждаемые прилавки должна осуществляться с использованием торговых лотков, подносов, корзин и др. При отпуске покупателям нефасованной пищевой продукции продавец обязан использовать специальный инвентарь. Для отбора и определения свежести хлеба и хлебобулочных изделий должны использоваться специальные вилки (щипцы).

5) Взвешивание неупакованной пищевой продукции непосредственно на весах без упаковочных материалов не допускается. Упаковочные материалы не должны служить источником загрязнения пищевой продукции

6) Пищевая продукция, масса (объем) и потребительская тара которой не позволяет осуществить ее реализацию одномоментно (мясные изделия в парогазопроницаемых оболочках, вакуумной упаковке, массой более 1 кг, салаты и готовые охлажденные многокомпонентные блюда в таре от 1 до 5 кг), может реализовываться вразвес в специализированных отделах организации. Пищевая продукция из вскрытой потребительской тары должна быть реализована в сроки не более 12 часов с момента вскрытия упаковки при соблюдении условий хранения (температура, влажность).

7) Нарезка тортов и продажа их частями в организации запрещается.

Сроки годности нескоропортящейся пищевой продукции, подлежащей расфасовке в потребительскую тару в процессе реализации, не должны превышать сроков годности пищевой продукции в первичной упаковке и отсчитываются со дня изготовления пищевой продукции организацией-изготовителем.

 

99. Классификация пищевых продуктов по термическому состоянию и требованиям к оптимальному температурному режиму. Особенности хранения и реализации скоропортящихся товаров

 

Термическое состояние товаров

Диапазон температур

1. Замороженные

-10…-12°С

 

-18…-20°С

 

-23…25°С –

-28…-30°С

2.Переохлажденные

-7…-10 –

-2…-5

3. Охлажденные

-1…1

 

0…4

 

0…6

4. Умеренные

не выше 10…12

5.Широкого диапазона температур

-30…30

6.Широкого диапазона положительных температур

0…25

 

0…18

Растительные масла, большинство кондитерских изделий

 

Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам»):

– продовольственное сырье и пищевые продукты длительного хранения (свыше 30 дней), сохраняющие свое качество при обычных температурно-влажностных и иных режимах хранения;

– продовольственное сырье и пищевые продукты с ограниченными сроками годности (до 30 дней), требующие для сохранения качества и безопасности специальные температурные и иные режимы;

К скоропортящимся продуктам относятся мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, птица, икра, сыры, яйца, пищевые жиры, фрукты, ягоды, зелень и др. К скоропортящимся продуктам могут быть отнесены квас и пиво.

.

е продукты, кулинарные изделия.

 

и кондитерских изделий

 

Хлеб и хлебобулочные изделия должны храниться в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение хлеба и хлебобулочных изделий навалом, вплотную со стенами помещений, в таре на полу без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на высоте менее 0,35 м от пола, запрещается.

Полки для хранения хлеба и хлебобулочных изделий должны промываться теплой водой с добавлением моющих средств не реже одного раза в неделю, после чего обрабатываться 1%-м раствором уксусной кислоты и просушиваться.

В случаях обнаружения в процессе хранения или торговли признаков заболевания хлеба и хлебобулочных изделий картофельной болезнью: продукция должна быть изъята из помещений организации, предназначенных для их хранения, и торговых помещений организации; полки, на которых размещалась изъятая продукция, должны быть внеочередной санитарной обработке .При приемке в организации кондитерских изделий с кремом перекладывать их из тары поставщика, а также реализовывать их в неупакованном виде по методу самообслуживания запрещается. Перенос тортов и (или) пирожных на открытых листах или лотках запрещается. Кремовые кондитерские изделия, не реализованные в установленные сроки, подлежат возврату на предприятие не позднее 24ч с момента окончания срока реализации.

 

ребования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к хранению мяса и рыбы

 

Охлажденное мясо (туши и полутуши) должны храниться в подвешенном состоянии на крючьях так, чтобы туши не соприкасались между собой, со стенами и полом помещения торгового объекта.

Мороженое мясо может храниться на стеллажах или подтоварниках. Мясные полуфабрикаты, субпродукты, птица мороженая и охлажденная должны храниться в таре поставщика. При укладке в штабеля для лучшей циркуляции воздуха между ящиками необходимо прокладывать деревянные рейки.

Охлажденная рыба должна храниться в таре поставщика при температуре не выше +2°С. Мороженая рыба должна храниться в ящиках, уложенных в штабеля с прокладкой реек между рядами ящиков.

   На торговых объектах живая рыба должна храниться в аквариуме с чистой водой и аэрацией. Хранение в аквариуме уснувшей рыбы не допускается.

 

ребования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к хранению свежих плодов, ягод и овощей

 

Свежие плоды и овощи должны храниться в затаренном виде в специальных вентилируемых складских помещениях торгового объекта, без естественного освещения, с обеспечением должного температурно-влажностного режима. Температура хранения овощей и плодов в зависимости от их вида должна составлять от +3°С до +12°С и при относительной влажности воздуха от 70% до 95%.

для каждого вида овощей, фруктов, ягод в соответствии с требованиями ТНПА.

В процессе хранения овощей, фруктов, ягод должны периодически проверяться и подвергаться переборке и очистке работниками торгового объекта.

Перед каждой новой загрузкой овощей, фруктов, ягод должна проводиться полная очистка стационарных хранилищ для хранения и овощей, фруктов, ягод, овощных складов, овощных камер и помещений и мест хранения овощей, фруктов, ягод от их остатков и мусора. Должно быть обеспечено раздельное хранение зимних и ранних овощей, загрязнённых землёй овощей от фруктов, ягод.

 

.

 

случае выявления бомбажа в одной партии консервов более 2% администрация торгового объекта должна прекратить торговлю консервами данной партии, информировать об этом завод-изготовитель (импортера) и территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, для решения вопроса о дальнейшей торговле этими консервами.

Хранение сыпучих пищевых продуктов должно производиться в сухих, чистых, хорошо проветриваемых помещениях торгового объекта, не зараженных амбарными вредителями, с относительной влажностью воздуха в помещениях не более 75%.

Сыпучие пищевые товары должны храниться в мешках штабелями на стеллажах, на расстоянии 50 см от стен, с разрывом между штабелями не менее 75 см.

Йодированная соль должна храниться в сухом темном месте при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

 

ребования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к отпуску пищевых продуктов покупателям

 

Санитарный брак должен собираться в специальную ёмкость с соответствующей маркировкой.

Дальнейшее использование санитарного брака, его утилизация должна подтверждаться соответствующими документами и проводиться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При отпуске покупателям нефасованных товаров продавец обязан использовать специальный инвентарь (щипцы, лопатки, совки, ложки).

Для каждого вида товаров должны выделяться отдельные разделочные доски и ножи с четкой маркировкой, которые хранятся в соответствующих помещениях, отделах на специально отведенных местах торгового объекта.

На торговом объекте должен быть запас обёрточной бумаги, пакетов, упаковочных материалов.

Обёрточная бумага, пакеты, упаковочные материалы должны храниться в специально выделенном месте торгового объекта (на стеллажах, полках, в шкафах). Хранение упаковочных материалов непосредственно на полу запрещается. Перед нарезкой рулонной бумаги удаляются загрязнённые края.

Взвешивание неупакованных товаров непосредственно на весах, без оберточной бумаги, упаковочных материалов не допускается.

При организации обслуживания на дому доставка товаров заказчику (покупателю) должна осуществляться в условиях, обеспечивающих их сохранность, качество, безопасность и исключающих их загрязнение и порчу.

Для отбора и определения свежести хлеба и хлебобулочных изделий в торговых объектах (отделах) самообслуживания должны быть специальные вилки, щипцы, в количестве не менее 2-х штук на один погонный метр торгового оборудования.

Для упаковки хлеба и хлебобулочных изделий в торговых объектах должна быть организована реализация бумажных и полиэтиленовых пакетов.

Нарезка хлеба подсобными рабочими и покупателями запрещается.

Нарезка тортов и продажа их частями запрещается.

Скоропортящиеся товары, масса (объем) и потребительская тара которых не позволяют осуществить их реализацию одномоментно (мясные изделия в парогазопроницаемых оболочках, вакуумной упаковке, массой более 1 кг, салаты и готовые охлажденные многокомпонентные блюда в таре от 1 до 5 кг), допускается реализовывать вразвес в специализированных отделах торгового объекта. Продукты из вскрытой потребительской тары должны быть реализованы в сроки не более 12 часов с момента вскрытия упаковки при соблюдении условий хранения (температура, влажность), за исключением случаев, предусмотренных ТНПА.

Продавец, вскрывший упаковку товара, должен поставить на этикетке дату и время вскрытия.

сроков годности (хранения) товаров в первичной упаковке и отсчитываются со дня изготовления товаров организацией-изготовителем.

Срок реализации в торговых объектах бутербродов, приготовляемых на месте, не должен превышать 3 часов с момента их нарезки при обязательном обеспечении их хранения в охлаждаемом прилавке при температуре не выше +6°С.

Торговый инвентарь в таре с товарами (салат и другое) не должен оставляться, а должен содержаться в специальной посуде и ежедневно промываться. Весь торговый инвентарь торгового объекта должен использоваться строго по назначению.

Торговля мороженым, растаявшим или вторично замороженным, запрещается.

Отпуск плодоовощной переработанной продукции, не упакованной в герметичную тару, должен проводиться раздельно от реализации сырых овощей и фруктов с использованием специального инвентаря (ложки, вилки, щипцы).

 

эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к транспорту, перевозящему продовольственные товары. Правила обработки и дезинфекции транспортных средств

 

Для транспортировки товаров должны использоваться специально предназначенные и оборудованные транспортные средства, использование которых для других целей запрещается.

Транспортирование продовольственных товаров совместно с непродовольственными товарами запрещается.

Для транспортировки определенного вида товаров (молочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, рыба, полуфабрикаты) должно выделяться специализированное транспортное средство с маркировкой на кузове в соответствии с перевозимыми пищевыми продуктами.

Транспортные средства для перевозки товаров должны находиться в исправном состоянии, быть чистыми, без постороннего запаха. Внутренняя поверхность кузова транспортного средства должна иметь покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции.

Работники, подлежащие в соответствии с законодательством Республики Беларусь медицинским осмотрам, сопровождающие товары в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой и иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники должны обеспечивать сохранность, качество, безопасность и соблюдение правил транспортировки (разгрузки) товаров.

В транспортном средстве, предназначенном для перевозки товаров, должны выделяться специальные места для хранения санитарной одежды, брезента.

Условия транспортировки (температура, влажность) товаров должны соответствовать требованиям ТНПА и технологической документации на каждый вид товаров, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов.

Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся товаров должна осуществляться специализированным охлаждаемым или изотермическим транспортным средством.

 

товаров. Требования к таре и упаковочным материалам

 

Хлеб и хлебобулочные изделия должны транспортироваться в лотках, в специальных закрытых транспортных средствах или автомобилях-фургонах, оборудованных полками. Перевозить хлеб навалом не допускается.

Кремовые кондитерские изделия при транспортировке должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками, торты должны поставляться в стандартной таре производителя.

   Транспортировка кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках запрещена.

Живая рыба должна транспортироваться в автомобилях-цистернах с термоизоляцией, имеющих устройство для охлаждения воды, а также оборудование для насыщения воды воздухом. Температура воды в цистерне должна быть не выше +10°С.

При транспортировке товаров должны соблюдаться правила их последовательной укладки, исключающие контакт сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, загрязнения их при погрузке и выгрузке с транспортного средства.

Устанавливать тару с товарами непосредственно на землю, снег, покрытые снегом или мокрые полы, настилы, платформы запрещается.

 

107. Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к личной гигиене работников торговли. Значение регулярных профилактических медицинских осмотров

, определяемом законодательством Республики Беларусь. Лица, не прошедшие медицинский осмотр, к работе в организации не допускаются.

2) Все вновь поступающие в организацию работники должны пройти гигиеническое обучение.

3) Работники организации, непосредственно участвующие в процессе обращения пищевой продукции, должны иметь медицинскую справку о состоянии здоровья

4) При появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и симптомах других заболеваний работники организации должны немедленно сообщить об этом администрации организации и обратиться в организацию здравоохранения (здравпункт) для получения медицинской помощи.

5) Работники организации обязаны сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в его семье.

6) Работники организации, непосредственно участвующие в процессе обращения пищевой продукции, перед началом работы должны: надеть чистую санитарную одежду; подобрать волосы под косынку или колпак; двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

7) Мыть руки следует: перед началом работы; после каждого перерыва в работе; при переходе от одной операции к другой; после соприкосновения с загрязненными предметами; после посещения туалета дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте - непосредственно перед тем, как приступить к работе.

После каждого перерыва в работе работники организации, непосредственно участвующие в процессе обращения пищевой продукции, должны проводить обработку кожи рук антисептиком.

8) Во избежание попадания посторонних предметов в пищевую продукцию запрещается: вносить и хранить в производственных и вспомогательных помещениях организации мелкие стеклянные и металлические предметы; застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах санитарной одежды предметы личного обихода.

9) Каждый работник организации, непосредственно участвующий в процессе обращения пищевой продукции, должен быть обеспечен комплектами сменной санитарной одежды. Санитарная одежда на работнике организации должна быть чистой. Замена санитарной одежды производится ежесменно и по мере загрязнения.

10) Стирка и дезинфекция санитарной одежды должна производиться в организации централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды в домашних условиях.

11) Совместное хранение санитарной одежды, спецодежды и личной одежды работников организации не допускается.

12) При выходе работников организации из производственных помещений и посещении бытовых помещений организации санитарную одежду необходимо снимать. Запрещается надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду.

Работники, занятые ремонтными работами в производственных помещениях, должны: соблюдать правила личной гигиены; работать в санитарной одежде; принимать меры по предупреждению попадания посторонних предметов в пищевую продукцию.

108. Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией: требования к личной гигиене работников торговли. Гигиенические требования к содержанию в чистоте тела. Санитарная одежда

) Работники организации, непосредственно участвующие в процессе обращения пищевой продукции, перед началом работы должны: надеть чистую санитарную одежду; подобрать волосы под косынку или колпак; двукратно тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

) Мыть руки следует: перед началом работы; после каждого перерыва в работе; при переходе от одной операции к другой; после соприкосновения с загрязненными предметами; после посещения туалета дважды: в тамбуре после посещения туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте - непосредственно перед тем, как приступить к работе.

После каждого перерыва в работе работники организации, непосредственно участвующие в процессе обращения пищевой продукции, должны проводить обработку кожи рук антисептиком.

) Во избежание попадания посторонних предметов в пищевую продукцию запрещается: вносить и хранить в производственных и вспомогательных помещениях организации мелкие стеклянные и металлические предметы; застегивать санитарную одежду булавками, иголками и хранить в карманах санитарной одежды предметы личного обихода.

) Каждый работник организации, непосредственно участвующий в процессе обращения пищевой продукции, должен быть обеспечен комплектами сменной санитарной одежды. Санитарная одежда на работнике организации должна быть чистой. Замена санитарной одежды производится ежесменно и по мере загрязнения.

) Стирка и дезинфекция санитарной одежды должна производиться в организации централизованно. Запрещается производить стирку санитарной одежды в домашних условиях.

) Совместное хранение санитарной одежды, спецодежды и личной одежды работников организации не допускается.

) При выходе работников организации из производственных помещений и посещении бытовых помещений организации санитарную одежду необходимо снимать. Запрещается надевать на санитарную одежду личную верхнюю одежду.

Работники, занятые ремонтными работами в производственных помещениях, должны: соблюдать правила личной гигиены; работать в санитарной одежде; принимать меры по предупреждению попадания посторонних предметов в пищевую продукцию.

 

Гигиеническая характеристика веществ, применяемых в ветеринарии и животноводстве, способных переходить в пищевые продукты и оказывать токсическое действие на организм человека (антибиотики, транквилизаторы, гормональные препараты). Гигиеническая регламентация содержания антибиотиков в пищевых продуктах

 

.

Даже минимальные дозы антибактериальных препаратов негативно влияют на микрофлору организма, а также повышают риск распространения устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарствам. Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточные количества антибиотиков, может вызвать неблагоприятные для здоровья человека последствия — аллергические реакции, дисбактериоз, образование и передачу резистентных форм микробов. Для антибиотиков тетрациклинового ряда характерен кумулятивный эффект. Накапливаясь в организме, они могут негативно воздействовать на органы слуха.

Гигиенические нормативы

Согласно ТР ТС 021/2011 и Гигиеническому нормативу, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52, в молоке, мясе и продуктах их переработки присутствие остаточных количеств антибиотиков не допускается, в т.ч. ПДК в молоке и мясе левомицетина и антибиотиков тетрациклиновой группы - менее 0,01 мг/кг. Кроме того в мясе контролируется остаточное содержание гризина (менее 0,5 мг/кг) и бацитрацина (менее 0,02 мг/кг), в молоке - стрептомицина (менее 0,2 мг/кг), пенициллина (0,004 мг/кг).

 

22. Дефекты кисломолочных продуктов, вызываемые микроорганизмами. Нормативы микробиологических показателей безопасности кисломолочных продуктов.

Возбудителем этого порока являются газообразующие микроорганизмы: дрожжи, ароматобразующие МКБ, кишечная палочка.

Возбудителем ее является представители остаточной микрофлоры пастеризованного молока и сливок – термоустойчивые молочнокислые бактерии, предел кислотообразования у которых значительно выше, чем у заквасочных культур.

Характерно для сметаны и творога и наблюдается в результате развития дрожжей, которые могут попасть в продукт с оборудования, рук персонала, воздуха.

может быть вызвана мезофильными стрептококками (незаквасочного происхождения), которые способны образовывать слизистые сгустки.

характерно для творога в результате развития слизеобразующих рас молочнокислых стрептококков (незаквасочных)

и др.

развивается при липолитической активности дрожжей

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов включают следующие группы микроорганизмов:

санитарно-показательные, к которым относятся: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки;

условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся: Е. coli, Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemolyticus;

патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, бактерии рода Yersinia;

микроорганизмы порчи - дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы;

микроорганизмы заквасочной микрофлоры и пробиотические микроорганизмы (молочнокислые микроорганизмы, пропионовокислые микроорганизмы, дрожжи, бифидобактерии, ацидофильные бактерии и др.) - в продуктах с нормируемым уровнем биотехнологической микрофлоры и в пробиотических продуктах.

 

 

25. Пороки масла. Меры предупреждения порчи масла. Микробиологические нормативы.

. Развитию плесеней способствуют повышенные температуры и влажность воздуха. Задержать развитие плесени могут: плотная упаковка и набивка масла; тонкое распределение влаги в масле (сухая поверхность при разрезе); посолка.

С, вследствие развития МКБ с накоплением молочной кислоты.

.

).

Прогорклый вкус также возникает в результате накопления в масле продуктов гидролиза жиров (глицерин и низкомолекулярные жирные кислоты, например, масляная) при участии липаз отдельных видов плесневых грибов и флуоресцирующих бактерий.

наблюдается преимущественно в сладко сливочном масле также под действием липаз плесневых грибов и флуоресцирующих бактерий, однако с высвобождением высокомолекулярных жирных кислот. Вследствие чего в масле нарастает кислотность, и появляются кислый вкус и запах.

Цветные пятна на поверхности масла могут появиться при развитии некоторых видов «цветных» плесеней, дрожжей и реже - пигментных бактерий.

В кислосливочном масле (в готовой продукции) 2 раза в месяц определяют наличие кишечных палочек, патогенных бактерий, а в сладкосливочном, кроме того, общее количество микроорганизмов и по возможности количество протеолитических бактерий, дрожжей и плесеней.

 

 

 

26. Микробиология сыров. Источники первичной микрофлоры. Микроорганизмы, применяемые в производстве сыра. Микробиологические процессы, протекающие при изготовлении сыров.

В отличие от кисломолочных продуктов в сыре процессы накопления первичной и вторичной микрофлоры резко разграничиваются, т.к. сыр после формирования является замкнутой микробиологической системой.

Основными источниками первичной микрофлоры сыра являются молоко, закваски и оборудование. Остальные источники (сычужный порошок, соль) по существу не имеют практического значения.

Из споровой наибольшей опасности представляют маслянокислые бактерии, которые вызывают порок сыров – вспучивание.

Закваска МКБ является существенным источником первичной микрофлоры сыра. При производстве Швейцарского сыра применяют также закваски пропионовокислых бактерий. Созревание некоторых видов мягких сыров происходит при участии культур сине-зеленой или белой плесени.

Оборудование сыродельного цеха может служить существенным источником обсемененности сыра микроорганизмами. Особую опасность представляют БГКП. Они являются возбудителями раннего вспучивания сыров, а также снижают их санитарно-гигиеническое качество.

КОЕ/г.

КОЕ/г. После прессования головки сыра подвергают посолке с целью улучшения консистенции и вкуса сыра, а также подавления вредной микрофлоры.

Созревание сыров происходит при участии сычужного фермента и МКБ. Из посторонней микрофлоры могут проявить себя лишь БГКП (в начале созревания) и маслянокислые бактерии (в конце созревания). В созревании Швейцарского сыра принимают участие также пропионовокислые бактерии, Латвийского – слизевые, мягких сыров – плесени.

 

27. Дефекты сыров, вызываемые микроорганизмами, меры по предупреждению их появления. Микробиологические нормативы.

Пороки сыров обусловлены низким качеством молока или нарушением технологии и режимов хранения продукции.

может возникнуть либо в результате развития посторонних микроорганизмов, например, маммококков, либо в результате замедления процесса молочнокислого брожения при созревании сыров. В последнем случае накапливающиеся под действием сычужного фермента горькие пептоны не успевают подвергнуться расщеплению до пептидов и аминокислот.

, вызываемое БКП, наблюдается в ранний период созревания. Рисунок сыров при этом получается рваный, неправильный, вкус нечистый. Вспучивание, вызываемое маслянокислыми бактериями, появляется во второй половине созревания. Сыры, подвергнутые маслянокислому брожению, имеют неправильный рисунок, размягченную, иногда губчатую консистенцию, неприятный сладковатый вкус и очень неприятный запах масляной кислоты.

и гнилосных бактерий. На пораженной сырной корке могут образовываться крупные сухие язвочки диаметром 1-8 мм; крупные круглые мокрые язвочки, поражающие не только корку, но и подкорковый слой, а иногда и сырную массу; и редко встречающиеся лишаевидные изъявления.

на корке появляются при совместном развитии микрококков и гнилостных бактерий.

.

). Появлению порока способствует повышение рН до 5,4 и снижение концентрации поваренной соли.

С (при кратковременном).

 

 

28. Микробиология мороженого. Источники микрофлоры. Микробиологические нормативы и санитарно-гигиенические требования.

Источником микробного обсеменения мороженого в процессе производства являются различные добавки, а также оборудование, вода, воздух, обслуживающий персонал, упаковочные материалы и др.

и реже - осмофильных дрожжей и плесневых грибов. Из связующих веществ наибольшее количество микроорганизмов содержит желатин, получаемый из отходов животного происхождения. В нем часто находятся споры бацилл и клостридий, бактерии группы кишечных палочек и др. Плоды и орехи часто бывают заражены дрожжами и плесневыми грибами. Вода, используемая в производстве мороженого, и упаковочный материал также может служить источником загрязнения.

При сбыте мороженого к числу источников загрязнения, подлежащих контролю, относят фасовочные устройства (щипцы, дозаторы), воду, в которую кладут порционирующие приспособления. В связи с этим целесообразно помещать порцирнирующие приспособления в 1,5%-ный раствор лимонной или винной кислоты.

 

 

 

29. Микробиологический контроль производства молока и молочных продуктов.

Микробиологический контроль производства включает контроль сырья, санитарно-гигиенических условий производства, технологического процесса и готовой продукции.

Качество сырого молока оценивают по результатам редуктазной пробы, сычужно-бродильной пробы, пробы для обнаружения маслянокислых бактерий, по бродильному титру.

Качество закваски контролируют ежедневно органолептически, определяют ее активность и чистоту.

Санитарно-гигиенические условия производства контролируют по общей схеме с учетом специфики производства, оборудования, инвентаря и материалов. Для контроля эффективности мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря и рук производственного персонала проводят санитарно-микробиологическое исследование смывов на выявление бактерий группы кишечных палочек.

Контроль технологического процесса производства предусматривает контроль полуфабрикатов. В пробах определяют общее количество бактерий и содержание БКП. Для контроля пастеризации молока применяют пробы на содержание ферментов пероксидазы и фосфатазы.

Микробиологические показатели готовой молочной продукции должны соответствовать требованиям, установленным в ТР ТС 033/2011. Молоко, не соответствующее нормативам по микробиологическим показателям, не пригодно для использования и подлежит утилизации.

 

 

30. Микрофлора свежевыловленной морской и пресноводной рыбы, ее происхождение и состав. Изменение микрофлоры в процессе переработки рыбы.

Количество и состав поверхностной микрофлоры свежевыловленной рыбы могут значительно колебаться в зависимости от вида рыбы, температуры воды, глубины обитания рыбы, степени загрязнения воды, способа лова.

. Качественный состав микрофлоры, находящейся на поверхности рыбы, близок к микрофлоре воды.

, а также галофильный вибрион - возбудитель отравлений.

Vibrio.

реже - спорообразующие бактерии, дрожжи и актиномицеты.

.

Наиболее обсеменены жабры и кишечник рыб.

).

Мышечная ткань свежевыловленной рыбы считается стерильной.

КОЕ/г, является максимальным при определении пригодности рыбы для питания.

После отлова рыба перерабатывается и охлаждается. В процессе переработки рыбы ее подвергают мойке проточной водой. Такая промывка удаляет слизь, в которой находятся бактерии, это сокращает количество поверхностной микрофлоры на 80-90%.

КОЕ/г.

31. Микрофлора охлаждённой и замороженной рыбы. Методы продления сроков годности охлажденной рыбы. Нормативы микробиологических показателей безопасности охлажденной и замороженной рыбы.

Vibrio, Acinetobacter, Moraxella, Pseudomonas

Методы продления сроков годности охлажденной рыбы: хранение рыбы подо льдом, в который добавлены консерванты и антибиотики (низин, биомицин); хранение в газонепроницаемой упаковке из полимерных пленок; хранение в атмосфере азота; хранение в модифицированной атмосфере с высоким (60-80%) содержанием углекислого газа; радиационная обработка гамма-излучением.

Для более длительного сохранения рыбу замораживают или подвергают посолу, копчению, маринованию, вялению.

С.

попадающие на рыбу, также могут сохраняться при замораживании.

При размораживании, особенно медленном, происходит быстрое развитие микрофлоры. Поэтому размораживать продукт следует непосредственно перед использованием.

плесневение

Количество парагемолитических вибрионов в сырье не должно превышать 10 КОЕ/г. Допускается присутствие вибрионов до 500 КОЕ/г при условии направления сырья на изготовление продуктов с термической обработкой, замораживание, крепкий посол (свыше 10% NaCl).

 

 

32. Микрофлора соленой рыбы. Консервирующее действие посола. Виды и причины порчи. Микробиологические нормативы.

Посол рыбы - один из старейших способов консервирования. Консервирующее действие посола обусловлено высокой осмотической активностью раствора соли и снижением водной активности среды. Поваренная соль проникает в клетки тканей рыбы, вытесняя сок, образуя тузлук.

) приостанавливается при содержании соли 6-10%. однако, даже при 20% многие из них долго сохраняются жизнеспособными, находясь в инактивированном состоянии.

КОЕ/г.

- красный слизистый налет с неприятным запахом. Причиной такого окрашивание являются галофильные аэробные бактерии.

- гнилостный процесс, вызванный аэробными бактериями. Чаще всего подвергается порче слабосоленая сельдь.

. Дефект возникает в случае, если рыба плохо просаливается.

Количество парагемолитических вибрионов в сырье не должно превышать 10 КОЕ/г. Допускается присутствие вибрионов до 500 КОЕ/г при условии направления сырья на изготовление продуктов с термической обработкой, замораживание, крепкий посол (свыше 10% NaCl).

 

 

34. Микрофлора маринованной и копченой рыбы. Консервирующие факторы и пороки. Микробиологические нормативы

и плесени.

Консервирующее действие при копчении рыбы оказывают главным образом антисептические вещества дыма (или коптильной жидкости). Кроме антисептиков, при горячем способе копчения на микрофлору рыбы губительно действует высокая температура (85—95 °С, 30 мин.), а при холодном – соль и подсушивание рыбы (2-4 суток, 18—26 °С).

и более КОЕ/г. Микрофлора копченой рыбы на 80% представлена микрококками, встречаются спороносные и не образующие спор палочки, дрожжи, споры плесеней.

Рыба горячего копчения содержит больше влаги, коптится меньше времени, что обуславливает ее более быструю порчу.

Виды порчи

вызывают психрофильные бактерии, которые вызывают изменения в мышечной ткани копчёной рыбы: она становится влажной, липкой, издает острый гнилостный запах.

вызывают микрококки, аэробные спорообразующие бактерии, дрожжи. Рыба приобретает матовый оттенок, мышечная ткань становится рыхлой.

вызывается плесневыми грибами, которые попадают на рыбу, как во время копчения, так и после него.

Количество парагемолитических вибрионов в сырье не должно превышать 10 КОЕ/г. Допускается присутствие вибрионов до 500 КОЕ/г при условии направления сырья на изготовление продуктов с термической обработкой, замораживание, крепкий посол (свыше 10% NaCl).

 

 

35. Источники и состав остаточной микрофлоры рыбных консервов и рыбных пресервов. Пороки продукции, обусловленные развитием микроорганизмов. Микробиологические нормативы

Рыбу консервируют стерилизацией при температуре не менее 120°С в течение определенного времени в зависимости от вида рыбы и ее обсемененности. В основу выбора режима стерилизации ставят уничтожение устойчивых к нагреванию спор С. botulinum. Готовая продукция должна соответствовать требованиям промышленной стерильности.

.

в течение 3-10 суток) продукцию пастеризуют (при температуре 95°С) или добавляют консервант.

Микрофлора пресервов в первые дни их изготовление разнообразна: в состав ее входят микроорганизмы рыбы, соли и специй (в т.ч. аэробные и анаэробные палочковидные бактерии, и микрококки, среди которых имеются солеустойчивые и холодоустойчивые гнилостные формы).

В процессе созревания пресервов состав их микрофлоры изменяется. Доминирующими становятся солеустойчивые микрококки и молочнокислые бактерии. Наличие кислот, соли и консерванта, а также низкая температура препятствуют развитию гнилостных споровых бактерий. Однако некоторые из них, особенно при нарушении технологии приготовления и хранения пресервов, могут развиваться и обуславливать порчу продукта.

), придает продукту кислый вкус.

, источником которых может быть кишечник рыб или специи.

 

 

36. Микрофлора икры и морепродуктов. Источники инфицирования. Пороки продукции, обусловленные развитием микроорганизмов.

, дрожжи, плесени.

.

продуцирующие липазы. При гидролизе жира происходит высвобождение высокомолекулярных жирных кислот, что приводит к скисанию продукта

продуцирующие липазы. При окислении жира под действием липолитических ферментов образуются кетоны, альдегиды, эфиры и другие соединения, которые обусловливают этот порок

Большинство промысловых беспозвоночных – придонные животные, поэтому их первичная микрофлора соответствует микрофлоре морских осадков, ила и воды.

КОЕ/г. В связи с тем, что некоторые маллюски добывают в районах, загрязненных сточными водами, в их микрофлоре помимо перечисленных водных бактерий встречаются БГКП и клостридии.

При контакте с загрязненной палубой, оборудованием и при переработке морепродуктов возможно их вторичное инфицирование патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.

При замораживании морепрод